Hotărârea nr. 442/2007

442/27.11.2007 privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în vederea organizării "Galei Sportului Timişean 2007", alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanţării acordate echipei "Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 442/27.11.2007
privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în vederea organizării "Galei Sportului Timişean 2007", alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanţării acordate echipei "Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 023696/29.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b), d) şi e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local subcap. 67.02.05.50 "Alte actiuni culturale" pentru organizarea "Galei Sportului Timişean 2007" de către Agenţia Naţională pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş cu sediul în Timişoara, str. Intrarea Zânelor nr.2.

Art.2: Suma alocată va fi utilizată pentru premierea sportivilor timişeni care au obţinut performanţe deosebite în anul sportiv 2007.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Se diminueaza finanţarea acordata echipei Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/ 03.04.2007 cu suma de 70 000 lei datorita nerespectarii clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obţinerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul naţional sau o cupă a României.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş;
- Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,lnvațamant,Cultura,Sport

SC2007- 023696/29.10.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în vederea organizării “Galei Sportului Timișean 2007”, alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanțării acordate echipei „Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara”

Prin adresa nr. SC2007-023696/25.10.2007, Agenția Națională pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș solicită sprijin financiar în vederea organizării “Galei Sportului Timișean 2007”.

“Gala Sportului Timișean 2007” are ca obiectiv principal premierea sportivilor timișeni care au obținut performanțe deosebite în anul sportiv 2007. Acest eveniment cuprinde:

  • •  Top olimpic 2007 - clasamentul celor mai buni sportivi la probe olimpice;

  • •  Nominalizarea sportivilor cu rezultate deosebite la probele neolimpice;

  • •  Premierea antrenorilor de top, colaboratorilor, partenerilor din comunitatea timișeană care au contribuit la desfășurarea activității sportive în anul 2007.

Conform adresei nr.221/13.09.2007 a Agenției Naționale pentru Sport, echipa de handbal feminin Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara a retrogradat din Liga Națională a Campionatului Național de Handbal feminin.

În consecință, se diminuează finanțarea acordată echipei Handbal Club Municipal Universitatea Timișoara prin HCL113/03.04.2007 datorită nerespectării clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obținerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul național sau o cupă a Romaniei.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru organizarea „Galei Sportului Timișean 2007”.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache Director


Alina Pintilie Șef birou Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport

Smaranda Haracicu

Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic


Director economic

Red. S.:D.

2.ex.