Hotărârea nr. 44/2007

44/27.02.2007 privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Dropiei nr.5
Hotararea Consiliului Local 44/27.02.2007
privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Dropiei nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. D72006-007590/19.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea CLUBULUI SPORTIV NIMB, înregistrată la Primăria Timişoara sub nr.D72006-007590/14.12.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 09.01.2007 şi din data de 13.02.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTEArt. 1 Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara str. Dropiei nr.5, înscris în C.F. ind. nr.145155 nr.cadastral 26140/II "SAD situat la parter, compus din hală, cu 61,68% părţi comune indivize şi cu 595,2/965 mp. teren" în suprafaţă de 458,80 mp., către CLUBUL SPORTIV NIMB pentru sală de box, pe perioada de 5 (cinci) ani.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice ;
- CLUBULUI SPORTIV NIMB;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI