Hotărârea nr. 41/2007

41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
Hotararea Consiliului Local 41/13.02.2007
privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-1097/22.01.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/2005 - privind încheierea de contracte de concesiune , având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) alin. (5) lit. (a) şi (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.( 2 1 ) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Încheierea de noi contracte de concesiune, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2005 pentru terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, pe o perioadă de 10 ani, cu excepţia terenurilor revendicate conform legislaţiei în vigoare, se va efectua în conformitate cu noile prevederi legislative şi anume Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006.

Art.2: Se aprobă modelele cadru pentru contractele de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate conform Anexei 1, sau edificate în baza licitaţiilor publice conform Anexei 2.
Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Terenurile menţionate la art.1, care sunt revendicate, vor rămâne indisponibilizate până la soluţionarea notificărilor şi a contestaţiilor împotriva dispoziţiilor Primarului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE BIROUL LICITAȚII CONTRACTE NR.SC2007-1097 DATA 22.01.2007

DE ACORD P R I M A R

Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitațiilor publice, conform O.U.G. 54/2006

Prin H.C.L. nr.22/23.07.1996 s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru garajele legal construite.

Prin H.C.L. nr.208/15.07.1999 s-a aprobat contractul de concesionare a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și adjudecate prin licitație publică, pentru construirea de garaje.

În baza celor două Hotarâri s-au încheiat circa 8000 de contracte de concesionare a terenurilor pentru construirea de garaje. Conform clauzelor contractuale perioada pentru care s-au încheiat aceste contracte este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Având în vedere faptul că pe parcurs o parte din contracte au început să expire, în baza Legii aflate în vigoare la momentul respectiv si anume Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor și a H.C.L. nr. 10/25.01.2005, s-a aprobat încheierea de noi contracte de concesiune, pentru terenurile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitațiilor publice, pe o perioada de 10 ani. În baza acestor reglementări s-au incheiat circa 500 de noi contracte de concesiune pentru terenurile pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitațiilor publice.

În prezent suntem în situația modificării cadrului legislativ și anume, abrogarea Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor și intrarea în vigoare a O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Pentru o analiză completă a situației existente facem următoarele precizări :

Concesionarea bunurilor aparținând proprietății publice a statului, județului, orașului se face în conformitate cu prevederile : OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ordinul 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la care se adaugă Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 10/25.01.2005 prin care se abrobă încheierea de noi contracte de concesiune, pentru terenurile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitațiilor publice.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarele propuneri :

 • 1. Încheierea de noi contracte de concesiune, aprobată prin H.C.L. 10/2005, pentru terenurile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitațiilor publice, pe o perioadă de 10 ani, cu excepția terenurilor revendicate conform legislației în vigoare, se va efectua în conformitate cu noile prevederi legislative și anume O.U.G. 54/2006 ;

 • 2. Aprobarea modelelor cadru pentru contractele de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, pe care sunt edificate garaje legalizate conform Anexei 1, sau edificate în baza licitațiilor publice conform Anexei 2.

 • 3. Terenurile menționate la art.1, care sunt revendicate, vor rămâne

indisponibilizate până la soluționarea   notificărilor și a contestațiilor împotriva

dispozițiilor Primarului

VICEPRIMAR,

ADRIAN ORZA

DIRECTOR URBANISM,

Arh.EMILIAN CIURARIU


DIRECTOR,

Ec. NICUȘOR C-TIN MIUȚ


ȘEF BIROU,

Ec. CRISTINA SCUTARIU

ȘEF SERVICIU JURIDIC,

Cj. MIRELA LASU SCHEVICI

CONSILIER,

Jr.CHINDRIȘ DANIELA BEATRICE

ANEXA 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE

NR/L/din data

- model pentru garaje -

I . PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, reprezentat prin domnul GHEORGHE CIUHANDU - Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, și     numitul, persoană fizică cu domiciliul in

, posesor al B.I./C.I. seria nr.în calitate de concesionar,

pe de altă parte,

la data de__________________

la sediul concedentului (alt loc, adresă, etc.)

în temeiul Ordonanței de urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Hotarârii nr. a Consiliului Local al Municipiului Timișoara de aprobare a concesionării nr.din a Legii 50/1991 republicată și a raportului nr.al Comisiei de licitație, privind

adjudecarea la licitații, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.1. Obiectul contractului de concesiune este predarea și preluarea în concesiune a terenului situat în Timișoara, str., având suprafață de mp., înscris în C.F. nr.Timișoara, nr.topo

, așa cum rezultă din Autorizația de construcție nr..

Destinația terenului concesionat este pentru construire garaj nr..

Art.2. Calitatea de concedent este dată prin dispozițiile art.5. alin.1, lit.b din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Art.3. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 alin.1 din O.U.G. 54/2006:

 • a)  bunurile de retur - ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b)  bunurile proprii - care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

 • III. TERMENUL CONCESIONĂRII

Art.4. Durata concesiunii este de ani cu începere de la data încheierii contractului.

Art.5. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.6. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârșitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima zi a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

 • IV. REDEVENȚA

Art.7. Taxa de concesiune este de  lei/mp./an și este stabilită prin procesul-verbal de licitație nr., reactualizată cu rata inflației, prin Hotărâri ale Consiliului Local Timișoara.

Art.8. Taxa de concesiune va fi indexată anual cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune și restituirea terenului în starea în care l-a primit.

 • V. PLATA REDEVENȚEI

Art.9. Plata redevenței se poate face anual sau în două tranșe, cu termene scadente după cum urmează: 31 martie și 30 septembrie.

Art.10.Pentru neachitarea în termen a redevenței, concesionarul va plăti accesorii legale conform legislației de specialitate în vigoare.

Art.11.Când întârzierea plății redevenței depășește 365 de zile concedentul are dreptul de a cere rezilierea contractului și plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât și pentru câștigul nerealizat.

Art.12. Redevența asupra terenului se percepe de la data adjudecării prin licitație publică.

 • VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

Art.13.

 • (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art.14.

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea va fi facuta de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcția economica și se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu 15 zile înainte.

 • (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini.

Obligațiile concesionarului

Art.15.

 • (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, conform art.1 din prezentul contract.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența în condițiile și la termenele stipulate în contract.

 • (5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică .

 • (6) Să respecte și să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodărești, locuri de joacă pentru copii.

 • (7) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în starea în care l-a primit, conform art.3 din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire.

 • (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.14 alin.3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

 • (9) Să elibereze terenul necondiționat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timișoara.

Obligațiile concedentului

Art.16.

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Concedentul este obligat să predea terenul în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost concesionat.

 • VIII. OPERAȚII INTERZISE

Art.17. Este interzisă schimbarea destinația garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat.

 • IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.18.

 • (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.

Art.19. Forța majoră și cazul fortuit apără de răspundere.

 • X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.20. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract de concesiune sau a prelungirii dacă e cazul;

 • (2) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

 • (3) a. - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • b. - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • c. - atât concedentul cât și concesionarul , vor putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale , celeilalte părți, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

 • d. - contractul încetează prin reziliere, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timișoara

 • (4) prin renunțare, dintr-o cauză de forță majoră sau când concesionarul este în cazul imposibilității obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a concedentului.

 • (5) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (6) la încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a. bunuri de retur - concedentului;

 • b. bunuri proprii - concesionarului;

IX. CLAUZE SPECIALE

Art.21.

 • (1) Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinația care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare.

 • (2) Neuzul se constată de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcția economica.

.       Art.22. Nerespectarea sau revocarea autorizației de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept

a contractului de concesionare cu obligația concesionarului la daune interese.

X. LITIGII

Art.23.

Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

 • XI. DEFINIȚII

Art.24.

 • (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția părților, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

Art.25. Prezentul contract s-a încheiat azi în 2 exemplare, din care un exemplar a fost

predat concesionarului.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,


PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA PATRIMONIU NICUȘOR C. MIUȚ

SERVICIUL JURIDIC

ȘEF BIROU LICITAȚII Ec. CRISTINA SCUTARIU

ÎNTOCMIT

LUCIA FRENȚESCU

ANEXA I

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE

NR/din data

- model pentru garaje -

I . PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, reprezentat prin domnul GHEORGHE CIUHANDU - Primar, în calitate de concedent, pe de o parte,

și numitul, persoană fizică cu domiciliul in , posesor al B.I./C.I. seria nr. în

calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de__________________

la sediul concedentului (alt loc, adresă, etc.)

în temeiul Ordonanței de urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Hotarârii nr.a Consiliului Local al Municipiului Timișoara de aprobare a concesionării nr.din a Legii 50/1991 republicată și a raportului

nr..

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.1. Obiectul contractului de concesiune este predarea și preluarea în concesiune a terenului situat în Timișoara, str._________________________, având suprafață de_________mp., înscris

în C.F. nr.Timișoara, nr.topo, așa cum rezultă din Autorizația de construcție nr..

Destinația terenului concesionat este pentru construire garaj nr..

Art.2. Calitatea de concedent este dată prin dispozițiile art.5. alin.1, lit.b din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Art.3. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, așa cum sunt ele definite prin art.52 alin.1 din O.U.G. 54/2006:

 • a)  bunurile de retur - ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

 • b)  bunurile proprii - care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe și obiecte de inventar și orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

 • III. TERMENUL CONCESIONĂRII

Art.4. Durata concesiunii este de  ani cu începere de la data încheierii contractului.

Art.5. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

Art.6. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârșitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima zi a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

 • IV. REDEVENȚA

Art.7. Taxa de concesiune este de lei/mp./an și este stabilită prin Hotărârea

nr.a Consiliului Local Timișoara, reactualizată cu rata inflației.

Art.8. Taxa de concesiune va fi indexată anual cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune și restituirea terenului în starea în care l-a primit.

 • V. PLATA REDEVENȚEI

Art.9. Plata redevenței se poate face anual sau în două tranșe, cu termene scadente după cum urmează: 31 martie și 30 septembrie.

Art.10.Pentru neachitarea în termen a redevenței, concesionarul va plăti accesorii legale conform legislației de specialitate în vigoare.

Art.11.Când întârzierea plății redevenței depășește 365 de zile concedentul are dreptul de a cere rezilierea contractului și plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât și pentru câștigul nerealizat.

Art.12. Redevența asupra terenului se percepe de la data autorizației de construcție.

 • VI. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

Art.13.

 • (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art.14.

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea va fi facuta de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcția economica și se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu 15 zile înainte.

 • (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini.

Obligațiile concesionarului

Art.15.

 • (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, conform art.1 din prezentul contract.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența în condițiile și la termenele stipulate în contract.

 • (5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică .

 • (6) Să respecte și să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodărești, locuri de joacă pentru copii.

 • (7) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în starea în care l-a primit, conform art.3 din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire.

 • (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.14 alin.3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

 • (9) Să elibereze terenul necondiționat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timișoara.

Obligațiile concedentului

Art.16.

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Concedentul este obligat să predea terenul în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost concesionat.

 • VIII. OPERAȚII INTERZISE

Art.17. Este interzisă schimbarea destinația garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat.

 • IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.18.

 • (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile datorează despăgubiri.

Art.19. Forța majoră și cazul fortuit apără de răspundere.

 • X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.20. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract de concesiune sau a prelungirii dacă e cazul;

 • (2) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

 • (3) a. - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • b. - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • c. - atât concedentul cât și concesionarul , vor putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale , celeilalte părți, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

 • d. - contractul încetează prin reziliere, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timișoara

 • (4) prin renunțare, dintr-o cauză de forță majoră sau când concesionarul este în cazul imposibilității obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a concedentului.

 • (5) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (6) la încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a. bunuri de retur - concedentului;

 • b. bunuri proprii - concesionarului;

IX. CLAUZE SPECIALE

Art.21.

 • (1) Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinația care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare.

 • (2) Neuzul se constată de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcția economica.

.       Art.22. Nerespectarea sau revocarea autorizației de construire a garajului are drept efect

rezilierea de plin drept a contractului de concesionare cu obligația concesionarului la daune interese.

 • X. LITIGII

Art.23.

Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

 • XI. DEFINIȚII Art.24.

 • (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția părților, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

Art.25. Prezentul contract s-a încheiat azi în 2 exemplare, din

care un exemplar a fost predat concesionarului.

CONCESIONAR,


CONCEDENT, PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

DIRECȚIA PATRIMONIU NICUȘOR C. MIUȚ

SERVICIUL JURIDIC

ȘEF BIROU LICITAȚII Ec. CRISTINA SCUTARIU

ÎNTOCMIT

LUCIA FRENȚESCU