Hotărârea nr. 424/2007

424/27.11.2007 privind dezmembrarea şi unificarea parcelelor cu nr.topo 394 şi topo 393/a, înscrise în CF nr.636 Freidorf
Hotararea Consiliului Local 424/27.11.2007
privind dezmembrarea şi unificarea parcelelor cu nr.topo 394 şi topo 393/a, înscrise în CF nr.636 Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-5379/29.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea parcelelor cu nr. topo 394 în suprafaţă de 23019 mp şi topo 393/a în suprafaţă de 11509 mp înscrise în CF nr.636 Freidorf, conform documentaţiei pentru dezmembrare şi unificare nr.68/2007, întocmită de PFA ing. Mamut Pertişor, care face parte intrgrantă din prezenta hotărâre, astfel :
a) nr.topo 394 -teren intravilan în suprafaţă totală de 23019 mp, cu casă parter şi anexe parter din str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere, nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Timişoara asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007, se va dezmembra în două parcele:
- nr.topo 394/1 teren intravilan în suprafaţă de 22.894 mp, în str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007;
- nr.topo 394/2 teren intravilan în suprafaţă de 125 mp, cu casă parter şi anexe parter în str.C.Andreescu nr.107, în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007;
b) nr. topo 393/a teren intravilan în suprafaţă totală de 11.509 mp, cu casă parter şi anexe parter în str.C.Andreescu nr.109 în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007, se va dezmembra în două parcele :
- nr.topo 393/a/1 teren intravilan în suprafaţă de 7749 mp, din str.C.Andreescu nr.109, în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007
- nr.topo 393/a/2 teren intravilan în suprafaţă de 3760 mp, cu casă parter şi anexe parter, din str.C.Andreescu nr.109 în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007

Art.2: Se aprobă unificarea nr.topo 394/2 în suprafaţă de 125 mp cu nr.topo 393/a/2 în suprafaţă de 3760 mp, rezultând parcela cu nr.topo 393/a/2-394/2 -teren intravilan în suprafaţă de 3885 mp cu două case parter şi anexe parter din str.C.Andreescu nr.107-109 în proprietatea Municipiului Timişoara-proprietate comunală asupra terenului, expropriere cu nr.7445/1912 şi nr.3091/1914 şi Statul Român prin Primăria Municipiului Timişoara proprietar asupra construcţiilor prin edificare nr.41827/2007, parcelă care se va înscrie într-o carte funciară nouă, conform proiectului nr.68/2007 întocmit de persoana fizică autorizată Mamut Petrişor, proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

TABEL CU SITUAȚIA DIN CARTEA FUNCIARA

NR.

CRT.

NR.C.F.

NR.TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR (mp.)

PROPRIETARI

OBS

A.) SITUAȚIA DIN CARTEA FUNCIARA

 • 2.

 • 3.

636

Freidorf

394

393/a

Teren intravilan cu casa parter si anexe parter in str. C. Andreescu nr. 107

Teren intravilan cu casa parter si anexe parter in str. C. Andreescu nr. 109

23019

11509

TIMIȘOARA - proprietate comuna - asupra teren , expropriere nr. 7445/1912 si nr. 3091/1914

STATUL ROMAN prin Primăria Mun. Timișoara - asupra construc edificare nr. 41827/2007

la

tii

TOTAL

34528

B.) SITUAȚIA CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE

2.

636 Freidorf

394/1

Teren intravilan in str. C. Andreescu 107

22894

TIMIȘOARA - proprietate comune - asupra teren , expropriere nr. 7445/1912 si nr. 3091/1914

STATUL ROMAN prin Primăria Mun. Timișoara - asupra construc edificare nr. 41827/2007

la

2.

394/2

Teren intravilan cu casa parter si anexe parter in str. C. Andreescu nr. 107

125

3.

393/a/1

Teren intravilan in str. C. Andreescu 109

7749

tii

3.

393/a/2

Teren intravilan cu casa parter si anexe parter in str. C. Andreescu nr. 109

3760

TOTAL

34528

B.) SITUAȚIA CU PROPUNEREA DE UNIFICARE

2.

636

Freidorf

394/1

Teren intravilan in str. C. Andreescu 107

22894

TIMIȘOARA - proprietate comuna - asupra teren , expropriere nr. 7445/1912 si nr. 3091/1914

STATUL ROMAN prin Primăria Mun. Timișoara - asupra construc edificare nr. 41827/2007

la

3.

393/a/1

Teren intravilan in str. C. Andreescu 109

7749

1.

NOU Freidorf

393/a/2-394/2

Teren intravilan cu doua case parter si anexe parter in strada

C. Andreescu nr. 107-109

3885

tii

TOTAL

34528


NOTA: Măsurătorile sunt in conformitate ou realitatea de pe teren .

PERSOANA FIZICA AUTORI2 ING. MAMUT PETRISOR autorizația seria B nr. 2810 l

'ATA

SEF PROIECT

ING. MAMUT PETRISOR

ÎNTOCMIT

ING. MAMUT PETRISOR

SCARA

DATA IX-2007


PROIECT : DOCUMENTAȚIE PENTRU DEZMEMBRARE.

TEREN, STR. N. ANDREESCUNR.107-109 LOC. TIMIȘOARA,.IUI). TIMIȘ

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUN. TIMIȘOARA

PLANȘA:


TABEL CU SITUA TIA DIN CARTEA FUNCIARA

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

-ANGPI

4CKHTU NÂTItWAU O M C A • A 9 1 IV ți FUIU<4TAT» iMOMtUXKA


Luna. .:<q.K\.A-(.u2.........

ArM......’.........k........

13 iUN

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIȘ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIȘOARA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 636


Comuna/ Oraș/ Municipiu FREIDORF

 • A. Partea La

  Nr.crt.

  Nr. cadastral

  Descrierea imobilului

  Suprafața în mp.

  Observații

  1.

  392/17

  Arabil în Canalacker

  1115

  2.

  394

  Teren intravilan cu casa parter si anexe parter în str. C.Andreescu nr. 107

  23019

  3.

  393/a

  Teren intravilan cu casa parter si anexe parter str. C.Andreescu nr. 109

  11509

  4.

  393/b

  Arabil

  11509

  6.

  392/19

  Arabil

  4402

  8.

  391/1

  Arabil

  23007

  9.

  431/1

  Arabil

  11507

 • B. Partea a ll-a _7

  Nr.crt

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1,2.

  9.

  TIMIȘOARA- proprietate comunală - asupra teren expropriere nr. 7445/1912 și nr. 3091/1914

  STATUL ROMAN prin Primăria mun.Timisoara - asupra construcții edificare,nr.41827/2007

 • C. Partea a lll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

FĂRĂ

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii,..........................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de.......................lei, prin chitanța nr............................/2005 pentru serviciul de publicitate notarială cu codul nr. PI02


ROMANIA                            SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIS                            PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA              GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE U22007-5379/29.10.2007

REFERAT

privind dezmembrarea și unificarea parcelelor cu nr.topo 394 și topo 393/a înscrise în CF nr. 636 Freidorf

Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism, Serviciul Banca de date Urbane în baza cererii nr.U22007-5379/25.09.2007 depusă de Mamut Petrișor, de eliberare a certificatului de urbanism pentru dezmembrarea și apoi unificarea parcelelor de teren înscrise în CF nr.636 Freidorf.

Terenul în discuție este situat în Timișoara, str.C.Andreescu nr.107 - 109 și este în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 iar Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

Conform adreselor de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr.U22007-5379/15.10.2007, de la Serviciul Juridic cu nr.U22007-5379/02.10.2007 și de la Direcția Patrimoniu cu nr.U22007-5379/15.10.2007 ni se aduce la cunoștință că nu există litigii pe rol legate de acest imobil și nici nu sunt depuse cereri de revendicare.

Pentru vînzarea apartamentelor din clădirile înscrise în CF 636 Freidor(închiriate de către primăria Timișoara) este necesară efectuarea apartamentării imobilelor și apoi înscrierea acestor apartamente în cărți funciare individuale.

Pentru realizarea apartamentării trebuie dezmembrate parcelele de teren cu nr.topo 394 cu topo 393/a și apoi unificate conform proiectului nr.68/2007 întocmit de persoană fizică autorizată, ing.Mamut Petrișor, proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune deci dezmembrarea terenului cu nr.topo 394 și topo 393/a înscrise în CF nr.636 Freidorf, în două parcele fiecare.

 • A. Parcela cu nr.topo 394 din CF 636 Freidorf, în suprafață totală de 23019 mp-Teren intravilan cu casă parter și anexe parter din str.C.Andreescu nr.107, teren în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală, expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 iar Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007, șe va dezmembra astfel:

 • - parcela cu nr.topo 394/1-teren intravilan cu S=22.894 mp, teren în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală, expropriere nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

 • - parcela cu nr. topo 394/2 teren intravilan cu S=125 mp cu casă parter și anexe parter în str.C.Andreescu nr.107 în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală, și Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

 • B. Parcela cu nr.topo 393/a Teren intravilan în suprafață totală de 11509 mp cu casă parter și anexe parter în str.C.Andreescu nr.109, în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală asupra terenului prin expropriere nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007, se va dezmembra în două parcele astfel:

- parcela cu nr.topo 393/a/1 în suprafață de 7749 mp -teren intravilan în str.C.Andreescu nr.109 în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală prin expropriere nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

-parcela cu nr.topo 393/a/2 Teren intravilan în suprafață de 3760 mp cu casă parter și anexe parter în str.CAndreescu nr.109, teren în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală prin expropriere nr.7445/1912 și nr.3091/1914 și Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

C. Se propune apoi unificarea parcelelor de teren astfel:

- parcela cu nr.topo 394/2 în suprafață de 125 mp se unifică cu parcela cu nr.topo 393/a/2 în suprafață de 3760 mp, rezultând parcela cu nr.topo 393/a/2-394/2 -teren intravilan cu două case parter și anexe parter în suprafață de 3885 mp, din str.C.Andreescu nr.107-109, teren în proprietatea Municipiului Timișoara-proprietate comunală,- expropriere cu nr.7445/1912 și nr.3091/1914 iar Statul Român prin Primăria municipiului Timișoara proprietar asupra construcțiilor prin edificare nr.41827/2007.

După înscrierea într-o carte funciară nouă a nr.topo 393/a/2-394/2 în suprafață de 3885 mp se va putea întocmi proiectul de apartamentare, notarea apartamentelor în cărți funciare individuale și vânzarea acestora la chiriașii actuali.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de dezmembrare și unificare a terenului iar apoi se vor începe demersurile pentru înscrierea acestor operații în cartea funciară.

VICEPRIMAR ING.DOREL BORZA


DIRECTOR DIR.PATRIMONIU

EC. NICUȘOR MIUȚ

DIRECTOR URBANISM ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU

SEF SERVICIU B.D.U. ING.DAN ROBESCU


CONSILIER ING.LIGIA BĂLĂNESCU

AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI

Red.Dact.L.B.

Ex.2