Hotărârea nr. 428/2007

428/27.11.2007 privind constituirea Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public
Hotararea Consiliului Local 428/27.11.2007
privind constituirea Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23926/29.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 496/31.10.2006 privind constituirea Comisiei Municipale pentru probleme de iluminat;
Luând in considerare prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciile de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(d) şi alin (6), lit.(a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1 : Se constituie Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public în Municipiul Timişoara, în următoarea componenţă:
Preşedinte: GHEORGHE CIUHANDU - Primar
Membrii: DOREL BORZA - Viceprimar
SORIN CIURARIU - Director Direcţia Urbanism
SMARANDA HARACICU - Director Direcţia Economică
NICUŞOR MIUŢ - Director Direcţia Patrimoniu
DUMITRU ANDOR - Director Direcţia Edilitară
IOAN ZUBAŞCU - Şef Serviciu Energetic
IOAN BARNA - Reprezentant ENEL BANAT
DĂNUŢ POBEGA - Consilier Biroul Iluminat Public
Secretar: DANIELA FALUŞI - Consilier Biroul Iluminat Public


Art.2: Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public în Municipiul Timişoara are următoarele atribuţii:
- Crează strategii în domeniul iluminatului public stradal, inclusiv cel al zonelor istorice ale oraşului, al clădirilor reprezentative, al lăcaşelor de cult, monumentelor şi statuilor.
- Stabileşte programul de iluminat public, inclusiv iluminatul festiv de sărbători, pe teritoriul Municipiului Timişoara.
- Avizează documentaţiile tehnice şi economice în domeniul iluminatului public.
Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 496/31.10.2006
Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

B-dul C.D.Loga nr.1

Nr. /

SE APROBĂ PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind constituirea Comisiei Municipale pentru Probleme de Iluminat Public

Având în vedere importanța deosebită a iluminatului public stradal Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin Hotarârea nr. 496/31.10.2006 a stabilit constituirea Comisiei Municipale pentru Probleme de iluminat. Datorită schimbării directorului direcției economice cât și a necesității colaborării continue cu S.C. ENEL Banat S.A., ca unic distribuitor de energie electrică și proprietar al peste 90% din rețelele de iluminat public stradal considerăm oportună modificarea comisiei existente.

În conformitate cu Legea nr.230/2006 Consiliile Locale au drepturi și obligații în domeniul iluminatului public stradal:

”Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publica și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public”.

”Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor”.

”Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intra în competenta exclusiva a autorităților administrației publice locale”.

”Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente”.

Ca urmare a celor prezentate mai sus propunem constituirea unei noi Comisii Municipale pentru Probleme de Iluminat Public în Municipiul Timișoara, în următoarea componență:

Președinte:

GHEORGHE CIUHANDU - Primar

Membrii:

DOREL BORZA          - Viceprimar

SORIN CIURARIU         - Director Direcția Urbanism

SMARANDA HARACICU  - Director Direcția Economică

NICUȘOR MIUȚ           - Director Direcția Patrimoniu

DUMITRU ANDOR         - Director Direcția Edilitară

IOAN ZUBAȘCU           - Șef Serviciu Energetic

IOAN BARNA           - Reprezentant ENEL BANAT

DĂNUȚ POBEGA          - Consilier Biroul Iluminat Public

Secretar:

DANIELA FALUȘI          - Consilier Biroul Iluminat Public

Comisia va avea următoarele atribuții:

5

  • - Creează strategii în domeniul iluminatului public stradal, inclusiv cel al zonelor istorice ale orașului, al clădirilor reprezentative, al lăcașelor de cult, monumentelor și statuilor.

  • - Stabilește programul de iluminat public, inclusiv iluminatul festiv de sărbători, pe teritoriul Municipiului Timișoara.

  • - Avizează documentațiile tehnice și economice în domeniul iluminatului public.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, Dumitru ANDOR

ȘEF SERVICIU JURIDIC, Mirela LASUSCHEVICI


CONSILIER JURIDIC, Caius ȘULI


ȘEF SERVICIU ENERGETIC, Ioan ZUBAȘCU

CONSILIER, Dănuț POBEGA 5

Red. D.F.

Dact.D.F