Hotărârea nr. 420/2007

420/27.11.2007 privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) în municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 420/27.11.2007
privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25857/19.11.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.6 alin. 1 lit.(e), art.11 şi art.13 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în municipiul Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în municipiul Timişoara.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,pentru zonele şi cartierele situate în partea de sud a municipiului Timişoara faţă de Canalul Bega, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,pentru zonele şi cartierele situate în partea de nord a municipiului Timişoara faţă de Canalul Bega, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Salubrizare din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ serviCiul SALUBRIZARE

SC2007-     /

REFERAT

Privind delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) , în municipiul Timișoara

Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț este parte componentă a serviciului public de salubrizare a localităților, reglementat de Legea nr. 101/2006 și face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice ce se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităților.

Serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor și ale agenților economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ -teritoriale.

Gestiunea serviciului public de salubrizare, se realizează în condițiile Legii 51/2006, prin următoarele modalități:

 • -   gestiune directă care se realizează prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, înființate prin hotărâri ale consiliului local;

 • -   gestiune delegată, caz în care autoritățile administrației publice sau asociațiile de dezvoltare comunitară, transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii .

Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz se poate acorda pentru una sau mai multe activități ale serviciului de salubrizare.

Având în vedere precizările legale de mai sus și faptul că, la data de 09.06.2007 a expirat contractul nr. SC2004-10633/09.06.2004 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și operatorul SC DRUMURI MUNICIPALE SA privind deszăpezirea și combaterea poleiului pe principalele artere de circulație din zonele și cartierele situate în partea de sud a Municipiului Timișoara față de canalul Bega;

Având în vedere prevederile legale, referitoare la gestionarea serviciului de salubrizare și ținând cont de faptul că acesta trebuie dezvoltat, modernizat și eficientizat, în condițiile aderării României la Uniunea Europeană, prin realizarea unor investiții semnificative în infrastructură, echipamente și dotări tehnice specifice, propunem:

 • 1. aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara;

 • 2. aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 3. aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega;

 • 4. aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

  DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR


  ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE

  ADRIAN PUȘCAȘ


CONSILIER

GEORGETA BĂDICU

Red. G.B.

Dact.G.B.

ANEXA 2 la HCL nr.


ANEXA

SE APROBĂ

PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU


la contractul de delegare

a gestiunii prin concesiune

SC2007________/_________

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini este întocmit în baza Legii nr. 101/2006 - serviciul de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 110/2007 al președintelui A.N.R.S.C - privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007 al președintelui A.N.R.S.C. - privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Consiliul Local ca autoritate deliberativă are, potrivit legislației în vigoare, obligația de a hotărî modul de gestiune a activității și obligația de a elabora caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire),.

Art. 2. - (1) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

CAPITOLUL II

Obiectul concesiunii

 • A. Datele de identificare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega

Art. 3. - (1) Obiectul delegării gestiunii este activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Timișoara, situată în partea de sud față de canalul Bega.

 • (3) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 • (4) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 • (5) Podurile, intersecțiile și trecerile pietonale aferente pe care se execută lucrări de curățat manual zăpada și gheața sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

 • (6) Locațiile pe care se amplasează recipiente cu materiale antiderapante pentru intervenții sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 • (7) Lista căilor de circulație pe care se efectuează operațiile de curățat mecanic zăpada cu utilaje cu lamă, plug tractat și cu utilaje cu perie sunt prevăzute în anexa nr. 4.

 • (8) Lista căilor de circulație pe care se efectuează combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu și/sau clorură de sodiu sunt prevăzute în anexa nr. 5.

 • (9) Lista căilor de circulație ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 6.

 • (10) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prevăzute în anexa nr. 7.

 • (11) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

 • (12) Autoritatea concedentă a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega, este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în localitatea Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1, județul Timiș.

 • B. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega

 • 1.Descrierea activităților

Art. 4. - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega, constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă și se desfășoară de regulă în perioada 15 noiembrie și 15 martie.

 • (2) Curățarea zăpezii/gheții este operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

 • (3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau forță de muncă umană.

 • (4) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje specifice performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie - recepție/receptoare telefonie mobilă).

 • (5) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

 • a) curățat manual zăpadă și gheață;

 • b) curățat mecanic zăpadă cu utilaj cu lamă, cu plug tractat și cu utilaj cu perie;

 • c) încărcat manual și transportat zăpadă și gheață;

 • d) încărcat mecanic și transportat zăpadă și gheață;

 • e) împrăștiat mecanic materiale antiderapante;

 • f)  împrăștiat manual materiale antiderapante;

 • g) combaterea poleiului și gheții prin stropire cu clorură de calciu și soluție de clorură de sodiu;

 • h) curățarea gurilor de scurgere.

 • 1.2.Condiții tehnice

 • 1.2.1. Curățatul și transportul zăpezii

 • 1.2.1.1, Curățatul manual al zăpezii și gheții

Art. 6. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii sau gheții în grămezi, la bordura carosabilului, la distanță de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

 • (2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale. Curățarea manuală a zăpezii afânate se face cu mături de nuiele, lopeți de lemn sau plastic cu lățimea cuprinsă între 0,4 - 0,5 m, iar lățimea lopeții de fier este cea normală. Activitatea de curățare manuală a zăpezii și gheții se efectuează pe podurile, intersecțiile, trecerile pietonale prevăzute în anexa 2a la prezentul Caiet de sarcini și în stațiile mijloacelor de transport prevăzute în anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • (3) În vederea intervenției imediate pentru combaterea poleiului și a gheții pe poduri, în intersecții și la trecerile de pietoni, se vor amplasa, recipiente din metal sau material plastic cu capacitatea cuprinsă între 0,2- 0,5mc cu material antiderapant ( amestec clorură de sodiu și nisip sau șplit) pe locațiile prevăzute în anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.2.1.2. Curățat mecanic zăpadă cu utilaje cu lamă, cu plug tractat și cu utilaje cu perie

Art.7. Activitatea de curățare mecanică a căilor publice de zăpadă cu utilaje cu lamă, cu pluguri tractate și cu perie se execută când stratul de zăpadă depășește grosimea de 5 cm. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitatea a stratului de zăpadă.

Lățimea medie efectivă de curățare mecanică a zăpezii cu utilaje cu lamă, cu plug tractat și cu utilaje cu perie este de 2,5 m la o singură trecere.

Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare pentru a interveni imediat în situația în care se impune. Activitatea se efectuează pe străzile prevăzute în anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.1.3, Încărcat manual și transportat zăpadă și gheață

Art. 8. - (1) Activitatea de încărcat manual și transportat zăpadă și gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport, cu zăpada și gheața rezultate din curățarea căilor publice.

 • (2) Încărcatul manual se realizează cu uneltele specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

Depozitarea zăpezii rezultate se face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 7. Unitatea de măsură este 1mc.

 • 1.2.1.4. Încărcat mecanic și transportat zăpadă și gheață

Art.9. - (1) Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

 • (2) Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 7.

Unitatea de măsură este 1mc.

Art. 10. Încărcarea ( manuală sau mecanizată), transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

Transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

1.2.2.Combaterea poleiului și gheții

Art.11. - (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (2) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -100C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

 • (6) Operatorul își va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și va transmite până la data de 05 octombrie situația acestora Primăriei municipiului Timișoara -Serviciului Salubrizare.

Art.12. Combaterea poleiului și a gheții se face cu următoarele materiale antiderapante:

 • a) cu nisip;

 • b) cu amestec de clorură de sodiu și nisip;

 • c) cu soluție de clorură de calciu;

 • d) cu soluție de clorură de sodiu;

 • e) cu șplit cu granulație cuprinsă între 0,5 - 0,7 mm.

Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului este prezentată în anexa nr. 6.

 • 1.2.2.1. Împrăștiat mecanic materiale antiderapante

Art.13. Activitatea se desfășoară ziua și noaptea și se va realiza pe principalele artere de circulație (anexa 6), pe podurile ce traversează canalul Bega, în principalele intersecții și treceri pietonale (anexa 2a), inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun și în alte locuri publice.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.2.2. Împrăștiat manual materiale antiderapante din autovehicul

Art.14. Împrăștiatul manual al materialelor antiderapante din autovehicul se realizează pe străzile laterale celor principale, în zonele de blocuri de locuințe, pe străzile înguste, unde nu se poate efectua activitatea de împrăștiat mecanic materiale antiderapante. Activitatea, se desfășoară în situații urgente și pe poduri și intersecții, anexa nr. 2a, pe traseele mijloacelor de transport în comun, precum și în stațiile mijloacelor de transport cuprinse în anexa nr.2, pentru restabilirea și desfășurarea în condiții normale a circulației auto și pietonală.

Materialele antiderapante care se folosesc la împrăștiatul manual sunt clorură de sodiu în amestec cu nisip sau șplit.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.2.3. Combaterea poleiului și gheții prin stropire cu clorură de calciu și soluție de clorură de sodiu

Art.15. Activitatea de combatere a poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu se realizează cu utilaje specializate. Lățimea efectivă de stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu este de 2m. Activitatea se va desfășura pe străzile prevăzute în anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.3. Curățarea gurilor de scurgere

Art. 16 .Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere din rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • 2. Programul prestației

Art. 17. - (1) Programul prestației va fi elaborat pentru căile de circulație prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

 • (2) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (3) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un Program de acțiune comun cu autoritățile administrației publice locale, până la data de 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

Autoritatea administrației publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea Planului operativ;

 • d) elaborarea Programului pregătirilor pentru iarnă.

 • (4) Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa ;

 • d) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f)  lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art. 18. (1) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (2) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • (3) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4)  La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (5)  Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

 • (6)  Confirmarea prestației de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator și confirmat de concedent.

 • 3. Condiții de calitate

Art. 19. - (1) Domeniul public (căile publice) pentru care se contractează această activitate se consideră deszăpezit și menținut în stare de funcțiune prin efectuarea, cu o frecvență adecvată în acest scop, a operațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatare a acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

 • 3.1 Dotări cu personal - utilaje

Art. 20. - Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele și echipamentele pentru prestarea activității, în funcție de volumul de lucrări, având în vedere ca suprafețele domeniului public, cuprinse în programul de prestație, să fie deszăpezite și menținute în stare de funcțiune prin efectuarea tuturor lucrărilor descrise la cap. II B. punctul 1.

 • 3.2 Tehnologii

Art. 21. - Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie, în detaliu, privind modalitatea de organizare și funcționare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, propunând traseele de lucru pentru toate fazele de intervenție, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite etc.

 • 3.3. Verificări, recepții, garanții

Art. 22.- (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e)  activitatea prestată;

 • f)  forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i)  temperatura exterioară;

 • j)  condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l)  semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru beneficiar.

Art. 23-(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, precum și volumul de lucrări prestate.

 • (2) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de lucrări cantitativă și valoric și o va prezenta beneficiarului în vederea efectuării plății.

 • (3) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programele de prestație.

 • (4) Operatorul va completa și va semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Art. 24. Concedentul poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înștiințarea prealabilă a concesionarului în termen de 30 de zile.

 • 4. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art.25. - (1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de concesiune, contravaloarea lucrărilor prestate și confirmate de reprezentantul împuternicit de concedent prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectării ofertelor, până în data de 1 septembrie a fiecărui an.

CAPITOLUL III

Condiții de exploatare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega

A. Condiții tehnice

Art.26 - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega, trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întreaga comunitate din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice și de calitate specifice.

(2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului

Timișoara, un autoturism pentru controlul prestațiilor.

B. Obiective de exploatare

Art.27 - (1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • •  asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ;

 • •  menținerea căilor publice în funcțiune pe timp de polei și îngheț;

 • •  utilizarea pentru prevenirea și combaterea poleiului și înghețului de materiale antiderapante ecologice care să nu afecteze mediul, suprafața carosabilului;

 • •   desfășurarea activității în condiții de eficiență și eficacitate;

 • •  desfășurarea activității de deszăpezire a zonelor și cartierelor situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega prin antrenarea și participarea populației, agenților economici, a instituțiilor și altor organizații.

Operatorul are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurilor în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

 • C. Obiective de ordin economic

Art.28 - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), se va organiza și va funcționa având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • D. Obiective de mediu

Art. 29- (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul/autorizația de mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

 • (2) Pe toata perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform programelor de conformare la cerințele de mediu.

 • (3) Operatorul răspunde de activitățile prestate în fața organelor abilitate și are obligația de a lua măsurile necesare protejării mediului ambiant pe toată perioada derulării contractului de concesiune.

CAPITOLUL IV

Sarcinile autorităților administrației publice locale și ale operatorilor în domeniul investițiilor

Art.30 (1) Investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), cad exclusiv în sarcina operatorului.

Operatorul va prezenta concepția proprie de modernizare și dezvoltarea a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) și va prezenta un program concret în acest sens.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea operatorului de servicii publice de salubrizare.

CAPITOLUL V

Clauze financiare și de asigurări

Art. 31. (1) Operatorul va prezenta acte doveditoare privind capabilitatea financiară de a susține programul de investiții prezentat.

(2) Programul de investiții va prezenta sursa de finanțare pentru utilajele, instalațiile, echipamentele și dotările necesare asigurării unei bune funcționări a activități.

CAPITOLUL VI

Obligațiile privind protecția mediului

Art. 32. Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public, concesionarul va implementa măsurile și sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente în baza unor programe de conformare la cerințele de mediu. Operatorul are obligația de a lua măsurile necesare asigurării protecției mediului pe perioada derulării contractului de concesiune respectiv, pe perioada de prestare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

CAPITOLUL VII

Durata concesiunii

Art.33. (1) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ( deszăpezire ), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega se concesionează pe o perioadă de 6 ani.

.

CAPITOLUL VIII

Redevența

Art. 34. - (1) Redevența este de minim 1,5% din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestate anual în zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul concedentului deschis la Trezoreria municipiului Timișoara și care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii prin concesiune. Redevența se va plăti trimestrial până la sfârșitul primei luni din trimestrul următor.

 • (3) Pentru neplata redevenței la termenul stabilit concedentul va percepe penalități de întârziere în conformitate cu legislația în vigoare privind creanțele bugetare, urmând ca la sfârșitul anului să se facă regularizarea acesteia.

CAPITOLUL IX

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art.35. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate; garanția se depune de concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea Timișoara, într-un cont purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva penalitățile datorate de concesionar.

Această sumă cu titlu de garanție va fi la nivelul redevenței trimestriale, dar nu mai puțin de 1700 lei Art.36. (1) Pentru participarea la licitație se fixează o garanție în valoare de 50.000 lei.

CAPITOLUL X

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art. 37. (1) - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații:

 • a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

Art. 38. - (1) La licitațiile organizate pentru concesionarea serviciului public de salubrizare -activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega, pot participa numai operatori atestați de către A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală.

(2) Ofertantul va prezenta copia de pe licența clasa I emisă de A.N.R.S.C, prin care dovedește că este atestat de autoritatea competenta.

Art.39. - (1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ( deszăpezire ), pentru zonele și cartierele situate în partea de sud a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

(2) Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE

ADRIAN PUȘCAȘ


ÎNTOCMIT MARINELA TOPOR

GEORGETA BĂDICU

CRINA DIANA COMAN

ANEXA 3 la HCL nr.


ANEXA

SE APROBĂ

PRIMAR

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU


la contractul de delegare

a gestiunii prin concesiune

SC2007________/_________

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini este întocmit în baza Legii nr. 101/2006 - serviciul de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 110/2007 al președintelui A.N.R.S.C - privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007 al președintelui A.N.R.S.C. - privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Consiliul Local ca autoritate deliberativă are, potrivit legislației în vigoare, obligația de a hotărî modul de gestiune a activității și obligația de a elabora caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

Art. 2. - (1) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

CAPITOLUL II

Obiectul concesiunii

 • A. Datele de identificare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega

Art. 3. - (1) Obiectul delegării gestiunii este activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Timișoara, situată în partea de nord față de canalul Bega.

 • (3) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 • (4) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 • (5) Podurile, intersecțiile și trecerile pietonale aferente pe care se execută lucrări de curățat manual zăpada și gheața sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

 • (6) Locațiile pe care se amplasează recipiente cu materiale antiderapante pentru intervenții sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 • (7) Lista căilor de circulație pe care se efectuează operațiile de curățat mecanic zăpada cu utilaje cu lamă, plug tractat și cu utilaje cu perie sunt prevăzute în anexa nr. 4.

 • (8) Lista căilor de circulație pe care se efectuează combaterea poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu și/sau clorură de sodiu sunt prevăzute în anexa nr. 5.

 • (9) Lista căilor de circulație ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 6.

 • (10) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prevăzute în anexa nr. 7.

 • (11) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

 • (12) Autoritatea concedentă a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega, este Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în localitatea Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1,județul Timiș.

 • B. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega

 • 1.Descrierea activităților

Art. 4. - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega, constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă și se desfășoară de regulă în perioada 15 noiembrie și 15 martie.

 • (2) Curățarea zăpezii/gheții este operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

 • (3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau forță de muncă umană.

 • (4) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje specifice performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie - recepție/receptoare telefonie mobilă).

 • (5) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii și gheții și care trebuie menținute în funcțiune pe timp de polei sau îngheț, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

 • a) curățat manual zăpadă și gheață;

 • b) curățat mecanic zăpadă cu utilaj cu lamă, cu plug tractat și cu utilaj cu perie;

 • c) încărcat manual și transportat zăpadă și gheață;

 • d) încărcat mecanic și transportat zăpadă și gheață;

 • e) împrăștiat mecanic materiale antiderapante;

 • f)  împrăștiat manual materiale antiderapante;

 • g) combaterea poleiului și gheții prin stropire cu clorură de calciu și soluție de clorură de sodiu;

 • h) curățarea gurilor de scurgere.

 • 1.2.Condiții tehnice

 • 1.2.1. Curățatul și transportul zăpezii

 • 1.2.1.1, Curățatul manual al zăpezii și gheții

Art. 6. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii sau gheții în grămezi, la bordura carosabilului, la distanță de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

 • (2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale. Curățarea manuală a zăpezii afânate se face cu mături de nuiele, lopeți de lemn sau plastic cu lățimea cuprinsă între 0,4 - 0,5 m, iar lățimea lopeții de fier este cea normală. Activitatea de curățare manuală a zăpezii și gheții se efectuează pe podurile, intersecțiile, trecerile pietonale prevăzute în anexa 2a și în stațiile mijloacelor de transport în comun prevăzute în anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • (3) În vederea intervenției imediate pentru combaterea poleiului și a gheții pe poduri, în intersecții și la trecerile de pietoni, se vor amplasa, recipiente din metal sau material plastic cu capacitatea cuprinsă între 0,2- 0,5mc cu material antiderapant ( amestec clorură de sodiu și nisip sau șplit) pe locațiile prevăzute în anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.2.1.2. Curățat mecanic zăpadă cu utilaje cu lamă, cu plug tractat și cu utilaje cu perie

Art.7. Activitatea de curățare mecanică a căilor publice de zăpadă cu utilaje cu lamă, cu pluguri tractate și cu perie se execută când stratul de zăpadă depășește grosimea de 5 cm. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitatea a stratului de zăpadă.

Lățimea medie efectivă de curățare mecanică a zăpezii cu utilaje cu lamă, cu plug tractat și cu utilaje cu perie este de 2,5 m la o singură trecere.

Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare pentru a interveni imediat în situația în care se impune. Activitatea se efectuează pe străzile prevăzute în anexa 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.1.3, Încărcat manual și transportat zăpadă și gheață

Art. 8. - (1) Activitatea de încărcat manual și transportat zăpadă și gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport, cu zăpada și gheața rezultate din curățarea căilor publice.

 • (2) Încărcatul manual se realizează cu uneltele specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

Depozitarea zăpezii rezultate se face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 7.

Unitatea de măsură este 1mc.

 • 1.2.1.4. Încărcat mecanic și transportat zăpadă și gheață

Art.9. - (1) Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice iar pentru transportul zăpezii și gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă și gheață rezultat din curățarea căilor publice.

 • (2) Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 7.

Unitatea de măsură este 1mc.

Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (3) Transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

1.2.2.Combaterea poleiului și gheții

Art.10. - (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (2) . Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -100C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

 • (6) Operatorul își va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și va transmite până la data de 05 octombrie situația acestora Primăriei municipiului Timișoara -Serviciului Salubrizare.

Art.11. Combaterea poleiului și a gheții se face cu următoarele materiale antiderapante:

 • a) cu nisip;

 • b) cu amestec de clorură de sodiu și nisip;

 • c) cu soluție de clorură de calciu;

 • d) cu soluție de clorură de sodiu;

 • e) cu șplit cu granulație cuprinsă între 0,5 - 0,7 mm.

Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului este prezentată în anexa nr. 6.

 • 1.2.2.1. Împrăștiat mecanic materiale antiderapante

Art.12. Activitatea se desfășoară ziua și noaptea și se va realiza pe principalele artere de circulație (anexa 6), pe podurile ce traversează canalul Bega, în principalele intersecții și treceri pietonale (anexa 2a), inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun și în alte locuri publice.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.2.2. Împrăștiat manual materiale antiderapante din autovehicul

Art.13. Împrăștiatul manual al materialelor antiderapante din autovehicul se realizează pe străzile laterale celor principale, în zonele de blocuri de locuințe, pe străzile înguste, unde nu se poate efectua activitatea de împrăștiat mecanic materiale antiderapante. Activitatea, se desfășoară în situații urgente și pe poduri și intersecții, anexa nr. 2a, pe traseele mijloacelor de transport în comun, precum și în stațiile mijloacelor de transport cuprinse în anexa nr.2, pentru restabilirea și desfășurarea în condiții normale a circulației auto și pietonală.

Materialele antiderapante care se folosesc la împrăștiatul manual sunt clorură de sodiu în amestec cu nisip sau șplit.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.2.3. Combaterea poleiului și gheții prin stropire cu clorură de calciu și soluție de clorură de sodiu

Art.14. Activitatea de combatere a poleiului și gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu se realizează cu utilaje specializate. Lățimea efectivă de stropire cu soluție de clorură de calciu sau cu soluție de clorură de sodiu este de 2m. Activitatea se va desfășura pe străzile prevăzute în anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

 • 1.2.3. Curățarea gurilor de scurgere

Art. 15 .Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere din rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • 2. Programul prestației

Art. 16. - (1) Programul prestației va fi elaborat pentru căile de circulație prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

 • (2) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (3) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un Program de acțiune comun cu autoritățile administrației publice locale, până la data de 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

Autoritatea administrației publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea Planului operativ;

 • d) elaborarea Programului pregătirilor pentru iarnă.

 • (4) Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa ;

 • d) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f)  lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Art. 17. (1) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (2) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • (3) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4)  La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (5)  Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

 • (6)  Confirmarea prestației de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator și confirmat de concedent.

 • 3. Condiții de calitate

Art. 18. - (1) Domeniul public (căile publice) pentru care se contractează această activitate se consideră deszăpezit și menținut în stare de funcțiune prin efectuarea, cu o frecvență adecvată în acest scop, a operațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatare a acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

 • 3.1 Dotări cu personal - utilaje

Art. 19. - Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele și echipamentele pentru prestarea activității, în funcție de volumul de lucrări, având în vedere ca suprafețele domeniului public, cuprinse în programul de prestație, să fie deszăpezite și menținute în stare de funcțiune prin efectuarea tuturor lucrărilor descrise la cap. II B. punctul 1.

 • 3.2 Tehnologii

Art. 20. - Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie, în detaliu, privind modalitatea de organizare și funcționare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, propunând traseele de lucru pentru toate fazele de intervenție, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite etc.

 • 3.3. Verificări, recepții, garanții

Art. 21.- (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e)  activitatea prestată;

 • f)  forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i)  temperatura exterioară;

 • j)  condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l)  semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru beneficiar.

Art. 22-(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, precum și volumul de lucrări prestate.

 • (2) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de lucrări cantitativă și valoric și o va prezenta beneficiarului în vederea efectuării plății.

 • (3) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programele de prestație.

 • (4) Operatorul va completa și va semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Art. 23. Concedentul poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înștiințarea prealabilă a concesionarului în termen de 30 de zile.

 • 4. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art.24. - (1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de concesiune, contravaloarea lucrărilor prestate și confirmate de reprezentantul împuternicit de concedent prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectării ofertelor, până în data de 1 septembrie a fiecărui an.

CAPITOLUL III

Condiții de exploatare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega

A. Condiții tehnice

Art.25 - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega, trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întreaga comunitate din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice și de calitate specifice.

(2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului

Timișoara, un autoturism pentru controlul prestațiilor.

B. Obiective de exploatare

Art.26 - (1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • •  asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ;

 • •  menținerea căilor publice în funcțiune pe timp de polei și îngheț;

 • •  utilizarea pentru prevenirea și combaterea poleiului și înghețului de materiale antiderapante ecologice care să nu afecteze mediul, suprafața carosabilului;

 • •   desfășurarea activității în condiții de eficiență și eficacitate;

 • •  desfășurarea activității de deszăpezire a zonelor și cartierelor situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega prin antrenarea și participarea populației, agenților economici, a instituțiilor și altor organizații.

Operatorul are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurilor în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

 • C. Obiective de ordin economic

Art.27 - (1) Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), se va organiza și va funcționa având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • D. Obiective de mediu

Art. 28- (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul/autorizația de mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

 • (2) Pe toata perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform programelor de conformare la cerințele de mediu.

 • (3) Operatorul răspunde de activitățile prestate în fața organelor abilitate și are obligația de a lua măsurile necesare protejării mediului ambiant pe toată perioada derulării contractului de concesiune.

CAPITOLUL IV

Sarcinile autorităților administrației publice locale și ale operatorilor în domeniul investițiilor

Art.29 (1) Investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), cad exclusiv în sarcina operatorului.

Operatorul va prezenta concepția proprie de modernizare și dezvoltarea a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire) și va prezenta un program concret în acest sens.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea operatorului de servicii publice de salubrizare.

CAPITOLUL V

Clauze financiare și de asigurări

Art. 30. (1) Operatorul va prezenta acte doveditoare privind capabilitatea financiară de a susține programul de investiții prezentat.

(2) Programul de investiții va prezenta sursa de finanțare pentru utilajele, instalațiile, echipamentele și dotările necesare asigurării unei bune funcționări a activități.

CAPITOLUL VI

Obligațiile privind protecția mediului

Art. 31. Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public, concesionarul va implementa măsurile și sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente în baza unor programe de conformare la cerințele de mediu. Operatorul are obligația de a lua măsurile necesare asigurării protecției mediului pe perioada derulării contractului de concesiune respectiv, pe perioada de prestare a activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire).

CAPITOLUL VII

Durata concesiunii

Art.32. (1) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ( deszăpezire ), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega se concesionează pe o perioadă de 6 ani.

.

CAPITOLUL VIII

Redevența

Art. 33. - (1) Redevența este de minim 1,5% din valoarea facturilor încasate de operator pentru serviciile prestate anual în zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

 • (2) Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul concedentului deschis la Trezoreria municipiului Timișoara și care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii prin concesiune. Redevența se va plăti trimestrial până la sfârșitul primei luni din trimestrul următor.

 • (3) Pentru neplata redevenței la termenul stabilit concedentul va percepe penalități de întârziere în conformitate cu legislația în vigoare privind creanțele bugetare, urmând ca la sfârșitul anului să se facă regularizarea acesteia.

CAPITOLUL IX

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art.34. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate; garanția se depune de concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea Timișoara, într-un cont purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva penalitățile datorate de concesionar.

Această sumă cu titlu de garanție va fi la nivelul redevenței trimestriale, dar nu mai puțin de 1700 lei Art.35. (1) Pentru participarea la licitație se fixează o garanție în valoare de 50.000 lei.

CAPITOLUL X

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art. 36. (1) - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații:

 • a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) la dispariția, dintr-o cauză de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

Art. 37. - (1) La licitațiile organizate pentru concesionarea serviciului public de salubrizare -activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega, pot participa numai operatori atestați de către A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală.

(2) Ofertantul va prezenta copia de pe licența clasa I emisă de A.N.R.S.C, prin care dovedește că este atestat de autoritatea competenta.

Art.38. - (1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ( deszăpezire ), pentru zonele și cartierele situate în partea de nord a municipiului Timișoara față de canalul Bega.

(2) Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR


ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE

ADRIAN PUȘCAȘ


ÎNTOCMIT MARINELA TOPOR

GEORGETA BĂDICU

CRINA DIANA COMAN

Anexa 7

AMPLASAMENTELE SPATIILOR DE DEPOZITARE A ZĂPEZII REZULTATE

____________________________________________________________________.       ______.__________w______________________________________________________________________

DIN ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE

SPAȚII AFLATE ÎN PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare

Suprafața de depozitare (m2)

Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată (tone)

1.

Teren viran bv. L. Rebreanu colț cu Calea Buziașului

100 - 150

aprox.500

2.

Str. Chimiștilor în spatele depozitului de carburanți

100 - 150

aprox. 500

3.

Str. Energiei lângă incinta RETIM

100 - 150

aprox. 500

Anexa 7

AMPLASAMENTELE SPAȚIILOR DE DEPOZITARE A ZĂPEZII REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE

SPAȚII AFLATE ÎN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Localizarea amplasamentului spațiului de depozitare

Suprafața de depozitare (m2)

Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată (tone)

1.

Str. Holdelor colț cu str. Lotus

100 - 150

aprox. 500

2.

Str. Dirijorului colț cu str. Ion Vidu

100 - 150

aprox. 500

3.

Str. Rozelor - Vălișoara lângă dig canal Bega

100 - 150

aprox. 500

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE CE TREBUIE MENȚINUTE ÎN FUNCȚIUNE PRIN COMBATEREA POLEIULUI ȘI A ÎNGHEȚULUI

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stradă

Gradul de prioritate

Lung. m

Gradul de urmărire

1.

1 Decembrie

1

2.500

permanent

2.

16 Decembrie

1

1.863

permanent

3.

3 August

1

1359

permanent

4.

Albăstrelelor

2

960

permanent

5.

Aleea Sportivilor

1

1.410

permanent

6.

Aleea S ănătății

2

279

permanent

7.

Aleea Cristalului

2

454

permanent

8.

Aluni ș

2

450

permanent

9.

Ana Ipătescu

1

1.000

permanent

10.

Andreescu

1

1.000

permanent

11.

Ardealul

1

1.850

permanent

12.

Arieș- Spitalul Județean

1

1.005

permanent

13.

A. Șaguna

1

796

permanent

14.

Anton Pann

1

150

permanent

15.

B. St. Delavrancea

2

145

permanent

16.

Baba Dochia

2

1.160

permanent

17.

Barac Ion

1

500

permanent

18.

Banatul

2

920

permanent

19.

Bicaz

2

400

permanent

20.

Brașov

2

280

permanent

21.

Budai Deleanu

2

470

permanent

22.

Bujorilor

1

1.530

permanent

23.

Bv. Eroilor

1

1.480

permanent

24.

Câmpului

2

550

permanent

25.

C. Negruzzi

2

500

permanent

26.

C.D. Gherea

2

200

permanent

27.

C. Porumbescu

1

1.300

permanent

28.

Calea Buziașului

1

3.612

permanent

29.

Calea Martirilor

1

2.850

permanent

30.

Calea Ș agului până la dep. Parța

1

6.418

permanent

31.

Calea Urseni

1

2000

permanent

32.

Canal Bega

2

1721

permanent

33.

Cârlova

2

400

permanent

34.

Cercului

2

400

permanent

35.

Cermena

2

500

permanent

36.

Chișodei

1

1.370

permanent

37.

Cluj

1

1.138

permanent

38.

Colonia Radio

2

357

permanent

39.

Constantin Brâncoveanu

2

2.520

permanent

40.

Cosminului

2

545

permanent

41.

Cozia

2

454

permanent

42.

Crizantemelor

2

681

permanent

43.

Cpt. Damșescu

2

626

permanent

44.

D. Coressi

1

1.670

permanent

45.

Dacilor

1

265

permanent

46.

Daliei

2

360

permanent

47.

Dâmbovița

1

1.650

permanent

48.

Dimineții

2

500

permanent

49.

Drubeta

1

1.550

permanent

50.

Echității

2

115

permanent

51.

Emil Zola

2

1.820

permanent

52.

Eneas

1

1954

permanent

53.

Fel di oara

2

750

permanent

54.

Gen. Dragalina

1

910

permanent

55.

Girație Pîrvan

1

761

permanent

56.

Glad

2

1.227

permanent

57.

Ghe. Doja

1

920

permanent

58.

Hebe

2

1.200

permanent

59.

Herculane

2

1010

permanent

60.

I. Grozescu

2

389

permanent

61.

Iepurelui

2

150

permanent

62.

Ion Slavici

1

900

permanent

63.

Iosif Vulcan

2

605

permanent

64.

Iris

2

540

permanent

65.

Iuliu Maniu

1

809

permanent

66.

Izlaz

2

630

permanent

67.

L. Rebreanu

1

3.000

permanent

68.

Lalescu Traian

2

340

permanent

69.

Li di a

1

1.250

permanent

70.

Linția

2

100

permanent

71.

Liviu Rebreanu

1

1.700

permanent

72.

Lunei

2

280

permanent

73.

Macedonski

2

555

permanent

74.

Mangalia

2

740

permanent

75.

Memorandului

1

1.228

permanent

76.

Mihai Viteazul -bulevard

1

920

permanent

77.

Miloia

2

500

permanent

78.

Mureș

2

920

permanent

79.

Muzicescu

2

410

permanent

80.

Negoiu

2

830

permanent

81.

Odobescu

1

840

permanent

82.

Ofcea

2

340

permanent

83.

Zona Blocuri Odobescu

2

955

permanent

84.

P. Iorgovici

2

181

permanent

85.

Pescarilor

2

330

permanent

86.

Pestalozzi

1

727

permanent

87.

Petru Rareș

2

100

permanent

88.

Piața Bălcescu

1

682

permanent

89.

Piața Bihor

1

250

permanent

90.

Piața Crucii

1

250

permanent

91.

Piața Doicești

1

273

permanent

92.

Piața Eforie

1

259

permanent

93.

Piața Hunedoara

1

650

permanent

94.

Piața Istria

1

257

permanent

95.

Piața Ștefan Furtună

1

360

permanent

96.

Piața Traian

1

305

permanent

97.

Podul Traian

1

100

permanent

98.

Prahova

2

470

permanent

99.

Preyer

1

680

permanent

100.

Prislop

2

330

permanent

101.

Rudolf Walter

2

500

permanent

102.

Romulus

2

900

permanent

103.

Salcâmilor

2

186

permanent

104.

Socrate

2

300

permanent

105.

Spl. Galați

1

770

permanent

106.

Stadion

2

150

permanent

107.

Stadion Dan Păltinișan

2

3.409

permanent

108.

Stefan Stâncă

1

1.227

permanent

109.

Sudului - bulevard

1

727

permanent

110.

Șt. O. Iosif

2

500

permanent

111.

Ștefan cel Mare

1

1.363

permanent

112.

T. Neculuță

2

150

permanent

113.

T. Vladimirescu- spl.

1

1.923

permanent

114.

Tibiscum

2

100

permanent

115.

Tigrului

2

500

permanent

116.

Timocului

2

350

permanent

117.

Tinereții - bulevard

1

720

permanent

118.

Torac

1

998

permanent

119.

Transilvania

2

500

permanent

120.

Treboniu Laurean

2

340

permanent

121.

Turgheniev

2

430

permanent

122.

Țibleșului

2

350

permanent

123.

Uranus

2

667

permanent

124.

V. Babeș

1

820

permanent

125.

Vârful cu Dor

2

135

permanent

126.

Vasile Pârvan

1

3.340

permanent

127.

Vasile Pârvan (mic)

1

200

permanent

128.

Văcărescu

2

630

permanent

129.

Venus

2

430

permanent

130.

Victor Hugo

1

1.140

permanent

131.

Vulturilor

2

2.038

permanent

132.

Zăvoi

2

200

permanent

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 6

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE CE TREBUIE MENȚINUTE ÎN FUNCȚIUNE PRIN COMBATEREA POLEIULUI ȘI A ÎNGHEȚULUI

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Lung. m

Gradul de urmărire

1.

1 Mai

1

223

permanent

2.

16 Februarie

1

375

permanent

3.

A. Imbroane

2

1.950

permanent

4.

A. Mocioni

2

400

permanent

5.

Acces Primărie + curte

1

340

permanent

6.

Aida

2

200

permanent

7.

Alba Iulia

1

311

permanent

8.

Aleea P ădurea Verde

2

1.600

permanent

9.

Aleea Spitalul Nou

2

735

permanent

10.

Aleea Viilor

2

1155

permanent

11.

Asănești

2

361

permanent

12.

Bărăgan

2

240

permanent

13.

Baader

2

500

permanent

14.

Badea Cârțan

1

215

permanent

15.

Barițiu

2

490

permanent

16.

Bocșei

2

250

permanent

17.

Brediceanu

1

618

permanent

18.

Buclă Catedrală

1

330

permanent

19.

București

2

507

permanent

20.

Bucovinei

2

917

permanent

21.

Buftea

2

200

permanent

22.

C.D. Loga

1

1.030

permanent

23.

Câmpina

2

1120

permanent

24.

Călimănești

2

1885

permanent

25.

Calea Ghirodei

2

1000

permanent

26.

Calea Aradului

1

3.815

permanent

27.

Calea Torontalului până la Metro

1

6.730

permanent

28.

Calea Lip ovei

1

3.250

permanent

29.

Calea Circumvalațiunii

1

1.700

permanent

30.

Calea Bogdăneștilor

1

642

permanent

31.

Centrul Civic

1

675

permanent

32.

Cicio Pop

2

100

permanent

33.

Col. Enescu

2

266

permanent

34.

Cri șan

2

965

permanent

35.

Dorobanților

1

2273

permanent

36.

Drăgașani

2

200

permanent

37.

Eugeniu de Savoya

2

477

permanent

38.

Felix

2

617

permanent

39.

Filipescu

2

371

permanent

40.

Gara de Est

1

307

permanent

41.

Gării

1

1.400

permanent

42.

Gen. Dragalina

1

910

permanent

43.

Ghe. Dima

1

440

permanent

44.

Ghe. Lazăr

1

170

permanent

45.

Gri viței- spl.

1

400

permanent

46.

Hector Bastion

1

215

permanent

47.

I.I. de la Brad

1

1338

permanent

48.

înfrățirii

2

200

permanent

49.

Jiul

2

160

permanent

50.

Kogălniceanu

1

470

permanent

51.

L. Blaga

2

668

permanent

52.

Lenau

2

160

permanent

53.

Liniștei

2

861

permanent

54.

Lorena

2

1.925

permanent

55.

Mărășești

2

466

permanent

56.

Mătăsarilor

2

830

permanent

57.

Melodiei - blocuri

2

100

permanent

58.

Mercy

2

155

permanent

59.

Michelangelo

1

513

permanent

60.

Mihai Eminescu -bulevard

1

1.025

permanent

61.

Macilor

2

667

permanent

62.

Munteniei

2

664

permanent

63.

Odobești

2

284

permanent

64.

Oituz

1

281

permanent

65.

Ovidiu

2

190

permanent

66.

Palmierilor

2

150

permanent

67.

Paris

2

288

permanent

68.

Paroșeni

2

704

permanent

69.

Peneș Curcanul- spl.

1

400

permanent

70.

Piața Doicești

1

273

permanent

71.

Piața Eftimie Murgu

1

220

permanent

72.

Piața Gării

1

180

permanent

73.

Piața Horațiu

1

180

permanent

74.

Piața Huniade

1

180

permanent

75.

Piața Libertății

1

240

permanent

76.

Piața 700- Parcare

2

150

permanent

77.

Piața Mărăști + sens giratoriu

1

567

permanent

78.

Piața Sf. Gheorghe

1

110

permanent

79.

Piața Unirii

1

8000 m2 (supraf.)

permanent

80.

Piața Victoriei

1

10000 m2 (supraf.)

permanent

81.

Podul Neptun

1

100

permanent

82.

Pod pietonal Electromotor

1

100

permanent

83.

Podul Muncii

1

100

permanent

84.

Politehnicii

1

975

permanent

85.

Podul Elba

1

100

permanent

86.

Podul Gen. Dragalina

1

100

permanent

87.

Podul M. Viteazu

1

100

permanent

88.

Podul Michelangelo

1

100

permanent

89.

Podul Maria

1

100

permanent

90.

Podul Sarmisegetuza

1

100

permanent

91.

Pompiliu Ștefu

2

773

permanent

92.

Pop de Băsești

2

440

permanent

93.

Popa Ș apcă

1

495

permanent

94.

Puncte cardinale - girație

1

136

permanent

95.

Renașterii

2

340

permanent

96.

Republicii

1

1.800

permanent

97.

Revoluției - bulevard

1

940

permanent

98.

Rodnei

2

150

permanent

99.

Rozelor

2

980

permanent

100.

Samuil Micu

2

680

permanent

101.

Săvinești

2

485

permanent

102.

Simion Bărnuțiu

1

1.600

permanent

103.

Spl. Ind. Lânii

1

500

permanent

104.

T. Grozăvescu

1

150

permanent

105.

T. lonescu - bulevard

1

1.188

permanent

106.

Telegrafului

2

1.820

permanent

107.

N.Titulescu -spl.

1

1.363

permanent

108.

Trandafirilor

2

835

permanent

109.

Ungureanu

2

309

permanent

110.

Uzinei

2

950

permanent

111.

Vălișoara

2

784

permanent

112.

Vasile Alecsandri

2

333

permanent

113.

Str. Amurgului

1

550

permanent

114.

Str. Miresei

2

243

permanent

115.

Str. Ialomița

1

1010

permanent

116.

Str. Demetriade

1

2675

permanent

117.

Str. B.P.Hașdeu

2

510

permanent

118.

Str. Nera

2

505

permanent

119.

Str. Borzești

2

1070

permanent

120.

Str. Oravița

2

215

permanent

121.

Str. Frigului

2

140

permanent

122.

Str. Pomiculturii

2

855

permanent

123.

Str.Proclamația de la Timișoara

2

650

permanent

124.

Bv. Cetății

1

1650

permanent

125.

Str. Cloșca

2

1363

permanent

126.

Str. Dunărea

2

1770

permanent

127.

Str. Holdelor

2

1080

permanent

128.

Str. C. Davilla

2

880

permanent

129.

Bv. Antenei

1

580

permanent

130.

Str. Liege

2

525

permanent

131.

Str. Matei Basarab

2

435

permanent

132.

Str. Mircea cel Bătrân

2

700

permanent

133.

Str. Nemoianu

2

400

permanent

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 5

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ COMBATEREA POLEIULUI ȘI GHEȚII PRIN STROPIRE CU SOLUȚIE DE CLORURĂ DE CALCIU ȘI/SAU CLORURĂ DE SODIU

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de curățare

Lung. m

Lăț.

m

Supraf. m2

1.

1 Decembrie

1

2.500

4

10.000

Circulație ptimă

2.

16 Decembrie

1

1.863

4

7.452

Circulație optimă

3.

3 August

1

1359

4

5.436

Circulație optimă

4.

Albăstrelelor

2

960

4

3840

Circulație optimă

5.

Aleea Sportivilor

2

1.410

4

5.640

Circulație optimă

6.

Aleea S ănătății

1

279

4

1116

Circulație optimă

7.

Aleea Cristalului

2

454

4

1816

Circulație optimă

8.

Aluni ș

2

450

4

1.800

Circulație optimă

9.

Ana Ipătescu

1

1000

4

4000

Circulație optimă

10.

Andreescu

1

1.000

4

4.000

Circulație optimă

11.

Ardealul

1

1.850

4

7400

Circulație optimă

12.

Arieș- Spitalul Județean

1

1.005

4

4020

Circulație optimă

13.

A. Șaguna

1

796

4

3184

Circulație optimă

14.

Anton Pann

2

150

4

600

Circulație optimă

15.

B. St.

Delavrancea

2

145

4

580

Circulație optimă

16.

Baba Dochia

1

1.160

4

4640

Circulație optimă

17.

Barac Ion

2

500

4

2000

Circulație optimă

18.

Banatul

2

920

4

3680

Circulație optimă

19.

Bicaz

2

400

4

1600

Circulație optimă

20.

Brașov

2

280

4

1120

Circulație optimă

21.

Budai Deleanu

2

470

4

1880

Circulație optimă

22.

Bujorilor

1

1.530

4

6120

Circulație optimă

23.

Bv. Eroilor

1

1.480

4

5920

Circulație optimă

24.

Câmpului

2

550

4

2200

Circulație optimă

25.

Calea Urseni

2

2000

4

8000

Circulație optimă

26.

Canal Bega

1

1721

4

6884

Circulație optimă

27.

Colonia Radio

1

357

4

1428

Circulație optimă

28.

C. Negruzzi

1

500

4

2000

Circulație optimă

29.

C. D. Gherea

1

200

4

800

Circulație optimă

30.

C. Porumbescu

2

1.300

4

5200

Circulație optimă

31.

Calea Buziașului

2

3.612

4

14448

Circulație optimă

32.

Calea Martirilor

2

2.850

4

11400

Circulație optimă

33.

Calea Ș agului până la dep. Parța

1

6.418

4

25672

Circulație optimă

34.

Cârlova

2

400

4

1600

Circulație optimă

35.

Cercului

2

400

4

1600

Circulație optimă

36.

Cermena

1

500

4

2000

Circulație optimă

37.

Chișodei

1

1.370

4

5480

Circulație optimă

38.

Cluj

2

1.138

4

4552

Circulație optimă

39.

Constantin Brâncoveanu

2

2.520

4

10080

Circulație optimă

40.

Cosminului

2

545

4

2180

Circulație optimă

41.

Cozia

2

454

4

1816

Circulație optimă

42.

Cpt. Damșescu

2

626

4

2504

Circulație optimă

43.

Crizantemelor

2

681

4

2724

Circulație optimă

44.

D. Coressi

1

1.670

4

6680

Circulație optimă

45.

Dacilor

1

265

4

1060

Circulație optimă

46.

Daliei

2

360

4

1440

Circulație optimă

47.

Dâmbovița

1

1.650

4

6600

Circulație optimă

48.

Dimineții

2

500

4

2000

Circulație optimă

49.

Drubeta

1

1.550

4

6200

Circulație optimă

50.

Echității

2

115

4

460

Circulație optimă

51.

Emil Zola

2

1.820

4

7280

Circulație optimă

52.

Eneas

1

1954

4

7816

Circulație optimă

53.

Fel di oara

2

750

4

3000

Circulație optimă

54.

Gen. Dragalina

1

910

4

3640

Circulație optimă

55.

Ghe. Doja

1

920

4

3680

Circulație optimă

56.

Girație Pârvan

2

761

4

3044

Circulație optimă

57.

Glad

1

1.227

4

4908

Circulație optimă

58.

Hebe

2

1.200

4

4800

Circulație optimă

59.

Herculane

2

1010

4

4040

Circulație optimă

60.

I. Grozescu

2

389

4

1556

Circulație optimă

61.

Iepurelui

2

150

4

600

Circulație optimă

62.

Ion Slavici

1

900

4

3600

Circulație optimă

63.

Iosif Vulcan

2

605

4

2420

Circulație optimă

64.

Iris

2

540

4

2160

Circulație optimă

65.

Iuliu Maniu

1

809

4

3236

Circulație optimă

66.

Izlaz

2

630

4

2520

Circulație optimă

67.

Lalescu Traian

2

340

4

1360

Circulație optimă

68.

L. Rebreanu

1

3.000

4

12000

Circulație optimă

69.

Li di a

1

1.250

4

5000

Circulație optimă

70.

Linția

2

100

4

400

Circulație optimă

71.

Liviu Rebreanu

1

1.700

4

6800

Circulație optimă

72.

Lunei

2

280

4

1120

Circulație optimă

73.

Macedonski

2

555

4

2220

Circulație optimă

74.

Mangalia

2

740

4

2960

Circulație optimă

75.

Melodiei -blocuri

2

100

4

400

Circulație optimă

76.

Memorandului

1

1.228

4

4912

Circulație optimă

77.

Mihai Viteazul -bulevard

1

920

4

3680

Circulație optimă

78.

Miloia

2

500

4

2000

Circulație optimă

79.

Mureș

2

920

4

3680

Circulație optimă

80.

Muzicescu

2

410

4

1640

Circulație optimă

81.

Negoiu

2

830

4

3320

Circulație optimă

82.

Odobescu

1

840

4

3360

Circulație optimă

83.

Ofcea

2

340

4

1360

Circulație optimă

84.

Zona Blocuri Odobescu

2

955

4

3820

Circulație optimă

85.

P. Iorgovici

2

181

4

724

Circulație optimă

86.

Pescarilor

2

330

4

1320

Circulație optimă

87.

Pestalozzi

1

727

4

2908

Circulație optimă

88.

Petru Rareș

2

100

4

400

Circulație optimă

89.

Piața Bălcescu

1

682

4

2728

Circulație optimă

90.

Piața Bihor

1

250

4

1000

Circulație optimă

91.

Piața Crucii

1

250

4

1000

Circulație optimă

92.

Piața Doicești

1

273

4

1092

Circulație optimă

93.

Piața Eforie

1

259

4

1036

Circulație optimă

94.

Piața Hunedoara

1

650

4

2600

Circulație optimă

95.

Piața Istria

1

257

4

1028

Circulație optimă

96.

Piața Ștefan Furtună

1

360

4

1440

Circulație optimă

97.

Piața Traian

1

305

4

Circulație optimă

98.

Podul Traian

1

100

4

400

Circulație optimă

99.

Prahova

2

470

4

1880

Circulație optimă

100.

Preyer

2

680

4

2720

Circulație optimă

101.

Prislop

1

330

4

1320

Circulație optimă

102.

Romulus

2

900

4

3600

Circulație optimă

103.

Rudolf Walter

2

500

4

2000

Circulație optimă

104.

Salcâmilor

2

186

4

744

Circulație optimă

105.

Socrate

2

300

4

1200

Circulație optimă

106.

Spl. Galați

1

770

4

3080

Circulație optimă

107.

Stadion

2

150

4

600

Circulație optimă

108.

Stadion Dan Păltinișan

2

3.409

4

13636

Circulație optimă

109.

Stefan Stâncă

1

1.227

4

4908

Circulație optimă

110.

Sudului -bulevard

1

727

4

31800

Circulație optimă

111.

Șt. O. Iosif

2

500

4

2000

Circulație optimă

112.

Ștefan cel Mare

1

1.363

4

5452

Circulație optimă

113.

T. Neculuță

2

150

4

600

Circulație optimă

114.

T. Vladimirescu-spl.

1

1.923

4

7692

Circulație optimă

115.

Tibiscum

2

100

4

400

Circulație optimă

116.

Tigrului

2

500

4

2000

Circulație optimă

117.

Timocului

2

350

4

1400

Circulație optimă

118.

Tinereții -bulevard

1

720

4

2880

Circulație optimă

119.

Torac

1

998

4

3992

Circulație optimă

120.

Transilvania

2

500

4

2000

Circulație optimă

121.

Treboniu Laurean

2

340

4

1360

Circulație optimă

122.

Turgheniev

2

430

4

1720

Circulație optimă

123.

Țibleșului

2

350

4

1400

Circulație optimă

124.

Uranus

1

667

4

2668

Circulație optimă

125.

V. Babeș

2

820

4

3280

Circulație optimă

126.

Vârful cu Dor

1

135

4

540

Circulație optimă

127.

Vasile Pârvan

1

3.340

4

13360

Circulație optimă

128.

Vasile Pârvan (mic)

2

200

4

800

Circulație optimă

129.

Văcărescu

2

630

4

2520

Circulație optimă

130.

Venus

1

430

4

1720

Circulație optimă

131.

Victor Hugo

2

1.140

4

4560

Circulație optimă

132.

Vulturilor

2

2.038

4

8152

Circulație optimă

133.

Zăvoi

2

200

4

800

Circulație optimă

134.

TOTAL M2                         4

199.644

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 5

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ COMBATEREA POLEIULUI ȘI GHEȚII PRIN STROPIRE CU SOLUȚIE DE CLORURĂ DE CALCIU ȘI/SAU CLORURĂ DE SODIU

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de curățare

Lung. m

Lăț. m

Supraf. m2

1.

1 Mai

1

223

4

892

Circulație optimă

2.

16 Februarie

1

375

4

1500

Circulație optimă

3.

A. Imbroane

2

1.950

4

7800

Circulație optimă

4.

A. Mocioni

2

400

4

1600

Circulație optimă

5.

Acces Primărie + curte

1

340

4

1360

Circulație optimă

6.

Aida

2

200

4

800

Circulație optimă

7.

Alba Iulia

1

311

4

1244

Circulație optimă

8.

Aleea Pădurea Verde

2

1.600

4

6400

Circulație optimă

9.

Aleea Spitalul Nou

2

735

4

2940

Circulație optimă

10.

Aleea Viilor

2

1155

4

4620

Circulație optimă

11.

Asănești

2

361

4

1444

Circulație optimă

12.

Bărăgan

2

240

4

960

Circulație optimă

13.

Baader

2

500

4

2000

Circulație optimă

14.

Badea Cârțan

1

215

4

860

Circulație optimă

15.

Barițiu

2

490

4

1960

Circulație optimă

16.

Bocșei

2

250

4

1000

Circulație optimă

17.

Brediceanu

1

618

4

2472

Circulație optimă

18.

Buclă Catedrală

1

330

4

1320

Circulație optimă

19.

Bucovinei

2

917

4

3668

Circulație optimă

20.

București

2

507

4

2028

Circulație optimă

21.

Buftea

2

200

4

800

Circulație optimă

22.

C.D. Loga

1

1.030

4

4120

Circulație optimă

23.

Călimănești

2

1885

4

7540

Circulație optimă

24.

Câmpina

2

1120

4

4480

Circulație optimă

25.

Calea Aradului

1

3.815

4

15260

Circulație optimă

26.

Calea Torontalului până la Metro

1

6.730

4

26920

Circulație optimă

27.

Calea Lipovei

1

3.250

4

13000

Circulație optimă

28.

Calea

Circumvalațiunii

1

1.700

4

6800

Circulație optimă

29.

Calea Bogdăneștilor

1

642

4

2568

Circulație optimă

30.

Calea Ghirodei

2

1000

4

4000

Circulație optimă

31.

Centrul Civic

1

675

4

2700

Circulație optimă

32.

Cicio Pop

2

100

4

400

Circulație optimă

33.

Col. Enescu

2

266

4

1064

Circulație optimă

34.

Cri șan

2

965

4

3860

Circulație optimă

35.

Drăgașani

2

200

4

800

Circulație optimă

36.

Dorobanților

1

2273

4

9092

Circulație optimă

37.

Eugeniu de Savoya

2

477

4

1908

Circulație optimă

38.

Felix

2

617

4

2468

Circulație optimă

39.

Filipescu

2

371

4

1484

Circulație optimă

40.

Gara de Est

1

307

4

1228

Circulație optimă

41.

Gării

1

1.400

4

5600

Circulație optimă

42.

Gen. Dragalina

1

910

4

3640

Circulație optimă

43.

Ghe. Dima

1

440

4

1760

Circulație optimă

44.

Ghe. Lazăr

1

170

4

680

Circulație optimă

45.

Gri viței- spl.

1

400

4

1600

Circulație optimă

46.

Hector Bastion

1

215

4

860

Circulație optimă

47.

Infrățirii

2

200

4

800

Circulație optimă

48.

I.I. de la Brad

1

1338

4

5352

Circulație optimă

49.

Jiul

2

160

4

640

Circulație optimă

50.

Kogălniceanu

1

470

4

1880

Circulație optimă

51.

L. Blaga

2

668

4

2672

Circulație optimă

52.

Lenau

2

160

4

640

Circulație optimă

53.

Liniștei

2

861

4

3444

Circulație optimă

54.

Lorena

2

1.925

4

7700

Circulație optimă

55.

Mărășești

2

466

4

1864

Circulație optimă

56.

Mătăsarilor

2

830

4

3320

Circulație optimă

57.

Mercy

2

155

4

620

Circulație optimă

58.

Michelangelo

1

513

4

2052

Circulație optimă

59.

Mihai Eminescu -bulevard

1

1.025

4

4100

Circulație optimă

60.

Macilor

2

667

4

2668

Circulație optimă

61.

Munteniei

2

664

4

2656

Circulație optimă

62.

Odobești

2

284

4

1136

Circulație optimă

63.

Oituz

1

281

4

1124

Circulație optimă

64.

Ovidiu

2

190

4

760

Circulație optimă

65.

Palmierilor

2

150

4

600

Circulație optimă

66.

Paris

2

288

4

1150

Circulație optimă

67.

Paroșeni

2

704

4

2816

Circulație optimă

68.

Peneș Curcanul-spl.

1

400

4

1600

Circulație optimă

69.

Piața Doicești

1

273

4

1092

Circulație optimă

70.

Piața Eftimie Murgu

1

220

4

880

Circulație optimă

71.

Piața Gării

1

180

4

720

Circulație optimă

72.

Piața Horațiu

1

180

4

720

Circulație optimă

73.

Piața Huniade

1

180

4

720

Circulație optimă

74.

Piața Libertății

1

240

4

960

Circulație optimă

75.

Piața 700- Parcare

2

150

4

600

Circulație optimă

76.

Piața Mărăști + sens giratoriu

1

567

4

2268

Circulație optimă

77.

Piața Sf. Gheorghe

1

110

4

440

Circulație optimă

78.

Piața Unirii

1

-

-

8000

Circulație optimă

79.

Piața Victoriei

1

-

-

10000

Circulație optimă

80.

Podul Neptun

1

100

4

400

Circulație optimă

81.

Pod pietonal Electromotor

1

100

4

400

Circulație optimă

82.

Podul Muncii

1

100

4

400

Circulație optimă

83.

Politehnicii

1

975

4

3900

Circulație optimă

84.

Podul Elba

1

100

4

400

Circulație optimă

85.

Podul Gen. Dragalina

1

100

4

400

Circulație optimă

86.

Podul M. Viteazu

1

100

4

400

Circulație optimă

87.

Podul Michelangelo

1

100

4

400

Circulație optimă

88.

Podul Maria

1

100

4

400

Circulație optimă

89.

Podul Sarmisegetuza

1

100

4

400

Circulație optimă

90.

Pompiliu Ștefu

2

773

4

3092

Circulație optimă

91.

Pop de Băsești

2

440

4

1760

Circulație optimă

92.

Popa Ș apcă

1

495

4

1980

Circulație optimă

93.

Puncte cardinale -girație

1

136

4

544

Circulație optimă

94.

Renașterii

2

340

4

1360

Circulație optimă

95.

Republicii

1

1.800

4

7200

Circulație optimă

96.

Revoluției -bulevard

1

940

4

3760

Circulație optimă

97.

Rodnei

2

150

4

600

Circulație optimă

98.

Rozelor

2

980

4

3920

Circulație optimă

99.

Samuil Micu

2

680

4

2720

Circulație optimă

100.

Săvinești

2

485

4

1940

Circulație optimă

101.

Simion Bărnuțiu

1

1.600

4

6400

Circulație optimă

102.

Spl. Ind. Lânii

1

500

4

2000

Circulație optimă

103.

T. Grozăvescu

1

150

4

600

Circulație optimă

104.

T. lonescu -bulevard

1

1.188

4

4752

Circulație optimă

105.

Telegrafului

2

1.820

4

7280

Circulație optimă

106.

N.Titulescu -spl.

1

1.363

4

5452

Circulație optimă

107.

Trandafirilor

2

835

4

83340

Circulație optimă

108.

T. Grozăvescu - T.

Ionescu

2

150

4

600

Circulație optimă

109.

T. lonescu -bulevard

1

1188

4

4752

Circulație optimă

110.

Ungureanu

2

309

4

1236

Circulație optimă

111.

Uzinei

2

950

4

3800

Circulație optimă

112.

Vasile Alecsandri

2

333

4

1332

Circulație optimă

113.

Vălișoara

2

784

4

3136

Circulație optimă

114.

Str. Amurgului

1

550

4

2200

Circulație optimă

115.

Str. Miresei

2

243

4

972

Circulație optimă

116.

Str. Ialomița

1

1010

4

4040

Circulație optimă

117.

Str. Demetriade

1

2675

4

10700

Circulație optimă

118.

Str. B.P.Hașdeu

2

510

4

2040

Circulație optimă

119.

Str. Nera

2

505

4

2020

Circulație optimă

120.

Str. Borzești

2

1070

4

4280

Circulație optimă

121.

Str. Oravița

2

215

4

860

Circulație optimă

122.

Str. Frigului

2

140

4

560

Circulație optimă

123.

Str. Pomiculturii

2

855

4

3420

Circulație optimă

124.

Str.Proclamația de la Timișoara

2

650

4

2600

Circulație optimă

125.

Bv. Cetății

1

1650

4

6600

Circulație optimă

126.

Str. Cloșca

2

1363

4

5452

Circulație optimă

127.

Str. Dunărea

2

1770

4

7080

Circulație optimă

128.

Str. Holdelor

2

1080

4

4320

Circulație optimă

129.

Str. C. Davilla

2

880

4

3520

Circulație optimă

130.

Bv. Antenei

1

580

4

2320

Circulație optimă

131.

Str. Liege

2

525

4

2100

Circulație optimă

132.

Str. Matei Basarab

2

435

4

1740

Circulație optimă

133.

Str. Mircea cel Bătrân

2

700

4

2800

Circulație optimă

134.

Str. Nemoianu

1

400

4

1600

Circulație optimă

135.

TOTAL M2                        479.774

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 4

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ OPERAȚIILE DE CURĂȚAT MECANIC ZĂPADA CU UTILAJE CU LAMĂ, PLUG TRACTAT ȘI CU UTILAJE CU PERIE

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de curățare

Lung. m

Lăț. m

Supraf. m2

1.

1 Decembrie

1

2.500

5

12500

Circulație optimă

2.

16 Decembrie

1

1.863

5

9315

Circulație optimă

3.

3 August

1

1359

5

6795

Circulație optimă

4.

Albăstrelelor

2

960

5

4800

Circulație optimă

5.

Aleea Sportivilor

2

1.410

5

7050

Circulație optimă

6.

Aleea S ănătății

1

279

5

1395

Circulație optimă

7.

Aleea Cristalului

2

454

5

2270

Circulație optimă

8.

Aluni ș

2

450

5

2250

Circulație optimă

9.

Ana Ipătescu

1

1000

5

5000

Circulație optimă

10.

Andreescu

1

1.000

5

5000

Circulație optimă

11.

Ardealul

1

1.850

5

9250

Circulație optimă

12.

Arieș- Spitalul Județean

1

1.005

5

5025

Circulație optimă

13.

A. Șaguna

1

796

5

3980

Circulație optimă

14.

Anton Pann

2

150

5

750

Circulație optimă

15.

B. St.

Delavrancea

2

145

5

725

Circulație optimă

16.

Baba Dochia

1

1.160

5

5800

Circulație optimă

17.

Barac Ion

2

500

5

2500

Circulație optimă

18.

Banatul

2

920

5

4600

Circulație optimă

19.

Bicaz

2

400

5

2000

Circulație optimă

20.

Brașov

2

280

5

1400

Circulație optimă

21.

Budai Deleanu

2

470

5

2350

Circulație optimă

22.

Bujorilor

1

1.530

5

7650

Circulație optimă

23.

Bv. Eroilor

1

1.480

5

7400

Circulație optimă

24.

Câmpului

2

550

5

2750

Circulație optimă

25.

Calea Urseni

2

2.000

5

10.000

Circulație optimă

26.

Canal Bega

1

1721

5

8605

Circulație optimă

27.

Colonia Radio

1

357

5

1785

Circulație optimă

28.

C. Negruzzi

1

500

5

2500

Circulație optimă

29.

C. D. Gherea

1

200

5

1000

Circulație optimă

30.

C. Porumbescu

2

1.300

5

6500

Circulație optimă

31.

Calea Buziașului

2

3.612

5

18060

Circulație optimă

32.

Calea Martirilor

2

2.850

5

14250

Circulație optimă

33.

Calea Ș agului

1

6.418

5

32090

Circulație optimă

până la dep. Parța

34.

Cârlova

2

400

5

2000

Circulație optimă

35.

Cercului

2

400

5

2000

Circulație optimă

36.

Cermena

1

500

5

2500

Circulație optimă

37.

Chișodei

1

1.370

5

6850

Circulație optimă

38.

Cluj

2

1.138

5

5690

Circulație optimă

39.

Constantin Brâncoveanu

2

2.520

5

12600

Circulație optimă

40.

Cosminului

2

545

5

2725

Circulație optimă

41.

Cozi a

2

454

5

2270

Circulație optimă

42.

Cpt. Damșescu

2

626

5

3130

Circulație optimă

43.

Crizantemelor

2

681

5

3405

Circulație optimă

44.

D. Coressi

1

1.670

5

8350

Circulație optimă

45.

Dacilor

1

265

5

1325

Circulație optimă

46.

Daliei

2

360

5

1800

Circulație optimă

47.

Dâmbovița

1

1.650

5

8250

Circulație optimă

48.

Dimineții

2

500

5

2500

Circulație optimă

49.

Drubeta

1

1.550

5

7750

Circulație optimă

50.

Echității

2

115

5

575

Circulație optimă

51.

Emil Zola

2

1.820

5

9100

Circulație optimă

52.

Eneas

1

1954

5

9770

Circulație optimă

53.

Feldioara

2

750

5

3750

Circulație optimă

54.

Gen. Dragalina

1

910

5

4550

Circulație optimă

55.

Ghe. Doja

1

920

5

4600

Circulație optimă

56.

Girație Pârvan

2

761

5

3805

Circulație optimă

57.

Glad

1

1.227

5

6135

Circulație optimă

58.

Hebe

2

1.200

5

6000

Circulație optimă

59.

Herculane

2

1010

5

5050

Circulație optimă

60.

I. Grozescu

2

389

5

1945

Circulație optimă

61.

Iepurelui

2

150

5

750

Circulație optimă

62.

Ion Slavici

1

900

5

4500

Circulație optimă

63.

Iosif Vulcan

2

605

5

3025

Circulație optimă

64.

Iris

2

540

5

2700

Circulație optimă

65.

Iuliu Maniu

1

809

5

4045

Circulație optimă

66.

Izlaz

2

630

5

3150

Circulație optimă

67.

Lalescu Traian

2

340

5

1700

Circulație optimă

68.

L. Rebreanu

1

3.000

5

15000

Circulație optimă

69.

Li di a

1

1.250

5

6250

Circulație optimă

70.

Linția

2

100

5

500

Circulație optimă

71.

Liviu Rebreanu

1

1.700

5

8500

Circulație optimă

72.

Lunei

2

280

5

1400

Circulație optimă

73.

Macedonski

2

555

5

2775

Circulație optimă

74.

Mangalia

2

740

5

3700

Circulație optimă

75.

Melodiei -blocuri

2

100

5

500

Circulație optimă

76.

Memorandului

1

1.228

5

6140

Circulație optimă

77.

Mihai Viteazul -bulevard

1

920

5

4600

Circulație optimă

78.

Miloia

2

500

5

2500

Circulație optimă

79.

Mureș

2

920

5

4600

Circulație optimă

80.

Muzicescu

2

410

5

2050

Circulație optimă

81.

Negoiu

2

830

5

4150

Circulație optimă

82.

Odobescu

1

840

5

4200

Circulație optimă

83.

Ofcea

2

340

5

Circulație optimă

84.

Zona Blocuri Odobescu

2

955

5

4775

Circulație optimă

85.

P. lorgovici

2

181

5

905

Circulație optimă

86.

Pescarilor

2

330

5

1650

Circulație optimă

87.

Pestalozzi

1

727

5

3635

Circulație optimă

88.

Petru Rareș

2

100

5

500

Circulație optimă

89.

Piața Bălcescu

1

682

5

3410

Circulație optimă

90.

Piața Bihor

1

250

5

1250

Circulație optimă

91.

Piața Crucii

1

250

5

1250

Circulație optimă

92.

Piața Doicești

1

273

5

1365

Circulație optimă

93.

Piața Eforie

1

259

5

1295

Circulație optimă

94.

Piața Hunedoara

1

650

5

3250

Circulație optimă

95.

Piața Istria

1

257

5

1285

Circulație optimă

96.

Piața Ștefan Furtună

1

360

5

1800

Circulație optimă

97.

Piața Traian

1

305

5

1525

Circulație optimă

98.

Podul Traian

1

100

5

500

Circulație optimă

99.

Prahova

2

470

5

2350

Circulație optimă

100.

Preyer

2

680

5

3400

Circulație optimă

101.

Prislop

1

330

5

1650

Circulație optimă

102.

Romulus

2

900

5

4500

Circulație optimă

103.

Rudolf Walter

2

500

5

2500

Circulație optimă

104.

Salcâmilor

2

186

5

930

Circulație optimă

105.

Socrate

2

300

5

1500

Circulație optimă

106.

Spl. Galați

1

770

5

3850

Circulație optimă

107.

Stadion

2

150

5

750

Circulație optimă

108.

Stadion Dan Păltinișan

2

3.409

5

17045

Circulație optimă

109.

Stefan Stâncă

1

1.227

5

6135

Circulație optimă

110.

Sudului -bulevard

1

727

5

3635

Circulație optimă

111.

Șt. O. Iosif

2

500

5

2500

Circulație optimă

112.

Ștefan cel Mare

1

1.363

5

6815

Circulație optimă

113.

T. Neculuță

2

150

5

750

Circulație optimă

114.

T. Vladimirescu-spl.

1

1.923

5

9615

Circulație optimă

115.

Tibiscum

2

100

5

500

Circulație optimă

116.

Tigrului

2

500

5

2500

Circulație optimă

117.

Timocului

2

350

5

1750

Circulație optimă

118.

Tinereții -bulevard

1

720

5

3600

Circulație optimă

119.

Torac

1

998

5

4990

Circulație optimă

120.

Transilvania

2

500

5

2500

Circulație optimă

121.

Treboniu Laurean

2

340

5

1700

Circulație optimă

122.

Turgheniev

2

430

5

2150

Circulație optimă

123.

Țibleșului

2

350

5

1750

Circulație optimă

124.

Uranus

1

667

5

3335

Circulație optimă

125.

V. Babeș

2

820

5

4100

Circulație optimă

126.

Vârful cu Dor

1

135

5

675

Circulație optimă

127.

Vasile Pârvan

1

3.340

5

16700

Circulație optimă

128.

Vasile Pârvan (mic)

2

200

5

1000

Circulație optimă

129.

Văcărescu

2

630

5

3150

Circulație optimă

130.

Venus

1

430

5

2150

Circulație optimă

131.

Victor Hugo

2

1.140

5

5700

Circulație optimă

132.

Vulturilor

2

2.038

5

10190

Circulație optimă

133.

Zăvoi

2

200

5

1000

Circulație optimă

134.

TOTAL M2

588.265

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 4

LISTA CĂILOR DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ OPERAȚIILE DE CURĂȚAT MECANIC ZĂPADA CU UTILAJE CU LAMĂ, PLUG TRACTAT ȘI CU UTILAJE CU PERIE

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stradă

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson stradă

Gradul de curățare

Lung. m

Lăț. m

Supraf. m2

1.

1 Mai

1

223

5

1115

Circulație optimă

2.

16 Februarie

1

375

5

1875

Circulație optimă

3.

A. Imbroane

2

1.950

5

9750

Circulație optimă

4.

A. Mocioni

2

400

5

2000

Circulație optimă

5.

Acces Primărie + curte

1

340

5

1700

Circulație optimă

6.

Aida

2

200

5

1000

Circulație optimă

7.

Alba Iulia

1

311

5

1555

Circulație optimă

8.

Aleea Pădurea Verde

2

1.600

5

8000

Circulație optimă

9.

Aleea Spitalul Nou

2

735

5

3675

Circulație optimă

10.

Aleea Viilor

2

1155

5

5775

Circulație optimă

11.

Asănești

2

361

5

1805

Circulație optimă

12.

Bărăgan

2

240

5

1200

Circulație optimă

13.

Baader

2

500

5

2500

Circulație optimă

14.

Badea Cârțan

1

215

5

1075

Circulație optimă

15.

Barițiu

2

490

5

2450

Circulație optimă

16.

Bocșei

2

250

5

1250

Circulație optimă

17.

Brediceanu

1

618

5

3090

Circulație optimă

18.

Buclă Catedrală

1

330

5

1650

Circulație optimă

19.

Bucovinei

2

917

5

4585

Circulație optimă

20.

București

2

507

5

2535

Circulație optimă

21.

Buftea

2

200

5

1000

Circulație optimă

22.

C.D. Loga

1

1.030

5

5150

Circulație optimă

23.

Călimănești

2

1885

5

9425

Circulație optimă

24.

Câmpina

2

1120

5

5600

Circulație optimă

25.

Calea Aradului

1

3.815

5

19075

Circulație optimă

26.

Calea Torontalului până la Metro

1

6.730

5

33650

Circulație optimă

27.

Calea Lipovei

1

3.250

5

16250

Circulație optimă

28.

Calea

Circumvalațiunii

1

1.700

5

8500

Circulație optimă

29.

Calea Bogdăneștilor

1

642

5

3210

Circulație optimă

30.

Calea Ghirodei

2

1.000

5

5.000

Circulație optimă

31.

Centrul Civic

1

675

5

3375

Circulație optimă

32.

Cicio Pop

2

100

5

500

Circulație optimă

33.

Col. Enescu

2

266

5

1330

Circulație optimă

34.

Cri șan

2

965

5

4825

Circulație optimă

35.

Drăgașani

2

200

5

1000

Circulație optimă

36.

Dorobanților

1

2273

5

11365

Circulație optimă

37.

Eugeniu de Savoya

2

477

5

2385

Circulație optimă

38.

Felix

2

617

5

3085

Circulație optimă

39.

Filipescu

2

371

5

1855

Circulație optimă

40.

Gara de Est

1

307

5

1535

Circulație optimă

41.

Gării

1

1.400

5

7000

Circulație optimă

42.

Gen. Dragalina

1

910

5

4550

Circulație optimă

43.

Ghe. Dima

1

440

5

2200

Circulație optimă

44.

Ghe. Lazăr

1

170

5

850

Circulație optimă

45.

Gri viței- spl.

1

400

5

2000

Circulație optimă

46.

Hector Bastion

1

215

5

1075

Circulație optimă

47.

Infrățirii

2

200

5

1000

Circulație optimă

48.

I.I. de la Brad

1

1338

5

6690

Circulație optimă

49.

Jiul

2

160

5

800

Circulație optimă

50.

Kogălniceanu

1

470

5

2350

Circulație optimă

51.

L. Blaga

2

668

5

3340

Circulație optimă

52.

Lenau

2

160

5

800

Circulație optimă

53.

Liniștei

2

861

5

4305

Circulație optimă

54.

Lorena

2

1.925

5

9625

Circulație optimă

55.

Mărășești

2

466

5

2330

Circulație optimă

56.

Mătăsarilor

2

830

5

4150

Circulație optimă

57.

Mercy

2

155

5

775

Circulație optimă

58.

Michelangelo

1

513

5

2565

Circulație optimă

59.

Mihai Eminescu -bulevard

1

1.025

5

5125

Circulație optimă

60.

Macilor

2

667

5

3335

Circulație optimă

61.

Munteniei

2

664

5

3320

Circulație optimă

62.

Odobești

2

284

5

1420

Circulație optimă

63.

Oituz

1

281

5

1405

Circulație optimă

64.

Ovidiu

2

190

5

950

Circulație optimă

65.

Palmierilor

2

150

5

750

Circulație optimă

66.

Paris

2

288

5

1440

Circulație optimă

67.

Paroșeni

2

704

5

3520

Circulație optimă

68.

Peneș Curcanul-spl.

1

400

5

2000

Circulație optimă

69.

Piața Doicești

1

273

5

1365

Circulație optimă

70.

Piața Eftimie Murgu

1

220

5

1100

Circulație optimă

71.

Piața Gării

1

180

5

900

Circulație optimă

72.

Piața Horațiu

1

180

5

900

Circulație optimă

73.

Piața Huniade

1

180

5

900

Circulație optimă

74.

Piața Libertății

1

240

5

1200

Circulație optimă

75.

Piața 700- Parcare

2

150

5

750

Circulație optimă

76.

Piața Mărăști + sens giratoriu

1

567

5

2835

Circulație optimă

77.

Piața Sf. Gheorghe

1

110

5

550

Circulație optimă

78.

Piața Unirii

1

-

-

8000

Circulație optimă

79.

Piața Victoriei

1

-

-

10000

Circulație optimă

80.

Podul Neptun

1

100

5

500

Circulație optimă

81.

Pod pietonal Electromotor

1

100

5

500

Circulație optimă

82.

Podul Muncii

1

100

5

500

Circulație optimă

83.

Politehnicii

1

5

Circulație optimă

84.

Podul Elba

1

100

5

500

Circulație optimă

85.

Podul Gen. Dragalina

1

100

5

500

Circulație optimă

86.

Podul M. Viteazu

1

100

5

500

Circulație optimă

87.

Podul Michelangelo

1

100

5

500

Circulație optimă

88.

Podul Maria

1

100

5

500

Circulație optimă

89.

Podul

Sarmisegetuza

1

100

5

500

Circulație optimă

90.

Pompiliu Ștefu

2

773

5

3865

Circulație optimă

91.

Pop de Băsești

2

440

5

2200

Circulație optimă

92.

Popa Ș apcă

1

495

5

2475

Circulație optimă

93.

Puncte cardinale -girație

1

136

5

680

Circulație optimă

94.

Renașterii

2

340

5

1700

Circulație optimă

95.

Republicii

1

1.800

5

9000

Circulație optimă

96.

Revoluției -bulevard

1

940

5

4700

Circulație optimă

97.

Rodnei

2

150

5

750

Circulație optimă

98.

Rozelor

2

980

5

4900

Circulație optimă

99.

Samuil Micu

2

680

5

3400

Circulație optimă

100.

Săvinești

2

485

5

2425

Circulație optimă

101.

Simion Bărnuțiu

1

1.600

5

8000

Circulație optimă

102.

Spl. Ind. Lânii

1

500

5

2500

Circulație optimă

103.

T. Grozăvescu

1

150

5

750

Circulație optimă

104.

T. lonescu -bulevard

1

1.188

5

5940

Circulație optimă

105.

Telegrafului

2

1.820

5

9100

Circulație optimă

106.

N.Titulescu -spl.

1

1.363

5

6815

Circulație optimă

107.

Trandafirilor

2

835

5

4175

Circulație optimă

108.

T. Grozăvescu - T.

Ionescu

2

150

5

750

Circulație optimă

109.

T. lonescu -bulevard

1

1188

5

5940

Circulație optimă

110.

Ungureanu

2

309

5

1545

Circulație optimă

111.

Uzinei

2

950

5

4750

Circulație optimă

112.

Vasile Alecsandri

2

333

5

1665

Circulație optimă

113.

Vălișoara

2

784

5

3920

Circulație optimă

114.

Str. Amurgului

1

550

5

2750

Circulație optimă

115.

Str. Miresei

2

243

5

1215

Circulație optimă

116.

Str. Ialomița

1

1010

5

5050

Circulație optimă

117.

Str. Demetriade

1

2675

5

13375

Circulație optimă

118.

Str. B.P.Hașdeu

2

510

5

2550

Circulație optimă

119.

Str. Nera

2

505

5

2525

Circulație optimă

120.

Str. Borzești

2

1070

5

5350

Circulație optimă

121.

Str. Oravița

2

215

5

1075

Circulație optimă

122.

Str. Frigului

2

140

5

700

Circulație optimă

123.

Str. Pomiculturii

2

855

5

4275

Circulație optimă

124.

Str.Proclamația de la Timișoara

2

650

5

3250

Circulație optimă

125.

Bv. Cetății

1

1650

5

8250

Circulație optimă

126.

Str. Cloșca

2

1363

5

6815

Circulație optimă

127.

Str. Dunărea

2

1770

5

8850

Circulație optimă

128.

Str. Holdelor

2

1080

5

5400

Circulație optimă

129.

Str. C. Davilla

2

880

5

4400

Circulație optimă

130.

Bv. Antenei

1

580

5

2900

Circulație optimă

131.

Str. Liege

2

525

5

2625

Circulație optimă

132.

Str. Matei Basarab

2

435

5

2175

Circulație optimă

133.

Str. Mircea cel Bătrân

2

700

5

3500

Circulație optimă

134.

Str. Nemoianu

1

400

5

2000

Circulație optimă

135.

TOTAL M2                      490.345

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 3

LOCAȚIILE PE CARE SE AMPLASEAZĂ RECIPIENTE CU MATERIALE ANTIDERAPANTE PENTRU INTERVENȚII

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă sau intersecție

1.

Bv. Tinereții colț cu Bv. Gen. Dragalina

2.

Bv. Gen. Dragalina colț cu spl. T. Vladimirescu

3.

Bv. Gen. Dragalina colț cu spl. N. Titulescu

4.

Piața Șt. Furtună

5.

Bv. 16 Decembrie 1989 colț cu spl. T. Vladimirescu

6.

Bv. 16 Decembrie 1989 colț cu str. C.

Brâncoveanu

7.

Bv. 16 Decembrie 1989 colț cu Bv. Iuliu Maniu

8.

Calea Șagului colț cu Ana Ipătescu

9.

Pasaj C. Șagului

10.

Bv. Iuliu Maniu colț cu Bv. Tinereții

11.

Bv. Iuliu Maniu colț cu spl. T. Vladimirescu

12.

Str. C. Brâncoveanu colț cu str. C. Porumbescu

13.

Str. C. Brâncoveanu colț Cu str. Eneas

14.

Str. E. Zola colț cu V. Hugo

15.

Str. E. Zola colț cu str. Chișodei

16.

Str. Bujorilor colț cu str. E. Zolla

17.

Str. E. Zola colț cu str. Ceferiștilor

18.

Str. V. Hugo colț cu str. Pavlov

19.

Bv. Mihai Viteazu colț cu Bv. V. Pârvan

20.

Bv. Mihai Viteazu colț cu Bv. V. Babeș

21.

Piața Bălcescu

22.

V. Pârvan colț cu str. Cluj

23.

Pod Michelangelo

24.

Str. Cluj colț cu Bv. Eroilor

25.

Str. Cluj colț cu str. 1 Decembrie

26.

Str. Arieș colț cu Calea Martirilor

27.

Calea Martirilor colț cu str. D. Coressi

28.

Calea Martirilor colț cu tr. Ștefan Stâncă

29.

Calea Martirilor colț cu str. Naturii

30.

Spitalul Județean

31.

Bv. Eroilor colț cu Aleea Sportivilor

32.

Bv. Eroilor colț cu str. Daliei

33.

Bv. Eroilor colț cu str. Șt. Cel Mare

34.

Piața Traian

35.

Str. Neculuță colț cu str. I. Mihalache

36.

Str. Timocului colț cu str. Dacilor

37.

Str. Dacilor colț cu spl. Nistrului

38.

Str. Șt. Cel Mare colț cu str. 1 Decembrie

39.

Sens giratoriu Calea Buziașului

40.

Str. Baba Dochia colț cu str. Miriștei

41.

Piața Sarmisegetuza colț cu str. I. Vulcan

42.

Str. Budai Deleanu colț cu Bv. Dâmbovița

43.

Str. Ana Ipătescu colț cu Bv. Dâmbovița

Anexa 3

LOCAȚIILE PE CARE SE AMPLASEAZĂ RECIPIENTE CU MATERIALE ANTIDERAPANTE PENTRU INTERVENȚII

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă sau intersecție

1.

Piața Mărăști

2.

Piața dr. Russel

3.

Pod Michelangelo

4.

Pod Trai an

5.

Centrul Civic

6.

Buclă Catedrală

7.

Piața 700

8.

Simion Bărnuțiu colț cu Calea Dorobanților

9.

Pod Neptun

10.

Piața Badea Cârțan colț cu Simion Bărnuțiu

11.

Pod Sarmisegetuza

12.

Pod Mihai Viteazu

13.

Pod Mihai Viteazu colț cu Bv. Vasile Pârvan

14.

Bv. Vasile pârvan colț cu Aleea Sportivilor

15.

Bv. Tinereții colț cu Bv. Gen. Dragalina

16.

Pod Elba

17.

Pod Eiffel

18.

Pod Muncii

19.

Str. Mocioni colț cu Brăila

20.

Gara de Nord

21.

Viaduct CFR - Circumvalațiunii - Jiul

22.

Pod Ge. Dragalina

23.

Str. 16 Decembrie colț cu luliu Maniu

24.

Str. Ana Ipătescu colț cu Calea Șagului

25.

Bv. Liviu Rebreanu colț cu Calea Șagului

26.

Str. Arieș colț cu 1 Decembrie

27.

Spitalul Județean

28.

Str. Negoi colț cu Arieș

29.

Calea Martirilor colț cu Liviu Rebreanu

30.

Pod Mari a

Anexa 2a

Podurile, intersecțiile și trecerile pietonale aferente pe care se execută lucrări de curățat manual zăpadă și gheață

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Grad de prioritate

PODURI

1.

Pod Michelangelo

1

INTERSECȚII ȘI TRECERILE PIETONALE AFERENTE

1.

Bv. Tinereții - Bv. Gen. Dragalina

1

2.

Bv. Gen. Dragalina - spl. T.Vladimirescu

1

3.

Bv. Gen. Dragalina- spl. N. Titulescu

1

4.

Piața Șt. Furtună

1

5.

Bv. 16 Decembrie 1989 - spl. T. Vladimirescu

1

6.

Bv. 16 Decembrie 1989 - str. C. Brâncoveanu

1

7.

Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv. luliu Maniu

1

8.

Calea Șagului - str. Ana Ipătescu

1

9.

Pasaj C. Șagului până la stația Peco

1

10.

Bv. luliu Maniu - Bv. Tinereții

1

11.

Bv. luliu Maniu - spl. T. Vladimirescu

1

12.

str. C. Brâncoveanu - str. C. Porumbescu

1

13.

str. C. Brâncoveanu - str. Eneas

1

14.

str. E. Zolla - str. V. Hugo

1

15.

str. E. Zolla - str. Chișodei

1

16.

str. Bujorilor - str. E. Zolla

1

17.

str. E. Zolla - str. Ceferiștilor

1

18.

str. V. Hugo - str. Pavlov

1

19.

Bv. Mihai Viteazu - Bv.V. Pârvan

1

20.

Bv. Mihai Viteazu - Bv. V. Babeș

1

21.

Piața Bălcescu

1

22.

Sens giratoriu V. Pârvan - str. Cluj

1

23.

Pod Michelangelo

1

24.

Str. Cluj - Bv. Eroilor

1

25.

Str. Cluj - str. 1 Decembrie

1

26.

Str. Arieș - Calea Martirilor

1

27.

Calea Martirilor - str. D. Coressi

1

28.

Calea Martirilor - str. Șt. Stâncă

1

29.

Calea Martirilor - str. Naturii

1

30.

Spitalul Județean - platou

1

31.

Bv. Eroilor - Aleea Sportivilor

1

32.

Bv. Eroilor - str. Daliei

1

33.

Bv. Eroilor - str. Șt. Cel Mare

1

34.

Piața Traian

1

35.

Str. Neculuță - str. I. Mihalache

1

36.

Str. Timocului - str. Dacilor

1

37.

str. Dacilor - spl. Nistrului

1

38.

str. Șt. Cel Mare - str. 1 Decembrie

1

39.

Sens giratoriu Calea Buziașului

1

40.

str. Baba Dochia - str. Miriștei

1

41.

Piața Sarmisegetuza - str. I.Vulcan

1

42.

Str. Budai Deleanu - Bv. Dâmbovița

1

43.

Str. Ana Ipătescu - Bv. Dâmbovița

1

44.

Pasaj M.A.I.A.

1

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 2a

Podurile, intersecțiile și trecerile pietonale aferente pe care se execută lucrări de curățat manual zăpadă și gheață

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire tronson stradă

Grad de prioritate

PODURI

1.

Pod MUNCII

1

2.

Pod Elba

1

3.

Pod Dragalina

1

4.

Pod Maria

1

5.

Pod Mihai Viteazu

1

6.

Pod Michelangelo

1

7.

Pod Neptun

1

8.

Pod Trai an

1

9.

Pod Sarmisegetuza

1

INT]

ERSECȚII ȘI TRECERILE PIETONALE AFERENTE

1.

Str. Gării - str. Pop de Băsești (intersecție)

1

2.

Bv. Gen. Dragalina -spl. N. Titulescu (intersecție)

1

3.

Bv. Ferdinand - Bv. 16 Decembrie 1989

1

4.

Bv. Ferdinand - Str. Piatra Craiului

1

5.

Bv. Ferdinand - C.D. Loga

1

6.

Bv. Ferdinand - str.20 Decembrie 1989

1

7.

Str. N. Lenau - str. Săvinești

1

8.

Bv. C.D. Loga - str. Săvinești

1

9.

Bv. Michelangelo - str. Trandafirilor

1

10.

Bv. Michelangelo - Bv. C. D. Loga

1

11.

Bv. Michelangelo - Bv. Mihai Eminescu

1

12.

Bv. Revoluției - str. Mocioni

1

13.

Bv. Revoluției - str. Filipescu

1

14.

Piața Badea Cârțan

1

15.

Calea Dorobanților - str. Lalelelor

1

16.

Piața Victoriei - zona Catedrală

1

17.

Piața Victoriei - zona Operei

1

18.

Primărie

1

19.

Bv. Mihai Eminescu - str. Săvinești

1

20.

Piața Huniade

1

21.

Prefectură

1

22.

Bv. Revoluției - str. Buftea

1

23.

Str. Hector - Bastion

1

24.

Bv. Revoluției - str. Hector

1

25.

Centrul Civic

1

26.

Bv. Michelangelo - str. I. C. Brătianu

1

27.

Piața dr. Russel - Punctele Cardinale

1

28.

Bv. Take lonescu - str. Brăila

1

29.

Piața Mărăști

1

30.

Piața Unirii

1

31.

Piața Horațiu

1

32.

Bv. Republicii - str. Paris

1

33.

Piața Libertății

1

34.

Bv. Republicii - str. Jiul

1

35.

Viaduct Jiul

1

36.

Str. Gh. Dima - str. Brediceanu

1

37.

Str. Gh. Dima - str. Gh. Lazăr

1

38.

Intrare Spitalul Municipal

1

39.

Gara de Nord

1

40.

Str. Gării - Bv. Gen. Dragalina

1

41.

Str. Simion Bărnuțiu - str. M. Kogălniceanu

1

42.

Bv. Take lonescu - str. Baader

1

43.

Calea Dorobanților - Bv. Simion Bărnuțiu

1

44.

Bv. Simion Bărnuțiu - str. Renașterii

1

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 2

STAȚIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN PENTRU CARE

----------- ____ ~'_____________.-----.   ___________________w____________________

URMEAZĂ A SE REALIZA ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII

Tabelul nr. 1

STAȚII AUTOBUZE - SITUATE ÎN PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

losif Vulcan - A. Șaguna

286

1

2.

V. Cârlova

87

1

3.

Rudolf Walther

45

1

4.

Jokai Mor

54

1

5.

Martir C. Popescu

60

1

6.

Școala Generală Plopi

90

1

7.

Albăstrelelor

60

1

8.

Rudolf Walther

54

1

9.

Uzina de apă

45

1

10.

Tigrului

51

1

11.

Tigrului - Șaguna

90

1

12.

Chișodei - Biserică

100

1

13.

Chișodei - Emil Zola

60

1

14.

Chișodei - Emil Zola

60

1

15.

Chișodei - Prefatim

60

1

16.

Chișodei - Biserică

90

1

17.

Calea Șagului - cimitir

114

1

18.

Calea Șagului - Profi

301

1

19.

Calea Șagului - Dâmbovița

248

1

20.

Calea Șagului - Mobilă

125

1

21.

Calea Șagului - Ana Ipătescu

188

1

22.

Calea Șagului - blocurile 7

- 9

135

1

23.

Calea Șagului - Dermatina

90

1

24.

Calea Șagului - buclă pod

353

1

25.

Calea Șagului - stația PECO

90

1

26.

Calea Șagului - CET

90

1

27.

Brâncoveanu - 16

Decembrie’89

102

1

28.

Brâncoveanu - Snagov

60

1

29.

Brâncoveanu -Porumbescu

60

1

30.

Brâncoveanu - L.

Rebreanu

64

1

31.

Brâncoveanu - L.

Rebreanu

64

1

32.

Brâncoveanu - Mureș

60

1

33.

Brâncoveanu - Mureș

60

1

34.

Brâncoveanu - Victor Hugo

106

1

35.

Emil Zola - Victor Hugo

106

1

36.

Victor Hugo - Herculane

88

1

37.

Emil Zola - Herculane

88

1

38.

Emil Zola - Chișodei

80

1

39.

Emil Zola - Chișodei

80

1

40.

Emil Zola - Bujorilor

100

1

41.

Emil Zola - Bujorilor

100

1

42.

Emil Zola - Eternității

60

1

43.

Emil Zola - Eternității

60

1

44.

Gara de Sud

160

1

45.

Craiova

45

1

46.

Calea Martirilor - Plafar

40

1

47.

V. Pârvan

260

1

48.

V. Pârvan - Universitate

180

1

49.

V. Pârvan - Electrotehnică

270

1

50.

Pod M. Viteazul

270

1

51.

Piața Maria

108

1

52.

Budai Deleanu - Mangalia

84

1

53.

Budai Deleanu - Mangalia

84

1

54.

Andreescu - Dâmbovița

80

1

55.

Andreescu - Dâmbovița

80

1

56.

Andreescu - Vaslui

60

1

57.

Andreescu - Vaslui

60

1

58.

Andreescu - Păcii

60

1

59.

Andreescu - Păcii

60

1

60.

Andreescu - V. Simionescu

60

1

61.

Andreescu - V. Simionescu

60

1

62.

Piața Petofi

120

1

63.

Electrica - Magazin Ciclop

90

1

64.

Fabrica de Bere

90

1

65.

Liceul Calderon

90

1

66.

Liceul Calderon

90

1

67.

Pestalozzi

80

1

68.

Vasile Pârvan

124

1

69.

Vasile Pârvan - B.R.D.

70

1

70.

Căprioarei

50

1

71.

Levănțica

60

1

72.

Apateu

50

1

73.

Torac

40

1

74.

Pindului

40

1

75.

Ștefan cel Mare

60

1

76.

Piața Vârful cu Dor

60

1

77.

A. Șaguna

90

1

78.

AEM

74

1

79.

Bv. Sudului - L. Rebreanu

108

1

STAȚII TRAMVAIE - SITUATE ÎN PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

A. Șaguna - I. Vulcan

76

1

2.

A. Șaguna - Timocului

87

1

3.

A. Saguna - Prințul Turcesc

141

1

4.

A. Șaguna - Bicaz

84

1

5.

Ștefan cel Mare - Fabrica de Bere

70

1

6.

Ștefan ce Mare - Școlii

70

1

7.

Calea Buziașului - Cimitir

392

1

8.

Calea Buziașului - Detergenți

73

1

9.

Calea Buziașului - Pepsi

91

1

10.

Calea Buziașului - Cerna

84

1

11.

Calea Buziașului -Autoturisme

90

1

12.

Calea Buziașului - Spumotim

84

1

13.

Calea Buziașului - Spumotim

94

1

14.

Calea Buziașului - girație

392

1

15.

Calea Buziașului - Cantina AEM

408

1

16.

Calea Buziașului -Electrotimiș

408

1

17.

Calea Buziașului - IOT

61

1

18.

Calea Buziașului - IOT

132

1

19.

Ciarda Roșie

117

1

20.

Ciarda Roșie

120

1

21.

Calea Buziașului - girație

302

1

22.

Liviu Rebreanu - Bv. Sudului

90

1

23.

L. Rebreanu - Bv. Sudului

165

1

24.

L. Rebreanu - Spitalul Județean

448

1

25.

L. Rebreanu - Martirilor

90

1

26.

L. Rebreanu - Martirilor

150

1

27.

L. Rebreanu - Salcâmilor

84

1

28.

L. Rebreanu - Salcâmilor

90

1

29.

L. Rebreanu - Drubeta

127

1

30.

L. Rebreanu - Drubeta

148

1

31.

L. Rebreanu - Brâncoveanu-Shell

400

1

32.

L. Rebreanu - Brâncoveanu

357

1

33.

L. Rebreanu - Ranetti

163

1

34.

L. Rebreanu - Ranetti

163

1

35.

L. Rebreanu - Profi

293

1

36.

Bv. Dâmbovița - Calea Șagului

323

1

37.

Bv. Dâmbovița - Ana Ipătescu

89

1

38.

Ana Ipătescu - Bv. Dâmbovița

106

1

39.

Bv. Dâmbovița - platou

198

1

40.

Bv. Dâmbovița - B. Deleanu

93

1

41.

Dâmbovița - Banatul

108

1

42.

Dâmbovița - buclă

214

1

43.

Ana Ipătescu - Calea Șagului

256

1

44.

Ana Ipătescu - Biserică

336

1

45.

Victor Hugo - Izlaz

126

1

46.

Victor Hugo - Izlaz

126

1

47.

Victor Hugo - Emil Zola

118

1

48.

Victor Hugo - Emil Zola

118

1

49.

Aluni ș - Progresul

54

1

50.

Progresul - Aluni ș

99

1

51.

Aluniș - Pavlov

100

1

52.

Pavlov - Aluniș

100

1

53.

Drubeta - Mureș

312

1

54.

Lidia - Drubeta

135

1

55.

Lidia - Drubeta

135

1

56.

Drubeta - Liviu Rebreanu

168

1

57.

Drubeta - Liviu Rebreanu

182

1

58.

Independenței - R. Șirianu

93

1

59.

Independenței - R. Șirianu

90

1

60.

Bălcescu - Ghe. Doja

584

1

61.

Ghe. Doja - Parc Doina

320

1

62.

Ghe. Doja - Romulus

182

1

63.

Piața Maria - Ghe. Doja

320

1

64.

1 Decembrie - Calea Buziașului

448

1

65.

1 Decembrie - Deliblata

150

1

66.

1 Decembrie - Parcul Bihor

120

1

67.

1 Decembrie - Sala Olimpia

205

1

68.

1 Decembrie - Aleea Sportivilor

106

1

69.

1 Decembrie - Cluj

183

1

70.

1 Decembrie - Cluj

106

1

71.

1 Decembrie - Piața Crucii

183

1

72.

1 Decembrie - Piața Crucii

76

1

73.

Bv. Tinereții - Iuliu Maniu

373

1

74.

Bv. Tinereții - Iuliu Maniu

373

1

75.

Preyer - Mangalia

50

1

76.

Preyer - Mangalia

50

1

77.

Preyer - Crizantemelor

53

1

78.

Preyer - Crizantemelor

53

1

79.

Ion Barac - Dâmbovița

268

1

80.

Ion Barac - Dâmbovița

471

1

81.

Ion Barac - Dâmbovița

472

1

82.

Ardealul - viaduct

273

1

83.

Ardealul - Ecaterina Varga

278

1

84.

Ardealul - pasaj RIO

169

1

85.

Liceul AUTO

411

1

86.

Ion Slavici - Podgoriei

245

1

87.

Ion Slavici - Nottara

145

1

88.

Ion Slavici - Răscoala din 1907

137

1

89.

Pod - Fabrica de Zahăr

60

1

90.

Pod - Fabrica de Zahăr

60

1

91.

Str. Polonă - blocuri

337

1

92.

Buclă COMTIM

154

1

STAȚII TROLEIBUZE - SITUATE ÎN PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

Porumbescu

124

1

2.

Porumbescu

124

1

3.

Porumbescu - Brâncoveanu

118

1

4.

Porumbescu - Brâncoveanu

118

1

5.

Prislop

120

1

6.

Iuliu Maniu - Preyer

242

1

7.

luliu Maniu - Tinereții

242

1

8.

Iuliu Maniu

154

1

9.

Pop de Băsești - Gării

184

1

10.

Pop de Băsești - Gării

162

1

11.

Bv. M. Viteazul - V. Babeș

196

1

12.

Bv. M. Viteazul - Șoimoș

158

1

13.

Piața Bălcescu

152

1

14.

Piața Bălcescu

152

1

15.

Poșta Mare

570

1

16.

Cluj - Pârvan

195

1

17.

Complex Studențesc

113

1

18.

Arieș - 1 Decembrie

104

1

19.

Arieș - Memorandului

93

1

20.

Calea Martirilor - L. Rebreanu

148

1

21.

Calea Martirilor - L. Rebreanu

97

1

22.

Calea Martirilor - Naturii

72

1

23.

Calea Martirilor - Naturii

86

1

24.

Calea Martirilor - Lidia

178

1

25.

Lidia - Calea Martirilor

197

1

26.

Lidia - buclă

377

1

27.

Arieș - Mc Donald’s

156

1

28.

L. Rebreanu - Spitalul Județean

637

1

29.

Bv. Sudului - benzinărie

176

1

30.

Bv. Sudului - L. Rebreanu

60

1

31.

Bv. Sudului - blocuri

60

1

32.

Bv. Sudului - parc

174

1

33.

Bv. Sudului - sosire

60

1

34.

Bv. Sudului - plecare

167

1

35.

Bv. V. Pârvan - Universitate

287

1

36.

Centrul Civic

158

1

STAȚII EXPRES - SITUATE ÎN PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

TRASEU EXPRES 2

1.

AEM

74

1

2.

Bv. Sudului - L. Rebreanu

108

1

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

STAȚIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN PENTRU CARE

----------- ____ ~'_____________.-----.   ___________________w____________________

URMEAZĂ A SE REALIZA ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII

Tabelul nr. 1

STAȚII AUTOBUZE - SITUATE ÎN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc de transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

Bastion

180

1

2.

Blocuri MAPN

60

1

3.

UM Aeroport

60

1

4.

Str. Uzinei - Mătăsarilor

139

1

5.

Mătăsarilor - Ghirodei

51

1

6.

Calea Ghirodei - Bobâlna

50

1

7.

Lalelelor - Dorobanți

54

1

8.

Catedrală

640

1

9.

Piața Maria

320

1

10.

Sinaia - biserică

165

1

11.

Sinaia - biserică

648

1

12.

16 Decembrie 1989 -Sinaia

273

1

13.

16 Decembrie 1989 -Brâncoveanu

128

1

14.

16 Decembrie 1989 - ADP

104

1

15.

16 Decembrie 1989 -benzinărie

114

1

16.

Poșta Mare

280

1

17.

Bastion

96

1

18.

Popa Șapcă

180

1

19.

Popa Șapcă

180

1

20.

Ialomița - Kappa

80

1

21.

Ialomița - Terra

110

1

22.

Demetriade - Gara de Est

60

1

23.

Stuparilor

60

1

24.

Holdelor

60

1

25.

Borzești

90

1

26.

Pomiculturii

90

1

27.

Câmpului - Uzina de apă

40

1

28.

Ghe. Lazăr -Circumvalațiunii

108

1

29.

Ghe. Lazăr -Circumvalațiunii

96

1

30.

C. Torontalului - C.E.C.

84

1

31.

C. Torontalului - C.E.C.

84

1

32.

C. Torontalului - Miresei

132

1

33.

C. Torontalului - Liege

80

1

34.

Liege - Piața Verde

78

1

35.

Hotel Continental

122

1

36.

Bv. Antenei

96

1

37.

Bv. Antenei

110

1

38.

Borzești

94

1

39.

Stuparilor

86

1

40.

Ialomița - Complex Euro

110

1

STAȚII TRAMVAIE - SITUATE ÎN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc de transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

Gara de Nord

356

1

2.

Regele Carol

145

1

3.

Tinereții - Casa Studenților

482

1

4.

Sinaia

467

1

5.

Piața Maria

259

1

6.

Piața Maria

259

1

7.

16 Decembrie 1989 -Catedrală

602

1

8.

Politehnicii - Parc Central

467

1

9.

Piața 700

710

1

10.

Piața Libertății -Ungureanu

265

1

11.

Piața Libertății - L. Blaga

632

1

12.

Revoluției - Continental

297

1

13.

Revoluției - BNR

510

1

14.

Revoluției - Parcul Copiilor

560

1

15.

3 August - Parcul Poporului

554

1

16.

Piața Romanilor

171

1

17.

Piața Traian - Anton Pann

193

1

18.

Badea Cârțan

232

1

19.

M. Kogălniceanu - T. lonescu

161

1

20.

M. Kogălniceanu -Telegrafului

107

1

21.

Gara de Est

292

1

22.

Aleea CFR - Renașterii

374

1

23.

Aleea CFR - UMT

244

1

24.

Aleea CFR - Meteo

320

1

25.

Spitalul Nou - Epidemic

202

1

26.

Spitalul Nou - Simion Bărnuțiu

90

1

27.

Dorobanților - Filty

112

1

28.

Dorobanților - Lalelelor

190

1

29.

Dorobanților - Lalelelor

160

1

30.

Piața Traian - Dacilor

189

1

31.

Piața Traian - Dacilor

135

1

32.

Brediceanu -Circumvalațiunii

250

1

33.

Bogdănești -Circumvalațiunii

106

1

34.

Bogdănești - Mendeleev

106

1

35.

Bogdănești - Mendeleev

135

1

36.

Bogdănești - Cetății

152

1

37.

Cetății - Bogdănești

275

1

38.

Cetății - Ghe. Lazăr

278

1

39.

Cetății - Cloșca

302

1

40.

Cetății - Amforei

171

1

41.

Cetății - Amforei

184

1

42.

Cetății - Stelelor

248

1

43.

Cetății - Stelelor

202

1

44.

Torontal - buclă

265

1

45.

Bogdănești - Cetății

382

1

46.

Bogdănești - Macilor

114

1

47.

Bogdănești - Macilor

96

1

48.

Bogdănești - A. Lăpușneanu

107

1

49.

Bogdănești - A. Lăpușneanu

89

1

50.

Bogdănești - Gr. Alexandrescu

93

1

51.

Bogdănești - Gr. Alexandrescu

81

1

52.

Bogdănești - Madona

88

1

53.

Bogdănești - Madona

77

1

54.

Bogdănești - A. Guttenbrun

88

1

55.

Bogdănești - A. Guttenbrun

78

1

56.

Bogdănești - Războieni

92

1

57.

Bogdănești - Războieni

84

1

58.

Bogdănești - buclă Ronaț

90

1

STAȚII TROLEIBUZE - SITUATE ÎN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr.

crt.

Denumire stație mijloc de transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

1.

Solventul

813

1

2.

Str. Gării - Gelu

40

1

3.

Str. Gării - Gelu

118

1

4.

Str. Gării - Barițiu

600

1

5.

Str. Gării - Pop de Băsești

167

1

6.

Str. Gării - Pop de Băsești

43

1

7.

Gara de Nord

118

1

8.

Gara de Nord

192

1

9.

Bv. Republicii - Jiul

394

1

10.

Bv. Republicii - Jiul

123

1

11.

Republicii - Leagănul de copii

61

1

12.

Republicii - Hotel Banatul

270

1

13.

Piața 700 - Spitalul Militar

104

1

14.

Piața 700 - Paris

260

1

15.

Piața Mărăști

522

1

16.

Str. Oituz - Alecsandri

231

1

17.

Oituz - Popa Șapcă

299

1

18.

Take lonescu - Bastion

200

1

19.

Take lonescu - A. Popovici

149

1

20.

Take lonescu - Poliție

167

1

21.

Take lonescu - Complex

133

1

22.

Take lonescu - ILSA

135

1

23.

Str. Baader - Drăgășani

162

1

24.

Take lonescu - Depou tramvaie

321

1

25.

Piața Badea Cârțan

122

1

26.

Simion Bărnuțiu - TEBA

123

1

27.

Simion Bărnuțiu - S. Micu

118

1

28.

Simion Bărnuțiu -Renașterii

87

1

29.

Simion Bărnuțiu -Renașterii

98

1

30.

Simon Bărnuțiu - Spitalul Nou

299

1

31.

Simion Bărnuțiu - Filty

288

1

32.

Ștrand Tineretului - sosire

125

1

33.

Ștrand Tineretului -plecare

120

1

34.

Politehnicii - Parc Central

124

1

35.

Politehnicii - Piatra Craiului

124

1

36.

Pod Mihai Viteazul

138

1

37.

Ghe. Lazăr - Ghe. Dima

234

1

38.

Ghe. Lazăr - Ghe. Dima

60

1

39.

Ghe. Lazăr - Reiffeisen

95

1

40.

Ghe. Lazăr -Circumvalațiunii

121

1

41.

Ghe. Lazăr - Timiș

288

1

42.

Ghe. Lazăr - Timiș

180

1

43.

Ghe. Lazăr - Cetății

165

1

44.

Cloșca - Cetății

118

1

45.

Piața A. lancu

91

1

46.

Piața A. lancu

64

1

47.

Cloșca - Paroșeni

58

1

48.

Cloșca - Paroșeni

58

1

49.

Buclă Gr. Alexandrescu

419

1

50.

Calea Lipovei - Antene Radio

349

1

51.

Calea Lipovei - Cimitir

149

1

52.

Calea Lipovei - Cimitir

91

1

53.

Calea Lipovei - Ialomița

109

1

54.

Calea Lipovei - Amurgului

139

1

55.

Calea Lipovei - Liniștei

228

1

56.

Calea Lipovei -Pomiculturii

279

1

57.

Calea Lipovei - Câmpina

126

1

58.

Calea Lipovei - Borzești

250

1

59.

Calea Lipovei - I. I. de la Brad

241

1

60.

Calea Lipovei - buclă

881

1

61.

Calea Aradului - Poligrafie

452

1

62.

Calea Aradului - B.C.R.

514

1

63.

Calea Aradului - Miresei

346

1

64.

Calea Aradului -Amurgului

282

1

65.

Calea Aradului - Liege

415

1

66.

Calea Aradului - Liniștei

363

1

67.

Calea Aradului - Felix

360

1

68.

Calea Aradului - U.T.T.

246

1

69.

Calea Aradului - Liceul Agricol

220

1

70.

Calea Aradului - buclă

424

1

71.

Piața Verde

234

1

72.

Calea Torontalului -Bucovina

68

1

73.

Calea Torontalului - Cetății

114

1

74.

Bv. Michelangelo -Eminescu

120

1

STAȚII EXPRES - SITUATE ÎN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stație mijloc de transport în comun

Suprafață deszăpezită mp

Grad de prioritate

TRASEUL EXP1

RES1

1.

Ghe. Lazăr - Circumvalațiunii

108

1

2.

Ghe. Lazăr - Circumvalațiunii

96

1

3.

C. Torontalului - C.E.C.

84

1

4.

C. Torontalului - C.E.C.

84

1

5.

C. Torontalului - Miresei

132

1

6.

C. Torontalului - Liege

80

1

7.

Liege - Piața Verde

78

1

TRASEUL EXP1

RES 2

8.

Hotel Continental

122

1

9.

Bv. Antenei

96

1

10.

Bv. Antenei

110

1

11.

Borzești

94

1

12.

Stuparilor

86

1

13.

Ialomița - Complex Euro

110

1

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA DE

________________________________________________~ .__. -____________________________________________________________

CURĂȚARE A ZĂPEZII ȘI GHEȚII

PARTEA DE SUD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr. crt.

Denumire stradă

Gradul de prioritate

Lung. m

Gradul de curățare

1.

1 Decembrie

1

2.500

Circulație optimă

2.

16 Decembrie

1

1.863

Circulație optimă

3.

3 August

1

1359

Circulație optimă

4.

Albăstrelelor

2

960

Circulație optimă

5.

Aleea Cristalului

2

454

Circulație optimă

6.

Aleea Sportivilor

1

1.410

Circulație optimă

7.

Aleea S ănătății

2

279

Circulație optimă

8.

Aluni ș

2

450

Circulație optimă

9.

Ana Ipătescu

1

1000

Circulație optimă

10.

Andreescu

1

1.000

Circulație optimă

11.

Ardealul

1

1.850

Circulație optimă

12.

Arieș- Spitalul Județean

1

1.005

Circulație optimă

13.

A. Șaguna

1

796

Circulație optimă

14.

Anton Pann

2

150

Circulație optimă

15.

B. St.

Delavrancea

2

145

Circulație optimă

16.

Barac Ion

1

500

Circulație optimă

17.

Baba Dochia

2

1.160

Circulație optimă

18.

Banatul

2

920

Circulație optimă

19.

Bicaz

2

400

Circulație optimă

20.

Brașov

2

280

Circulație optimă

21.

Budai Deleanu

2

470

Circulație optimă

22.

Bujorilor

1

1.530

Circulație optimă

23.

Bv. Eroilor

1

1.480

Circulație optimă

24.

C. Negruzzi

2

500

Circulație optimă

25.

C.D. Gherea

2

200

Circulație optimă

26.

C. Porumbescu

1

1.300

Circulație optimă

27.

Calea Buziașului

1

3.612

Circulație optimă

28.

Calea Martirilor

1

2.850

Circulație optimă

29.

Calea Ș agului până la dep. Parța

1

6.418

Circulație optimă

30.

Canal Bega

2

1721

Circulație optimă

31.

Câmpului

2

550

Circulație optimă

32.

Cârlova

2

400

Circulație optimă

33.

Calea Urseni

1

2000

Circulație optimă

34.

Cercului

2

400

Circulație optimă

35.

Cermena

2

500

Circulație optimă

36.

Chișodei

1

1.370

Circulație optimă

37.

Cluj

1

1.138

Circulație optimă

38.

Colonia Radio

2

357

Circulație optimă

39.

Constantin Brâncoveanu

2

2.520

Circulație optimă

40.

Cosminului

2

545

Circulație optimă

41.

Cozia

2

454

Circulație optimă

42.

Crizantemelor

2

681

Circulație optimă

43.

Cpt. Damșescu

2

626

Circulație optimă

44.

D. Coressi

1

1.670

Circulație optimă

45.

Dacilor

1

265

Circulație optimă

46.

Daliei

2

360

Circulație optimă

47.

Dâmbovița

1

1.650

Circulație optimă

48.

Dimineții

2

500

Circulație optimă

49.

Drubeta

1

1.550

Circulație optimă

50.

Echității

2

115

Circulație optimă

51.

Emil Zola

2

1.820

Circulație optimă

52.

Eneas

1

1954

Circulație optimă

53.

Fel di oara

2

750

Circulație optimă

54.

Gen. Dragalina

1

910

Circulație optimă

55.

Girație Pîrvan

1

761

Circulație optimă

56.

Glad

2

1.227

Circulație optimă

57.

Ghe. Doja

1

920

Circulație optimă

58.

Hebe

2

1.200

Circulație optimă

59.

Herculane

2

1010

Circulație optimă

60.

I. Grozescu

2

389

Circulație optimă

61.

Iepurelui

2

150

Circulație optimă

62.

Ion Slavici

1

900

Circulație optimă

63.

Iosif Vulcan

2

605

Circulație optimă

64.

Iris

2

540

Circulație optimă

65.

Iuliu Maniu

1

809

Circulație optimă

66.

Izlaz

2

630

Circulație optimă

67.

Lalescu Traian

2

340

Circulație optimă

68.

L. Rebreanu

1

3.000

Circulație optimă

69.

Lidia

1

1.250

Circulație optimă

70.

Linția

2

100

Circulație optimă

71.

Liviu Rebreanu

1

1.700

Circulație optimă

72.

Lunei

2

280

Circulație optimă

73.

Macedonski

2

555

Circulație optimă

74.

Mangalia

2

740

Circulație optimă

75.

Melodiei -blocuri

2

100

Circulație optimă

76.

Memorandului

1

1.228

Circulație optimă

77.

Mihai Viteazul -bulevard

1

920

Circulație optimă

78.

Miloia

2

500

Circulație optimă

79.

Mureș

2

920

Circulație optimă

80.

Muzicescu

2

410

Circulație optimă

81.

Negoiu

2

830

Circulație optimă

82.

Odobescu

1

840

Circulație optimă

83.

Ofcea

2

340

Circulație optimă

84.

Zona Blocuri Odobescu

2

955

Circulație optimă

85.

P. Iorgovici

2

181

Circulație optimă

86.

Pescarilor

2

330

Circulație optimă

87.

Pestalozzi

1

727

Circulație optimă

88.

Petru Rareș

2

100

Circulație optimă

89.

Piața Bălcescu

1

682

Circulație optimă

90.

Piața Bihor

1

250

Circulație optimă

91.

Piața Crucii

1

250

Circulație optimă

92.

Piața Doicești

1

273

Circulație optimă

93.

Piața Eforie

1

259

Circulație optimă

94.

Piața Hunedoara

1

650

Circulație optimă

95.

Piața Istria

1

257

Circulație optimă

96.

Piața Traian

1

305

Circulație optimă

97.

Podul Traian

1

100

Circulație optimă

98.

Piața Ștefan Furtună

1

360

Circulație optimă

99.

Prahova

2

470

Circulație optimă

100.

Prislop

2

330

Circulație optimă

101.

Preyer

1

680

Circulație optimă

102.

Romulus

2

900

Circulație optimă

103.

Rudolf Walter

2

500

Circulație optimă

104.

Salcâmilor

2

186

Circulație optimă

105.

Socrate

2

300

Circulație optimă

106.

Spl. Galați

1

770

Circulație optimă

107.

Stadion

2

150

Circulație optimă

108.

Stadion Dan Păltinișan

2

3.409

Circulație optimă

109.

Stefan Stâncă

1

1.227

Circulație optimă

110.

Sudului -bulevard

1

727

Circulație optimă

111.

Șt. O. Iosif

2

500

Circulație optimă

112.

Ștefan cel Mare

1

1.363

Circulație optimă

113.

T. Neculuță

2

150

Circulație optimă

114.

T. Vladimirescu-spl.

1

1.923

Circulație optimă

115.

Tibiscum

2

100

Circulație optimă

116.

Tigrului

2

500

Circulație optimă

117.

Timocului

2

350

Circulație optimă

118.

Tinereții -bulevard

1

720

Circulație optimă

119.

Torac

1

998

Circulație optimă

120.

Transilvania

2

500

Circulație optimă

121.

Treboniu Laurean

2

340

Circulație optimă

122.

Turgheniev

2

430

Circulație optimă

123.

Țibleșului

2

350

Circulație optimă

124.

V. Babeș

1

820

Circulație optimă

125.

Vârful cu Dor

2

135

Circulație optimă

126.

Vasile Pârvan

1

3.340

Circulație optimă

127.

Vasile Pârvan (mic)

1

200

Circulație optimă

128.

Văcărescu

2

630

Circulație optimă

129.

Venus

2

430

Circulație optimă

130.

Victor Hugo

1

1.140

Circulație optimă

131.

Vulturilor

2

2.038

Circulație optimă

132.

Uranus

2

667

Circulație optimă

133.

Zăvoi

2

200

Circulație optimă

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.

Anexa 1

CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA DE ________________________________________■_ ~ .__. -____________________________________________________

CURĂȚARE A ZĂPEZII ȘI GHEȚII

PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA FAȚĂ DE CANALUL BEGA

Nr.

Crt.

Denumire tronson stradă

Gradul de prioritate

Lung. m

Gradul de curățare

1.

1 Mai

1

223

Circulație optimă

2.

16 Februarie

1

375

Circulație optimă

3.

A. Imbroane

2

1.950

Circulație optimă

4.

A. Mocioni

2

400

Circulație optimă

5.

Acces Primărie + curte

1

340

Circulație optimă

6.

Aida

2

200

Circulație optimă

7.

Alba Iulia

1

311

Circulație optimă

8.

Aleea P ădurea Verde

2

1.600

Circulație optimă

9.

Aleea Spitalul Nou

2

735

Circulație optimă

10.

Aleea Viilor

2

1155

Circulație optimă

11.

Asănești

2

361

Circulație optimă

12.

Bărăgan

2

240

Circulație optimă

13.

Baader

2

500

Circulație optimă

14.

Badea Cârțan

1

215

Circulație optimă

15.

Barițiu

2

490

Circulație optimă

16.

Bocșei

2

250

Circulație optimă

17.

Brediceanu

1

618

Circulație optimă

18.

Buclă Catedrală

1

330

Circulație optimă

19.

Bucovinei

2

917

Circulație optimă

20.

București

2

507

Circulație optimă

21.

Buftea

2

200

Circulație optimă

22.

Călimănești

2

1885

Circulație optimă

23.

Câmpina

2

1120

Circulație optimă

24.

C.D. Loga

1

1.030

Circulație optimă

25.

Calea Aradului

1

3.815

Circulație optimă

26.

Calea

Torontalului până la Metro

1

6.730

Circulație optimă

27.

Calea Lipovei

1

3.250

Circulație optimă

28.

Calea

Circumvalațiunii

1

1.700

Circulație optimă

29.

Calea Bogdăneștilor

1

642

Circulație optimă

30.

Calea Ghirodei

2

1000

Circulație optimă

31.

Centrul Civic

1

675

Circulație optimă

32.

Cicio Pop

2

100

Circulație optimă

33.

Col. Enescu

2

266

Circulație optimă

34.

Cri șan

2

965

Circulație optimă

35.

Drăgașani

2

200

Circulație optimă

36.

Dorobanților

1

2273

Circulație optimă

37.

Eugeniu de Savoya

2

477

Circulație optimă

38.

Felix

2

617

Circulație optimă

39.

Filipescu

2

371

Circulație optimă

40.

Gara de Est

1

307

Circulație optimă

41.

Gării

1

1.400

Circulație optimă

42.

Gen. Dragalina

1

910

Circulație optimă

43.

Ghe. Dima

1

440

Circulație optimă

44.

Ghe. Lazăr

1

170

Circulație optimă

45.

Griviței- spl.

1

400

Circulație optimă

46.

Hector Bastion

1

215

Circulație optimă

47.

Infrățirii

2

200

Circulație optimă

48.

I.I. de la Brad

1

1338

Circulație optimă

49.

Jiul

2

160

Circulație optimă

50.

Kogălniceanu

1

470

Circulație optimă

51.

L. Blaga

2

668

Circulație optimă

52.

Lenau

2

160

Circulație optimă

53.

Liniștei

2

861

Circulație optimă

54.

Lorena

2

1.925

Circulație optimă

55.

Mărășești

2

466

Circulație optimă

56.

Mătăsarilor

2

830

Circulație optimă

57.

Mercy

2

155

Circulație optimă

58.

Michelangelo

1

513

Circulație optimă

59.

Mihai Eminescu -bulevard

1

1.025

Circulație optimă

60.

Munteniei

2

664

Circulație optimă

61.

Macilor

2

667

Circulație optimă

62.

Odobești

2

284

Circulație optimă

63.

Oituz

1

281

Circulație optimă

64.

Ovidiu

2

190

Circulație optimă

65.

Palmierilor

2

150

Circulație optimă

66.

Paris

2

288

Circulație optimă

67.

Paroșeni

2

704

Circulație optimă

68.

Peneș Curcanul-spl.

1

400

Circulație optimă

69.

Piața Doicești

1

273

Circulație optimă

70.

Piața Eftimie Murgu

1

220

Circulație optimă

71.

Piața Gării

1

180

Circulație optimă

72.

Piața Horațiu

1

180

Circulație optimă

73.

Piața Huniade

1

180

Circulație optimă

74.

Piața Libertății

1

240

Circulație optimă

75.

Piața 700- Parcare

2

150

Circulație optimă

76.

Piața Mărăști + sens giratoriu

1

567

Circulație optimă

77.

Piața Sf.

1

110

Circulație optimă

Gheorghe

78.

Piața Unirii

1

8000 m2 (supraf.)

Circulație optimă

79.

Piața Victoriei

1

10000 m2 (supraf.)

Circulație optimă

80.

Podul Neptun

1

100

Circulație optimă

81.

Pod pietonal Electromotor

1

100

Circulație optimă

82.

Podul Muncii

1

100

Circulație optimă

83.

Politehnicii

1

975

Circulație optimă

84.

Podul Elba

1

100

Circulație optimă

85.

Podul Gen. Dragalina

1

100

Circulație optimă

86.

Podul M. Viteazu

1

100

Circulație optimă

87.

Podul Michelangelo

1

100

Circulație optimă

88.

Podul Maria

1

100

Circulație optimă

89.

Podul Sarmisegetuza

1

100

Circulație optimă

90.

Pompiliu Ștefu

2

773

Circulație optimă

91.

Pop de Băsești

2

440

Circulație optimă

92.

Popa Ș apcă

1

495

Circulație optimă

93.

Puncte cardinale -girație

1

136

Circulație optimă

94.

Renașterii

2

340

Circulație optimă

95.

Republicii

1

1.800

Circulație optimă

96.

Revoluției -bulevard

1

940

Circulație optimă

97.

Rodnei

2

150

Circulație optimă

98.

Rozelor

2

980

Circulație optimă

99.

Samuil Micu

2

680

Circulație optimă

100.

Săvinești

2

485

Circulație optimă

101.

Simion Bărnuțiu

1

1.600

Circulație optimă

102.

Spl. Ind. Lânii

1

500

Circulație optimă

103.

T. Grozăvescu

1

150

Circulație optimă

104.

T. lonescu -bulevard

1

1.188

Circulație optimă

105.

Telegrafului

2

1.820

Circulație optimă

106.

N.Titulescu -spl.

1

1.363

Circulație optimă

107.

Trandafirilor

2

835

Circulație optimă

108.

T. Grozăvescu -

T. Ionescu

2

150

Circulație optimă

109.

T. lonescu -bulevard

1

1188

Circulație optimă

110.

Ungureanu

2

309

Circulație optimă

111.

Uzinei

2

950

Circulație optimă

112.

Vălișoara

2

784

Circulație optimă

113.

Vasile Alecsandri

2

333

Circulație optimă

114.

Str. Amurgului

1

550

Circulație optimă

115.

Str. Miresei

2

243

Circulație optimă

116.

Str. Ialomița

1

1010

Circulație optimă

117.

Str. Demetriade

1

2675

Circulație optimă

118.

Str. B.P.Hașdeu

2

510

Circulație optimă

119.

Str. Nera

2

505

Circulație optimă

120.

Str. Borzești

2

1070

Circulație optimă

121.

Str. Oravița

2

215

Circulație optimă

122.

Str. Frigului

2

140

Circulație optimă

123.

Str. Pomiculturii

2

855

Circulație optimă

124.

Str.Proclamația de la Timișoara

2

650

Circulație optimă

125.

Bv. Cetății

1

1650

Circulație optimă

126.

Str. Cloșca

2

1363

Circulație optimă

127.

Str. Dunărea

2

1770

Circulație optimă

128.

Str. Holdelor

2

1080

Circulație optimă

129.

Str. C. Davilla

2

880

Circulație optimă

130.

Bv. Antenei

1

580

Circulație optimă

131.

Str. Liege

2

525

Circulație optimă

132.

Str. Matei Basarab

2

435

Circulație optimă

133.

Str. Mircea cel Bătrân

2

700

Circulație optimă

134.

Str. Nemoianu

1

400

Circulație optimă

Legendă:

Gradul de prioritate 1 : marile bulevarde, traseele mijloacelor de transport în comun, splaiuri;

Gradul de prioritate 2: străzi laterale celor cu grad de prioritate 1.