Hotărârea nr. 448/2007

448/18.12.2007 privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 448/18.12.2007
privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2007-25621/16.11.2007. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, muncă ,protecţie socială, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avănd în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.576/19.12.2006 privind indexarea taxei de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2008 taxa de concesiune stabilită prin aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.576/19.12.2006 pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara ce fac obiectul contractelor de concesiune în derulare se indexează cu rata inflaţiei aferentă anului 2007, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică.

Art.2: Începând cu data de 01.01.2008, preţul minim de pornire la licitaţiile avînd ca obiect terenuri în vederea edificării de garaje,va fi de 8,52 lei/mp/an indexat cu rata inflaţiei aferentă anului 2007,comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI

TIMISOARA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

BIROU LICITATII-CONTRACTE

SC2007-........07.11.2007

DE ACORD

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara

Prin HCLMT nr. 576/19.12.2006 privind indexarea taxei de concesiune a terenurilor din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara începînd cu 01.01.2007,taxa de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara a fost indexată cu rata inflației aferente anului 2006 și anume 6,56 % .

Indexarea taxei de concesiune cu 6,56 % s-a aplicat și contractelor de concesiune în derulare.

Toate contractele de concesiune aflate în evidența Biroului Licițatii-Contracte au ca și clauză contractuală indexarea anuală a taxei de concesiune cu rata inflației,comunicată de Institutul National de Statistica ,prin Hotarire de Consilui Local.

Avînd în vedere cele menționate mai sus;

PROPUNEM

1.Indexarea taxelor de concesiune,pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara-obiect al contractelor de concesiune în derulare,cu rata inflației aferente anului 2007,comunicată de Institutul Național de Statistică. 2.Incepînd cu 01.01.2008 pretul minim de pornire la licitațiile avînd ca obiect terenuri în vederea edificării de garaje,este de 8,52 lei (RON) ce se va indexa cu rata inflației aferente anului 2007,comunicată de Institutul Național de Statistica.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ING. ADRIAN ORZA

EC. NICUSOR C. MIUT

AVIZAT SERVICIU JURIDIC


SEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE

JR.DANIELA BEATRICE CHINDRIS