Hotărârea nr. 452/2007

452/18.12.2007 privind aprobarea constituirii fondului de premiere si a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestuia de către aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu şi fără personalitate juridică
Hotararea Consiliului Local 452/18.12.2007
privind aprobarea constituirii fondului de premiere si a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestuia de către aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu şi fără personalitate juridică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 27274/04.12.2007 al Serviciului Resurse Umane , nr.SC 2007-27350/04.12.2007 al Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, nr.649/04.12.2007 al Direcţiei Poliţia Comunitară, nr.155557/04.12.2007 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, nr.2559/06.12.2007 al Direcţiei Fiscale, nr. 3490/03.12.2007 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, nr. 1122/07.12.2007 al Casei de Cultură, nr.784/07.12.2007 al Cantinei de Ajutor Social ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală , juridică , ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.21 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 şi ale art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(a), (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală , republicată ;HOTARASTE

Art.1: Se constituie următoarele fonduri de premiere :
- fond de premiere în cuantum de 411.423,95 lei pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;
- fond de premiere în cuantum de 12.786,12 lei pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;
- fond de premiere în cuantum de 3.073,80 lei pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Adm. Grad. Zoologice si Botanice;
- fond de premiere în cuantum de 3.589,75 lei pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
- fond de premiere în cuantum de 174.579 lei pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară;
- fond de premiere în cuantum de 8.542 lei pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară
- fond de premiere în cuantum de 61.925 lei pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- fond de premiere în cuantum de 33.287 lei pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- fond de premiere în cuantum de 36.533 lei pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- fond de premiere în cuantum de 101.622 lei pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Fiscale;
- fond de premiere în cuantum 2.147 lei pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Fiscale;
- fond de premiere în cuantum de 30.488 lei pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- fond de premiere în cuantum de 40.872 lei pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- fond de premiere în cuantum de 10.452 lei pentru personalul contractual din cadrul Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei;
- fond de premiere în cuantum de 11.383 lei pentru personalul contractual din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
- fond de premiere în cuantum de 7.097,20 lei pentru personalul contractual din cadrul Cantinei de Ajutor Social;
- fond de premiere în cuantum de 12.124 lei pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Art.2: Se aprobă criteriile şi condiţiile de utilizare a fondului de premiere conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează unităţile prevăzute la art.1.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Cantinei de Ajutor Social Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la referatul nr. 2424 4 / <56    .'Zco-/—

Criteriile în funcție de care se repartizează fondul de premiere sunt următoarele:

I. CRITERII PROFESIONALE

LI

Cunoștințe profesionale

volumul de cunoștințe deținut

abilitatea de a le pune în practică, capacitate de implementare capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței' dobândite

abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente      ■ ■

informatice

1.2

Capacitate organizatorică

planificarea și organizarea timpului respectarea termenelor

timp pierdut sau lucrări inutile executate

1.3

Capacitatea de analiză și rezolvare a problemelor existente

1.4

Calitatea muncii - corectitudinea și acuratețea cu care lucrează

1.5

Competență

1.6

Aptitudinea de a gestiona relațiile cu cetățenii, colaboratorii,

superiorii/subordonații

II. CAPACITĂȚI MANAGERIALE

II. 1

Conducerea structurii'.

rezultate obținute cu structura condusă                        , ' ,

numărul de conflicte din cadrul structurii conduse și gradul de rezolvare a acestora

capacitatea de planificare și de acționa strategic

capacitate de coordonare

capacitatea de control

IL2

îndrumare și In formare:

aptitudinea de a gestiona, sintetiza și transmite informații ascendente și descendente și de a organiza și conduce ședințe capacitatea de consiliere                                           ‘'

capacitatea de îndrumare

II.3

Delegare și motivare:

eficacitatea structurii conduse

capacitate de delegare                                       . Ț

evaluare în funcție de rezultatele obținute

III. CALITĂȚI UMANE

ni.i

Implicare și responsabilitate

- aptitudinea ține seama de constrângerile existente în realizarea sarcinilor' de serviciu , de a utiliza în mod just libertatea de acțiune conferită de postul ocupat și de a rezolva singur anumite probleme, asumarea eventualelor greșeli

III.2

Spirit de echipă și comunicare

calitatea relațiilor cu colegii/ superiorii/ subordonații

numărul și natura conflictelor

participarea și implicarea în echipă

cooperare

frecvența absențelor antrenând dificultăți în funcționarea echipei i

aptitudinea de comunicare

adaptabilitate

m.3

Autonomie și inițiativă

capacitatea de a reacționa și a avea inițiative în limita responsabilităților ce-i revin

numărul de probleme rezolvate singur

sugestii de ameliorare/îmbunătățire a activității acordarea de asistență echipei/colaboratorilor

III. 4

Flexibilitate -capacitate de adaptabilitate

III. 5

Rezistență la stres

III.6

Conștiinciozitate

m.7

Conduita în timpul serviciului

Condițiile de utilizare a fondului de premiere astfel constituit sunt următoarele:

Premiile se pot acorda funcționarilor public/ personalului contractuarcâfe au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Acordarea premiilor se face la propunerea persoanei care coordonează compartimentul (biroul/serviciul/direcția) diferențiat în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor enumerate mai sus. Propunerea șefului ierarhic se va materializa intr-un referat aprobat de domnul primar.                             i

Nu pot beneficia de acest premiu, persoanele care nu îndeplinesc cri teniile de mai sus și care au obținut la ultima evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, respectiv personalului contractual pentru anul 2007 doar calificativul „nesatisfacător”.                                            țROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

c MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR.SC 2007-27274/04.12.2007B-dul C. D. Loga nr. 1,300030 Timișoara, Tel 0256-408372 Fax: 0 256- 490635, e-mail:resurse.umane^jprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro

AT

APRO PR Dr.ing.Ghe


REFERAT privind aprobarea constituirii fondului de premiere si a criteriilor și condițiilor de utilizare ,a acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile art.21 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, potrivit cărora „consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu .salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007”

Având în vedere prevederile art.12 din Ordonanța Guvernului nr.. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței , de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si’ III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si’ a ihdemțiizații'tor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica, potrivit cărora „consiliile locale pol constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv,' pentru" personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul ,de premiero poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului loCal, îh. jună decembrie a anului 2007.”                                                         ț.             r**'.

Având în vedere adresa Serviciului Buget înregistrată sub numărul SC '2007-26482 "7 27.11.2007 din care rezultă că veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile'1 âe/Eersonal, inclusiv acest fond de premiere.                                                    '']

Propunem constituirea fondului de premiere astfel:                        ' ■' ‘              ■-? - >

Funcționari publici

Total cheltuieli cu salariile:              8.228.479 Iei

 • -  Fond de premiere disponibil:            _411,423,95 lei

Personal Contractual- Aparatul de specialitate al primarului                        .'.''h / ''' ■ ’'''! :

 • -   Total cheltuieli cu salariile:                  255.724 lei

 • -  Fond de premiere disponibil:               12..786,12 lei

Personal Contractual- Serviciul Public Voluntar pentru Situații de urgență ; i   j j Ț ■. f j.; ., -7'

Total cheltuieli cu salariile:                  71.795 lei                !"j”'"Ț'j'

Fond de premiere disponibil:              _ 3589,75 lei

Personal Contractual- Serviciul Public Adm.Crad.Zoologice și Botanice ' '7' ' ■' '■     'Â:■' ■'' '

Total cheltuieli cu salariile:                  61.476 lei

Fond de premiere disponibil:               3073,80 lei

Propunem aprobarea criterii și condițiilor de utilizare a fondului de premiere pohfohri'’âiiexpi la prezentul referat.                                                                         ' 'a'.': aSsi ;fouă-' de

m ar g


Șef Serviciu Resurse Umane ' Rodica Driha

ROMÂNIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Nr.        V/Ob.        £

REFERAT privind aprobarea constituirii fondului de premiere pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara

Prevederile art. 12 din O.G.nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G.nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Lg.nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică -statuează, cităm Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv , pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007

Totodată și prevederile art. 21 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 - stipulează, cităm Consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv , pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal , inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fî utilizat, conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv

Raportat la textele actelor normative mai sus enunțate, propunem constituirea fondului de premiere pentru funcționarii publici și personalul contractual din structura organizatorică a Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, după cum urmează :

Funcționari publici.

Total cheltuieli cu salariile : 665733 lei;

Fond de premiere disponibil: 33287 lei .

Personal contractual.

- Total cheltuieli cu salariile : 730659 lei;

Fond de premiere disponibil: 36533 lei .

Criteriile în funcție de care se repartizează fondul de premiere și condițiile de utilizare a acestuia sunt cele menționate în anexa la referatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

DIRECTO

Jr. VASILE/TTIV CIATU


SERVICIUL FINANCIAR ADMINISTRATIV Ec. VALERICA/P.QLGADIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU


REFERENT

ADRIANA DRĂGOESCU


ROMÂNIA Județul Timiș Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.l, C.LF. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind constituirea fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile

în conformitate cu prevederile art.21 din OG nr. 6/2007 privind reglementarea drepturilor salariate și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007:

„Consiliile locale pot constitui, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute in statul de funcții, un fond de premiere, in cazul in care veniturile curente acopera in totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor si condițiilor stabilite prin hotarare a consiliului local, in luna decembrie a anului respectiv. "

Aceste reglementări au fost instituite și pentru personalul contractual, fiind reluate de art.12 din OG nr.10/2007 privind creșterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr, II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică.

în temeiul acestor prevederi legale, propunem constituirea de către consiliul local a fondului de premiere aferent Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, în cuantum de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007, pentru funcțiile publice, respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții.

Calculul fondului de premiere admisibil pentru anul 2007 se prezintă în felul următor:

 • 1.  Cheltuielile cu salariile pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții sunt:

2.032.445 x 5% = 101.622 lei

 • 2. Cheltuielile cu salariile pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții sunt:

42.936 x 5% = 2.147 lei

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO


ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLITIA COMUNITARĂ

Str. Lorena nr. 35, Timișoara; Tel,/Fax: +40-256-246112

E-mail: dpctim@qmail.com: Web: http://www.polcomtim.ro


Nr.


/IZ


APROB Dr.Ing Ciuh


REFERAT

în conformitate cu prevederile art.21 din Ordonanța Guvedmului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariate și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007 și ale art,12 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce ce vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual dindin sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, care prevăd posibilitatea constituirii de către consiliile locale a unui fond de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții/personaiul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere , cu condiția ca veniturile curente să acopere în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere.

Calculul fondului de premiere admisibil pentru anul 2007 se prezintă în felul următor:

Funcționari Publici

 • •  total cheltuieli cu salariile: 3.491.581 lei

 • •  fond de premiere disponibil: 174.579 lei

Personal Contractual

/!• total cheltuieli cu salariile: 170.838 lei / • fond de premiere disponibil: 8.542 lei

Director,ixecutiv                                       Director economic

Doru


Sman


Ec.Haracicu Smarahda


Șef Serviciu ReptyseJțpnai Jr, Hada loan


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate Ec.Olănescu Mirela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU


APROBAT PRIMAR

dr. ing.gheqrg™ CI


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI 7 y

REFERAT privind acordarea fondului de premiere pentru personalul contractual al Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități

Având în vedere prevederile art.12 din O.G nr. 10/2007 privind creșterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar li al personalului salarizat potrivit anexelor nr.2 și 3 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, potrivit cărora „ Consiliile locale pot constitui în limita a 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fon de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliul local, în luna decembrie a anului 2007”.

Totodată și prevederile art.21 din O.G. nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007, potrivit cărora „ Consiliile locale pot constitui în limita a 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007”.

Având în vedere adresa Serviciului Buget înregistrată sub numărul din care rezultă că veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere.

Propunem constituirea fondul de premiere astfel:

 • - total cheltuieli cu salariile: 1.238.506 lei

 • - fond de premiere disponibil 61.925 lei

Anexăm prezentei situația veniturilor realizate în anul 2007 de către Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități.

Propunem, criteriile și condițiile de utilizare a fondului de premiere să fie aceleași cu ale celorlalte direcții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI,

Ir

ia Sîrca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Compartimentul Juridic și Resurse-Umane

NR.3490/03.12.2007

REFERAT


DAT

IARDr.ing.Gh Cphanuu


privind aprobarea constituirii fondului de premiere, a criteriilor și condițiilor de utilizare ale acestuia la nivelul Direcției de Asistență Socială Comunitară a

Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile art.21 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, potrivit cărora „consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv.”

Având în vedere prevederile art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica, potrivit cărora „consiliile locale pot constitui în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv, pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007.”

Având în vedere modalitatea de constituire a bugetului local al Municipiului Timișoara , cheltuielile de personal în sumă de 2.802.000 lei alocate prin bugetul aprobat prin HCLMT nr.324/25.09.2007 depășesc cheltuielile cu salariile aferente anului 2007, împreună cu fondul de premiere, propunem aprobarea fondului de premiere astfel constituit:

Funcționari publici Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

 • - Total cheltuieli cu salariile: 609.768 lei

 • - Fond de premiere disponibil: 30.488 lei

Personal Contractual- Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

 • - Total cheltuieli cu salariile: 817.4381ei

 • - Fond de premiere disponibil: 40.872 lei

Personal Contractual- Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

 • - Total cheltuieli cu salariile: 209.0471ei

 • - Fond de premiere disponibil: 10.452 lei

Personal Contractual- Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

 • - Total cheltuieli cu salariile: 227.660 lei

 • - Fond de premiere disponibil: 11.383 lei

Propunem, de asemenea, aprobarea criterilor și condițiilor de utilizare a fondului de premiere conform anexei.

Director Economic,

Smaranda

..."

/< -La toraao/jL .

Diigi^f Executivi. ' ijr                          £      ■

sf Ania

Serviciu Buget Finanțe Contabilitate Valentina Litră

Referent gr. superior Aurelia Bogdan