Hotărârea nr. 418/2007

418/27.11.2007 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 418/27.11.2007
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25671/16.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, invăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. (c) şi alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele având suprafaţa de 40.000 mp, din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu suprafaţă totală de 47 ha şi 9015 mp.şi cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.
Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol şi operarea în Cartea Funciară, se vor face ulterior licitaţiei, pe cheltuiala concesionarului.
Terenul este proprietatea Municipiului Timişoara şi se află în administrarea Consiliului Local.

Art. 2: Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.

Art. 3: Se aprobă Studiul de Oportunitate (Anexa 1) şi Caietul de Sarcini (Anexa 2) pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren în suprafaţă de 40.000 mp, descrisă mai sus, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.

Art. 4: Se aprobă instrucţiunile pentru ofertanţi pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 3) şi contractul de concesiune (Anexa 4).

Art. 5: Anexele 1, 2, 3, şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
. Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă, PRIMAR


Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Nr. SC 2007 -25671/16.11.2007

REFERAT privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică

în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

În vederea atragerii investițiilor străine din domeniul producției și a serviciilor aferente, precum și pentru sporirea numărului de locuri de muncă - măsuri care vor potența dezvoltarea economică locală - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999, a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și este înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, cu suprafața totală de 47 ha. și 9015 mp. și având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Terenul în cauză are asigurate toate utilitățile (apă, canal, electricitate, gaze naturale, telefonie), iar pentru a crește atractivitatea față de investitori, prețul de pornire al licitației este promoțional - practică utilizată în mod curent în lume pentru atragerea investitorilor străini.

Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 24,5 ani.

Societatea Comercială Metaltim SA solicită concesionarea unui teren în suprafață de 40.000 mp, după cum se precizează în scrisoarea de intenție anexată în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf.

Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și a prevederilor H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică și cu respectarea mențiunilor cuprinse în Caietul de Sarcini al concesiunii.

Menționăm faptul că dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol și operarea în Cartea Funciară se vor face ulterior licitației, pe cheltuiala concesionarului.

Activitățile propuse sunt în concordanță cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Având în vedere aspectele menționate mai sus;

Având în vedere solicitarea companiei SC METALTIM SA;

În baza dispozițiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și a prevederilor H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) și alin. 5, lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

Propunem:

 • 1. Aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei parcele, având suprafața de 40.000 mp, din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu suprafață totală de 47 ha și 9015 mp. și cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2;’ 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara. Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol și operarea în Cartea Funciară, se vor face ulterior licitației, pe cheltuiala concesionarului. Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara și se află în administrarea Consiliului Local.

 • 2. Autorizația de construire se va obține în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obținerii Autorizații de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condițiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.

 • 2. Aprobarea Studiului de Oportunitate (Anexa 1) și a Caietului de Sarcini (Anexa 2) pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, descrisă mai sus, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

 • 3. Aprobarea instrucțiunilor pentru ofertanți pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 3) și a contractului de concesiune (Anexa 4).

  DIRECȚIA URBANISM


  Director

  Dr.arh. SORIN CIURARIU


  DIRECȚIA PATRIMONIU


  Director

  Ec. CONSTANTIN NICUȘOR MIUȚ


  DIRECȚIA DEZVOLTARE


  Director

  Arh. AURELIA JUNIE


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șef serviciu

Ec. CRISTINA SCUTARIU

AVIZAT JURIDIC

Șef Serviciu Juridic

Cons.Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE

ANEXA 1 LA H.C.L. nr ...................................


STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren având suprafața de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și este înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1, cu suprafața totală de 49,28 ha, având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Prin promovarea acestui obiectiv se urmărește dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investițiilor străine, creșterea numărului de locuri de muncă, precum și implementarea de tehnologii și de echipamente noi.

 • 1. Motive de ordin economic, social, financiar și de mediu ce justifică concesiunea

Luând în considerare nevoia sprijinirii și stimulării dezvoltării unor ramuri de perspectivă ale economiei Municipiului Timișoara, se propune scoaterea la licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, în vederea construirii unei unități economice în zona industrială Freidorf.

Din punct de vedere urbanistic această construcție se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Persoanele juridice care vor solicita concesionarea vor îndeplini următoarele condiții:

 • -   vor fi obligate să prezinte un plan de afaceri viabil care să demonstreze capacitatea tehnică și economico-financiară necesară dezvoltării investiției. Ofertantul va trebui să facă dovada faptului că, prin locarea sa în Parcul Industrial Freidorf Timișoara, orașul va beneficia de :

 • -   creșterea volumului de investiții;

 • -  implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante;

 • -  creșterea numărului de locuri de muncă (cu minim 200)

 • -  procentul de ocupare a terenului va fi de minim 30 % și de maxim 70 %;

 • -   procentul de spații verzi plantate ce se vor realiza în incintă va fi de min. 20%;

 • -  firma câștigătoare va avea activități ce vor respecta normele naționale în vigoare privind protecția mediului, iar producția se va realiza dupa normele europene ISO9001;

 • -  un adjudecatar nu va putea concesiona decât o singură parcelă în cadrul unei proceduri; extinderea suprafeței concesionate poate fi obținută prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (art.11 și art.12)

 • -   concesionarul își va asigura utilitățile pe latura parcelei pe care va avea accesul;

 • -  unitatea de producție nou creată nu va fi mare consumatoare de apă tehnologică.

 • 2. Investiții necesare

Pe aceste parcele sunt prevăzută construirea unor spații de producție sau de servicii. Halele ce se vor edifica vor fi în regim de înălțime parter, iar sediul administrativ va avea un regim de înălțime de maxim P+3 nivele.

 • 3. Nivelul minim al redevenței

Nivelul redevenței s-a stabilit la 0,4869 lei mp/an, conform raportului de evaluare anexat. Această valoare a redevenței este menită să sprijine și să încurajeze dezvoltarea investițiilor în această zonă a orașului.

 • 4. Modalități de concesionare

Licitație publică deschisă pentru concesionare.

 • 5. Durata estimată a concesiunii

49 ani, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale.

 • 6. Termen pentru realizarea proiectului

Autorizația de construire se va obține în termen de 12 luni de la data semnării contractului de concesionare.

Finalizarea lucrarilor de construire se va face în termen de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, cu posibilități de prelungire conform prevederilor legale.

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA URBANISM

DIRECTOR

Arh. Sorin Ciurariu

DIRECȚIA DEZVOLTARE

DIRECTOR

Arh. AURELIA JUNIE

ANEXA 3

La HCLMT nr. /____________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE BIROUL LICITAȚII CONTRACTE

DE ACORD PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistica în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

Dispoziții generale

Reglementarea și organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică a statului, sau a unei unități administrativ-teritoriale, în schimbul unei redevențe1 se va face în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum și a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006.

 • 1. Informații generale privind concedentul

Denumirea concedentului: Municipiul Timișoara prin Consiliul Local Timișoara

Cod fiscal: RO 14756536

Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1, Timișoara; Telefon: 0256-408.300

Persoane de contact:

Pentru informații privind procedura de licitație:

Jr. Daniela Beatrice Chindriș - Consilier Biroul Licitații Contracte

. telefon/Fax: 0256-408.367 sau Fax 0256-204.177

Pentru informații privind documentația tehnică:

Arh. Aurelia Junie - Director Directia Dezvoltare

Tel/fax: 0256-408.354/0256-293.605

e-mail: ajunie@primariatm.ro

 • 2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare

  • 2.1.Procedura aplicată:

Pentru încheierea contractului de concesiune se aplică procedura de licitație la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă.

Legislație aplicabilă:

- O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.569 din 30 iunie 2006

& Remunerație , în cazul concesiunii de servicii , altele decît serviciile publice de interes național sau local

 • -  Legea nr.22/2007 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr.35 din 18 ianuarie 2007

 • - H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 146 din 28 februarie 2007

 • 2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune:

 • a) transparența;

 • b) tratamentul egal;

 • c) proporționalitatea;

 • d) nediscriminarea;

 • e) libera concurență

 • 2.3. Reguli de comunicare:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmise în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a) fax

 • b) poștă

 • c) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a) și b)

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmat, prin scrisoare transmisă prin poștă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie.

Costul documentație de atribuire este de ............. lei la care se adaugă costul

transmiterii acesteia. Costul documentației se achită prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis de Municipiul Timișoara, RO 14756536, la Trezoreria Municipiului Timișoara sau în numerar la casieria Concedentului în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30 și 12:30, marți și joi și între orele 15:00 și 17:00.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia.

Orice persoană interesată are obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a documentației de atribuire să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 2.4. Date limită care trebuie respectate:

Data limită pentru depunerea ofertelor este ................, ora..............

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de .............ora........., Sala de Consiliu.

 • 2.5. Dreptul de a solicita clarificări

Orice persoană interesată care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Concedentul are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente - către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile OUG nr.54/2006, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, concedentul are obligația de a răspunde la aceasta, în condițiile art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.54/2006.

 • 2.6. Documentele licitației

În cazul procedurii de licitației, concedentul are obligația să elaboreze documentele licitației respectiv documentația de atribuire.

Documentele licitației mai cuprind anunțul licitației, certificatul de urbanism, documentație tehnică, copie hotărâre de consiliu, contract de concesiune cadru.

Orice modificare a conținutului documentelor licitației se va comunica tuturor solicitanților care au cumpărat aceste documente.

În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitației este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanților odată cu notificarea modificării.

 • 2.7. Desfășurarea licitației

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte.

Concedentul va putea organiza și ține licitații pentru concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf,Timișoara, în conformitate cu procedura descrisă la punctul 3 din prezentele instrucțiuni.

În vederea desfășurării licitației, a analizării, selectării și evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de ședință, desemnarea ofertei câștigătoare, concedentul numește comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, în data de...............ora........, Sala de Consiliu.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Plicurile sigilate, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului prevăzute ca atare la punctul 3.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să întrunească toate condițiile prevăzute la punctul 3 - calitățile și capacitățile ofertantului, sunt considerate oferte valabile.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare întocmește procesul verbal în care se va menționa rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune concedentul solicitarea oricând clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanții sunt obligați să răspundă la solicitarea concedentului.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmește un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz.

Prin excepție concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, în condițiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune.

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent , poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor - interese.

 • 2.8.Confidențialitatea și conflictul de interese

Concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea și confidențialitatea deplina a tuturor informațiilor.

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale ordonanței de urgență nr.54/2006, concedentul are obligația de a asigura garantarea protejării acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Membrii comisiei de evaluare, supleanții și dacă este cazul invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor , care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

 • 3. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, camera 12, ghișeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare și anume data de..................ora............

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor , în registrul “Oferte”, precizându-se data și ora.

Plicul exterior va trebuie să conțină, documente care dovedesc calitățile și capacitățile ofertantului, după cum urmează:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

 • b) o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări

 • c) acte doveditoare privind:

o Situația personală a ofertantului;

Documente care dovedesc situația personală a ofertantului:

 • > Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu

Formularul 1;

 • > Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu

Formularul 2;

Ofertantul are obligația de a prezenta certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, care trebuie să prezinte situația ofertantului la data de....................

 • > Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, nu mai vechi de 1 luna, care sa nu aiba nici un element expirat din certificat.

 • > Fișă de informații generale privind ofertantul completată conform formular 3

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute, ofertantul va prezenta:

1) declarația pe propria răspundere sau o declarație autentificată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

o Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității:

Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

 • d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanță sau Ordin de plată, în original

Plicul interior va conține oferta propriu-zisă.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității ofertei sale cu cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini .

Oferta va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței elementelor sale cu specificațiile din caietul de sarcini.

Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea ordine:

 • - prezentarea ofertantului:

 • •  structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români:

 • •  modul în care se dorește integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului :

 • •  dotarea tehnică, procedurile și soluțiile tehnice propuse:

 • - bonitatea financiară a ofertantului:

 • - planul de afaceri pentru dezvoltarea și exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte:

 • valoarea investiției directe (construcție, echipamente):

 • graficul de derulare în timp a investiției (construcție, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.):

 • numărul de locuri de muncă nou create:

 • desfacerea produselor parțial pe piața internă :

 • folosirea de produse și materiale fabricate pe plan național:

 • - prețul concesiunii (redevența) exprimat în lei/mp/an:

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Ofertele se vor transmite numai prin poștă sau se vor depune direct la sediul concedentului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghișeul 9 sau 10, Timișoara.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către concedent până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original și un exemplar copie și câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii, va prevala originalul.

Originalul și copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Originalul și copia ofertei marcate cu „original” și respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Plicul exterior închis și netransparent (plic interior și documentele care dovedesc calificarea și capacitățile ofertantului) se va marca după cum urmează:

MUNICIPIUL TIMISOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, în parcul Industrial Freidorf, Timișoara

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..........., ORA.......”

Oferte întârziate

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare ori care este primită de către concedent după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor , se returnează nedeschisă.

4.Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare

 • 4.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de concesiune nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

 • 4.2. Evaluarea ofertelor

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele valabile, pe baza aplicării criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea criteriilor de atribuire pentru care sunt stabilite ponderi.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul „nivel redevență” iar în cazul egalității în continuare , departajarea se va face în funcție de criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul „Nivelul redevenței”.

Factorii de evaluare ce urmează a fi utilizați:

Criterii de evaluare

Pondere %

Prezentarea ofertantului

14

Bonitatea financiară

5

Planul de afaceri pentru dezvoltare și exploatare

30

Nivel redevență

51

Comisia de evaluare stabilește acordarea de note fiecărui subcriteriu de la 0 la 10; Nota pe criteriu se va stabili ca medie aritmetică a notelor pe subcriterii, iar nota finală se va calcula ca medie ponderată - cu ponderile stabilite - a notelor pe criterii.

 • - prezentarea ofertantului:

 • •  structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane locale, angajarea de antreprenori români

 • •  modul în care se dorește integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a ofertantului

 • •  dotarea tehnică, procedurile și soluțiile tehnice propuse

 • - bonitatea financiară a ofertantului

 • - planul de afaceri pentru dezvoltarea și exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor aspecte:

 • valoarea investiției directe (construcție, echipamente)

 • graficul de derulare în timp a investiției (construcție, demarare activitate, etape de dezvoltare etc.)

 • numărul de locuri de muncă nou create

 • desfacerea produselor parțial pe piața internă

 • folosirea de produse și materiale fabricate pe plan național

 • - nivelul redevenței (prețul) exprimat în lei/mp/an

 • 5. Procedura negocierii directe

Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art.25 alin (2) din OUG nr.54/2006, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

În cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligația publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală anunțul de negociere.

Anunțul se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

Pentru negocierea directă va fi păstrată docuemntația de atribuire aprobată pentru licitație.

Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare astfel încât respectarea de către concedent a prerioadei prevăzute la art. 28 alin (2) din OUG nr.54/2006 să nu conducă la situația în care docuemntația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunere a ofertelor.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări la documentația de atribuire.

Concedentul are obligația transmiterii răspunsurilor însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesata care au obținut docuemntația de atribuire.

Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus ofertă valabilă. Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor din docuemntația de atribuire.

Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute în caietul de sarcini, nu pot face obiectul negocierii.

Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare demonstrării conformității ofertei cu cerinșele solicitate.

În termen de 3 zile lucrătoate de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de douiă zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Pentru fiecare ședință de negociere directă, concedentul întocmește un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate.

În baza proceselor verbale întocmite, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

 • 6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în jusțiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

 • 7. Informații referitoare la clauzele contractuale

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea termenului de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Concedentul pune la dispoziția persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca anexă a prezentelor Instrucțiuni.

Viceprimar,

Ing.Adrian Orza

Director ,                     Director Directia Dezvoltare

Ec. Nicușor C-Tin Miuț                 Arh.Aurelia Junie

Sef Serviciu Achizitii Publice

Ec.Cristina Scutariu

ANEXA 4

LA HCLMT NR. /

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr....../...................

 • I. Partile contractante

Municipiul Timișoara prin Consiliul Local, cu sediul in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, cod fiscal R 14756536. reprezentat prin Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu - Primar si Ec. Nicușor C-tin Miuț - Director Direcția Patrimoniu, in calitate de concedent, pe de o parte, Si

SC------SA, inregistrata la Registrul Comertului Român sub nr-----, C.U.I. RO —, cu sediul

in-------, str.— , reprezentat prin Dl.--------, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

la sediul concedentului Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, in temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007, a H.C.L nr. -------privind

concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de teren în suprafață de 40.000 mp, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II. Obiectul contractului de concesiune

Art.1. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului în suprafață de 40.000 mp situat Timișoara, Parcul Industrial Freidorf, înscris în C.F. nr.4252 Timișoara, nr.top , 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1, proprietar Municipiul Timișoara

Dezmembrarea suprafeței de teren, scoaterea din circuitul agricol si intabularea in CF, este în sarcina concesionarului.

Art.2 Concesionarea terenului se face în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii, conform HCLMT nr. ---------- și care este parte integrantă a prezentului contract.

Predarea terenului se face prin proces-verbal de predare-primire.

Art.3 În derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 din OUG 54/2006:

 • a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. a). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

 • III. Termenul

Art. 4. - (1) Durata concesiunii este de .....ani, începând de la data semnarii prezentului

contract.

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • IV. Redeventa

Art. 4. - (1) Taxa de concesiune este de -------lei/mp/an, conform procesului verbal de

licitație nr.--------. Redevența se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06;

15.09; 15.11 ale anului.

 • (2) Redevența este valabilă până la finele anului calendaristic în cursul căruia a fost încheiat contractul.

 • (3) Redevența devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului.

 • (4) Redevența se reactualizează în fiecare an calendaristic conform ratei de inflație stabilită de Institutul Național de Statistică.

 • V. Plata redeventei

Art. 5. - (1)Plata redeventei se face prin conturile:

contul concedentului nr. RO80TREZ62121220207XXXXX

deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara

contul concesionarului nr.......................................

deschis la..........................................

 • (2) Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune, concesionarul va plăti o majorare de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenței și până la efectuarea plății.

 • (3) Neplata redevenței (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum și neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizate conform art.4. conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă.

 • (4) Din partea Consiliului Local însărcinată cu urmărirea, încasarea și respectarea obligațiilor privind plata redevenței este Direcția Patrimoniu - Biroul Urmarire Venituri.

 • VI. Drepturile pârtilor

Drepturile concesionarului

Art. 6. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 7. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si în următoarele condiții:

 • - notificarea prealabilă a concesionarului se va face cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data controlului;

 • - din partea Consiliului Local Timișoara, însărcinată cu efectuarea controlului privind stadiul de realizare a investițiilor, inspectarea activității și respectarea obligațiilor contractuale este Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. Obligatiile pârtilor - clauze stabilite în conditiile caietului de sarcini

Obligatiile concesionarului

Art. 8. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii.

 • (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul este obligat:

 • 1.  să plătească redevența;

 • 2.  să asigure creșterea eficientei;

 • 3.  să organizeze și să conducă gestiunea contabilă a concesiunii;

 • 4.  să asigure proiectarea și organizarea execuției pentru obiectivul stabilit, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • (4) Concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, etc.)

 • (5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (6) La încetarea contractului de concesiune concesionarul poate să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumparare având ca obiect bunurile proprii, în privința cărora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi.

 • (7) In termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul

este obligat sa depună, cu titlu de garanție, o suma de -----------         lei, reprezentând 50% din

suma datorata concedentului cu titlu de redevența pentru primul an de activitate. Dovada constituirii sumei reprezentând garanția se va depune la Biroul Licitații Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

 • (8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

 • (9) In cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității.

 • (10) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfășurarea activității în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 punctul 3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

Obligațiile concedentului

Art. 9. - (1) Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII. încetarea contractului de concesiune

Art. 10 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica în care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur :         concedent;

 • b) bunuri proprii:           concesionarului sau concedentului în măsura în care își exprimă

opțiunea de preluare în termen

 • IX. Clauze contractuale referitoare la împartirea responsabilităților de mediu între concedent si concesionar

Art. 11. - Poluările având o cauză anterioară încheierii prezentului contract sunt în răspunderea Consiliului Local Timișoara. Poluările având o cauză ulterioară încheierii contractului sunt în răspunderea concesionarului.

 • X. Raspunderea contractuala

Art. 12. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.

Art. 13. - In cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin prezentul contract din culpa concesionarului, acesta se desfiinteaza de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila.

 • XI. Litigii

Art. 13. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004 cu modificările ulterioare.

 • XII. Definitii

Art. 14. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare, din care unul a fost predat concesionarului azi..............

CONCEDENT

CONCESIONAR SC "--------"

reprezentată de Dl.----------


MUNICIPIUL TIMIȘOARA P R I M A R ,

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR Ing. ADRIAN ORZA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director

Ec. SMARANDA HARACICU

SERVICIUL JURIDIC

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

Ec. NICUȘOR C-TIN MIUȚ

ÎNTOCMIT

ȘEF BIROU LICITAȚII CONTRACTE Jr. DANIELA BEATRICE CHINDRIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

NR. SC2007 - 25685/16.11.2007

ANEXA 2 LA H.C.L. nr...................................

DE ACORD PRIMAR,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


C A I E T D E S A R C I N I

privind concesionarea prin licitație publică deschisă, a unei parcele de teren având suprafața de 40.000 mp., în vederea realizării unei

unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

 • 1. OBIECTUL CONCESIUNII

  • 1.1. Suprafața de teren de 40.000 mp, parte a terenului situat in Timișoara, între Fabrica de zahăr, S.C. Rio Soft Drinks, calea ferată și Canalul Bega, se concesionează în vederea realizării unei unități economice, care va cuprinde hale în regim de înălțime parter, spații de parcare, alei carosabile și pietonale, spații verzi de protecție.

  • 1.2. Terenul situat la adresa de mai sus, din care se concesionează o parcelă de teren cu suprafața de 40.000 mp, este înscris în CF nr. 4252 Freidorf, cu nr. topo 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, are o suprafață totală de 49,28 ha și este în proprietatea Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

  • 1.3. Terenul dispune de utilități edilitare aflate în apropiere: energie electrică, apă, canal, etc.

 • 2. SCOPUL CONCESIUNII

Parcul Industrial Freidorf a fost inițiat în vederea încurajarii dezvoltării economice locale a Municipiului Timișoara.

 • 3. OBIECTIVE

Prin concesionarea parcelelor de teren din Parcul Industrial Freidorf Timișoara se urmărește stimularea dezvoltării economice locale, prin creșterea volumului de investiții străine, implementarea unor tehnologii și a unor echipamente performante pentru reducerea pouării mediului înconjurător, precum și prin creșterea numărului de locuri de muncă. Prin realizarea acestor obiective, Municipiul Timișoara va beneficia, pe lânga veniturile directe provenite din taxa de concesionare, de venituri indirecte reprezentative, provenite în principal din cotele defalcate din impozitul pe venit (47% revine bugetului local).

3. CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII; REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

 • 3.1. În temeiul contractului de concesiune încheiat în urma adjudecării bunului prin licitație publică, concesionarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct pe riscul și pe răspunderea sa, bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • 3.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesionării, nefiindu-i permisă subconcesionarea sau închirierea acestuia precum și a activităților sau serviciilor care se vor desfășura în unitățile economice realizate pe terenurile concesionate.

 • 3.3. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului.

 • 3.4. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcției pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune.

 • 3.5. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcției concesionarul se obligă să notifice, in prealabil și în scris, concedentul. Este interzisă subconcesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract.

 • 4. DURATA CONCESIUNII

  • 4.1. Suprafața de teren de 40.000 mp, descrisă la puncul 1, se va concesioa prin licitație publică deschisă, pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

 • 5. CARACTERISTICIILE INVESTIȚIEI

  • 5.1. Prin investițiile care se vor realiza trebuie să se asigure atingerea obiectivelor descrise la punctul 3. Investițiile vor cuprinde, dar fără a se limita, clădiri, rețele, căi de comunicație și acces, parcări și platforme, spații verzi de protecție, precum și echipamentele tehnice necesare în procesul de producție.

  • 5.2. Investițiile se vor realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism și vor fi calculate pentru gradul 7,5 de seismicitate.

  • 5.3. Viitoarele clădiri vor fi în regim de înălțime parter sau maxim P+3 etaje.

  • 5.4. Investițiile trebuie să asigure crearea a cel puțin 200 de noi locuri de muncă. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să creeze aceste locuri de muncă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare.

  • 5.5. Funcțiunile propuse ale construcțiilor vor fi din categoria producție, prestări servicii de logistică, birouri administrative, parcaje, etc. Nu se admit funcțiuni care contravin prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și în Regulamentul Local de Urbanism aferent.

  • 5.6. Procentul de ocupare a terenului cu clădiri se va stabili prin certificatul de urbanism, fără a depăși minimul de 30%, respectiv maximul de 70%; din suprafața de teren concesionată. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să atingă ocuparea minimă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare.

  • 5.7. Se vor asigura minim 20% spații verzi și plantate, conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.

  • 5.8. Regimul de aliniere al viitoarelor clădiri va ține cont de viitoarea dezvoltare a parcului industrial propus.

  • 5.9. Termenul de execuție al investiției va fi de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire, dată la care obiectivul va fi pus în funcțiune.

  • 5.10. Investitorul se obligă să obțină autorizația de construire în termen de cel mult 1 an de zile.

  • 5.11. În situația în care investitorul nu va demara lucrările de construcții într-o perioadă de maxim 2 ani, de la data semnării contractului de concesionare, concedentul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de concesionare.

 • 6. GARANȚIA ȘI TAXA DE PARTICIPARE

  • 6.1. Concesionarul are obligatia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesionare să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate. Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalitățile și sumele datorate concendentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 7. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației, stabilit prin raportul de evaluare al terenului, este de 0,4869 lei/mp/an.

 • 8. DATA LICITAȚIEI

Licitația va avea loc în data de....................., ora........., în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Timișoara.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de................, ora........, la camera nr.12, ghișeul nr.9 sau 10.

 • 9. OBLIGAȚII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Unitățile economice vor desfășura activități asigurând protecția mediului înconjurător, în conformitate cu legislația română privind protecția mediului înconjurător în viguare. În cazul în care, pe parcursul perioadei de concesionare legislația română se modifică, concesionarul se obligă să ia măsurile ce se impun pentru conformare.

Producția se va realiza după normele europene ISO 9001.

 • 10. CLAUZE FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI

  • 10.1. Pentru folosirea terenului prin Contractul de concesionare se va stabili redevența pe care concesionarul se obligă să o achite pentru folosirea terenului concesionat.

  • 10.2. Redevența este datorată de la data încheierii contractului și se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 ale anului.

 • 11.DISPOZIȚII FINALE

  • 11.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

  • 11.2. Pe toată durata concesiunii, concesionarul se obligă să desfășoare activitățiile prevăzute în regim de continuitate.

  • 11.3. După concesiune, realizarea investițiilor se va face numai pe baza unor proiecte legal avizate și aprobate și a autorizațiilor de construire emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, completată și modificată prin Legea nr. 453/2001 și prin Legea nr. 401 /2003.

  • 11.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

  • 11.5. Adjudecătorul licitației se obligă să execute drumul adiacent parcelei care se concesionează, pe 3 laturi (N, S, V), inclusiv extinderea utilităților necesare.

  • 11.6. Adjudecătorul licitației se obligă să execute devierea canalelor de desecare existente pe parcela care se concesionează, după caz.

  • 11.7. Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate permanentă a bunului ce face obiectul concesiunii.

  • 11.8. Unificarea, dezmembrarea, scoaterea din circuitul agricol a parcelei de teren în suprafață de 40.000 mp și devierea eventualelor rețele subterane de pe această suprafață, se vor face pe cheltuiala adjudecătorului licitației.

  • 11.9. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de concesiune.

   DIRECTOR URBANISM,


DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

Arh. Sorin CIURARIU

Arh. Aurelia JUNIE