Hotărârea nr. 404/2007

404/30.10.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul "Kinofest" în perioada 15.11-17.11.2007
Hotararea Consiliului Local 404/30.10.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman în vederea organizării retrospectivei cu filme participante la festivalul "Kinofest" în perioada 15.11-17.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 022500/ 11.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman cu sediul în Timişoara, str. Maslinului nr.9 în vederea organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării unei retrospective cu filme participante la festivalul Kinofest cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale.
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Centrul de Dezvoltare Sarbo-Roman va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării retrospectivei de filme participante la festivalul "Kinofest", în perioada 15 - 17.11.2007de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Centrului de Dezvoltare Sarbo-Roman;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007- 022500 /11.10.2007

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sârbo- Roman în vederea organizării retrospectivei cu filmele participante la festivalul „Kinofest” in perioada 15.11- 17.11 2007

Conform adresei nr. SC 2007-015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007-022500/10.10.2007 prin care Centrul de Dezvoltare Sârbo-Roman intenționează sa organizeze o retrospectiva cu filmele participante la festivalul „Kinofest”’, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Centrul de Dezvoltare Sârbo- Roman pentru organizarea acestui eveniment.

„Kinofest” este primul festival de film digital din România si dorește sa organizeze in Timișoara o retrospectiva cu filmele participante la festival, in per 15-17.11 2007

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache                                          Smaranda Haracicu

Director                                                 Director economic

Alina Pintilie Șef birou


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. S.:D.

2.ex.

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu , cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. CENTRUL DE DEZVOLTARE SARBO-ROMAN, str. Maslinului nr.9 cod fiscal nr. 1773976, cont bancar nr. RO62BRDE360SV25232083600 deschis la Banca BRD Groupe Societe Generale Timisoara, reprezentat prin d-nul presedinte Adzic Dragoslav-Zeljko.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea unei retrospective de filme participante la festivalul “Kinofest”.

.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada 15.11-17.11.2007

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

 • 4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, organizarea unei retrospective de filme participante la festiva lul Kinofest, cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

4.2. CENTRUL DE DEZVOLTARE SARBO-ROMAN se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri :

 • a) . la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

 • b) . prin acordul comun al celor doua parti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c) . pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . daca se constata ca sunt deficiente majore in administrarea sumelor alocate de catre municipiul Timisoara.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA,

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


CENTRUL DE DEZVOLTARE SARBO-ROMAN

PRESEDINTE


ADZIC DRAGOSLAV- ZELJKO.

AVIZAT DIRECTIA COMUNICARE

AVIZAT

JURIDIC