Hotărârea nr. 427/2007

427/27.11.2007 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara de către agenţii de poliţie comunitară şi personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară
Hotararea Consiliului Local 427/27.11.2007
privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara de către agenţii de poliţie comunitară şi personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25838/19.11.2007 al Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, proecţie socială,turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile art.2 şi 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Având în vedere prevederile art.7 lit."b" din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare şi ale art.17, lit."b" din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2005 - privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare , aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ;
În conformitate cu prevederile art.36, al.2 lit."a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara de către agenţii de poliţie comunitară şi personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţulul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROB

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

Nr. 2449 din 16.11.2007

SC2007-25838/19.11.2007

Având în vedere prevederile art.7, lit.”b” din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și ale art. 17, lit.”b” din Anexa 3 la HCL nr. 85/2005 privind înființarea Poliției Comunitare ca direcție în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea asigurării în condiții optime a funcționării direcției, pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunității, de asigurare a pazei și protecției obiectivelor, și a bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, precum și în conformitate cu prevederile art.2 și 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și ale art.28 din Anexa la HG nr. 2295/2004, propunem:

- Asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, conform planurilor de pază și ordine publică, de către agenți de poliție comunitară și personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Comunitară, la următoarele obiective:

 • 1. Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C-D. Loga nr.1;

 • 2. Transport Valori;

 • 3. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 4. Spitalul Clinic Municipal Timișoara - str. Torontalului nr.1;

 • 5. Fundația Organizațiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2;

 • 6. Direc ția de Asistență Socială Comunitară - Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei - str. Platanilor nr.3;

 • 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1;

 • 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38;

 • 9. Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara -Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, str. Dorobanților nr.11 A;

 • 10. Vila Bistra, județul Caraș Severin.

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORUSPĂTARU

AVIZAT JURIDIC

Jr. Mirela Lasuschevici

SEF SERVICIU DISPECERAT

SI INTERVENTII RAPIDE

Jr. DARABAN MIHAI                ȘEF BIROU

Ing. BUZATU ADRIAN

ANEXĂ

la HCL nr.din

OBIECTIVELE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CE URMEAZĂ A FI PRELUATE ÎN PAZĂ ȘI PROTECȚIE DE AGENȚII DE POLIȚIE COMUNITARĂ ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL (GUARZI) DIN CADRUL SERVICIUL PUBLIC - DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

 • 1. Sediul Primăriei Municipiului Timișoara - str. C-D. Loga nr.1;

 • 2. Transport Valori;

 • 3. Grădina Zoologică - Pădurea Verde;

 • 4. Spitalul Clinic Municipal Timișoara - str. Torontalului nr.1;

 • 5. Fundația Organizațiilor Umanitare 1989, str. Splaiul Nic. Titulescu nr.2;

 • 6. Direc ția de Asistență Socială Comunitară - Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei - str. Platanilor nr.3;

 • 7. Casieria Birou Chirii, str. Oituz nr.1;

 • 8. Casieria Birou Chirii, str. 16 Decembrie 1989 nr. 38;

 • 9. Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara -Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, str. Dorobanților nr.11 A;

 • 10. Vila Bistra, județul Caraș Severin.

SEF SERVICIU DISPECERAT SI INTERVENTII RAPIDE

Jr. DARABAN MIHAI