Hotărârea nr. 444/2007

444/27.11.2007 privind redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu şi acceptarea contribuţiei S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrării
Hotararea Consiliului Local 444/27.11.2007
privind redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu şi acceptarea contribuţiei S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere referatul nr. RE 2007 - 2983/27.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu şi contribuţia S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrărilor suplimentare.
Modificarea de proiect şi costurile pentru execuţia lucrărilor suplimentare vor fi suportate integral de S.C. CARPAT BETON S.R.L. , fără a avea pretenţii de la Primăria Municipiului Timişoara.
Valoarea lucrărilor suplimentare este de 86.750,78 lei, conform devizului ofertă ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. CARPAT BETON S.R.L.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Drumuri, Transporturi

B. Infrastruct.Transport

Nr. RE2007 - 2983 din 27.11.2007

SE APROBA PRIMAR,

dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu și acceptarea contribuției S.C. CARPAT BETON S.R.l. la realizarea lucrării

Primăria Municipiului Timișoara execută lucrări pe strada Copernic. Sistemul rutier pentru această stradă a fost dimensionat pentru trafic mediu.

S.C. CARPAT BETON S.R.L. prin adresa nr. RE 2007 - 2983 din 27.11.2007 solicită redimensionarea sistemului rutier pentru trafic greu, având în vedere că au punct de lucru pe această stradă.

Conform devizului de lucrări valoarea lucrărilor suplimentare va fi de 86.750,78 lei.

Decontarea se va realiza între S.C. CARPAT BETON S.R.L. și executantul lucrării, S.C. CONFORT S.A.

Având în vedere cele de mai sus, propunem acceptarea contribuției S.C. CARPAT BETON S.R.L. la modificarea structurii rutiere pentru strada Copernic pentru trafic greu pentru a deservi accesul pentru stația de betoane.

Modificarea de proiect și costurile pentru execuția lucrărilor suplimentare vor fi suportate integral de S.C. CARPAT BETON S.R.L.

DIRECTOR D.DRUMURI, TRANSPORTURI,   DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. CHIȘ CULIȚĂ                Ec. SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU JURIDIC, Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara Consiliul local


AVIZAT SECRETAR, IOAN COJOCARI


PROIECT DE HOTARARE

Din data de__________________

Privind redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu și acceptarea contribuției S.C. CARPAT BETON S.R.l. la realizarea lucrării

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul nr. RE 2007 - 2983 din 27.11.2007 intocmit de către Direcția Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) și (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redimensionarea structurii rutiere a străzii Copernic pentru trafic greu și contribuția S.C. CARPAT BETON S.R.L. la realizarea lucrărilor suplimentare. Modificarea de proiect și costurile pentru execuția lucrărilor suplimentare vor fi suportate integral de S.C. CARPAT BETON S.R.L. , fără a avea pretenții de la Primăria Municipiului Timișoara. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 86.750,78 lei, conform devizului ofertă ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredințează Direcția Drumuri, Transporturi și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • -   Instituției Prefectului Județului Timiș

 • -   Secretarului Municipiului Timișoara

 • -   Primarului Municipiului Timișoara

 • -   Direcției Drumuri, Transporturi

 • -   Direcției Economice

 • -   Direcției Urbanism

 • -   Direcției Patrimoniu

 • -   Direcției Relații Comunicare

 • -   Serviciului Juridic Contencios

 • -   Serviciului Control și Audit Intern

 • -  S.C. CARPAT BETON S.R.L.

 • -   Serviciului Centru de Informare pentru Cetățeni

 • -   Mass-mediei locale

Președinte de ședință,

Consilier