Hotărârea nr. 45/2007

45/27.02.2007 privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Aleea C.F.R. Nr. 2
Hotararea Consiliului Local 45/27.02.2007
privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Aleea C.F.R. Nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20407/11.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 580/19.12.2006 privind luarea in evidenta mijloacelor fixe a imobilului din Timisoara, Aleea C.F.R. nr. 2;
Având în vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005, din data de 09.01.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Aleea C.F.R. nr. 2, cu suprafata utila de 408,69 m.p., inscris in C.F. nr. 2575 Timisoara, nr. top. parcela 4625, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pana la data de 31.12.2007, cu S.C. DECO MOB S.R.L., cu destinatia de atelier de productie mobilier.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-SC DECO MOB SRL;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. SC2006 - 20407/11.01.2007

REFERAT

Imobilul din Timișoara, Aleea C.F.R. nr. 2, casa si curte cu intinderea de 899 m.p., este inscris in C.F. nr. 2575 Timisoara, nr. top. parcela 4625, in proprietatea Statului Roman in folosința Consiliului Local al Municipiului Timisoara, ca urmare a nationalizarii in baza Decretului nr. 92/1950.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 580/19.12.2006 s-a aprobat luarea in evidenta mijloacelor fixe a imobilului din Timisoara, Aleea C.F.R. nr. 2

Imobilul a fost inchiriat in anul 1983 de catre O.J.T. Timis la I.P.P.S. Timisoara, antecesoarea S.C. ZUROBARA COOP S.A. care a fuzionat prin absorbtie cu S.C. PENCOOP S.A., care l-a inchiriat la S.C. VISION PANACEV S.R.L. si S.C. DECO-MOB S.R.L. care au facut investitii majore in amenajarea imobilului.

La verificarile efactuate in teren s-a constatat faptul ca suprafata imobilului ( constructie si teren ) este de 611 m.p., pe diferenta de suprafata de 288 m.p. fiind o constructie a imobilului vecin ( str. M. Kogalniceanu nr. 20. )

In spatiul cu suprafata utila de 408,69 m.p. se desfasoara activitatea de productie mobilier, de catre S.C. DECO - MOB S.R.L. in baza unui contract de inchiriere incheiat cu S.C. PENCOOP S.A.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 09.12.2006 analizandu-se situatia imobilului din Timisoara, Aleea C.F.R. nr. 2, s-a avizat incheierea unui contract de inchiriere cu S.C. DECO-MOB S.R.L. pana la expirarea contractului de inchiriere incheiat de catre S.C. PENCOOP S.A. adica 31.12.2007, cu destinatia de atelier de productie mobilier.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Prezentarea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Aleea C.F.R. nr. 2, cu suprafata utila de 408,69 m.p., inscris in C.F. nr. 2575 Timisoara, nr. top. parcela 4625, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pana la data de 31.12.2007, cu destinatia de atelier de productie mobilier.

VICEPRIMAR                        DIRECTOR

ing. Adrian Orza                             ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Dragoi Gheorghe

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici