Hotărârea nr. 439/2007

439/27.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 439/27.11.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003857/15.10.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CIPALSER S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 47/2007, realizat de SC STUDIO ARTPLAN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de Hmax = D+P+3E+1Ep, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002416/07.06.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, o suprafata minima de spaţii verzi pentru functiunea propusa, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 6672 Timişoara, nr. cadastral 13517 - casa cu gradina în Bd. Liviu Rebreanu nr. 29, in suprafaţă de 527 mp, nr. cadastral 13518 - casa cu grădina în Bd. Liviu Rebreanu 29, in suprafata de 218 mp (fost Bd. Stefan Plavăţ) proprietatea lui Bucur Razvan Costin şi CF nr. 7056 Timişoara, nr. cadastral 13519 - casă şi curte în suprafaţă de 393 mp, nr. cadastral 13520, grădină în suprafaţă de 323 mp în Bd. Liviu Rebreanu (fost Bd. Stefan Plavăţ) nr. 27 proprietatea lui Milutinovici Iuliana.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. CIPALSER S.R.L;
-Proiectantului SC STUDIO ARTPLAN SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U32007-003857/04.10.07

R E F E R A T

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hotel", Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată cu numărul U32007-003857/08.08.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hotel”, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 1500 din 20.03.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire hotel”, bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, Timișoara.

Documentația este inițiată de SC CIPALSER SRL și a fost elaborată de SC STUDIO ARTPLAN SRL, conform proiect nr. 47/ 2007.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hotel”, Bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în UTR 50, în partea de sud a orașului pe Bv. L. Rebreanu, artera majora cu profil transversal de 29 m. Prin P.U.G. Municipiul Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de zonă de locuințe și funcțiuni complementare, cu construcții în regim de înălțime de P, P+2E/ peste P+2E niveluri.

Accesul pe parcelă se va realiza de pe Bd. Liviu Rebreanu (domeniu public). Parcelele învecinate sunt proprietăți private. Pe parcelă există construcții propuse și avizate spre demolare, într-o autorizație de demolare separată.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timișoara.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 1461 mp si este înscrisă în CF nr. 6672 Timișoara, nr. cadastral 13517 - gradina în Bul. Liviu Rebreanu nr. 29, in suprafață de 527 mp, nr. cadastral 13518 - casa cu grădina în Bd. Liviu Rebreanu 29, in suprafata de 218 mp (fost Bd. Stefan Plavăț) proprietatea lui Bucur Razvan Costin și CF nr. 7056 Timișoara, nr. cadastral 13519 - casă și curte în suprafață de 393 mp, nr. cadastral 13520, grădină în suprafață de 323 mp în Bd. Liviu Rebreanu (fost Bd. Stefan Plavăț) nr. 27 proprietatea lui Milutinovici luliana. Pentru realizarea documentatiei de PUD si edificarea de catre societatea SC Cipalser SRL, a imobilului pentru care s-a intocmit documentatia, s-au atașat Declarația notarială nr. 730/23.05.2007 a proprietarului terenului Milutinovici luliana și Declarația notarială nr. 732/23.05.2007 a proprietarului terenului Bucur Răzvan-Costin.

Obiectivul nou propus constă în construirea unui hotel + restaurant de patru stele, avand regimul de înălțime D+P+3E+1Ep(retras), dupa unificarea cadastrala a celor doua parcele. Accesul in incinta se va face direct din strada Liviu Rebreanu, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002416/07.06.2007. In interiorul parcelei se propune un drum de circulație auto și o parcare de 28 locuri, conform Planșa Racord Drum nr. 1, iar pentru clădiri se vor respecta retragerile figurate pe planșe.

Se va asigura necesarul minim de spații verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate cât și numărul de locuri de parcare necesare funcțiunii pentru care s-a elaborat această documentație, conform Anexei 2 din RGU.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse, exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

P .O.T. max.propus = 40%

C.U.T. max.propus = 2.5

H max. = D+P+3E+1Ep

La realizarea construcțiilor se vor respecta toate condițiile impuse de avizatori.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

PUD „Construire hotel”, bd. Liviu Rebreanu nr. 27-29 se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, Ing. Sorina POPA


CONSILIER,

Arh. Simona SOPOREANU

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact. S.P.

Dact.2exemplare