Hotărârea nr. 417/2007

417/27.11.2007 privind stabilirea tarifului maximal în vederea efectuării serviciului de transport în regim de taxi
Hotararea Consiliului Local 417/27.11.2007
privind stabilirea tarifului maximal în vederea efectuării serviciului de transport în regim de taxi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-021644/28.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dl. GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu Legea nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere solicitarea Societăţii Comerciale MT Tudo SRL înregistrată cu nr. RE2007-000631/27.03.2007.
Având în vedere solicitarea Societăţii Comerciale Protaxi SRL înregistrată cu nr. RE2007-000633/27.03.2007
Având în vedere solicitarea Societăţii Comerciale Inter Cyty SA înregistrată cu nr. RE2007-000632/27.03.2007
Având în vedere solicitarea Societăţii Comerciale Eurobau-Tm SRL înregistrată cu nr. RE2007-000634/27.03.2007
Având în vedere solicitările Sindicatului Independent al Taximetriştilor Egali de Pretutindeni, înregistrate cu nr. TH2007-004619/19.09.2007 şi RE2007-000952/11.05.2007;
Având în vedere solicitările Camerei Naţionale a Taximetriştilor, înregistrate cu nr. TH2007-002279/19.09.2007 şi RE2007-000617/26.03.2007;
Având în vedere solicitările Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, înregistrate cu nr. TH2007-004587/18.09.2007 şi TH2007-001021/18.05.2007;
Având în vedere raportul de expertiză tehnică al Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România înregistrat cu nr. RE2007-002477/04.10.2007 privind metodologia de calcul a tarifului maximal de distanţă;
Având în vedere dezbaterea publică din data de 18.10.2007 la care au participat reprezentanţii asociaţiilor profesionale reprezentative şi taximetrişti independenţi;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere şi Legii 102/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (d) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 15.12.2007 se aprobă tariful maximal de distanţă în valoare de 3,39 lei/km în vederea desfăşurării serviciului de transport în regim de taxi, stabilit conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

DIRECȚIA DRUMURI SI TRANSPORTURI

SC2007-021644/28.09.2007


Blv. C.D. Loga, nr.1, 300030, Timișoara, tel: +40 256 201 427 fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT, privind stabilirea tarifului maximal în vederea efectuării serviciului de transport în regim de taxi

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000631/27.03.2007 a Societății Comerciale M.T. Tudo SRL, prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de

  • 1,45 lei/km și a tarifului maximal la valoarea de 2,5 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000633/27.03.2007 a Societății Comerciale Protaxi SRL, prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de 1,45 lei/km și a tarifului maximal la valoarea de 2,5 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000632/27.03.2007 a Societății Comerciale Inter City SA, prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de

  • 1,45 lei/km și a tarifului maximal la valoarea de 2,5 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000634/27.03.2007 a Societății Comerciale Eurobau-Tm SRL, prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de

  • 1,45 lei/km și a tarifului maximal la valoarea de 2,5 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000617/26.03.2007 împreună cu raportul de expertiză tehnică privind metodologia de calcul a tarifului maximal de distanță a Camerei Naționale a Taximetriștilor, prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de 1,40 lei/km și a tarifului maximal la valoarea de 2,46 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. TH2007-001021/18.05.2007 a Asociației Naționale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi prin care se solicită lărgirea plajei de tarif între 0,95 lei/km și 3 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. RE2007-000952/11.05.2007 a Sindicatului Independent al Taximetriștilor Egali de Pretutindeni prin care se solicită ridicarea tarifului minimal la valoarea de 1,547 lei/km și valoarea tarifului maximal la 3 lei/km.

Având în vedere înregistrarea nr. TH2007-004619/19.09.2007 a Sindicatului Independent al Taximetriștilor Egali de Pretutindeni prin care se solicită ridicarea tarifului maximal la valoarea de 3,5 Ron și valoarea tarifului lei/km de 1,49 lei.

Având în vedere înregistrarea nr. TH2007-002279/19.09.2007 a Camerei Naționale a Taximetriștilor prin care se solicită ridicarea tarifului maximal la valoarea de 3,5 Ron și valoarea tarifului lei/km de 1,49 lei.

Având în vedere înregistrarea nr. TH2007-004587/18.09.2007 a Asociației Naționale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi prin care se solicită ridicarea tarifului maxim din taximetrie la 3,5 lei - tarif de zi.

Având în vedere dezbaterea publică din data de 18.10.2007 la care au participat reprezentanții asociațiilor profesionale reprezentative și taximetriști independenți.

Având în vedere că până la apariția Legii nr. 265/2007, tarifele au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 238/11.11.2003 în conformitate cu prevederile Legii nr. 38 /2003 la valorile: tariful minim în valoare de 6700 lei/km și tariful maxim de 12000 lei/km.

Având în vedere faptul că Legea nr. 265/2007 care modifică și completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, prevede numai stabilirea tarifului maximal de distanță care va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere prevederile Legii nr. 265/2007 care modifica si completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, art. 49 aln. 1 lit. d) precizează că „tarifele de distanta nu pot depăși tarifele maximale de distanță stabilite prin hotărâri ale autorității administrației publice locale”.

Având în vedere că până în prezent Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nu a elaborat și nu a transmis metodologia de calcul a tarifului maximal de distanță, la stabilirea acestuia s-a ținut cont de raportul de expertiză tehnică al Camerei Naționale a Taximetriștilor din România înregistrat cu nr. RE2007-002477/04.10.2007 privind metodologia de calcul a tarifului maximal de distanță, stabilit la valoarea de 3,39 lei/km.

Având în vedere faptul că tarifele nu au fost actualizate anual cu indicele de inflație începând cu anul 2004 așa cum prevedea Hotărârea de Consiliului Local nr. 238/11.11.2003.

Având în vedere efortul investițional al transportatorilor autorizați prin achiziționarea de autovehicule noi pentru înnoirea parcului auto, de faptul că au crescut cheltuielile aferente amortizării mijloacelor fixe, creșterilor salariale și ale carburanților, precum și de faptul că ultima hotărâre a Consiliului Local care stabilea tariful maximal a fost în anul 2003.

Având în vedere solicitările transportatorilor autorizați, rapoartele de expertiză tehnică privind stabilirea tarifului maximal de distanță și solicitările reprezentanților asociațiilor profesionale reprezentative, propunem aprobarea tarifului maximal de distanță la valoarea de 2,45 lei/km.

În conformitate cu prevederile Legii 265/2007, art. 49 - fiecare transportator autorizat își va stabili tariful de distanță sub limita valorii tarifului maximal de distanță aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, tarif din care vor rezulta celelalte tarife de noapte, pornire și tariful orar.

DIRECTOR,

ȘEF SERVICIU R.T.U., OVIDIU RĂDULESCU


CULIȚĂ CHIȘ

CONSILIER PRINCIPAL,

SORIN TRUȚA


CONSILIER SUPERIOR

MIHAIDRAGOMIR


AVIZAT JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI


Tabel Cheltuieli necesare desfășurării activității de taxiNr. Crt.

Cheltuieli / autoturism

valoare Totala (RON)

Durata amortizării (luni)

Valoare de amortizat (lunar)

1

Autoturism

26.400

48

550,00

2

ITP (2/an)

120

12

10,00

3

Asig. Obligatorie

330

12

27,50

4

Asig. Casco pt. Taxi

1.960

12

163,33

5

Asig. Calatori si Bagaje

23

12

1,92

6

Service autoturism(manopera)

147

1

147,00

7

Piese de schimb

173

1

173,00

8

Schimb ulei si filtre

75

1

75,00

9

Acumulator auto

150

12

12,50

10

Combustibil (cca.350l)

1.180

1

1.180,00

11

Anvelope (un set de 4 buc.)

600

12

50,00

12

Școlarizare pers. desemnata(pt.5masini)

45

60

0,75

13

Atestat pers, desemnata

30

12

2,50

14

Taxa viza pers, desemnata

30

12

2,50

15

Casa de marcat fiscala

780

60

13,00

16

Service casa de marcat

20

1

20,00

17

Verificare metrologica

47

12

3,92

18

Caseta Taxi

150

36

4,17

19

Statie emisie-receptie

970

60

16,17

20

Service statie

17

1

17,00

21

Cheltuieli Dispecerat/luna

72

1

72,00

22

Salariu taximetrist angajat

528

1

528,00

23

Taxe aferente salariului

248

1

248,00

24

Formulare fiscale

25

3

8,33

25

Birotica

10

1

10,00

26

Contabilitate

27

1

27,00

27

Viza medicina muncii

50

12

4,17

28

Hârtie termica

17

1

17,00

29

Licența Transport

120

12

10,00

30

Licența de Execuție

120

12

10,00

31

Agreere RAR

80

12

6,67

32

Colante Taxi

70

12

5,83

33

Cheltuieli întreținere aspect (int/ext)

60

1

60,00

34

Cheltuieli salariu șofer inlocuitor(CO)

750

12

62,50

35

Cheltuieli aferente salariu șofer înlocuitor

248

12

20,67

36

Impozit anual vehicul

50

12

4,17

37

Impozit terenuri spatii garare/auto/an

240

12

20,00

38

Impozit clădiri spațiu firma/auto/an

100

12

8,33

39

Taxa de mediu

120

12

10,00

40

Impozit pe venit ( venit mediu de 120 lei/zi)

30

1

30,00

41

Onorariu Raport Audit

' 250

60

4,17

42

RO vignieta

70

12

5,83

TOTAL CHELTUIELI MAȘINA / LUNA

3.642,92

CALCULUL TARIFULUI/Km

*

Suma de 3.642,92 lei reprezintă totalul cheltuielilor realizate in decursul unei luni pe fiecare autovehicul in parte de către un operator care deține un parc de minim 5 autovehicule cu care isi desfasoara activitatea.

Costurile au fost determinate ca fiind costuri specifice pentru 100 Km rulați in medie cu un rulaj in gol de 40Km. (CUPS 100/60).

Trebuie tinut cont de faptul ca un autoturism taxi parcurge in Timișoara -150 de Km. Si ținând cont de CUPS-sul propus rezulta ~90 de Km «pe plin».

De aceea veniturile care trebuie sa acopere costurile se realizează intr-un parcurs mai mic decât cel Înregistrat de kilometraj. Astfel rulajul taxat la care trebuie raportate costurile este inferior parcursului efectuat si de aceea trebuie tinut cont ca aceste venituri se obțin numai pentru parcursul in care taxiul este ocupat.

Astfel rezulta (suma totala/26 de zile lucratoare/90 de km taxati)

Cursa medie in Timișoara este de 3,7 Km, ceea ce inseamna ca incasarile din tariful de pornire se impart la aceasta valoare si rezulta un coeficient de 1,27 (pt. Tp=Td)

Ținând cont de acest coeficient formula rezultata va fi:

(suma totala/26 de zile lucratoare/90 de km taxati/1,27)

  • (a) 3.597,92 /26/90/1.27 = 1,226 lei/Km

Ținând cont de prevederile Art. 25 lit d) din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003, peste costul minim al prestației trebuie asigurat un profit rezonabil asa incat suma care a rezultat si care reprezintă cheltuielile realizate de un autovehicul/Km pentru asigurarea transportului in regim taxi, trebuie adaugat un procent de 10%.

Astfel rezulta

  • (b) 1,226+10%= 1,348 lei/Km

Ținând cont deasemeni ca societatea comerciala este plătitoare de TVA, tariful rezultat se majoreaza cu 10,73%(TVA nedeductibila) si rezulta:

  • (c) 1,348+10,73%= 1,492 lei/Km

Mai trebuie spus ca pot exista si anumite cheltuieli suplimentare care sunt inevitabile datorita funcționarii unei societăți si care pot majora tariful /Km.

Teoretic taximetristii independenți ar putea practica tariful minimal de la pct. b. Din cauza faptului ca statutul PFA stabilit prin legislația in vigoare nu permite autorizarea mai multor autovehicule ale aceluiași PFA, rezulta anumite cheltuieli unitare fixe care nu pot scadea odata cu creșterea parcului auto(cazul Societăților Comerciale). Aceste cheltuieli insumate si cu alte cheltuieli nedeductibile dau un coeficient minim de 6,7% de unde rezulta:

  • (d) 1,348+6,70%= 1,438 lei/Km

Având in vedere aceleași considerente de mai sus, societățile care au un parc propriu ce depășește 17 autovehicule, au un coeficient subunitar invers proporțional cu numărul autovehiculelor. Acest fapt le permite acestor societăți să coboare nivelul tarifului minim necesar pana la valoarea calculata pentru PFA.

Pentru a stabili nivelul tarifului maximal luam in considerare un profit de 150% raportat la valoarea de la pct a. Astfel rezulta:

  • (e) 1,226 + 150,00%= 3,065 lei/Km

  • (f) 3.065 + 10,73%= 3.394 lei/Km (pt. 5-47 autovehicule)

  • (g) 3,065 + 6,70%= 3.270 lei/Km (pt. PFA si SC cu parc>17 autovehicule)