Hotărârea nr. 415/2007

415/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc
Hotararea Consiliului Local 415/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1 in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 23459/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE"S.A Timisoara cu nr.D82007-004053 / 23.10.2007;
Tinând cont de extrasul din procesul verbal cu nr.SC 2007-25339 al Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 tinuta in data de 08.11.2007 unde la rubrica Diverse la alin 5 Comisia a stabilit ca Directia Patrimoniu sa gaseasca un teren liber si nerevendicat spre a fi dat in schimb cu imobilul pentru care notificatorul Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc are calitate de persoana indreptatita:
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) si alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in C.F. 16469 Timisoara cu nr.top 3549/1, in vederea efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si dl. Zigler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: :Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului- judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Domnului Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc;
- SC ,,RetimRwe Ecologic Service"S.A Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PROMISIUNE DE CONTRACT DE SCHIMB,

încheiată azi, data de ....................., la Timișoara, între următoarele părți

contractante:

 • 1) ZIEGLER LOTAR MARIA GOTFRID CORNELIU EMIL FRANCISC, născut la data de 08.07.1934 în Timișoara, jud. Timiș, CNP 1340708354762, cetățean român, domiciliat în Germania, Friedrichsdorf, Koppern Gartnerweg nr. 25 A, posesor al pașaportului nr. 02831574/1997 eliberat de I.P.J. Timiș, în calitate de COPERMUTANT nr. 1;

 • 2) STATUL ROMÂN - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, în calitate de COPERMUTANT nr. 2;

 • 3) SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timisoara cu sediul in Timisoara, str. Oituz nr. 3/A in calitate de administrator;

De comun acord, prin consimțământ liber și neviciat, COPERMUTANTUL 1 și COPERMUTANTUL 2 convin să încheie prezenta convenție, având în vedere următoarele

PREMISE:

 • 1) COPERMUTANTUL 1 are calitatea de moștenitor al defunctei ZIEGLER OLGA ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA, născută Kimmel, conform Certificatului de calitate de moștenitor nr. 29/04.05.1998 eliberat de Bir. Not. Public „Antal-Bacso Bela” din Timișoara;

 • 2) COPERMUTANTUL 1, în calitate de moștenitor al defunctei ZIEGLER OLGA ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA, a uzat de prevederile Legii nr. 10/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a sesizat COPERMUTANTUL 2 cu Notificarea nr. DO6X1003595/26.06.2001, care formează obiectul dosarului înregistrat la această instituție sub nr. 417/2001 la Primăria Timișoara, solicitând prin Notificare restituirea în natură a întregii proprietăți intabulată în cartea funciară nr. 2127 Timișoara (format din terenuri și imobile cu următoarele numere de top: nr. top. 3534, nr. top. 3536, nr. top. 3535, nr. top. 3537), proprietatea antecesoarei sale, ZIEGLER OLGA ZSOFIA ROZA EMILIA FILOMELA;

 • 3) Analizând stadiul de soluționare a Notificării, reiese posibilitatea COPERMUTANTUUI nr. 1 de a i se retroceda în natură si următoarea suprafata de teren compusa din

 • -  nr. top. 3534/1 în suprafață de 440 mp;

 • -  nr. top. 3534/2 în suprafață de 91 mp;

 • -  nr. top. 3534/3 în suprafață de 112 mp;

 • -  nr. top. 3535/7 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/8 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/9 în suprafață de 793 mp;

 • -  nr. top. 3535/10 în suprafață de 702 mp;

 • -  nr. top. 3535/11 în suprafață de 793 mp ;

 • -  nr. top. 3535/12 în suprafață de 353 mp;

 • -  nr. top. 3535/13/2 în suprafață de 576 mp;

 • -  nr. top. 3535/14/2 în suprafață de 328 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/2 în suprafață de 4861 mp;

 • -  nr. top. 3537/4/2 în suprafață de 60 mp;

 • -  nr. top. 3536 în suprafață de 861 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/3 în suprafață de 380 mp;

Având în vedere premisele mai sus arătate, prezentele părți contractante se obligă irevocabil una către cealaltă să perfecteze acest contract de schimb având ca obiect

Art. 1 COPERMUTANTUL 1 promite să ofere COPERMUTANTULUI 2 cu titlu de schimb următoarele suprafețe, înscrise în CF nr. 2080 Timișoara, CF nr. 2127 Timișoara constând în teren intravilan, în suprafață totală de 11.940 mp, din care 10.669 mp. se află în administrarea operativă a SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timișoara, dar care urmează a fi retrocedate în natură COPERMUTANTULUI nr. 1

 • -   nr. top. 3534/1 în suprafață de 440 mp;

 • -  nr. top. 3534/2 în suprafață de 91 mp;

 • -  nr. top. 3534/3 în suprafață de 112 mp;

 • -  nr. top. 3535/7 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/8 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/9 în suprafață de 793 mp;

 • -  nr. top. 3535/10 în suprafață de 702 mp;

 • -  nr. top. 3535/11 în suprafață de 793 mp ;

 • -  nr. top. 3535/12 în suprafață de 353 mp;

 • -  nr. top. 3535/13/2 în suprafață de 576 mp;

 • -  nr. top. 3535/14/2 în suprafață de 328 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/2 în suprafață de 4861 mp;

 • -  nr. top. 3537/4/2 în suprafață de 60 mp;

 • -  nr. top. 3536 în suprafață de 861 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/3 în suprafață de 380 mp;

urmând să accepte cu titlu de schimb al suprafețelor de teren mai sus identificate parte din imobilul înscris în din CF nr. 16469 a localității Timișoara cu nr. top. 3549/1, constând în teren intravilan, în suprafață de 52.743 mp, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Primăriei Mun. Timișoara

Art. 2:COPERMUTANTUL 2 promite să ofere COPERMUTANTULUI 1 cu titlu de schimb parte din imobilul înscris în CF nr. 16469 a localității Timișoara cu nr. top. 3549/1, constând în teren intravilan, în suprafață de 52.743 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Primăriei Mun. Timișoara, urmând să accepte în schimb următoarele suprafețe, înscrise în CF 2080 Timișoara, CF nr. 2127 Timișoara, constând în teren intravilan, în suprafață totală de 11.940 mp, din care 10.669 mp. se află în administrarea operativă a SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timișoara, dar care urmează a fi retrocedate în natură COPERMUTANTULUI nr. 1

 • -   nr. top. 3534/1 în suprafață de 440 mp;

 • -  nr. top. 3534/2 în suprafață de 91 mp;

 • -  nr. top. 3534/3 în suprafață de 112 mp;

 • -  nr. top. 3535/7 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/8 în suprafață de 795 mp;

 • -  nr. top. 3535/9 în suprafață de 793 mp;

 • -  nr. top. 3535/10 în suprafață de 702 mp;

 • -  nr. top. 3535/11 în suprafață de 793 mp ;

 • -  nr. top. 3535/12 în suprafață de 353 mp;

 • -  nr. top. 3535/13/2 în suprafață de 576 mp;

 • -  nr. top. 3535/14/2 în suprafață de 328 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/2 în suprafață de 4861 mp;

 • -  nr. top. 3537/4/2 în suprafață de 60 mp;

 • -  nr. top. 3536 în suprafață de 861 mp;

 • -  nr. top. 3537/1/3 în suprafață de 380 mp;

Partile au convenit efetuarea unor expertize care sa stea la baza negocierii schimbului imobiliar. Aceste expertize vor stabili valoarea unui mp. din imobilele care fac obiectul schimbului.

Valorile imobilelor dupa realizarea schimbului in natura vor trebui sa fie egale .

Aceasta se va realiza prin completarea, in natura, a celui mai putin valoros pana la egalarea valoarii celuilalt.

Art 3.Copemutantul nr 2 garanteaza Copermutantul nr 1 ca imobilul oferit la schimb va indeplini urmatoarele conditii

 • a) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie edificabil iar in certificatul de urbanism va fi mentionat procentul de ocupare a terenului cu constructii ( minim 40 %)

 • b) Pe imobilul, teren intravilan vor putea fi edificate locuinte si servicii

 • c) Imobilul, teren intravilan va avea acces la Aleea CFR, iar aceasta sa se faca pe un drum care va ramane domeniu public. Eliberarea acestuia de diferite constructii si improvizatii ramane in sarcina Primariei municipiului Timisoara .

 • d) Imobilul, teren intravilan sa nu fie afectat de restrictii referitoare la retele electrice, termice,statii de gaz, cale ferata si altele .

 • e) Imobilul, teren intravilan trebuie sa fie liber de constructii terane sau subterane si sa nu fie grevat de sarcini.

 • f) Imobilul, teren intravilan sa aiba acces la Aleea Padurea Verde, acesta realizandu-se pe cheltuiala Copermutantului nr. 1.

Prezenta promisiune de schimb s-a încheiat în patru exemplare originale

COPERMUTANT nr. 1             COPERMUTANT nr. 2

SC RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE SA Timișoara

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR. SC2007-23459/23.10.2007

REFERAT

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara in domeniul privat al Municipiului Timișoara si aprobarea promisiunii de contract de schimb intre Municipiul Timișoara prin Consiliul Local si Primarul Municipiului Timișoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc conform Anexei

Se propune spre analiză Comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Serviciul Administrare Imobile in baza adresei nr.D82007-004053/23.10.2007, prin care SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE”S.A Timisoara solicita aprobarea promisiunii de contract de schimb intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local si Primarul Municipiului Timisoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc

Prin Notificarea nr. DO6X1003595 /26.06.2001 formulata de către Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc prin care solicita restituirea in natura a intregii proprietati inscrisa in C.F. nr. 2127 Timisoara, nr. top. 3534, nr. top. 3535, nr. top. 3536, nr. top. 3537, iar in masura in care restituirea nu mai este posibila acordarea de despagubiri banesti;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca imobilele avand nr. top. 3534 - casa si curte in suprafata de 789 m.p, nr. top. 3535 - gradina in suprafata de 11072 m.p, nr. top. 3536 - casa si curte in Al.C.F.R nr. 70 in suprafata de 861 m.p, nr. top.3537 - casa si parc in Aleea Atel. C.F.R nr. 72 in suprafata de 8328 m.p, foste proprietati ale mamei notificatorului - Ziegler Olga Zsofia Roza Emilia Filomena au trecut in proprietatea statului roman in baza Decretului nr. 92/1950;

Constatand ca imobilele mentionate mai sus fac obiectul art. 2 alin. 1 lit. a din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare faptul ca notificatorul are calitatea de persoana indreptatita in baza urmatoarelor acte doveditoare:

 • - C.F. nr. 2127 Timisoara;

 • - Certificat de calitate de mostenitor nr. 29/04.05.1998 eliberat de notar public Antal Bacso Bela;

 • - acte de stare civila;

 • - act de identitate;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3534 - casa si curte in suprafata de 789 m.p s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

 • -  nr. top. 3534/1 cu 440 m.p;

 • -  nr. top. 3534/2 cu 91 m.p;

 • -  nr. top. 3534/3 cu 112 m.p, parcelele rezultate fiind transcrise in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3535 - gradina in suprafata de 11072 m.p, s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

 • - nr. top. 3535/1 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/2 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/3 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/4 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/5 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/6 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/7 cu suprafata de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/8 cu suprafața de 795 m.p;

 • - nr. top. 3535/9 cu suprafața de 793 m.p;

 • - nr. top. 3535/10 cu suprafața de 702 m.p;

 • - nr. top. 3535/11 cu suprafața de 793 m.p;

 • - nr. top. 3535/12 cu suprafata de 353 m.p;

 • - nr. top. 3535/13 cu suprafata de 1100 m.p;

 • - nr. top. 3535/14 cu suprafata de 328 m.p;

Parcelele nr. top. 3535/4, 3535/3, 3535/1 si 3535/5 s-au dezlipit si transcris cu starea C.F neschimbata in C.F. nr. 14865, 14866, 14867, 14868;

Parcela nr. top. 3535/2 s-a dezlipit si transnotat in C.F. nr. 14886 cu starea C.F neschimbata ca folosinta vesnica a lui Miutel Nicolae;

Imobilele cu nr. top. 3535/13, 3535/14 s-au dezlipit si dezmembrat astfel:

 • - nr. top. 3535/13/1 teren de 524 m.p;

 • - nr. top. 3535/13/2 teren de 576 m.p;

 • - nr. top. 3535/14/1 teren de 197 m.p;

 • - nr. top. 3535/14/2 teren de 131 m.p, apoi parcelele nr. top. 3535/13/2, nr. top.

3535/14/2 s-au transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Parcelele nr. top. 3535/7, 3535/8, 3535/9, 3535/10, 3535/11 si 3535/12 s-au

transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Constatand, din examinarea C.F. nr. 2127 Timisoara, ca parcela nr. top. 3537 - casa si parc in Aleea Atel. C.F.R nr. 72 in suprafata de 8328 m.p, s-a dezmembrat in parcele noi, si anume:

 • -  nr. top. 3537/1 casa si parc de 7148 m.p;

 • -  nr. top. 3537/2 parc amenajat de 480 m.p;

 • -  nr. top. 3537/3 loc de casa de 400 m.p;

 • -  nr. top. 3537/4 gradina de 300 m.p, apoi imobilul cu nr. top 3537/3 s-a dezlipit si transcris cu starea C.F neschimbata in C.F. nr.22212 in folosinta vesnica a lui Scrum Maria.

Imobilele cu nr. top. 3537/1, 3537/4 s-au dezlipit si dezmembrat astfel:

 • -  nr. top. 3537/1/1 teren de 1907 m.p;

 • -  nr. top. 3537/1/2 teren de 4861 m.p;

 • -  nr. top. 3537/4/1 teren de 240 m.p;

nr. top. 3537/4/2 teren de 60 m.p, apoi parcelele nr. top. 3537/1/2, nr. top.

3537/4/2 s-au transcris in C.F. nr. 2080 Timisoara in proprietatea statului roman si in administrarea operativa a S.C. “RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A Timisoara;

Luand in considerare adresa Directiei de Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbane din 10.07.2007 in care se mentioneaza ca sunt de acord cu retrocedarea in natura a terenului si a constructiilor existente la data preluarii:

 • -  nr. topo. 3534/1 in suprafata de 440 m.p;

 • -  nr. topo. 3534/2 in suprafata de 91 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/1/1 in suprafata de 1907 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/2 in suprafata de 480 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/3 in suprafata de 400 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/4/1 in suprafata de 240 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/4/2 in suprafata de 60 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/1/2 in suprafata de 4861 m.p;

 • -  nr. topo. 3537/1/3 in suprafata de 380 m.p;

 • -  nr. topo. 3536 in suprafata de 861 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/2 in suprafata de 795 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/13/2 in suprafata de 576 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/7 in suprafata de 795 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/8 in suprafata de 795 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/9 in suprafata de 902 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/10 in suprafata de 702 m.p;

 • -  nr. topo. 3535/11 in suprafata de 793 m.p;

- nr. topo. 3535/12 in suprafața de 353 m.p cu condiția inscrierii unui drept de superficie in favoarea construcțiilor din proprietatea statului roman, pana la efectuarea schimbului imobiliar conform declarației notariale autentificata de B.N.P. “ Chis - Muntean “ sub nr. 973/25.05.2007 facuta de catre notificator;

Imobilul din Timisoara inscris in C.F. nr. 16469 Timisoara, nr.top. 3549/1, teren intravilan nerevendicat in suprafata de 52.743 m.p., face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara.

Tinând cont de investitiile pentru reabilitarea infrastructurii privind : apa -canal electricitate ,cai de acces ,platforme parcare ,spatii intretinere utilaje si cladiri administrative.

Având in vedere necesitatea functionarii in flux continuu si in bune conditii a activitatii SC ,,RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE” S. A la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara detine 50% din actiuni

Tinând cont de extrasul din procesul verbal cu nr.SC 2007-25339 AL Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 tinuta in data de 08.11.2007 unde la rubrica Diverse la alin 5 Comisia a stabilit ca Directia Patrimoniu sa gaseasca un teren liber si nerevendicat spre a fi dat in schimb cu imobilul pentru care notificatorul Ziegler are calitate de persoana indreptatita

1. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 16469 Timisoara cu nr.top3549/1.

2.     Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe promisiunea de contract de schimb intre

Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara si Ziegler Lotar Maria Gotfrid Corneliu Emil Francisc prevazuta in Anexa care face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR,

ing. Adrian Orza

DIRECTIA URBANISM DIRECTOR

Arh .Emilian Ciurariu


DIRECTOR,

ec. Nicușor Constantin Miuț

PT.SEF SERVICIU

Ing.Călin Pârva

SERVICIUL B.D.U SEF SERVICIU

Ing. Dan Robescu


AVIZAT,

SERVICIU JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici