Hotărârea nr. 419/2007

419/27.11.2007 privind diminuarea suprafetei si stabilirea redeventei pentru terenul concesionat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 catre S.C. AURORA S.RL.
Hotararea Consiliului Local 419/27.11.2007
privind diminuarea suprafetei si stabilirea redeventei pentru terenul concesionat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 catre S.C. AURORA S.RL.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere solicitarea S.C.Aurora S.R.L nr.SC2007-007086/26.03.2007;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. AURORA S.R.L. a terenului inscris in C.F. 65841 Timisoara top. 15924/1;
Avind in vedere Procesul Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007;
În conformitate cu prevederile art.36,alin. (2), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă diminuarea suprafetei de 59789 m.p. concesionata catre S.C. AURORA S.R.L. in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2007, cu suprafata de 4547 m.p. necesari prelungirii str. Paul Constantinescu pana in str. Banatul.
Art.2: Se aproba redeventa pentru terenul concesionat către S.C AURORA S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local nr.133/24.04.2007 şi diminuat potrivit art.1, inscris in Cf 65841 Timişoara , top 15924/1 conform Procesului -Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007, care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
- pentru terenul ocupat de construcţii în suprafaţă de 2.148 mp se stabileşte o redevenţă de 10,55 lei /mp. /an;
- pentru terenul neconstruit în suprafaţă de 28.259 mp. se stabileşte o redevenţă de 1,60 lei /mp. /an;
- pentru luciu de apă în suprafaţă de 24.835 mp se stabileşte o redevenţă de 0,0102 lei/mp. /an;
In cazul in care parte din terenul neconstruit devine construit prin edificarea unor constructii, se va percepe redeventa pentru teren construit.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. Aurora S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE NR.

DE ACORD, PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

privind diminuarea suprafeței si stabilirea redeventei pt terenul concesionat prin H.C.L. nr.133/24.04.2007 catre SC.Aurora SRL

Avind in vedere solicitarea S.C.Aurora S.R.L nr.SC2007-007086/26.03.2007;

Având în vedere H.C.L.133/24.04.2007 prin care s-a concesiont catre S.C. Aurora S.R.L a terenul situat in Timisoara inscris in CF.65841 cu nr.top 15924/1;

Direcția Patrimoniu Biroul Licitatii -contracte prin ing Opra Petru evaluator autorizat a intocmit evaluarile care au stat la baza negocierii din data de 13.11.2007.

In urma negocierii asa cum rezulta din extrasul procesului verbal din data de 13 .11 .2007 ,care constituie anexa la prezentul referat ,pentru terenul concesionat prin H.C.L.133/24.04.2007 situat in Timisoara ,cf.65841,top 15924/1 s-au stabilit de comun acord cu dl. Campean Gavrila Director General la SC Aurora SRL urmatoarele redevente:

 • - pentru terenul ocupat de construcții în suprafață de 2.148 mp se stabilește o

redevență de 10,55 lei /mp. /an;

 • - pentru terenul neconstruit în suprafață de 28.259 mp. se stabilește o redevență de

1,60 lei /mp. /an;

 • - pentru luciu de apă în suprafață de 24.835 mp se stabilește o redevență de 0,0102

lei/mp. /an;

În cazul în care parte din terenul neconstruit devine construit prin edificarea unor construcții, se va percepe redevența pentru teren construit.

Din materialul anexat(informare) si din Nota inregistrata cu nr. Sc 2006-25192/20.03.2007 a Directiei Edilitara Biroul Transport rezulta ca suprafata de 59789 mp concesionata s-a diminuat cu suprafata de 4547 necesara prelungirii str. Paul Constantinescu pâna in str. Banatul

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicata;

În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală ,republicata.

PROPUNEM :

Aprobarea redeventei pt.terenul concesionat prin H.C.L. nr.133/24.04.2007 situat în Timisoara inscris in Cf 65841 top 15924/1 catre SC Aurora SRL conform Procesului -Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007 si diminuarea suprafeței de 59789 mp concesionate cu suprafața de 4547 mp necesara construirii drumului de acces.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

Pt.ȘEF SERVICIU,

Ing. Calin Pârva

ROMÂNIA

AVIZAT

Secretar

IOAN COJOCARI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind diminuarea suprafetei si stabilirea redeventei pt terenul concesionat prin H.C.L. nr.133/24.04.2007 catre SC.Aurora SRL

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr.............................al Primarului Municipiului Timișoara,

domnul GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Avind in vedere solicitarea S.C.Aurora S.R.L nr.SC2007-007086/26.03.2007;

Având în vedere H.C.L. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. Aurora S.R.L a terenului inscris in CF.65841Timisoara top 15924/1;

Având in vedere Procesul -Verbal al comisiei de negociare din data de 13.11.2007

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aproba diminuarea suprafetei de 59789 mp concesionata catre SC Aurora SRL ăn baza H.C.L nr. 133/2007 , cu suprafata de 4547 mp necesar prelungirii strazii Paul Constantinescu pâna in str. Banatul

Art.2: Se aproba redeventa pentru terenul concesionat catre SC Aurora SRL prin H.C.L. nr.133/24.04.2007 si diminuat potrivit art 1,inscris in Cf 65841Timisoara top 15924/1 conform Procesului Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007care face păarte integranta din prezenta astfel:

 • - pentru terenul ocupat de construcții în suprafață de 2.148 mp se stabilește o redevență de 10,55 lei /mp. /an;

 • - pentru terenul neconstruit în suprafață de 28.259 mp. se stabilește o redevență de 1,60 lei /mp. /an;

 • - pentru luciu de apă în suprafață de 24.835 mp se stabilește o redevență de 0,0102 lei/mp. /an;

În cazul în care parte din terenul neconstruit devine construit prin edificarea unor construcții, se va percepe redevența pentru teren construit.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Insituției Prefectului- județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Patrimoniu;

 • - Direcției de Mediu;

-Directiei Drumuri si Transporturi;

-Directiei Dezvoltare;

-Directiei Comunicare;

-SC Aurora S.R.L

 • - Mass - media locale;

Președinte de ședință, Consilier