Hotărârea nr. 42/2007

42/13.02.2007 Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"
Hotararea Consiliului Local 42/13.02.2007
Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 1632/26.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(b) şi alin. 4 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local cap.67.02 "Cultură, recreare şi religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 - "Servicii recreative şi sportive - Sport" pentru organizarea competiţiilor sportive cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, cu ocazia Zilei Timişoarei.

Art.2: Suma alocată va fi utilizată atât pentru cheltuieli de organizare a manifestaţiilor sportive cât şi pentru cheltuieli legate de protocolul de primire a delegaţiilor din oraşele înfrăţite cu municipiul Timişoara: Treviso, Karlsruhe, Szeged, Novi Sad, Udine.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

P R I M A R,

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC-EDILITATE

SC 2007 - 1632/26.01.2007

R E F E R A T

Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia „Zilei Timișoarei”

La inițiativa Primarului Municipiului Timișoara, în perioada 02-05 august 2007 se vor organiza în municipiul Timișoara o serie de manifestări cultural-sportive cu ocazia sărbătoririi Zilei Timișoarei.

Având în vedere sărbătorirea în luna august a Zilei Timișoarei, ocazie cu care se vor organiza o serie de activități cultural-sportive, în vederea asigurării unui ambient plăcut pentru populația Timișoarei, în conformitate cu Legea 215/2001art.38 alin. 4 lit. „a” și alin. 6 „a” pct. 6, solicităm alocarea sumei de 60.000 RON de la bugetul local cap.67.02 - „Cultură, recreare și religie” respectiv subcapitolul 67.02.05.01 - „Servicii recreative și sportive - Sport”.

Suma alocată va fi utilizată atât pentru cheltuielile de organizare a manifestațiilor sportive ocazionate de sărbătorirea Zilei Timișoarei cât și pentru cheltuielile legate de Protocolul de primire a delegațiilor din orașele înfrățite cu municipiul Timișoara respectiv, , Karlsruhe, Treviso, Szeged, Novi-Sad, Udine.

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări și de protocol se va realiza pe bază de acte doveditoare.

În continuare vom justifica cheltuielile de organizare și protocol în Anexa 1.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

Întocmit :

Ing. Octavian Roșca

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXA 1

CHELTUIELI DE ORGANIZARE ȘI PROTOCOL CU OCAZIA ZILEI TIMIȘOAREI

 • I. Cupa Municipiului Timișoara                                = 10.000 RON

 • - vor participa în jur de 28-32 echipe din cartierele Timișoarei

Cheltuieli : - terenuri

 • -   arbitraje

 • -  asistență medicală

 • -  echipament sportiv

 • -  premii

 • II. Cupa Municipiului Timișoara pentru Copiii născuți 1992-1993   = 20.000 RON

 • - echipe participante 8 din care 4 echipe vor fi invitate din străinătate

Cheltuieli : - cazare + masă - 3 zile

 • -   arbitraje

 • -  asistență medicală

 • -  premii

 • III. Cupa Orașelor Înfrățite                                       = 30.000 RON

 • - vor participa 8 echipe din care 6 echipe a câte 15 jucători pe fiecare echipă vor fi invitate din străinătate și anume din orașele înfrățite Treviso, Karlsruhe, Szeged, Novi-Sad, Udine.

Cheltuieli : - cazare + masă - 3 zile

 • -   arbitraje

 • -  asistență medicală

 • -  premii

  VICEPRIMAR,

  Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

Întocmit :

Ing. Octavian Roșca