Hotărârea nr. 431/2007

431/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10
Hotararea Consiliului Local 431/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 -24377/01.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "EXTINDERE ŞI REABILITARE" la Grădiniţa PP nr.12, str. Axente Sever nr.10, în valoare de 1.285.479,65 Lei,conform proiectului nr.387/2007 întocmit de SC "ARHITECTURE DESIGN" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC EDILITATE

Nr. SC2007-

APROBAT

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „EXTINDERE ȘI REABILITARE "la Grădinița PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10

Grădinița nr. PP12 este situată în Timișoara ,str. Axente Severnr.10 unde își desfășoară activitatea mai multe grupe cu program prelungit și cuprinde preșcolari cu vîrste cuprinse între 3 și 7 ani.

Având în vedere că imobilul unde își desfășoară activitatea învățămîntul preșcolar din zonă este insuficient pentru numărul mare de copii din zonă , s-a dovedit ca necesară extinderea grădiniței , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea unei săli de mese și a blocului alimentar prin extinderea în curte a clădirii vechi .Prin acest studiu de fezeabilitate se urmărește suplimentarea și modernizarea grupurilor sanitare existente prin faptul că se extind spre curte.

Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcție in regim S+P în incinta unității avînd o suprafața construită totala de 840,00mp iar suprafața nou construită de 200,00mp .

La parter construcția veche cuprinde 9 săli de clasă ,2 birouri,un antreu de acces în grădiniță ,două holuri ,2 grupuri sanitare mici,o bucătărie 3 depozite si o sala de sport.

Constructia noua va cuprinde ca nivel parter și va o sală de mese cu o S= 86,11mp,două spălătoare cu S=14,67 mp un vestiare cu S=6,35mp,un WC cu S=1,75mp ,un depozit cu S= 6,44mpși un oficiu cu S= 5,61mp .

Din vechea bucătărie în suprafață de 20,00 mp se va amenaja o spălătorie și o uscătorie.

Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ARHITECTURE DESING”SRL si pus la dispozitia conducerii Grădinița PP 12 cu titlul gratuit.

Eșalonarea investiției : 2007-2008

Durata de realizare a investiției: 18 luni

P r o p u n e m:

  • 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiții „ EXTINDERE ȘI REABILITARE "la Grădinița PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10 în valoare de 1.285.479,65 LEI întocmit de SC’ ARHITECTURE DESING ”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul .

  • 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008.

  • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiției.

VICEPRIMAR,                               DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                                         ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

CONSILIER, Ing.Gabriela Danciu

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR.

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției "EXTINDERE ȘI

REABILITARE "la Grădinița PP nr. 12 ,str. Axente Sever nr.10

DEVIZUL GENERAL

4.2

STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE

74.559,00 LEI

4.3

LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

695.883,00 LEI

4.7

ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE

309.793,00 LEI

TOTAL FĂRĂ TVA

1.080.235,00 LEI

TVA

205.244,65 LEI

TOTAL CU TVA

1.285.479,65 LEI

  • 5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiție este de 1.285.479,65 LEI

Eșalonarea investiției : Proietare -2007

Execuție -2007- 2008

durata de realizare a investiției :18 luni

  • 6. AVIZE SI ACORDURI

  • -  Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

  • -  Aviz de mediu

  • -  aviz CNCAN

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU ing. Marius Duma


Ec. Nicușor C-tin Miuț

CONSILIER ing. Gabriela Danciu