Hotărârea nr. 414/2007

414/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unei parcele de teren în suprafaţă de 540 mp. şi concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafaţă de 232 mp.
Hotararea Consiliului Local 414/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unei parcele de teren în suprafaţă de 540 mp. şi concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafaţă de 232 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72007 - 23321/16.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere adresa cu nr. D72007 - 005390 / 09.10.2007 inregistrata de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
In conformitate cu prevederile art .10 alin. ( 2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 15 lit e si art.17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara a imobilului situat in Timisoara ,inscris in cf = 145803 top= 732/1 , teren intravilan in str. Alexandru Golescu nr. 5 in suprafata de 540 mp.

Art.2: Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a parcelei de teren în suprafaţă de 232 mp, din suprafata de teren de 540 mp situata in Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 5 inscrisa in CF= 145803 top= 732/1 Timisoara , proprietatea municipiului Timisoara , in favoarea numitilor Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion. , proprietari tabulari ai imobilului din Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 3 , imobil inscris in cf = 467 top= 733 Timisoara , in vederea extinderii de catre acestia , a constructiei existente, proprietate personala . Termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire nu va depasi 12 luni de la data emiterii prezentei hotariri . Totodata ,se va inscrie acordul de servitute din partea concesionarului , la retelele existente in cazul interventiilor la aceste retele.

Art. 3: Documentatia tehnica de dezmembrare a parcelei cu nr. Top= 732/1 inscrisa in cf = 145803 Timisoara precum si taxele pentru avizare si intabulare la OCPI - Serviciul de Carte Funciara Timisoara vor fi suportate exclusiv de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion.

Art. 4: Taxa de concesiune este de 13,72 LEI(RON ) /mp/an, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre si se va indexa anual cu rata inflaţiei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Fișa nr. 1.

Data evaluării: 14.11.2007         ANEXA 1

Adresa

Timișoara, str. Alex. Golescu

Activ

Teren liber . Terenul este inscris in C.F. 145803 Timisoara,nr.top. 732/1, in suprafata de 540 mp.

Obiectiv

Stabilirea valorii de circulatie a unui metru patrat de teren, in vederea stabilirii taxei de concesiune ,in vederea concesionarii unei suprafete de 232 mp. Terenul este proprietatea Municipiului Timisoara -

Metoda utilizata in acest caz este aceea a comparației prin bonitate.

Formula de calcul a terenului este:

Vt = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V+P) x M x F x Gs x H x Go x Cr x U x Z,

unde:

K = coeficient de actualizare a valorii de bază, funcție de variația cursului de schimb interbancar comunicat de BNR K = cursul (leu/euro) transmis de BNR la data evaluării 14.11.2007 =      3.4451 . = 0,982

3,5084 lei/euro la 06.09.2005                3,5084

A ( valoarea de baza, zona B )                                    = 288 Lei/mp

S ( apa 60%, canal 40%,......................................................) = 16.7% din A

G ( gaze naturale,............................................................ ) = 6,7 %

T ( termoficare,...............................................................) = 16,7%

E ( electricitate,...............................................................) = 6,7 %

Tf ( telefon, ...............................................................) = 3,4 %

D ( tipul de drum de acces ................................................) = 16,7 %

B ( forme si orientarea...................................................... ) = - 5 % - greu de organizat

R ( restrictii de folosire........................................................) = 0%

C ( suprafata adecvata sau nu in cadru urban..............................) = 5 %

V ( aspectul urbanistic si estetic al imobilelor vecine.....................)= 0 %

P ( poluarea.....................................................................) = -5% sonora ,in vecinatatea unei CT

M ( ponderea terenului construibil din suprafata totala                )= 0,75

F( natura terenului de fundare................................................)= 1,00

Gs(coeficientul privind gradul seismic al zonei............................) = 1,00

H ( coeficient privind regimul de inaltime construibil.....................)= 1,00

Go( coeficient privind starea terenului.......................................) = 1,00

Cr ( coeficient privind situatia juridica a terenului.........................) = 1,00

U ( utilizarea...................................................................) = 1,00

Z ( coeficient de zona, indiferent de utilizare..............................).= 1,00

Vt = 0,9820 x ( 288 +61,9 % x 288 ) x 0,75 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 343,09 lei/mp

Prin rotunjire vom avea: Vt =343 lei/mp ; cca. 100 euro/mp.

Taxa de concesiune anuala se stabilește in conformitate cu Legea nr.50/1991-republicata si reprezinta valoarea terenului recuperabila in 25 ani.

TAXA DE CONCESIUNE ANUALA = 13,72 Lei(Ron)/ mp/an

Ing. OPRA PETRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE NR.

DE ACORD,

PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Timisoara a unei parcele de teren în suprafață de 540 mp si concesionarea a 232 mp din aceasta parcela

Terenul inscris in cf = 145803 cu nr. Top= 732/ 1 Timisoara in suprafata de = 540 mp este in proprietatea municipiului Timisoara , cu titlul de domeniul public .

Prin adresa cu nr. D72007 - 005390 / 09.10.2007 , numitii Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion , proprietari ai imobilului alaturat situat in Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 3 , imobil inscris in cf = 467 top= 733 Timisoara , solicita concesionarea unei suprafete de 232 mp din parcela cu nr. Top= 732/ 1 in suprafata de 540 mp care are o latura comuna cu proprietatea acestora in lungime de 26 m si un front stradal de 4,60 m. , in vederea extinderii constructiei existente , proprietatea susnumitilor . Conform documentatiei tehnice intocmite de catre catre p.f.a. ing. Langa Liviu loan , certificat de autorizare ONCGC , serie B nr. 2511 categorie D si avizata de catre OCPI Timis cu nr. 107210/2007 , pe parcela cu nr. Top= 732/1 se afla pozitionate bransamentele de apa calda , canalizare si caldura care alimenteaza exclusiv imobilul de la adresa din Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 3 proprietatea numitilor Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion, parcela solicitata de catre acestia avind un front stradal de 4,60 m , parcela respectiva neputind fi valorificata intr-un alt mod, conform legislatiei in vigoare.

Taxa de concesiune calculată conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată , este de 13,72 Lei ( RON ) /mp /an.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

  • 1. Trecerea imobilului situat in Timisoara ,inscris in cf = 145803 top= 732/1 , teren intravilan in str. Alexandru Golescu nr. 5 in suprafata de 540 mp , din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara

  • 2. Concesionarea fără licitație publică, pe o perioadă de 49 de ani,pentru extinderea constructiei existente proprietatea susnumitilor, a parcelei de teren în suprafață de 232 mp, din suprafata de teren de 540 mp situata in Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 5 inscrisa in CF= 145803 top= 732/1 Timisoara , proprietatea municipiului Timisoara , in favoarea numitilor Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion. , proprietari tabulari ai imobilului din Timisoara str.Alexandru Golescu nr. 3 ,imobil inscris in cf = 467 top= 733 Timisoara; Termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire nu va depasi 12 luni; totodata se va inscrie acordul concesionarului de servitute la retelele existente in cazul interventiilor la aceste retele.

  • 2. Documentația tehnica de dezmembrare a parcelei cu nr. Top= 732/1 inscrisa in cf = 145803 Timișoara precum si taxele pentru avizare si intabulare la OCPI - Serviciul de Carte Funciara Timișoara vor fi suportate exclusiv de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion.

  • 3. Taxa de concesiune este de 13,72 LEI ( RON ) /mp/an, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre si se va indexa anual cu rata inflației.

DIRECTOR                       P. SEF SERVICIU

EC. NICUSOR C-TIN MIUT           Ing. CALIN N. PIRVA

AVIZAT

DIRECTIA URBANISM             SERVICIU JURIDIC

DIRECTOR

Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU JR. MIRELA LASUSCHEVICI

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Ing. DAN ROBESCU

VICEPRIMAR,

ING. ADRIAN ORZA


DIRECTOR

Ec. NICUSOR C-TIN MIUT

p. SEF SERVICIU

ing. CALIN. N. PIRVA

SERVICIU JURIDIC

JR. MIRELA LASUSCHEVICI