Hotărârea nr. 443/2007

443/27.11.2007 privind alocarea sumei de 15.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe, în perioada 8-14 decembrie 2007
Hotararea Consiliului Local 443/27.11.2007
privind alocarea sumei de 15.000 lei în vederea participării Municipiului Timişoara la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe, în perioada 8-14 decembrie 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25773/19.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a oraşului Karlsruhe din Republica Federală Germania şi a oraşului Timişoara din România pentru întemeierea unei înfrăţiri de oraşe semnate la data de 19 august 1992 şi în baza Parteneriatului între Timişoara şi Karlsruhe, semnat la data de 26 noiembrie 1997;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4), lit.a), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, prin grupul de colindători "Taina", la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe, în perioada 8-14 decembrie 2007.

Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor pentru evenimentul menţionat la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă

Primar

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

Nr. SC 2007 - 25773/19.11.2007

REFERAT

privind alocarea sumei de 12.000 lei în vederea participării Municipiului Timișoara la manifestările de Crăciun organizate de Primăria din Karlsruhe,

în perioada 8-14 decembrie 2007

În baza relațiilor de înfrățire dintre Timișoara și Karlsruhe, anual cu ocazia sărbătorilor de Crăciun se stabilește o perioadă în care Timișoara este prezentă în cadrul manifestărilor organizate de Primăria Karlsruhe.

Cu ocazia vizitei sale în Timișoara, primarul orașului Karlsruhe a adresat invitația ca în perioada 9-13 decembrie 2007 Municipiul Timișoara să fie reprezentat în cadrul manifestărilor locale de Crăciun printr-un program adecvat.

În acest sens grupul de colindători „Taina” se va deplasa la Karlsruhe în perioada mai sus menționată.

Cazarea va fi asigurată de Primăria Karlsruhe, iar Primăria Timișoara va asigura cheltuielile de transport precum și indemnizația zilnică pentru persoanele delegate să participe la susținerea evenimentului.

Participarea la acest eveniment oferă posibilitatea de afirmare pe plan internațional a multiculturalității Municipiului Timișoara.

Solicităm aprobarea participării Municipiului Timișoara reprezentat prin grupul de colindători „Taina” la manifestările de crăciun organizate de orașul înfrățit Karlsruhe, precum și alocarea sumei de 12000 lei reprezentând cheltuieli de deplasare ( transport, diurnă, asigurare medicală ) pentru membrii delegației.

Director execut iv                                         Director Direcția economică,

Arh. Aurelia JUNIE                                 Ec.Smranda Haraci cu

Șef Serviciu, Soc.Blanca Bîtcă

Avizat juridic,

Cons. juridic Mirela Lasuschevici

Consilier,

Ec.Daniela Ghinea