Hotărârea nr. 408/2007

408/30.10.2007 privind suplimentarea finanţării acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara - şi diminuarea finanţării acordate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ( Secţia Handbal Feminin)
Hotararea Consiliului Local 408/30.10.2007
privind suplimentarea finanţării acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara - şi diminuarea finanţării acordate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ( Secţia Handbal Feminin)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 23413/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. SC2007-007474/ 29.03.2007 a echipei de rugby C.S. Rughy Club Municipal Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Universitatea Timişoara (secţia handbal feminin);
Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului si Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.6 şi alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea finantarii acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea nr. 117/03.04.2007 catre C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara cu 150 000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura recreere si religie",( 67.02.05 Servicii recreative si sportive), pentru continuarea si sustinerea activitatii de performanta în anul 2007.

Art.2: Se diminueaza finantarea acordata Clubului Sportiv Universitatea Timisoara ( secţia handbal feminin) prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 cu suma de 350 000 lei datorita nerespectarii clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obţinerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul naţional sau o cupă a României.
Art. 3: Activitatea financiară a C.S." Rugby Club Municipal Timisoara", cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, C.S."Rugby Club Municipal" Timisoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate Clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL RELAȚII PUBLICE

SC2007- 23413/23.10 2007

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primari.atm.ro

Referat

Privind suplimentarea finantarii acordate de Consiliul Local Timisoara prin HCL 117/03.04.2007

Prin adresa nr. SC2007-23413/23.10.2007 C.S.” Rugby Club Municipal„ Timisoara solicită suplimentarea finanțării acordate de consiliul local prin HCL117/03.04.2007, cu 350 000 lei care reprezintă acoperirea cheltuielilor necesare obținerii performanțelor sportive pe anul 2007 (achiziționarea echipamentelor sportive, deplasări pentru campionate, turnee).

Conform adresei nr.221/13.09.2007 a Agenției Nationale pentru Sport, echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea Timișoara Izometal a retrogradat din Liga Națională a Campionatului Național de Handbal feminin.

În consecință, se diminuează finanțarea acordată Clubului Sportiv Universitatea Timișoara Izometal handbal feminin prin HCL113/2007 datorită nerespectării clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obținerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul național sau o cupă a României.

Prin urmare, suplimentarea finanțării alocate pe anul 2007 C.S.” Rugby Club Municipal„ Timisoara este posibilă prin transferarea sumei de 350.000 lei de la Clubului Sportiv Universitatea Timișoara Izometal handbal feminin.

Potrivit art. 36 alin (7) lit. a din Legea 215 a administrației publice locale republicate (Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local), iar potrivit art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educației fizice și sportului (actualizată) (autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale).

Conform documentelor anexate propunem aprobarea proiectului

Director comunicare

Violeta Mihalache

Director Economic

Smaranda Haracicu

Biroul Rel. Publice Invatamant, Cultura, Sport

Alina Pintilie

Avizat Juridic

Mirela Lasuschevici

Red. 2ex

S.D.

Red. 2ex

S.D.