Hotărârea nr. 449/2007

449/18.12.2007 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008
Hotararea Consiliului Local 449/18.12.2007
privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 2527/04.11.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura,stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Legea nr.245/2003,
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată.


HOTARASTE

Art.1 Se aproba tariful de energie termica furnizata populaţiei de către S.C. COLTERM S.A. Timisoara în valoare de 162,62 lei/Gcal, începând cu 01 ianuarie 2008.

Art.2 Se aproba suplimentarea din bugetul local, a ajutoarelor pentru încălzirea locuintei pentru perioada ianuarie - martie 2008 peste cele stabilite prin art.1 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1197/2007, în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 Se aproba acordarea din bugetul local a unui sprijin financiar pentru încălzirea locuintei pentru luna aprilie 2008, stabilit prin cumularea gradului de compensare calculat în conditiile art.1 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.1197/2007, cu gradul de compensare calculat conform art.2 din prezenta hotarâre.

Art.4 Ajutoarele suplimentare stabilite la art.2, respectiv a sprijinului financiar prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre se acorda persoanelor singure sau familiilor cu venituri de pâna la 800 lei pe membru de familie care se încadreaza în conditiile instituite prin Normele metodologice prevazute în Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5 Se aproba formularul tipizat de declaratie pe proprie raspundere pentru stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încalzire acordat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în conformitate cu Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6 Se aprobă Tabelul privind limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deţinute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deţinute în proprietate, pentru perioada ianuarie - aprilie 2008, cuprins în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă :Hotărârea Consiliului Local nr.385/25.10.2005 privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de catre S.C. Colterm S.A. populatiei în sistem centralizat, subventiilor si a ajutoarelor acordate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara,Hotărârea Consiliului Local nr.319/25.07.2006 privind modificarea Hotarârii Consiliuliului Local nr. 385/2005-privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de catre S.C. Colterm S.A. populatiei în sistem centralizat, subventiilor si a ajutoarelor acordate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, modificata prin Hotarârea Consiliului Local nr. 26/2006.

Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si S.C. COLTERM S.A..

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - mediei locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR._________________________

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind acordarea ajutorului financiar suplimentar utilizatorilor de energie termică în sistem centralizat pentru perioada ianuarie - aprilie 2008

În contextul politicii Guvernului cu privire la protecția socială a populației, pentru perioada sezonului rece, prin modificarea adusă OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, prin HG nr.1197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008 se continuă propunerea măsurilor de sprijin materializate în subvenționarea energiei termice de către Guvern, respectiv prin acoperirea diferențelor de preț între prețul local, mai mare, și prețul plătit de populație, precum și prin acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, cu atât mai mult cu cât datorită creșterii costurilor de producție a energiei termice cu peste 10% (ca urmare a majorării prețului gazelor naturale) este necesară majorarea tarifului energiei termice cu 10%.

Ținând cont de gradul redus de suportabilitate din partea populației al prețului majorat de energie termică, se impune adoptarea de către Consiliul local al Municipiului Timișoara, pentru sezonul rece ianuarie - aprilie 2008, a unui nou sistem de acordare a ajutoarelor suplimentare pentru încălzirea locuinței, mult mai flexibile și cu impact direct asupra familiilor defavorizate.

În temeiul prevederilor art. 13 din OUG nr.57/2006pentru modificarea OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, consiliile locale pot aproba din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea locuinței peste cele stabilite în condițiile art.5 și 6 din actul normativ menționat mai sus, cu respectarea tranșelor de venit.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea tarifului de energie termică furnizata populației de către S.C. COLTERM S.A. Timisoara în valoare de 162,62 lei/Gcal, începând cu 01 ianuarie 2008.

 • 2. Aprobarea suplimentării din bugetul local, a ajutoarelor pentru încălzirea locuintei pentru perioada ianuarie - martie 2008 peste cele stabilite prin art.1 alin. (2) din HG nr.1197/2007, în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 • 3. Aprobarea acordării din bugetul local a unui sprijin financiar pentru încălzirea locuintei pentru luna aprilie 2008, stabilit prin cumularea gradului de compensare calculat în conditiile art.1 alin.(2) din HG nr.1197/2007, cu gradul de compensare calculat conform art.2 din prezenta hotarâre.

 • 4. Ajutoarele suplimentare stabilite la art.(2), respectiv a sprijinului financiar prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre se acorda persoanelor singure sau familiilor cu venituri de pâna la 800 lei pe membru de familie care se încadreaza în conditiile instituite prin Normele metodologice prevazute în Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 • 5. Aprobarea formularul tipizat de declaratie pe proprie raspundere pentru stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încalzire acordat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în conformitate cu Anexa nr.3, care face parte integranta din prezentul referat.

 • 6. Aprobarea Tabelului privind limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile detinute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei detinute în proprietate, pentru perioada ianuarie - aprilie 2008, cuprins în Anexa nr.4, care face parte integranta din prezentul referat.

 • 7. Revocarea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

 • -  HCL nr.385/25.10.2005 privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de catre S.C. Colterm S.A. populatiei în sistem centralizat, subventiilor si a ajutoarelor acordate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

 • -  HCL nr.319/25.07.2006privind modificarea Hotarârii Consiliuliului Local nr. 385/2005-privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de catre S.C. Colterm S.A. populatiei în sistem centralizat, subventiilor si a ajutoarelor acordate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, modificata prin Hotarârea Consiliului Local nr. 26/2006

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

Anexa nr. 4 la HCL

Tabelul privind limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deținute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deținute în proprietate, pentru perioada ianuarie - aprilie 2008

Nr.

crt.

Bunuri mobile

Marca

Limita minimă a venitului mediu lunar obținut

Vânzare (RON)

Utilizare (RON)

Autoturisme

DACIA, OLTCIT, fabricate înainte de anul 1995

436 lei/buc

272.5 lei/buc

DACIA fabricată după anul 1995

872 lei/buc

ARO

2289 lei/buc

DAEWOO

3488 lei/buc

Alte mărci UE fabricate înainte de anul 1990

3270 lei/buc

Autocamioane, combine, semănători, remorci, tractoare, autospeciale, alte utilaje agricole

7194 lei/buc

654 lei/buc

Autobuze, microbuze, etc.

7303 lei/buc

654 lei/buc

Prese de ulei, mori de cereale, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne

141.7 lei/buc

261.6 lei/buc

Notă: - Prețul de utilizare se folosește la cuantificarea bunurilor prevăzute în tabelul de mai sus, pentru primul dintre ele deținut în proprietate. Începând cu al doilea, la cuantificarea acestor bunuri se folosește prețul de vânzare.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

Anexa nr.2 la HCL nr.

METODOLOGIE

Privind acordarea ajutoarelor de încălzire pentru perioada ianuarie — martie 2008, acordate unor categorii defavorizate

 • 1. În vederea acordării ajutoarelor de încălzire suplimentare se vor utiliza cererile tip elaborate de Guvern prin Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 57/2006 și vor fi înaintate centrelor Colterm, o singură dată pentru ambele tipuri de ajutoare.

La stabilirea ajutorului de încălzire suplimentar se vor folosi bazele de date rezultate din prelucrarea cererilor aprobate prin Ordonanța de Urgență nr.57/2006.

Cererile vor fi însoțite de documente justificative privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, de actul de proprietate / contractul de închiriere / împuternicire specială, după caz, precum și de declarațiile prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

În cazul în care condițiile pentru obținerea de ajutor suplimentar prevăzute de prezenta hotărâre sunt îndeplinite ulterior termenului de depunere a cererii, acordarea ajutorului suplimentar se face începând cu luna în care se depune cererea.

Prin veniturile familiei se înțeleg:

 • - venituri din salarii și asimilate salariilor;

 • - venituri din pensii;

 • - indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului;

 • - burse pentru elevi sau studenți;

 • - venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii);

 • - venituri din activități desfășurate de persoane care execută profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente;

 • - venituri din agricultură și silvicultură;

 • - indemnizații de șomaj și alocații de sprijin;

 • - venituri din contracte de colaborare încheiate în baza codului civil;

 • - venituri din dividende și dobânzi;

 • - venituri din venitul minim garantat conform Legii 416;

 • - venituri suplimentare (mijloace de transport și utilaje);

 • 2. În cazul persoanelor care declară venit „zero”, acordarea ajutorului de încălzire se va face sub rezerva efectuării unei anchete sociale ulterioare.

Raportul privind anchetele sociale aferente sezonului 2006 - 2007 se vor înainta spre verificare Primarului Municipiului Timișoara până în data de 31 decembrie 2007.

Pentru perioada ianuarie - aprilie 2008, raportul privind anchetele sociale efectuate în vederea acordării ajutoarelor de încălzire persoanelor care declară venit „zero” se va înainta Primarului Municipiului Timișoara până în data de 31 iulie 2008.

 • 3. (1) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Împuternicirea dată de proprietar sau de titularul contractului de închiriere poate fi în formă autentică (autentificată la notar), sau sub semnătură privată (scrisă de mână).

 • 4. (1) Ceilalți membri ai familiei trebuie fie să aibă același domiciliu sau reședință, fapt dovedit cu documentele de identitate, fie sa locuiască împreună cu titularul cererii, să fie înscrise în cartea de imobil și să fie luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței. În acest din urmă caz, este necesar să se anexeze cererii de acordare a ajutorului de încălzire adeverință de la asociația de proprietari / locatari, care să precizeze faptul că aceștia locuiesc la adresa respectivă, sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței si sunt trecuți în cartea de imobil.

(2) În cazul în care membrii familiei, alții decât titularul ajutorului, dețin în proprietate vreunul dintre bunurile mobile prevăzute în anexa nr.4 la prezenta hotărâre, trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere, care să cuprindă datele de identificare ale proprietarului și ale bunului. Această declarație se va anexa declarației titularului ajutorului de încălzire.

 • 5. Titularii ajutorului de încălzire au obligația de a aduce la cunoștința Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția de Asistență Socială Comunitară, orice modificare intervenită în componența familiei sau a veniturilor acesteia, precum și schimbarea adresei pentru care s-a solicitat ajutorul, în termen de 5 zile de la data apariției acesteia, cu depunerea documentelor care să ateste noua situație (respectiv documente justificative privind componența familiei, sau privind veniturile realizate de membrii acesteia, sau adeverință de la asociația de proprietari / locatari de la noua adresă și contractul de proprietate / închiriere / împuternicire, după caz)

În cazul în care se constată modificarea adresei inițiale, în lipsa depunerii documentelor justificative prevăzute la pct. 5 care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta hotărâre pentru noua adresă, nu se va mai putea acorda ajutorul de încălzire.

 • 6. Încetarea acordării ajutorului de încălzire se va dispune de către Primar, prin dispoziție motivată, întocmită în baza referatului întocmit de Direcția de Asistență Socială Comunitară.

 • 7. Persoanele sau familiile care dețin în proprietate mai multe imobile (clădiri sau terenuri) nu pot beneficia de ajutorul la încălzire acordat prin prezenta hotărâre.

 • 8. În cazul unor declarații false, pe lângă sancțiunile prevăzute de codul penal se vor aplica și următoarele sancțiuni:

 • - persoanele respective nu vor mai beneficia de ajutoare și scutiri acordate de către Consiliul Local pe o perioadă de 5 ani.

 • - sumele acordate nejustificat, vor fi recuperate în condițiile legii

 • 9. Reprezentanții asociațiilor de proprietari (locatari) vor depune dosarele cu cererile completate la centrele operative Colterm, până cel târziu 31 ianuarie 2008.

 • 10. Colterm trimite dosarele privind ajutorul suplimentar la Direcția de Asistență Socială Comunitară, pentru verificarea datelor, stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încălzire, întocmirea referatului și a dispoziției primarului până la 20 februarie 2008.

 • 11. Comunicarea acordării ajutorului sau a respingerii cererii, precum și a încetării acordării ajutorului, se va face către fiecare asociație de proprietari (locatari), prin borderou de către Primărie, prin intermediul centrelor - Colterm, până la data de 29 februarie 2008.

 • 12. Direcția de Asistență Socială Comunitară va transmite baza de date cu sumele aprobate la Colterm până cel târziu data de 29 februarie 2008.

 • 13. Colterm va comunica asociațiilor lunar borderourile cu sumele aprobate până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

 • 14. Colterm în baza borderourilor completate de asociații întocmește centralizatorul cu sumele solicitate conform consumului și le va transmite Serviciului Buget din cadrul Primăriei pentru viză și decontare.

 • 15. Ajutorul suplimentar neconsumat în perioada noiembrie - aprilie se reportează pe lunile următoare.

 • 16. Modelul borderoului cuprinzând costurile pentru încălzire și ajutoarele suplimentare acordate prin hotărârea consiliului local va fi pus la dispoziție de către S.C. Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A..

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

Anexa nr.3 la HCL nr.___________

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul (a) _____________________________________________ domiciliat (ă) în

__________________________________________, posesor al B.I. /C.I seria ____, numărul ____________________, C.N.P.

_________________________, declar pe propria răspundere următoarele:

1.       LOCUIESC:

În calitate de proprietar □     chiriașîmputernicituzufructuar viager

la adresa ________________________________________

ÎMPREUNĂ CU URMĂTOARELE PERSOANE:

Nume și prenume:         ___________________________

 • 2.      DEȚIN ÎN PROPRIETATE URMĂTOARELE BUNURI:

9

 • I.    Imobile (clădiri, terenuri):

Adresa: 1. _______________________________________________________

 • 2. _______________________________________________________

 • 3. _______________________________________________________

 • 4. _______________________________________________________

 • 5. _______________________________________________________

 • II. Mijloace de transport, prese de ulei, mori de cereale, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne:

Date de identificare (marca, anul fabricației):

 • 1. _______________________________________________________

 • 2. _______________________________________________________

 • 3. _______________________________________________________

 • 4. _______________________________________________________

  Data:


Semnătura,

Anexa nr.1 la HCL nr.

Ajutor financiar acordat în cazul utilizării energiei termice în sistem centralizat

Plafon venit [RON/pers]

Ajutor financiar lunar acordat de Primarie ( 6 luni) [RON/luna&familie]

Ajutor financiar lunar majorat acordat de Primărie în situația condominiilor cu apartamente debranșate (6 luni) [RON/luna&familie]

Coeficient de debranșare/contor:

între 10-30%

între 30-60%

peste 60%

01

02

03           04

05

Până la 155,00

49

232

321

415

155,01 - 210,00

60

153         212

258

210,01 - 260,00

77

156

218

273

260,01 - 310,00

82

161          199

243

310,01 - 355,00

77

150

186

222

355,01 - 425,00

71

131          161

190

425,01 - 480,00

66

99

114

132

480,01 - 540,00

55

86           96

110

540,01 - 615,00

52

74

87

99

615,01 - 765,00

47

66          79

90

765,01 - 800,00

47

66

79

90

DIRECTOR ECONOMIC