Hotărârea nr. 403/2007

403/30.10.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara in vederea decernarii premiilor pentru anul literar 2006
Hotararea Consiliului Local 403/30.10.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara in vederea decernarii premiilor pentru anul literar 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 022501/ 11.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara cu sediul în Timişoara, str. Bogdanestilor nr.19 în vederea decernarii premiilor pentru anul literar 2006, în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării decernarii premiilor cu suma de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului ;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Uniunii Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate decernarii premiilor pentru anul literar 2006, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Uniunii Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Uniunii Scriitorilor din Romania Filiala Timisoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI