Hotărârea nr. 409/2007

409/30.10.2007 privind alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe
Hotararea Consiliului Local 409/30.10.2007
privind alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 23735/25.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a oraşului Karlsruhe din Republica Federală Germania şi a oraşului Timişoara din România pentru întemeierea unei înfrăţiri de oraşe semnate la data de 19 august 1992 şi în baza Parteneriatului între Timişoara şi Karlsruhe, semnat la data de 26 noiembrie 1997;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi (e) şi alin.7 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea din bugetul local, cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie"a sumei de 35 000 lei pentru celebrarea la Timişoara în perioada 03-07 noiembrie 2007 a 15 ani de parteneriat între Timişoara şi Karlsruhe
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI