Hotărârea nr. 40/2007

40/13.02.2007 Privind derularea prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre S.C. Colterm S.A.
Hotararea Consiliului Local 40/13.02.2007
Privind derularea prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre S.C. Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr. SC2007-2630/05.02.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Avand in vedere prevederile art. 4, 5, si 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;
Tinand cont de Decizia ANRE nr. 1324/03.10.2006 privind aprobarea pretului local de referinta pentru localitatea Timisoara care aproba compensarea unitara de 13,83 lei/Gj (54,98 lei/Gcal) inclusiv TVA pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sistem centralizat in scopul incalzirii locuintelor si a prepararii apei calde menajere
Avand in vedere cererea formulată de S.C. Colterm S.A. Timisoara si inregistrata la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. E12007-002412/31.01.2007
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba derularea prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei , reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei şi asimilaţi prin sistemul centralizat de catre SC Colterm SA. Timisoara , unui numar de 90.610 apartamente conventionale aflate pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Timisoara, în baza contractului de concesiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.216/30.05.2006.

Art. 2: Necesarul de compensare a pretului combustibililor pe anul 2007 este in suma de 43.984.000 lei si are in vedere o cantitate de energie termica livrata consumatorilor casnici si asimilati prezumata pentru anul 2007 de 800.000 Gcal, precum si compensarea unitara de 54,98 lei/Gcal stabilita prin Decizia nr. 1324 ANRE.

Art. 3: Sumele alocate de la bugetul de stat se pot acorda in avans, S.C. Colterm S.A.

Art.4: (1) Subcompensările rezultate în urma acordării avansurilor prevăzute la art.3, urmează să se regularizeze pe baza deconturilor justificative, prin rectificări ale bugetului local.
(2) Supracompensările rezultate în urma acordării avansurilor prevăzute la art.3, urmează să se regularizeze în baza deconturilor justificative pe luna decembrie până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a anului în curs.
(3) În cazul în care S.C. COLTERM S.A. Timişoara nu restituie sumele prevăzute la alineatul 2 din prezentul articol la termenele stabilite, recuperarea acestora se va face prin executare silită, în conformitate cu prevederile legale.

Art.5: Se aprobă Metodologia de stabilire a costurilor cu combustibilul pentru producerea energiei termice livrate consumatorilor casnici şi asimilaţi, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. Colterm S.A.

Art. 7: Prezenta hotarare se comunica :
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Directiei Economice;
-Directiei Edilitare;
-Directiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Direcţiei Urbanism;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroului Control Intern;
-S.C. COLTERM S.A.
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ENERGETIC

Bv. C.D. Loga nr. 1     ______________________Ă/CC      4 O/ ț3    ^00^-

ANEXĂ

Privind metodologia de stabilire a costurilor cu combustibilul pentru producerea energiei termice livrate consumatorilor casnici și asimilați și a necesarului anual, trimestrial și lunar de compensare a combustibilului

 • 1. S.C. COLTERM S.A. folosește în procesul de producție a energiei termice trei tipuri de combustibili:

 • a.  Pentru combustibilul gazos, consumul se stabilește prin măsurători metrologice omologate la fiecare punct de consum ( CET Centru, CET Sud și centralele termice de cartier), iar costurile au în vedere prețurile unitare reglementate și/sau negociate cu furnizorii.

 • b.  Pentru combustibilul lichid (păcură), consumul se stabilește prin măsurători metrologice omologate la CET Centru, iar costurile au în vedere prețurile unitare negociate, inclusiv transportul.

 • c.  Pentru combustibilul solid ( lignit ), consumul se stabilește prin măsurători metrologice omologate la cântarul de bandă de la CET Sud, iar costurile au în vedere prețurile unitare negociate, inclusiv transportul.

 • 2. Aceste informații se transmit în scris Autorității de Reglementare în Domeniu, care stabilește și aprobă prețul energiei termice și electrice cu un profit de maximum 5% pentru S.C. COLTERM S.A. Timișoara, conform legislației în vigoare.

De asemenea, tot Autoritatea de Reglementare în Domeniu stabilește prin decizie parametrii și compensarea unitară de combustibil (lei/Gcal).

 • 3.  Compensarea unitară menționată la punctul 2 se transmite în scris Autorității Administrației Publice Locale ( Primăria Municipiului Timișoara) de către Autoritatea de Reglementare în Domeniu.

 • 4.  Cantitățile de energie termică furnizate populației și asimilați, se determină pe baza înregistrărilor contoarelor de energie termică ( căldură și apă caldă de consum ) montate la consumatori de către S.C. COLTERM S.A.

 • 5.  Lunar, S.C. COLTERM S.A. transmite în scris Primăriei Timișoara situația cu cantitățile de energie termică furnizate populației și asimilați.

 • 6. Necesarul compensărilor de combustibil se determină de către Primăria Municipiului Timișoara, aplicând la cantitatea de energie termică furnizată populației și asimilați compensarea unitară stabilită prin decizie de Autoritatea de Reglementare în Domeniu (lei/Gcal).

MUNICIPIUL TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


DIRECTIA ECONOMICA

NR. _______________________

REFERAT

Privind derularea prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC Colterm SA

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 din OG nr. 36/2006 in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate pe perioada derularii programului “Termoficare 2006-2009 calitate si eficienta” aprobat prin HG nr. 462/2006 se acorda furnizorilor de energie termica sume din bugetele locale, transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Sumele de bani se transfera astfel, de la bugetul de star prin bugetul local catre furnizorul de energie termica.

Potrivit Deciziei ANRE nr. 1324/03.10.2006 privind aprobarea pretului local de referinta pentru localitatea Timisoara, anexata in copie prezentului referat, compensarea unitara este de 13,13 lei/Gj (54,98 lei/Gcal) inclusiv TVA pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termica furnizata populatiei prin sistem centralizat in scopul incalzirii locuintelor si a prepararii apei calde menajere.

Potrivit HCL nr. 216/30.05.2006 Compania Locala de Termoficare Colterm SA asigura in temeiul contractului de concesiune productia, transportul, transformarea, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat pentru consumatorii casnici si asimilati totalizand un numar de 90.610 apartamente conventionale.

SC Colterm SA formuleaza cerere in vederea initierii unui proiect de hotarare in vederea derularii prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei reprezentand compensarea pretului la combustibili,si prin care informeaza cu privire la necesarul de compensare a combustibilului pe anul 2007 in suma de 43.984.000 lei conform adresei nr. E12007-002412/31.01.2007, anexata in copie prezentului referat.

Parametrii pentru calcularea compensatiilor sunt reprezentati pe de o parte de energia termica livrata consumatorilor casnici si asimilati prezumata pentru anul 2007, aceasta fiind de 800.000 Gcal iar pe de alta parte de pretul local de referinta pentru localitatea Timisoara stabilit prin Decizia ANRE nr. 1324/03.10.2006.

Necesarului de compensare a combustibilului pe anul 2007 in suma de 43.984.000 lei este determinat prin inmultirea cantitatii de energie termica livrata consumatorilor casnici si asimilati prezumata pentru anul 2007 de 800.000 gcal si compensarea unitara de 54,98 lei/Gcal stabilita prin decizia ANRE anexata prezentului referat.

Avand in vedere cele de mai sus

PROPUNEM

 • 1. Aprobarea derularii prin intermediul Municipiului Timisoara a sumelor alocate de Guvernul Romaniei reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC Colterm SA. Timisoara unui numar de 90.610 apartamente conventionale aflate pe raza administrativ - teritoriala a Municipiului Timisoara.

 • 2. Necesarul de compensare a pretului combustibililor pe anul 2007 este in suma de 43.984.000 lei si are in vedere o cantitate de energie termica termica livrata consumatorilor casnici si asimilati prezumata pentru anul 2007 de 800.000 Gcal, precum si compensarea unitara de 54,98 lei/Gcal stabilita prin Decizia nr. 1324 ANRE.

 • 3. Sumele alocate de la bugetul de stat se pot acorda in avans, Companiei Locale de Termoficare Colterm SA, urmand ca supracompensarile sau subcompensarile sa se regularizeze in baza deconturilor justificative prin rectificari ale bugetului local, corelat cu modificarea pretului local de facturare catre populatie si a compensarii unitare pe perioada anului 2007.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO

VIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI