Hotărârea nr. 440/2007

440/27.11.2007 privind suplimentarea finanţării acordate de Consiliul Local Timişoara prin Hotărârea nr. 157/ 17.05.2007 pentru "Salonul Artelor Vizuale 2007" organizat de Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara si amânarea perioadei de desfăşurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007- 05.01.2008
Hotararea Consiliului Local 440/27.11.2007
privind suplimentarea finanţării acordate de Consiliul Local Timişoara prin Hotărârea nr. 157/ 17.05.2007 pentru "Salonul Artelor Vizuale 2007" organizat de Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara si amânarea perioadei de desfăşurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007- 05.01.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 024671 /07.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. SC2007- 024671 /06.11.2007 a Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara;
Având în vedere Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi d) , alin.(6) lit.a) pct.4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se transferă suma de 3000 lei de la proiectul "Expoziţie la galeriile Apollo şi Artis", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/17.15.2007 pentru proiectul "Salonul Artelor Vizuale 2007", organizat de Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara.

Art.2: Se aprobă amânarea desfăşurării proiectului "Salonul Artelor Vizuale 2007", organizat de Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru perioada 05.12.2007- 05.01.2008.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii..

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 024671 /07.11.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

Privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timișoara prin HCL 157/ 17.05.2007 pentru “Salonul Artelor Vizuale 2007” organizat de Uniunea Artiștilor

Plastici Timișoara si amânarea perioadei de desfășurare a proiectului pentru perioada de 05.12.2007- 05.01.2007

Conform HCL 157/ 17.05.2007 Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara a beneficiat de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru trei proiecte culturale: Expoziție tematică aniversară ”Calea,- traseu, mișcare, curaj”, „Salonul artelor vizuale- 2007”, „Expoziție la galeriile Apollo si Artis”. Prin adresa SC 2007-024671 /06.11.2007 Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara solicită transferul sumei de 3000 lei, de la proiectul „Expoziție la galeriile Apollo și Artis”, care nu va mai avea loc din motive obiective, pentru proiectul „Salonul Artelor Vizuale 2007”.Conform adresei SC 2007- 024671/06.11.2007 Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara solicită amânarea proiectului „Salonul Artelor Vizuale 2007” pentru perioada 05.12.2007-05.01.2008.

In urma expunerii situației în Comisia de Cultura a CLT, membrii acesteia și-au dat acordul privind transferul sumei si amânarea proiectului.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache Director


Alina Pintilie

Șef birou


Smaranda Haracicu

Director economic

Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. S.:D.

2.ex.