Hotărârea nr. 421/2007

421/27.11.2007 privind aprobarea asocierii, prin încheierea unui acord de parteneriat, între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Organizaţia Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale de interes local
Hotararea Consiliului Local 421/27.11.2007
privind aprobarea asocierii, prin încheierea unui acord de parteneriat, între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Organizaţia Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3277 /16.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit c) din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea, prin încheierea unui acord de parteneriat, între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Organizaţia Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale primare de interes local - îngrijire în centre de zi pentru persoane vârstnice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Organizaţiei Kolping Banat;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Aprobat,

PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Nr. 3277/16.11.2007

REFERAT

privind aprobarea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială Comunitară și Organizația Kolping Banat, pentru realizarea unui proiect cu finanțare Phare 2004-2006

Prin adresa nr. SC2007-025628/16.11.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Organizația neguvernamentală Kolping Banat, cu sediul în Timișoara, str. Paris nr. 19, ap.2, a solicitat semnarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Comunitară, în vederea înființării unui Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice, prin Programul de finanțare nerambursabilă Phare 2004-2006.

Precizăm că data limită de depunere a cererii de finanțare este de 07.12.2007.

Direcția de Asistență Socială Comunitară a considerat că această inițiativă este oportună pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice în Municipiul Timișoara.

Conform Ghidului Solicitantului pentru programul Phare 2004-2006, care stabilește condițiile obligatorii care trebuie respectate pentru obținerea finanțării nerambursabile, se precizează că doar instituțiile publice acreditate ca furnizori de servicii sociale pot solicita această finanțare. Astfel, Direcția de Asistență Socială Comunitară în realizarea proiectului „ Centru de Zi pentru persoane Vârstnice” va fi de solicitant al cererii de finanțare și beneficiar al fondurilor necesare pentru realizarea proiectului. De asemenea va fi direct responsabilă de managementul proiectului.

Organizația Kolping Banat, în cadrul acestui proiect va avea calitatea de partener al Direcției de Asistență Socială Comunitară și va participa la elaborarea și implementarea activităților proiectului.

Perioada planificată de implementare a proiectului va fi de 12 luni.

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, înființat prin proiect, va funcționa în Timișoara, str. Paris nr. 19, ap 2, în spațiul proprietatea Organizației Kolping Banat. Spațiul destinat desfășurării activităților Centrului de zi va avea o suprafață de 55 mp.

Acest centru se va adresa persoanelor vârstnice din Timișoara, cu sau fără aparținători legali și va furniza servicii gratuite de asistență socială primară, unui număr de 30 de persoane vârstnice.

Obiectivele viitorului proiect „Centru de Zi pentru Persoane Vârstnice” sunt următoarele:

 • -  Renovarea și dotarea cu mobilier a spațiului destinat funcționării Centrului de Zi din strada Paris, nr. 19, ap. 2.

 • -   Organizarea de activități sociale și de petrecere a timpului liber în cadrul centrului de zi, pentru creșterea gradului de integrare și participare socială a vârstnicilor.

 • -   Organizarea și asigurarea unui serviciu integrat de asistență (suport afectiv, spiritual, material) pentru persoanele vârstnice cu sau fără aparținători legali, domiciliate în Timișoara.

 • -  Obținerea acreditării Organizației Kolping Banant pentru furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice.

 • -   Mediatizarea obiectivelor proiectului pentru asigurarea vizibilității în toate fazele implementării sale.

Pentru realizarea implementării acestui proiect va fi nevoie de o echipă formată din 6 persoane cu diverse specializări. Trei dintre membrii acestei echipe vor fi angajații Organizației Kolping Banat, ( asistent social, referent, asistent manager). Celelalte trei persoane vor fi angajate numai pentru perioada de realizare a proiectului, costurile salariilor efective urmând să fie suportate din bugetul prevăzut proiectului ( 2 contabili, un asistent medical).

Din finanțarea proiectului se va asigura și salarizarea managerului de proiect.

Bugetul propus proiectului va fi de 83 290 Euro, dintre care 74 961 Euro vor fi solicitați prin Programul Phare CES 2004 - 2006 Servicii Sociale. Cofinanțarea de 10% a proiectului va fi asigurată din fondurile proprii ale Organizației Kolping Banat.

După finalizarea proiectului, Direcția de Asistență Socială Comunitară va prelungi parteneriatul cu Organizația Kolping Banat, în condițiile în care aceasta se va acredita ca furnizor de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice din centre de zi. De asemenea, Direcția de Asistență Socială Comunitară va beneficia în continuare de serviciile furnizate persoanelor vârstnice care frecventează Centrul de Zi și va contribui la susținerea financiară a unei părți din activitățile Centrului.

Astfel, din totalul de 30 de beneficiari prevăzuți pentru frecventarea acestui Centru, un număr de 15 persoane vor fi persoanele vârstnice care se regăsesc pe listele de așteptare ale Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Direcția de Asistență Socială Comunitară va suporta:

 • -   costurile privind plata salariului unui asistent social - la nivelul de salarizare asigurat de serviciile similare ale Primăriei, care va fi angajat al Direcției de Asistență Socială Comunitară, dar își va desfășura activitatea la Centrul de Zi înființat prin proiect,

 • -   o treime din totalul cheltuielilor de întreținere al imobilului din Str. Paris, Nr. 19, Ap. 2.

Propunem asocierea prin aprobarea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială Comunitară și Organizația Kolping Banant, pentru înființarea unui Centru de ZI pentru Persoane Vârstnice în Municipiul Timișoara, str. Paris nr. 19, ap. 2.

Viceprimar,                                             Director executiv,

Adrian Orza                                   Direcția de Asistență Socială Comunitară

Maria Stoianov

Președinte,

Organizația Kolping Banat Daniela Bărbulescu


Șef Serviciu Juridic, Primăria Municipiului Timișoara Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu pentru

Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice Mariana Ciurcaș

Consilier juridic,

Direcția de Asistență Socială Comunitară Mariana Sărac

Pagina 1 din 3

Servicii Sociale

Anexa K


Coeziune Economică și Socială

Dezvoltarea Resurselor Umane

Acord de Parteneriat

Art. 1. Părțile

9

 • 1. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara cu sediul în Timișoara, Bv. Regele Carol I nr. 10 , având cod fiscal 14519505 , numit în continuare partener principal

 • 2.  Organizația Kolping Banat cu sediul în Timișoara, str. Paris, nr.19, ap.2, codul

fiscal.........................., unde este cazul, numit în continuare partener

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

2.1 Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul: Centru de zi pentru persoane vârstnice, care este depus în cadrul licitației de proiecte: Phare 2004-2006 Coeziune Economică și Socială.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • 3.1. Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor cererii de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități în proiect

  Partener principal-DASC Timișoara

  Responsabil de managementului proiectului

  Partener Organizația Kolping Banat

  Responsabil de implementarea proiectului

  Finanțarea a 10% din program cu fonduri proprii

  Angajarea personalului necesar susținerii proiectului ( 1 manager, 2 contabili cu 1/2 normă, 1 asistent medical )

  Punerea sediului Organizației Kolping Banat din str. Paris nr.19, ap.2, în suprafață de 140 mp, la dispoziția activităților necesare desfășurării proiectului Obținerea acreditării pentru furnizarea serviciilor sociale furnizate în cadrul acestui proiect

3.2. Co-finanțarea operațiunilor

Partenerii vor asigura contribuția la acest proiect așa cum este precizat în cererea de finanțare și în prezentul acord.

Partenerul Organizația Kolping Banat va furniza 8329 Euro, la cursul prevăzut de BNR la data obținerii finanțării nerambursabile.

Pagina 2 din 3

Organizația

Contribuția la proiect EURO

Partener principal

-

Partener 1

10% DIN 83.290=

8329Euro

Total

8329Euro

3.3. Plăți

9

Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect.

Toate contribuțiile (finanțarea nerambursabilă și co-finanțarea adusă de partener) vor fi transferate în acest cont.

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către partener din acest cont.

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

 • a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

 • b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activității - Phare 2006/018-147.04.02

Art. 4. Durata acordului.

Durata acordului este de 1 an începând cu data acordării finanțării nerambursabile.

Art. 5. Drepturi și obligații ale partenerilor

5(1) Partenerul principal va semna cererea de finanțare și contractul de finanțare.

5(2) Partenerul va consulta partenerul principal cu regularitate(trimestrial), îl va informa despre progresul acțiunii și îi va furniza copii ale rapoartelor narative și financiare.

5(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (de exemplu: activități, parteneri, etc.), trebuie să fie convenite între parteneri înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea Contractantă . Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, partenerul principal va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorității Contractante.

5(4)Costurile angajate de partenerul Organizația Kolping Banat sunt eligibile în același fel ca și costurile angajate de către beneficiarul de finanțare nerambursabilă (partenerul principal corespunzător rolurilor avute în proiect).

Art. 6. Proprietatea.

6 (1) Înainte de sfârșitul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, vehiculelor, bunurilor achiziționate din finanțarea nerambursabilă între partenerii locali. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

6 (2) La sfârșitul proiectului, partenerii vor încheia o convenție de parteneriat pentru furnizarea în continuare, pe termen de cel puțin 1 an, a serviciilor sociale primare-îngrijire în centre de zi , unui număr de 15 beneficiari desemnați de partenerul principal, în schimbul acoperirii unei treimi din cheltuielile de întreținere a imobilului partenerului(situat în str. Paris nr. 19, ap.2) și plata salariului unui asistent social-la nivelul de salarizare prevăzut pentru unitățile bugetare.

Pagina 3 din 3

Art. 7. Dispoziții finale

 • 7.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile

 • 7.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 7.3. Părțile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română .

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, unul pentru Autoritatea Contractantă și unul anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

Semnături

Partener principal                                                         Partener

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara   Organizația Kolping Banat

Director Executiv, Maria Stoianov


Președinte

Daniela Bărbulescu

Șef Serviciu Buget Finanțe Contabilitate Valentina Litră

Asistent manager Monica Munteanu


Șef Serviciu pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice

Maria Ciurcaș

Avizat juridic,

Mariana Sărac