Hotărârea nr. 412/2007

412/27.11.2007 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor parcele de teren
Hotararea Consiliului Local 412/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor parcele de teren


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 25738/19.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor situate in intravilanul municipiului Timisoara , identificate conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarire ,in suprafata totala de 5206 mp , inscrise in C.F. nr. 148286 , cu nr.top. 13875 , C.F. nr.148287, cu nr. top.13878 , C.F. nr. 148288, cu nr. top. 13880 Timisoara , in vederea parcelarii si atribuirii parcelelor de teren beneficiarilor Legii nr.15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Art.2: Documentatiile tehnice de parcelare se vor intocmi pentru ansambluri de locuinte-tip insiruite in regim de inaltime P + 1 Etaj si Mansarda sau Parter + 2 Etaje.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DE ACORD, PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR.

REFERAT

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Timisoara a unor parcele de teren in vederea parcelarii si atribuirii acestora beneficiarilor Legii nr. 15 / 2003

Terenul inscris in CF = 148286 cu nr. Top= 13875 Timisoara in suprafata de = 1632 mp este in proprietatea municipiului Timisoara , cu titlul de domeniul public conform HG 1016/2005 pozitia nr. 2780;

Terenul inscris in CF = 148287 cu nr. Top= 13878 Timisoara in suprafata de = 1742 mp este in proprietatea municipiului Timisoara , cu titlul de domeniul public conform HG 1016/2005 pozitia nr. 2780;

Terenul inscris in CF = 148288 cu nr. Top= 13880 Timisoara in suprafata de = 1832 mp este in proprietatea municipiului Timisoara , cu titlul de domeniul public conform HG 1016/2005 pozitia nr. 2780;

Avind in vedere ca aceste terenuri sunt libere de constructii si nu fac obiectul retrocedarii in baza Legii nr. 10 / 2001 ,actualizata , si ca din punct de vedere urbanistic pot fi dezmembrate in parcele cuprinse intre 150 - 300 mp ;

Avind in vedere numeroasele solicitari privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15 /

2003 ;

PROPUNEM:

1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor situate in intravilanul municipiului Timisoara , identificate prin CF = 148286 TOP= 13875 Timisoara , CF = 148287 TOP= 13878 Timisoara , CF = 148288 TOP= 13880 Timisoara , in vederea parcelarii si atribuirii parcelelor de teren beneficiarilor Legii nr.15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

2. Documentatiile tehnice de parcelare se vor intocmi pentru ansambluri de locuinte-tip insiruite in regim de inaltime P + 1 Etaj si Mansarda si Parter + 2 Etaje.

DIRECTOR

P. SEF SERVICIU

Ing. CALIN N. PIRVA


EC. NICUSOR C-TIN MIUT

AVIZAT

DIRECTIA URBANISM

DIRECTOR


SERVICIU JURIDIC

SEF SERVICIU


Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU


JR. MIRELA LASUSCHEVICI


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SEF SERVICIU

Ing. DAN ROBESCU

ANEXA la HCL NR........

Terenurile din domeniul public al municipiului Timisoara care trec in domeniul privat al municipiului Timisoara in vederea parcelarii si atribuirii catre beneficiarii Legii 15 / 2003

nr. crt

nr. cadastral

nr. topografic

descrierea imobilului

suprafat a mp

proprietar

1

13875

ARABIL

1632

Municipiul Timisoara-domeniul public conf. HG 1016 / 2005 cu nr 154325/2007

2

13878

ARABIL

1742

Municipiul Timisoara-domeniul public conf. HG 1016 / 2005 cu nr 154325/2007

3

13880

ARABIL in str. LIDIA nr. 48

1832

Municipiul Timisoara-domeniul public conf. HG 1016 / 2005 cu nr 154325/2007

DIRECTOR


SEF SERVICIU

Ec. NICUSOR C-TIN MIUT


Ing. CALIN N. PIRVA