Hotărârea nr. 4/2007

4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 m.p. si una de 2,25 m.p. teren, situat în Timişoara, catre Agentia de Protectia Mediului Timis pentru amplasarea a patru Statii de monitorizare a calitatii aerului si a unui panou informare cetateni
Hotararea Consiliului Local 4/30.01.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 m.p. si una de 2,25 m.p. teren, situat în Timişoara, catre Agentia de Protectia Mediului Timis pentru amplasarea a patru Statii de monitorizare a calitatii aerului si a unui panou informare cetateni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007 -958/19.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa nr. D82006-3659 din 25.09.2006 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis;
Avand in vedere prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2), lit. c) si art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin (21) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Agentia de Protectia Mediului Timis pentru instalarea a patru statii de monitorizare a calitatii aerului si a unui panou informare cetateni.a următoarelor suprafeţe de teren :
- 25 m.p. din suprafaţa totală de 9958 m.p., înscrisă în C.F. nr.2-Timişoara, top. nr.282 ;
- 25 m.p. din suprafaţa totală de 3843 m.p., înscrisă în C.F. nr.53783-Timişoara,
top.nr.29148 ;
- 25 m.p. din suprafaţa totală de 46787 m.p.înscrisă în CF nr. 6 Timişoara, top. 23224;
- 25 mp din suprafata totala de 37749 m.p. inscrisa in CF nr.37601 Timisoara, nr.top.27026;
- 2,25 mp din suprafata totala de 82418 m.p. inscrisa in CF nr.25238 Timisoara nr.top 1196.

Art.2: Prin grija Agentiei de Protectia Mediului Timis, se va efectua documentaţia de dezmembrare a celor cinci suprafete, în vederea înscrierii în C.F. a notărilor corespunzătoare.

Art. 3: Predarea - primirea se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre cele doua parti, dupa elaborarea si intabularea documentatiei de dezmembrare.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Agentiei pentru Protectia Mediului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ADMIN. MEDIU URBAN

SE APROBĂ,

PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

Având în vedere adresa nr. 5006 din 11 august 2006 înregistrată la Instituția Primarului Municipiului Timișoara cu nr. RE2007 - 53 din 18 ianuarie 2007, a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, referatul nr. SC2006-25806/18.12.2006, referatul nr. sC2006-24528/05.12.2006 și adresa nr. SC2006-13659/12.01.2007 privind Proiectul de Hotărâre pentru atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unor suprafețe de teren, pentru amplasarea a 4 stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou „Informare Cetățeni”, propunem avizarea favorabilă având în vedere următoarele:

  • -   amplasamentul din Piața Libertății, în suprafață de 25 mp, din suprafața totală de 9.958 mp, conform CF 2 Timișoara, nr. topo 282, are ca proprietar Primăria Municipiului Timișoara, posesor la localizare, pentru care nu există solicitări de revendicare;

  • -  amplasamentul din Zona Soarelui - str. Aștrilor, în suprafață de 25 mp, din suprafața totală de 3.843 mp, conform CF 53783, nr. topo 29148, are ca proprietar Statul Roman, pentru care nu există solicitări de revendicare;

  • -  amplasamentul din Calea Șagului, în suprafață de 25 mp, din suprafața totală de 37.749 mp, conform CF 37601, nr. cadastral 27026, are ca proprietar Statul Roman, pentru care nu există solicitări de revendicare;

  • -  amplasamentul din Calea Aradului, în suprafață de 25 mp, din suprafața totală de 46.787 mp, conform CF 6, nr. cadastral 23224, are ca proprietar Statul Roman, pentru care nu există solicitări de revendicare;

  • -  amplasamentul din parcul Scudier (Parcul Central), în suprafață de 2,25 mp, din suprafața totală de 82.418 mp, conform CF 25238, nr. cadastral 1196, are ca proprietar Statul Roman, pentru care nu există solicitări de revendicare;

Alăturat anexăm documentația aferentă.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,    DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU,

DUMITRU ANDOR

NICUȘOR MIUȚ


DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM,

SORIN CIURARIU

INTOCMIT,

VASILE CIUPA

GHEORGHE BUZĂRNESCU