Hotărârea nr. 458/2007

458/18.12.2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/03.08.2005- privind aprobarea realizarii lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis
Hotararea Consiliului Local 458/18.12.2007
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/03.08.2005- privind aprobarea realizarii lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27732/10.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Denta nr. 50/13.12.2007 - privind atribuirea caselor construite de Primăria Municipiului Timişoara în comuna Denta, sat Roviniţa Mare, unor familii din localitatea respectivă;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 346/03.08.2005- privind aprobarea realizarii lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata si modificata;
Având în vedere recomandările Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Timiş- Direcţia de Control Financiar Ulterior;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2005 care va avea următorul conţinut:
"Art.1: Se aproba construirea a doua case în localitatea Rovinita Mare aparţinând comunei Denta din judeţul Timis, care vor intra în proprietatea persoanelor sinistrate din zona, pe terenul în suprafata de 4.424 mp, înscris în C.F. 99 OMOR, nr.top.36, cu valorile explicitate în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre".

Art.2 : Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.346/2005 care va avea următorul conţinut:
"Art.2 : Se aproba repartizarea celor 2 case catre familiile de sinistrati din localitatea Rovinita Mare apartinand comunei Denta, dupa finalizarea lucrarilor de construire a celor doua case si a formalitatilor de publicitate imobiliara, astfel:
1. VASTAG STEFAN - Roviniţa Mare nr. 176
2. ALMASI ALEXANDRU - Roviniţa Mare nr.92
Art.3 : Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.346/2005 - privind aprobarea realizării lucrărilor de construire a două case proprietatea Municipiului Timişoara, în localitatea Roviniţa Mare, comuna Denta, Judeţul Timiş.

Art 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al comunei Denta.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Consiliului Local Denta;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

Nr. ______________________________


A p r o b a t: P R I M A R,


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT


privind modificarea H.C.L. nr. 346/03.08.2005- privind aprobarea realizarii lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis


Prin HCL nr.346/2005 s-a aprobat realizarea lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis.

Având în vedere adresa Direcției Economice din data de 04.12.2007 prin care ni se transmit recomandările transmise de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Județului Timiș Direcția de Control Financiar Ulterior, se impune modificarea HCL nr.346/2005, si anume se impune respectarea obiectului contractelor de sponsorizare (100.000 RON), respectiv transmiterea pe căi legale a celor 2 case construite din fonduri obținute din sponsorizări, persoanelor sinistrate din zonă.

Astfel, se impune modificarea H.C.L. nr. 346/03.08.2005- privind aprobarea realizarii lucrarilor de construire a doua case proprietatea Municipiului Timisoara, în localitatea Rovinita Mare, comuna Denta, judetul Timis, în sensul că aceste 2 imobile să fie transferate în proprietatea persoanelor carora le vor fi atribuite si să se retragă dreptul de folosință al municipiului Timisoara asupra terenului înscris în CF nr.99 OMOR, număr top. 36. Atribuirea locuințelor către familiile de sinistrați se va face la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș - Instituția Prefectului, județ Timiș, de către Consiliul Local al localității Denta.


Ing. Adrian Orza


Ec. Nicușor C-tin Miuț


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI,


Ing. Otilia Sîrca


Avizat,

SERVICIUL JURIDIC