Hotărârea nr. 401/2007

401/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter" Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 401/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter" Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-004521/18.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter" Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. PATROM S.R.L. BOCSA , întocmit conform Proiectului nr. 54/SIN1/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Er/M, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie TH2007-004678/11.10.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2,10, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter" Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafaţă totală de 1229 mp, este înscris în C.F. nr. 9874, nr. cadastral 22340-22341, curte si gradina str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, fiind proprietatea S.C. PATROM S.R.L. BOCSA.

Art. 4 : Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter" Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Broului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. PATROM S.R.L. BOCSA;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

BIROUL DEZVOLTARE URBANA

SI METROPOLITANA

U32007-004521/18.10.2007

SE APROBA, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-004521/20.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 4467 din 24.07.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „ Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. PATROM S.R.L. BOCSA și elaborată de S.C. ATELIERELE ArHiTECH S.R.L. Timișoara, proiect nr. 54/SIN1/07, arh. Eugen Filip.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de N și face parte din UTR nr. 11, având destinația de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 1229 mp, aflat în proprietatea lui S.C. PATROM S.R.L. BOCSA, este identificat prin C.F. nr. 9874, nr. cadastral 22340-22341, curte si gradina str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54.

Documentația are drept obiectiv, realizarea unui complex rezidential compus din doua imobile cu destinatia de locuinte, cu servicii la parter in regim de inaltime P+2E+Er/M. Este obligatorie amenajarea unei zone de spatiu verde de minim 2 mp/locuitor pentru zonele rezidentiale, dar nu mai putin de 10% din suprafata totala a terenului.

Numarul de apartamente preconizat a se realiza este de 8 apartamente / imobil, in total 16 apartamente pentru care s-au asigurat necesarul de locuri de parcare conform Anexei 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul pietonal si auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte), se va face de pe strada Samuil Sagovici, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004678/11.10.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii propuși prin documentație:

POT max = 45%

CUT max = 2.1

H max. = P+2E+Er/M

Intucat regimul de înălțime al clădirii este P+2E+Er/M, nu este necesara obligativitatea prevederii unui lift. (Acesta este obligatoriu daca regimul este de peste P+3 etaje, in conformitate cu Normativul privind proiectarea cladirilor de locuinte, aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27.03.1997) .

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin CU, in conformitate cu legislatia in vigoare si conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „ Locuinte colective P+2E+Er/M cu servicii la parter” Str. Samuil Sagovici (fosta Bărăganului) nr. 54, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,                      DIRECTOR

Ing. Dorel BORZA                          Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA


CONSILIER,

Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact. I.L.