Hotărârea nr. 398/2007

398/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 398/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-004117/19.10.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timişoara, având ca beneficiar pe Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta, întocmit conform Proiectului nr. 28/2007, realizat de biroul individual de arhitectura, arhitect Doina Benea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,48, spaţiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent Planului Urbanisc General al Municipiului Timişoara pentru funcţiunea de locuinţă..

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 3313 colectiv Timişoara având nr. cadastral 1560/635 - 637/b/7 casă construita din caramida si vaiuga, acoperita cu tigle, cu curte si gradina; parti comune indivize sunt: intravilanul, fantana din curte si gardul despartitor, proprietatea privată a lui Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta si Suciu Maria

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi şi Managementul Calităţii;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta ;
- Proiectantului B.I.A. Doina Benea ;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CRIŞAN LELICA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U32007-004117/19.10.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1E”, strada Cercului nr. 27, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-004117/28.08.2007 privind Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1E”, strada Cercului nr. 27, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 1283/08.03.2007

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1E”, strada Cercului nr. 27, Timișoara.

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1E”, strada Cercului nr. 27, Timișoara este elaborat de biroul individual arh. Doina Benea, proiect nr. 28/2007, la cererea beneficiarului Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta.

Terenul studiat în cadrul documentatiei este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de sud a orașului. Prin P.U.G. Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare cu regim de inaltime P, P+2.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 993 mp și este proprietatea privată a lui Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta si Suciu Maria, teren înscris în CF nr. 3313 Timișoara având nr. cadastral 1560/635 - 637/b/7 casă construita din caramida si vaiuga, acoperita cu tigle, cu curte si gradina; parti comune indivize sunt: intravilanul, fantana din curte si gardul despartitor.

Documentația s-a întocmit pentru construirea unei locuinte P+1E, in extinderea apartamentului nr. 1 si la minim 3 m distanta fata de apartamentul nr. 2, intrucat conform extrasului de Carte Funciara pe terenul in suprafata de 993 mp exista 2 imobile separate, apartamentate - apartamentul 1 in proprietatea lui Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta iar apartamentul 2 in proprietatea lui Suciu Maria care si-a exprimat acordul in vederea construirii extinderiii de la apartamentul 1.

Accesul pe parcelă se va face din strada Cercului, conform planșei anexă la Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-000369/26.07.2007

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

S-a asigurat un minimum de spațiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent PUG Municipiul Timișoara pentru funcțiunea de locuință.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT maxim = 35 %

CUT maxim = 0,48

Regim maxim de înălțime P+1E

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1E”, strada Cercului nr. 27, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER

Ing. Sorina POPA


DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. I.L.