Hotărârea nr. 459/2007

459/18.12.2007 privind unificarea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 21201 Timişoara, în vederea întabulării construcţiei-Biserica Parohială Ortodoxă Română Timişoara II, din str.Ştefan cel Mare-str.Gloriei nr.1-3
Hotararea Consiliului Local 459/18.12.2007
privind unificarea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 21201 Timişoara, în vederea întabulării construcţiei-Biserica Parohială Ortodoxă Română Timişoara II, din str.Ştefan cel Mare-str.Gloriei nr.1-3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-3968/06.12.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se unifică parcelele de teren cu nr.topo 7244/1 în suprafaţă de 915 mp, nr.topo 7249/1 în suprafaţă de 277 mp, nr.topo 7248/1 în suprafaţă de 752 mp, nr.topo 7247 în suprafaţă de 768 mp şi nr.topo 7246/1 în suprafaţă de 199 mp înscrise în CF nr.21201 Timişoara, în proprietatea Statului Român cu drept de folosinţă pe durata existenţei construcţiilor în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timişoara II, rezultând parcela cu nr.topo 7244/1-7249/1-7248/1-7247-7246/1 în suprafaţă totală de 2911 mp în proprietatea Statului Român cu drept de folosinţă pe durata existenţei construcţiilor în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timişoara II.
Unificarea parcelelor înscrise în CF 21201 Timişoara se face în conformitate cu proiectul din iulie 2007 întocmit de S.C. MS-CAD S.R.L. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Parohiei Ortodoxe Române Timişoara II;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                            SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                            PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA              GHEORGHE CIUHANDU

PRIMAR

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

U22007-3968/06.12.2007

REFERAT

privind unificarea parcelelor înscrise în CF nr.21201 Timișoara în vederea întabulării construcției-Biserica Parohială Ortodoxă , din str.Ștefan cel Mare nr.54-str.Gloriei nr.1-3

Se propune spre analiză comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism și cererea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara-Fabric-Vest înregistrată cu nr.U32006-2408/02.05.2006;

Parohia Ortodoxă Română Timișoara II din Fabric-Vest a edificat o biserică în baza Autorizației de Construire nr.864/29.11.1991, Autorizației de Construire nr. 291/14.03.2006 și Autorizației de Construire nr.269/17.04.2000, autorizații eliberate de Primărie, pe terenul Statului Român, atribuit în folosință Parohiei Ortodoxe Române conform Deciziei nr.190/13.05.1991.

Pentru înscrierea construcției în cartea funciară este necesară unificarea celor cinci parcele de teren înscrise în CF nr.21201 Timișoara, în proprietatea Statului Român, conform proiectului din iulie 2007, întocmit de SC MS-CAD SRL timișoara, proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ținând cont de adresele primite de la Serviciul Juridic cu nr.U32007-2408/10.07.2007, Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr.U32006-2408/11.07.2007 și de la Direcția Patrimoniu cu nr. U32007-2408/12.07.2007, parcelele de teren înscrise în CF nr.21201 Timișoara cu nr.topo 72744/1 în suprafață de 915 mp, nr.topo 7249/1 în suprafață de 277 mp, nr.topo 7248/1 în suprafață de 752 mp, nr.topo 7247 în suprafață de 768 mp și nr.topo7246/1 în suprafață de 199 mp, nu au fost revendicate în baza Legii nr.10/2001 și Legii nr.18/1991 și nu există nici litigii pe rol pentru aceste terenuri.

Se propune unificarea parcelelor de teren cu nr.topo 72744/1 în suprafață de 915 mp, nr.topo 7249/1 în suprafață de 277 mp, nr.topo 7248/1 în suprafață de 752 mp, nr.topo 7247 în suprafață de 768 mp și nr.topo7246/1 în

suprafață de 199 mp, rezultând o singură parcelă cu nr.topo 7244/1-7249/1-7248/1-7247-7246/1 în suprafață totală de 2911mp în proprietatea Statului Român, cu drept de folosință pe durata existenței construcțiilor în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara II.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea unificării terenului conform celor mai sus prezentate.

VICEPRIMAR


DIRECTOR DIR.URBANISM


ING.DOREL BORZA


ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU


DIRECTOR DIR.PATRIMONIU


CONSILIER


EC.NICUȘOR CONSTANTIN MIUȚ    ING.LIGIA BĂLĂNESCU


AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI

Red.Dact.L.B.

Ex.2.