Hotărârea nr. 455/2007

455/18.12.2007 privind completarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002
Hotararea Consiliului Local 455/18.12.2007
privind completarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27257/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisieipentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 005445/11.10.2007 prin care ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS solicita cumpararea spatiului din Timisoara, str. Tusnad nr. 17 potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002 ;
Având în vedere adresa Prefecturii Judetului Timis nr. 1333 si 2691/03.04.2003 privind includerea spatiului din Timisoara, str. Tusnad nr. 17 pe Lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii care se vor vinde potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002;
Având în vedere Sentinta civila nr. 44/PI/22.01.1998 a Tribunalului Timis privind autorizarea functionarii ASOCIATIEI JUDETENE A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS ca persoana juridica de drept privat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 327/04.12.2002 - privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002;
In baza Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba completarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002, evidentiata in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 327/04.12.2002 cu spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. str. Tusnad nr. 17.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţeaza Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 550/14.10.2002 constituita prin Dispoziţia nr. 1316/20.16.2002 a Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. SC2007 - 27257/04.12.2007

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Tusnad ( fost Maxim Gorki, actual Bela Bartok ) nr. 17, in suprafata totala de 271,03 m.p. defalcata astfel :

in exclusivitate :

  • - etaj :           185,70 m.p. ;

  • - parter :        45,39 m.p. ;

  • - demisol :     30,97 m.p. ;

in comun :

  • - parter :        8,97 m.p. din 17,94 m.p.

este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 372/1998 la ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS, pe perioada 22.12.1998 - 21.12.2013, cu destinatia de sediu asociatie.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 005445/11.10.2007, ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS solicita cumpararea spatiului inchiriat potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002, motivat de adresa Prefecturii Judetului Timis nr. 1333 si 2691/03.04.2003 privind includerea spatiului din Timisoara, str. Tusnad nr. 17 pe Lista spatiilor comerciale sau de prestari servicii care se vor vinde potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 si de Sentinta civila nr. 44/PI/22.01.1998 a Tribunalului Timis privind autorizarea functionarii asociatiei ca persoana juridica de drept privat.

In Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local la art. 4 lit. b ), in intelesul legii se defineste notiunea de cumparator astfel:

b) cumparator - orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o unitate administrativteritoriala este actionar majoritar;

In sedinta din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr. 288/2005 s-a avizat favorabil solicitarea ASOCIATIEI JUDETENE A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI TIMIS

Având în vedere cele de mai sus :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind completarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului, care se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/14.10.2002, evidentiata in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 327/04.12.2002 cu spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Tusnad ( fost Maxim Gorki, actual Bela Bartok ) nr. 17.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi