Hotărârea nr. 441/2007

441/27.11.2007 privind modificarea spectacolului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final" din cadrul proiectului "Joi mega joy" al Fundaţiei Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/ 17.05.2007 precum si amânarea spectacolului "Tango Final" pentru data de 26.11.2007
Hotararea Consiliului Local 441/27.11.2007
privind modificarea spectacolului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final" din cadrul proiectului "Joi mega joy" al Fundaţiei Culturale Artmedia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/ 17.05.2007 precum si amânarea spectacolului "Tango Final" pentru data de 26.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-020111 /09.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiie pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.05.2007 - privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007;
Luând în considerare Adresa nr. SC2007- 020111/10.09.2007al Fundatiei Culturale Artmedia;
Având în vedere Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d , alin.6 lit.a pct.4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea spectacolului "Joi mega joy" din cadrul proiectul "Joi mega joy" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/ 17.05.2007 cu spectacolul "Tango Final" organizat de Fundaţia Culturală Artmedia.

Art. 2: Se aprobă amânarea desfăşurării proiectului "Joi mega joy" cu spectacolul "Tango Final", organizat de Fundaţia Culturală Artmedia pentru data de 26.11.2007.

Art.3: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii..

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Fundaţiei Culturale Artmedia
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 020111 /09.11.2007Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


R E F E R A T

Privind modificarea spectacolului “Joi mega joy” cu spectacolul „Tango Final” din cadrul proiectului “Joi mega joy” al Fundației Culturale Artmedia aprobat prin

HCL 157/ 17.05.2007 de Consiliul Local Timișoara precum si amânarea spectacolului

„Tango Final” pentru data de 26.11.2007


Conform HCL 157/ 17.05.2007 Fundația Culturală Artmedia a beneficiat de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru proiectul „Joi mega joy”. Prin adresa SC 2007-020111/10.09.2007 Fundația Culturală Artmedia solicită schimbarea spectacolului „Joi mega joy”, care nu va mai avea loc din motive obiective, cu spectacolul „Tango final”. Conform adresei SC 2007-020111/10.09.2007 Fundația Culturală Artmedia solicită aprobarea proiectului „Tango final” pentru data de 26.11.2007.

In urma expunerii situației în Comisia de Cultură a CLT, membrii acesteia și-au dat acordul privind transferul sumei si amânarea proiectului.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.


Violeta Mihalache


Smaranda Haracicu


Red. S.:D.

2.ex.


Director


Alina Pintilie Șef birou


Director economic


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic