Hotărârea nr. 453/2007

453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare
Hotararea Consiliului Local 453/18.12.2007
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27882/11.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.6 lit.e şi a art.11 alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu dispoziţiile art.124 din Ordinul nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare prevăzuţi în Anexa nr.1 la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiul Timişoara.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Salubrizare din cadrul Direcţiei Edilitare - Primăria Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii.
- SC Retim Ecologic Service SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXĂ

LA HCL.NR._____________

REGULAMENTUL

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

9

Domeniul de aplicare

ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timișoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3)  Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și prevăzuți în contractul de delegare de gestiune a serviciului.

Propunerile de indicatori de performanță vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor.

ART. 2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • b) sortarea deșeurilor municipale;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • e) administrarea depozitului de deșeuri ;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • j)  colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • k) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

 • l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ART. 3 Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.3. colectare - strângere, cu sau fără sortare, a deșeurilor în vederea transportării lor;

 • 4.4. colectare selectivă - colectarea deșeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

 • 4.5. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.6. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.8. deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.9. deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.10. deșeu asimilabil cu deșeul menajer - deșeu provenit din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeul menajer și care este colectat, transportat, prelucrat și depozitat împreună cu acesta;

 • 4.11. deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeu menajer - deșeu provenit din activități casnice și care face parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • 4.16. deșeu municipal - deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deșeul menajer și care este generat pe raza localității;

 • 4.17. deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • 4.18. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.19. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE -echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.20. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.21. deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • 4.22. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.23. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.24. deținător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

 • 4.25. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.26. dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

 • 4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

 • 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

 • 4.30. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.31. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;

 • 4.32. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

 • 4.33. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.35. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • 4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • 4.38. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.39. reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu în vederea refolosirii;

 • 4.40. rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor -care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.41. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

 • 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.45. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor colectate din aceeași localitate sau din localități distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

 • 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spații de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

 • 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.49. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;

 • b) grupuri de salubritate;

 • c) stație de transfer;

 • d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;

 • e) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

 • f) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

 • g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

ART. 6 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe baza indicatorilor de performanță din regulamentul-cadru al serviciul de salubrizare a localităților, aprobat prin ordinul nr. 110 din data de 9 iulie 2007, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

SECȚIUNEA a 2-a

9

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7 (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu și obligația de a încheia contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului sau căruia i s-a acordat, prin hotărâre de dare în administrare, dreptul de prestarea a acestuia, în condițiile legii.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

9

Documentația tehnică

9

ART. 8 (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9 (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10 (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11 (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j)  lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a

9

/V

Îndatoririle personalului operativ

ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13 În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

9

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere

ART. 14 Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 15 Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 16 (1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale sunt obligate să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

Deșeurile municipale se colectează prin sistemul de colectarea duală, sistem ce presupune existența la nivelul utilizatorului a două recipiente(pubele/saci inscripționați și personalizați) în care se colectează separat deșeurile menajere și separat deșeurile reciclabile(hârtie-cartoane, tipărituri, plastic, PET-uri, doze de aluminiu etc.).

 • (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în recipiente standardizate, astfel:

 • a) utilizatorii din gospodăriile individuale, vor precolecta deșeurile reciclabile în saci inscripționați și personalizați de culoare galben transparent și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l;

 • b) utilizatorii asociații de proprietari-locatari, vor precolecta deșeurile reciclabile în recipiente standardizate, inscripționate și personalizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l;

 • c)  utilizatorii agenți economici și instituții publice, vor precolecta deșeurile reciclabile în saci inscripționați și personalizați de culoare galben transparent, recipiente standardizate, inscripționate și personalizate cu capacitatea de la 240 l, containere de 1,1 mc, în presocontainere sau recipiente de alte capacități și deșeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 240 l până la 1100 l;

 • (3) Amplasarea recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere și evacuarea acestora se va face astfel:

 • a)  beneficiarul prestației împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condițiile prevăzute în OMS nr.536/1997.;

 • b) toate recipientele de colectare utilizate pe raza municipiului Timișoara vor fi compatibile cu utilajele operatorului.

 • (4) Gospodăriile individuale și asociațiile de proprietari/locatari vor fi dotate de operatorul de servicii de salubrizare cu recipientele standardizate, pe bază de contract de comodat, iar în cazul agenților economici și instituțiilor publice operatorul va pune recipientele standardizate la dispoziția acestora prin închiriere sau vânzare;

 • (5) Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, grădini publice și a celor rezultate din întreținerea zonelor verzi, se precolectează numai în recipiente standardizate, funcție de cantitatea de deșeuri rezultată din efectuarea activităților specifice și se transportă în vederea depozitării la depozitul care deservește municipiul Timișoara sau la o altă facilitate stabilită în acest scop, până la realizarea stației de compost.

 • (6) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii/recipiente standardizate din carton, metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (7) Deșeurile agricole, rezultate din gospodăriile particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

ART. 17 (1) Precolectarea deșeurilor municipale se face numai în recipiente standardizate cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerințelor și specificului localității.

 • (2) În funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

 • (3) Fracțiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la stația proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare și/sau compostare la care este arondată localitatea.

 • (4) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă de operatorul serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

ART. 18 (1) Operatorul împreună cu serviciul se specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara locale au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura deșeuri generate și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

 • (2) Pentru stimularea precolectării selective a deșeurilor reciclabile generate de producătorii de deșeuri de pe raza municipiului Timișoara se vor institui taxe speciale și tarife diferențiate prin hotărâre a Consiliul local.

 • (3) Operatorul are obligația, în condițiile alin. (2), de a asigura recipientele necesare pentru precolectarea selectivă a deșeurilor pentru toți producătorii de deșeuri de pe teritoriul municipiului Timișoara.

ART. 19 (1) Recipientele asigurate de către operatorul de salubrizare vor fi standardizate, marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare și compatibile cu autovehiculele destinate colectării.

 • (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • (4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (5) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de precolectare, urmând a le înlocui pe cele deteriorate în termen de 2 zile de la constatare sau de la sesizare.

ART. 20 (1) Colectarea deșeurilor menajere sau predominant organice din deșeurile municipale și a celor biodegradabile, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

 • (a) . zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație și cazare, piețe agroalimentare, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

 • (b) de două ori pe săptămână în celelalte cazuri, cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

 • (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (2) punctul 2, poate fi mărit la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

 • (3) Operatorul va colecta deșeurile reciclabile respectând aceeași frecvență stabilită pentru colectarea deșeurilor menajere.

 • (4) Numărul de recipiente de precolectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

ART. 21 Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea în containere închise;

 • c) colectarea prin schimb de recipiente;

 • d) colectarea realizată în saci de plastic asigurați de operator;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

ART. 22 (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență. Pe toată durata timpului de lucru personalul operatorului va fi purta în mod obligatoriu echipament de protecție adecvat.

 • (3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) În cazul deteriorării unor recipiente/saci de plastic sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri lângă recipientele de precolectare.

 • (7) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, operatorul înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

ART. 23. Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24 (1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale se stabilește între orele 07,0015,30.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, consiliul local va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale în intervalul orar 22,00-6,00 numai de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de precolectare sau de la toți utilizatorii.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 25 (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 26 (1) După colectare, deșeurile reciclabile precolectate în sistemul de colectare dual vor fi transportate la stația de sortare și vor fi supuse procesului de sortare.

(2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale dacă în aria administrativ - teritorială a localității există stație de sortare/tratare.

ART. 27 Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 28 Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • c) să proceseze, conform prezentului regulament și a actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

 • d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 2-a

9

Sortarea deșeurilor municipale

ART. 29 (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 • (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

 • (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • (4) Operatorul împreună cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.

 • (5) Operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

ART. 30 (1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în stația de compostare după realizarea acesteia.

(2) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare.

ART. 31 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 32 Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • j) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • k) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 33 Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

SECȚIUNEA a 3-a

9

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 34 (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

 • (3) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

ART. 35 (1) La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 36 Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă aviz de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 37 (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 38 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea de deșeuri depozitată să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECȚIUNEA a 4-a

9

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART. 39 Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare, și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.

ART. 40 Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deșeuri în depozite trebuie să dețină autorizație eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puțin:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri.

ART. 41 Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

 • a) deșeuri lichide;

 • b) deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

 • d) anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

 • e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

ART. 42 (1) Depozitele pentru deșeurile municipale și stațiile de transfer se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate potrivit legii.

 • (2) Deșeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spații:

 • a) la locul de producere;

 • b) în punctele de precolectare;

 • c) în stațiile de transfer;

 • d) în stațiile de sortare;

 • e) în stațiile de prelucrare și tratare.

 • (3) Depozitarea temporară în stațiile de transfer și sortare a deșeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

 • (4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

 • (5) Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale vor depune aceste deșeuri numai la depozitele aparținând autorităților administrației publice locale sau județene, după caz, indicate în acordul/autorizația de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

ART. 43 (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 44 (1) În vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile 16

respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului sortat ce urmează să fie depozitat.

 • (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECȚIUNEA a 5-a

Înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora

ART. 45 (1) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a stațiilor de transfer, se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

 • (2) Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

 • (3) Depozitele de deșeuri se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale și/sau județene, precum și asociațiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al acestora.

 • (4) Depozitarea deșeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înființate în condițiile alin. (4) și numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise și urmărite post - închidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 46 (1) Depozitele de deșeuri, stațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

 • (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

 • (3) În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 47 (1) Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislației în vigoare și numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privește cerințele legate de înființarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu.

 • (2) La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

 • (3) La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

 • (4) Depozitul trebuie amplasat și proiectat astfel încât să corespundă condițiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață și să asigure o colectare eficientă a levigatului.

 • (5) Administrarea și exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.

 • (6) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada post - închiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (8) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 48 (1) În depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 49 (1) În depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și ale actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 50 Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile post - închidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 51 Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 52 (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Pentru realizarea bilanțului zilnic al apei din depozit și evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice:

 • a) temperatura minimă, maximă și la ora 15,00;

 • b) cantitatea de precipitații;

 • c) direcția și viteza vântului dominant;

 • d) infiltrația, scurgerea, evapotranspirația, transportul constituenților solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată;

 • e) umiditatea atmosferică la ora 15,00.

 • (5) Se vor preleva lunar, dacă în autorizație nu este specificată o altă frecvență, probe din apa de suprafață care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât și în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente:

 • a) acid clorhidric;

 • b) acid fluorhidric;

 • c) mercur și compușii acestuia;

 • d) cadmiu și compușii acestuia;

 • e) taliu și compușii acestuia;

 • f) arsenic și compușii acestuia;

 • g) plumb și compușii acestuia;

 • h) crom și compușii acestuia;

 • i) cupru și compușii acestuia;

 • j) nichel și compușii acestuia;

 • k) zinc și compușii acestuia;

 • l) dioxine și furani.

 • (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puțin următoarele:

 • a) cantitatea de levigat tratat;

 • b) cantitatea de levigat pretratat;

 • c) cantitatea de levigat pretratat transmis la stația de epurare proprie sau la stațiile de epurare aparținând sistemului de canalizare a localității;

 • d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz;

 • e) analiza chimică a levigatului tratat și deversat în emisar;

 • f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la stația de epurare a apelor uzate;

 • g) analiza gazelor colectate, în special pentru:

 • 1. metan;

 • 2. dioxid de carbon;

 • 3. oxigen;

 • 4. hidrogen sulfurat;

 • 5. hidrogen.

 • (7) Controlul calității apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puțin 3 puncte, un punct amplasat în amonte și două în aval față de depozit, pe direcția de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele:

 • a) nivelul apei freatice, lunar;

 • b) analiza apei freatice, cu aceeași frecvență și pentru aceleași componente prevăzute la alin. (5).

 • (8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

ART. 53 Operatorul care administrează depozitul trebuie:

 • a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și emisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECȚIUNEA a 6-a

9

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 54 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, activitățile de măturat, spălat și stropit a căilor publice se efectuează după cum urmează:

 • a) măturatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și între 07,00-15,30 în perioada 1 octombrie - 1 aprilie;

 • b) măturatul mecanic se efectuează atât în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 cât și în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30, pe toată durata anului până la căderea ninsorii;

 • c) spălatul mecanic se efectuează în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30 în perioada 1 aprilie - 30 mai;

 • d) spălatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 mai - 1 octombrie;

 • e) stropitul se efectuează în intervalele orare 06,00-12,00 și 16,00- 22,00 în perioada 1 mai - 1 octombrie.

 • (3)  Pentru efectuarea a activităților de măturat și spălat a căilor publice compartimentul de resort din cadrul autorității administrației publice locale va asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public stradal.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) activitățile de stropire, măturare și spălare nu se efectuează în acele zile în care plouă. În astfel de situații efectuarea activităților se sistează imediat.

 • (5) Arterele de circulație și frecvența zilelor din cursul săptămânii pe/în care se execută activitățile de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitățile de măturat, spălat și stropit precum și frecvența de execuție a acestora pot fi modificate funcție de fondurile financiare alocate de la bugetul local și funcție de interesul beneficiarului de extindere a activităților și pe alte căi publice.

 • (6) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2,20 metri de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (7) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

ART. 55 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfalt sau betonate.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei în intervalul orar cuprins între orele 07,00-15,00 și 15,00- 22,00 și cuprinde operațiunile de măturat manual, curățarea spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Pentru asigurarea și păstrarea curățeniei diurne, operatorul va achiziționa din fonduri proprii, coșuri stradale cu capacitatea de 50 - 55 litri pe care le va amplasa pe trotuare sau le va monta pe stâlpii de iluminat stradal, ținând cont de circulația pietonală existentă în fiecare zonă din cartierele municipiului. Coșurile stradale se vor amplasa cu prioritate în zonele de circulație pietonală densă, în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe principalele artere de circulație, pe străzile principale din zonele și cartierele municipiului.

 • (5) Activitatea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (6) Precolectarea deșeurilor stradale rezultate din activitățile de măturat manual, întreținerea curățeniei străzilor, a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice se va face în saci inscripționați cu denumirea tipurilor de deșeuri ce se colectează și personalizați cu denumirea operatorului care efectuează activitatea. După precolectarea deșeurilor în saci, aceștia se vor depune lângă bordura carosabilului și se vor asigura în vederea evitării împrăștierii deșeurilor până în momentul colectării și transportului, activitate care se va efectua zilnic, în mod obligatoriu, până la terminarea programului de lucru.

 • (7) Se interzice depozitarea pe domeniul public a sacilor cu deșeuri rezultate din activitățile menționate la art.55, alin.(6) în vederea colectării lor a doua zi.

 • (8) Deșeurile reciclabile(sticle, pahare de plastic, doze de aluminiu) rezultate din golirea coșurilor stradale și din întreținerea străzilor și spațiilor verzi se colectează și se transportă la stația de sortare iar deșeurile nereciclabile direct la depozitul de deșeuri.

ART. 56 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară în funcție de condițiile meteorologice existente.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează autospeciala ce realizează activitatea.

ART. 57 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 56 alin. (1). Activitățile de spălat manual și mecanic nu se execută pe timp de ploaie.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 58 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 7 a

9

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 59 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual, un program de acțiune comun cu serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART.60 Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

ART. 61 Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

 • a)  centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 62 Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri și pe traseele mijloacelor de transport în comun.

ART. 63 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 64 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea de zăpadă a tuturor străzilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 65 (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "Jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primăriei municipiului Timișoara sau al asociației de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 66 (1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice pe care s-a acționat manual sau mecanizat se stabilesc de Primăria municipiului Timișoara sau asociația de dezvoltare comunitară.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, treceri de pietoni, spații verzi.

 • (4) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (5) Deszăpezirea se va face în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., în cel mult 24 de ore.

 • (6) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 67 (1) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de Consiliul Local al municipiului Timișoara .

ART.68 (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile fără ca aceasta să afecteze plantațiile și zonele verzi amenajate.

 • (3) Se interzice utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului și gheții în perimetrul delimitat de străzile B-dul Loga, Revoluției, Filipescu, Take Ionescu, Oituz, Ghe.Dima, Brediceanu, Paris, Republicii și Ferdinand, deci zona centrală.

 • (4) Clorura de sodiu se va putea utiliza în celelalte zone ale municipiului Timișoara, altele decât cele amintite la alin.3, fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundarea canalizării stradale.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară.

ART. 69 Operatorul are obligația să anunțe prin posturile de radio locale, starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

9

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

ART.70 Neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității se va realiza prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 71 (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (3) Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 și 86.

ART.72 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART.73 Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART.74 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART.75 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

9

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

ART. 76 (1) Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice deținătoare de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate de operatorul serviciului de salubrizare și aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara.

 • (2) Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

 • (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART.77 (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic și sanitar, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic în cadrul programelor (acțiunilor ecologice) stabilite de autoritatea administrației locale și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată, la stația de sortare unde se vor dezmembra, sorta și pregăti pentru valorificare și eliminare finală.

 • (3) Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la containerul de colectare amplasat în acest scop, la locul, data și ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

În perioada dintre acțiunile ecologice desfășurate, deținătorii de deșeuri voluminoase, pot preda aceste tipuri de deșeuri la punctele de colectare stabilite în acest scop de operatorul serviciului de salubrizare.

 • (4) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare stabilește data și ora de colectare a deșeurilor voluminoase și asigură deținătorului containerul necesar pentru precolectare deșeurilor.

ART.78 (1) Deșeurile voluminoase provenite de la populație(mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase) vor fi colectate periodic, în cadrul acțiunilor ecologice, de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale și comunicat populației, operatorilor economici, fundațiilor și instituțiilor publice.

(2) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART.79 (1) Periodic se vor organiza acțiuni ecologice de colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • (3) În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare stabilite special în acest scop.

 • (4) Categoriile de echipamente electrice și electronice care se preiau la punctele de colectare, sunt următoarele:

 • - aparate de uz casnic de mari dimensiuni;

 • - aparate de uz casnic de mici dimensiuni;

 • - echipamente informatice și de telecomunicații;

 • - echipamente de larg consum;

 • - echipamente de iluminat;

 • - unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni);

 • - jucării, echipamente sportive și de agrement;

 • - dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate);

 • - instrumente de supraveghere și control;

 • - distribuitoare automate.

 • (5) Operatorul are obligația de a dota punctele de colectare a deșeurilor menționate mai sus, cu recipiente cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripționate cu denumirea deșeurilor ce se colectează, asigurând permanent recipiente pentru preluarea acestora.

 • (6) Punctele de colectare se stabilesc în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

 • (7) La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

 • (8) Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

ART.80 (1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

 • e) cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • f) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

(2) Operatorul va stabili și afișa la punctul de colectare, programul de lucru, asigurând accesul tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

SECȚIUNEA a 10-a

9

Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

ART.81 (1) Neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, se va realiza prin asigurarea unei relații contractuale cu unități de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a presta această activitate.

(2) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara are obligația de a păstra evidențele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

ART.82 Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare și al căror amplasament să fie aprobat de autoritățile teritoriale de protecția mediului și de direcțiile sanitare veterinare.

ART. 83 Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritatea administrației publice locale asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART.84 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitar - veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

 • a) denumirea subproduselor;

 • b) categoria de încadrare a subproduselor;

 • c) locația în care se găsesc acestea;

 • d) modul de procesare.

 • (3) Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

 • a) incinerare/coincinerare directă ;

 • b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a Il-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

 • e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

 • f) alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

ART. 85 În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 86 Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 87 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 88 Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.

ART. 89 Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

SECȚIUNEA a 11-a

9

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții și demolări, reparații și amenajarea spațiilor de locuit și cu altă destinație

9

ART. 90 Deșeurile din construcții și demolări, reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, a spațiilor cu altă destinație sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării, construirii, reparațiilor și amenajărilor la clădiri, locuințe, a spațiilor cu altă destinație, a căilor publice și a altor structuri. În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 91 (1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări, reparații și amenajări a spațiilor cu altă destinație și a clădirilor și locuințelor în cantități de peste 1 mc se precolectează prin grija deținătorului și sunt colectate și transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă la facilitatea 30

stabilită pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

 • (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceștia la punctele de colectare, amenajate în acest scop de operatorul de salubrizare.

 • (3) Operatorul de salubrizare va amenaja punctele de colectare și le va dota cu recipiente standardizate adecvate, cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripționate cu denumirea deșeurilor ce se colectează asigurând numărul de recipiente necesare, funcție de cantitățile de deșeuri ce vor fi preluate de la cetățeni.

 • (4) Punctele de colectare vor fi dotate cu utilitățile și personalul necesar desfășurării acestei activități și vor fi autorizate, conform legislației de mediu în vigoare.

 • (5) Preluarea deșeurilor de la populație la punctele de colectare se face pe bază de act de identitate: fiecare cetățean beneficiază, o dată pe lună, de preluarea gratuită a deșeurilor rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe în cantitatea de până la 1 mc/lună.

 • (6) Operatorul va stabili și va afișa la punctul de colectare, programul de lucru, funcție de frecvența de predare a deșeurilor de către populație, asigurând accesul acestora în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

 • (7) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Primăria municipiului Timișoara este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții . Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere standardizate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

 • (8) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (9) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în autovehicule basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (10) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 92 Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în depozitul pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

ART. 93 (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

(2) Deșeurile din construcții și demolări se tratează separat de deșeurile municipale.

ART. 94 (1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

(3) În autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

ART. 95 Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Timișoara, cât și în alte localități.

ART. 96 Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 12-a

9

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 97 (1) Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile și pe care le dețin cu orice titlu.

 • (2) Finanțarea activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare se asigură de Primăria municipiului Timișoara sau de asociația de dezvoltare comunitară, cu excepția cazurilor când una sau mai multe din aceste activități este solicitată de o persoană fizică sau juridică.

 • (3) Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice;

 • b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

 • c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac;

 • e) piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • f) zone demolate și neconstruite;

 • g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

 • (4) Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale și cele asimilate acestora;

 • b) stațiile de transfer al deșeurilor;

 • c) stațiile de sortare a deșeurilor;

 • d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • e) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • f) mijloacele de transport în comun;

 • g) unitățile de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în

comun;

 • c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

ART. 98 Deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici, preventiv o dată pe an și ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru populație și instituții publice, ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar.

ART. 99 Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută:

 • a) semestrial, în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

 • b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitățile de producție și/sau de comerț agroalimentar și în depozitele cu astfel de produse;

 • c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecție în instituții;

 • d) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință;

 • e) tratamentele în spațiile verzi de pe raza fiecărei localități se vor efectua în conformitate cu hotărârea Consiliului local al municipiului Timișoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

ART. 100 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Națională Sanitar -Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ART. 101 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 • (2) Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute se realizează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C. și numai dacă i-a fost atribuită activitatea prin contract de delegare a gestiunii, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 102 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • 1. tipul lucrării ce se va efectua;

 • 2. data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

 • 3. locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

 • 4. gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • 5. efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • 6. măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

 • b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operații pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze și să anunțe scopul activității pe care o va efectua;

 • c)  la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privința substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate.

ART. 103 În cazul refuzului de a permite efectuarea operațiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligația să anunțe compartimentul de specialitate din cadrul autorității administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 104 (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

9

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 105 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării deșeurilor în „sistem dual”, adică pe două recipiente în care se colectează separat deșeurile biodegradabile de cele reciclabile, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale se vor implica în stabilirea, monitorizarea și perfecționarea sistemelor de precolectare și colectare selectivă a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 106 (1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 107 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a)  să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul local al municipiului Timișoara, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului Timișoara;

 • g) să întrerupă prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 108 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e)  să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul pe care sunt amplasate recipientele de precolectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să își extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localității;

 • r) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • s) să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • u) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • v) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • w) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

9

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 109 (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 110 Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente, orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile specifice serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • (l) să primească de la operator recipiente/saci de plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

(m) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 111 Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în recipientele sau facilitățile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare;

 • e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de Consiliul local al municipiului Timișoara și de Autoritatea de Sănătate Publică Timiș;

 • f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile serviciului de salubrizare menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

 • i) să efectueze operațiunea de precolectare în recipientele și facilitățile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Primăria municipiului Timișoara și prevăzut în contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în pungi/saci de plastic și apoi în recipientul de precolectare;

k) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • m) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și asigurate de operatorul serviciului de salubrizare;

 • o) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • p) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • q) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

 • r) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

 • s) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • t) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • u) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 112 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul /operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

ART. 113 (1) În vederea asigurării numărului necesar de recipiente de colectare pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deșeuri produse.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deșeuri modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 114 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor și volumelor, prevăzute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate.

ART. 115 Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 116 Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 117 (1) Valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc și se aprobă după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Consiliul local al municipiului Timișoara este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

 • (3) Consiliul local al municipiului Timișoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 118 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 119 Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f)  prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță.

ART. 120 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării deșeurilor reciclabile, a deșeurilor de ambalaje și a DEEE de la populație;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 121 În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 122 Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ, adaptați la specificul fiecărei localități și vor fi prevăzuți ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

ART. 123 Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul regulament, au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

CAP. VI

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 124 (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

 • (2) Modelul de contract ce se va încheia cu toți utilizatorii serviciului de salubrizare este prevăzut în Ordinul 112/2007 al președintelui ANRSC și prezentat în Anexa 2 la prezentul regulament. Contractul poate fi încheiat pentru una sau mai multe activități specifice serviciului de salubrizare.

 • (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul va lua măsuri de reînnoire a tuturor contractelor încheiate cu toți utilizatorii serviciului de salubrizare, după modelul de contract prevăzut în Ordinul 112/2007 al președintelui ANRSC ce nu va dura mai mult de 6 (șase) luni.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice;

 • e) asociații,organizații cu sau fără personalitate juridică.

ART.125 Taxele speciale, în cazul prestațiilor de colectare a deșeurilor menajere de care beneficiază utilizatorii fără contract se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Timișoara, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

ART.126 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă,contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 - 400 lei pentru persoane fizice și de la 500 - 1000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1, alin.2 lit. a - c, alin. 3 - 4, art. 17 alin. 1- 4, art. 82, art. 83, art.91 alin.1, art.101, art. 111 lit. a, c -u;

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 - 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 18 alin.1 și 3, art.19 alin 1 - 4, art.20 alin.1 lit. a - b, alin.3 - 4,art.22 alin. 1 - 8, art. 24 alin.1 - 9, art.25 alin1- 3, art.28 lit. a -d, art.54 alin.2 lit. a - e, alin. 5 - 7, art.55 alin. 3 - 8, art.65 alin. 1 - 4, art.66 alin. 3 - 5, art.68 alin1,art. 71 alin.1 și 2, art. 72 - 75, art. 87, art. 94 alin. 2, art.96, art. 100;

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.56 alin.3, art.78 alin. 2, art.80 alin. 1 - 2, art.88, art.89;

 • (5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 - 2000 pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.91 alin. 8 - 10, art.99 lit. a, art. 101 alin.3,

 • (6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.59 alin.2, art. 108 lit. a - w și cu amendă de la 2000 - 2500 lei nerespectarea prevederilor art. 101 alin.2.

ART. 127 (1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către primar și persoanele împuternicite de acesta.

 • (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (3) Plata amenzii contravenționale se face la unitățile C.E.C sau la casieriile Direcției Fiscale din cadrul Municipiului Timișoara.

 • (4) Împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.

Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (5) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

ART. 128 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 129 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

(2) Prezentul regulament s-a elaborat și adaptat în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității locale, ținând cont de prevederile legale în domeniu și în conformitate cu dispozițiile art.124 din Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C.

(3) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

ANEXA nr.1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

9

pentru serviciile publice de salubrizare

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR Dl

e SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la

%

%

%

%

%

numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

90

100

80

90

90

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în

%

%

%

%

%

mai puțin de 10 zile calendaristice

90

85

90

75

85

c) numărul de solicitări de modificare a

%

%

%

%

%

prevederilor contractuale, raportate la numărul total

90

90

90

90

90

de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a

%

%

%

%

%

parametrilor de calitate ai activității prestate,

100

100

100

100

100

rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERV

ICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate,

%

%

%

%

%

pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat

100

100

100

100

100

la numărul total de solicitări

b) numărul de reclamații rezolvate privind

%

%

%

%

%

cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul

100

100

100

100

100

total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b)

%

%

%

%

%

care s-au dovedit justificate

10

10

10

10

10

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost

%

%

%

%

%

rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

90

90

90

90

90

e) numărul de sesizări din partea agenților de

%

%

%

%

%

protecția mediului raportat la numărul total de

10

25

25

20

20

sesizări din partea autorităților centrale și locale

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de

%

%

%

%

%

sănătate publică raportat la numărul total de sesizări

6

4

5

5

5

din partea autorităților centrale și locale

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată

%

%

%

%

%

la cantitatea totală de deșeuri colectate

1

1

1

1

1

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate,

%

%

%

%

%

raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

4

6

4

6

5

i) penalitățile contractuale totale aplicate de

%

%

%

%

%

autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

4

6

4

6

5

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de

%

%

%

%

%

contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

90

90

90

90

90

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile

%

%

%

%

%

neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

15

15

15

15

15

l) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea

%

%

%

%

%

activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

100

100

100

100

100

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. l)

%

%

%

%

%

care s-au dovedit justificate

5

5

5

5

5

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost

%

%

%

%

%

rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

90

90

90

90

90

o) valoarea aferentă activității de colectare a

%

%

%

%

%

deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

90

95

100

95

95

1.3.

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PR

ESTAȚIILO

R

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat

%

%

%

%

%

la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

10

10

10

10

10

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în

%

%

%

%

%

mai puțin de 10 zile

100

100

100

100

100

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au

%

%

%

%

%

dovedit a fi justificate

5

5

5

5

5

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la

%

%

%

%

%

valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități utilizatori

90

100

95

95

95

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la

%

%

%

%

%

cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE

UTILIZATORILO

R

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul

%

%

%

%

%

total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

5

5

5

5

5

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a

%

%

%

%

%

răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit

%

%

%

%

%

a fi întemeiat

5

5

5

5

5

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

2

nr.

3

nr.

2

nr.

3

nr.

10

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

1

1

0

1

3

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂ ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM C FURNIZARE/PRESTA

ROR NERESPECT ONTRACTULUI RE

ARE

DE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

1

1

2

1

5

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator

%

%

%

%

%

pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

50

50

50

50

50

c) numărul de neconformități constatate de

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

autoritatea administrației publice locale, pe activități

1

1

1

1

4

ANEXA 2

la Regulamentul de prestare a serviciului de salubrizare

CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare

nr. ................... din .....................

CAP. I

Părțile contractante

9

ART. 1 ....................................................

(Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz)

..........................., str. .................................nr. ......., județul .................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ............................................., cod unic de înregistrare

..................................., cont nr. .................................................., deschis la ........................, titulară a Licenței nr. .................. din ..............................., emisă

reprezentată  de .......................................................................

..............................,    Și    de .................................................,


cu sediul în localitatea


..............................., în calitate de operator/prestator, pe de o parte,


de .............................,

având funcția de având funcția de


Și

( Se trece societatea comercială/instituția/asociația de locatari/proprietari/dl/dna)......,

cu sediul/domiciliat în localitatea................................., str. ................................................

nr............., bl............., sc........, județul/sectorul ................ (Se trece: înmatriculată la

registrul    comerțului    cu nr. .................................................,codul    fiscal

.....................................,  codul unic de înregistrare ...................................................., contul nr..............................................., deschis la.........)/ (autorizată prin încheiere

judecătorească    nr. ................... emisă    de    Judecătoria............., cod

fiscal.........,cont......deschis la.......), reprezentat/ă de (dacă este cazul)

................................., având calitatea de (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria ........., nr................................, eliberată/eliberat la data de

............................., C.N.P. .........................................................), în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deȘeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II

Obiectul contractului

ART. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale................................................................................

(se va trece tipul deșeurilor ce se vor colecta)

ART. 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor municipale din locația situată pe str./bv./aleea..........................................................................................

(se trec datele de identificare ale locului din care se vor ridica deșeurile menajere, menționându-se strada și numărul sau intersecția străzilor, precum și orice alte date necesare identificării locației de colectare a utilizatorului).

ART. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de..........persoane sau............

kg deșeuri /lună, în cazul instituțiilor publice și operatorilor economici.

ART. 5 (1) Contractul de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale se încheie între operator și utilizator pe o durată nedeterminată.

 • (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) prin denunțare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

 • c) prin denunțare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • d) prin reziliere;

 • e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului.

 • (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului și se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

ART. 6 În anexa la contract sunt menționate standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

ART. 7 Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

 • d) să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

 • e) să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract și obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

 • f) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 8 Operatorul are următoarele obligații:

 • a) să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

 • c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • d) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

 • e) să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • f) să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

 • h) să verifice integritatea recipientelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanșeitatea;

 • i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

 • 1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

 • 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract;

 • 3. neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat;

 • 4. neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract;

 • j) să asigure dotarea punctelor de colectare ale utilizatorilor cu recipiente de colectare, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantități suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

 • k) să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

 • l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor;

 • m) să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile;

 • n) să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;

 • o) să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;

 • p) să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

 • q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deșeuri;

 • r) să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator;

 • s) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an;

 • t) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • u) să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin adresă atașată facturii și prin afișare la utilizatori.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile utilizatorului

ART. 9 Utilizatorul are următoarele drepturi:

 • a) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare;

 • b) să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite în contract;

 • c) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • d) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • e) să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferențiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale;

 • j) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

ART. 10 Utilizatorul are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare și clauzele contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

 • c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să comunice în scris operatorului, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea. Modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator dacă este cazul imediat de la apariția acesteia;

 • e)  beneficiarul prestației împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condițiile prevăzute în OMS nr.536/1997;

 • f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

 • g) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

 • h) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • j) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritățile administrației publice locale și stabilite prin contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă obligatoriu în pungi/saci de plastic și apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

 • k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

 • l) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

 • m) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • n) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • o) să asigure curățenia locurilor de parcare de reședință pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze activități de reparații, întreținere sau

curățare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;

 • p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheața, zăpada și poleiul.

CAP. V

Colectarea deșeurilor municipale, măsurarea prestației activității de colectare a deșeurilor municipale

ART. 11 Colectarea deșeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ține cont că în zonele aglomerate, unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe, creșe, cantine, restaurante și piețe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici, asociațiile de proprietari/locatari, agenții economici alții decât cei de alimentație publică și instituțiile publice se realizează de 2 ori pe săptămână atât în sezonul cald cât și în sezonul rece).

Perioada de colectare

Zilele în care se va face colectarea *)

Intervalul orar **)

1 ianuarie-31 decembrie

NOTĂ

*) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două zile între două colectări succesive.

**) Intervalul orar de ridicare a deșeurilor municipale nu poate depăși două ore.

CAP. VI

Tarife, facturare și modalități de plată

ART. 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

 • (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

 • (4) Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor municipale la încheierea contractului

este de.......... lei/persoană și .........(lei/mc) în cazul agenților economici și instituțiilor

publice..

ART. 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

ART. 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii 51

facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, și data scadenței se înscriu pe factură.

 • (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

 • (3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

ART. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

 • a) în numerar la casieria operatorului;

 • b) cu filă CEC;

 • c) cu ordin de plată;

 • d) prin internet;

 • e) alte instrumente de plată convenite de părți.

ART. 16 În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

 • a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

 • b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

 • c) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

ART. 17 În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

ART. 18 Facturile și documentele de plată se transmit de operator prin poștă la adresa de domiciliu/sediul utilizatorului.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART. 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

 • (2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

 • (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății.

 • (4) Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. VIII

Forța majoră

ART. 20 (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

 • (3) Dacă în termen de 45 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

CAP. IX

Litigii

ART. 21 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

ART. 22 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAP. X

Dispoziții finale

ART. 23 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

ART. 24 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

ART. 25 Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

ART. 26 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data de ........................ .

ART. 27 Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeași dimensiune și vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator,


Utilizator,

ANEXĂ la contract

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

9

Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 100 %/lună.

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deșeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr.

Crt.

Indicativul     actului

normativ sau tehnic *)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1.

51/2006

Legea privind serviciile comunitare de utilități publice

2.

101/2006

Legea privind serviciul de salubrizare a localităților

3.

21/2002

Ordonanța privind gospodărirea localităților urbane și rurale

4.

195/2005

Ordonanța de Urgență privind protecția mediului modificată și completată

5.

78/2000

Ordonanța de Urgență privind regimul deșeurilor modificată și completată

6.

349/2005

Hotărârea Guvernului privind depozitarea deșeurilor

7.

110/2007

Ordinul ANRSC privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților

8.

371/2007

Hotărârea Consiliului Local Timișoara privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

*) Legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

Operator,


Utilizator,

55


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL SALUBRIZARE

NR.SC2007 /

SE APROBĂ PRIMAR,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Prin Ordinul 110/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor regulamentului.

Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în regulament au caracter minimal, Consiliul local poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate după dezbaterea publică a acestora.

Conform art.124 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Consiliile locale vor elabora și adopta regulamentul propriu al serviciului de salubrizare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem:

Aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare al municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță elaborați pe baza Regulamentului-cadru și ținând seama de particularitățile locale, de interesele actuale și de perspectivă ale comunității.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE ADRIAN PUȘCAȘ


AVIZAT JURIDIC