Hotărârea nr. 394/2007

394/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Aleea Cristalului - str. Uranus, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 394/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Aleea Cristalului - str. Uranus, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-003100/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor; Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, ptotecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 06.III/07.06.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Aleea Cristalului - str. Uranus, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 206/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de de S+P+12E+Er pentru un volum pozitionat in axul Aleii Cristalului in proximitatea zonelor de locuinte înalte existente in Nord si de maxim S+P+6E+Er in proximitatea frontului de blocuri S+P+4E+M aflat la sud, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. T92007-000337/12.07.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 40,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 4, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.
Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic Zonal , se va face după ce drumurile prevăzute vor fi reglementate în conformitate cu declaraţia notarială nr. 2387/18.10.2007, anexată la documentaţie.

Art.3: Prezentul Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Aleea Cristalului - str. Uranus, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 106336, nr. cad. 29122/1/1/1/2 având o suprafaţă de 7400 mp, fiind proprietatea S.C. URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Aleea Cristalului - str. Uranus, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMANIA

SE APROBA, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-003100/15.10.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal:

„Ansamblu locuințe colective si funcțiuni complementare”

Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-003100/07.06.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 2973 din 18.05.2007;

Având în vedere Raportul de Avizare 06.III/07.06.2007 favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare”, Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara.

Documentația este inițiată de proprietarul terenului S.C. URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L. și elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timișoara, pr. nr. 206/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilan, in zona sudica a orasului, centrul cartierului Soarelui. Cvartalul in care este situat terenul este marginit la sud de Aleea Cristalului, la vest de str. Uranus, la nord de str. Sirius, iar la est de Bulevardul Sudului. Parcela este situata pe coltul vestic al cvartalului, la intersectia Aleei Cristalului cu str. Uranus.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice.

Pentru acest Plan Urbanistic Zonal a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 125 din 24.09.2007.

P.U.G. Timisoara prevede pentru aceasta zona functiunea de institutii si servicii publice. Se propune mixarea functiunilor publice, care vor ocupa nivelele inferioare ale cladirilor, cu functiunea de locuire colectiva.

Terenul aflat în proprietatea S.C. URBAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 106336, nr. cad. 29122/1/1/1/2 având o suprafață de 7400 mp. Terenul este liber de constructii si este accesibil de pe latura sa sudica (Aleea Cristalului) si de pe latura vestica (str. Uranus).

Intre strada Uranus si bv. Sudului se propune un drum nou de legătură in zona nordica a parcelei cu prospect stradal de 12 m pentru a fluidiza mai eficient circulatia auto cu caracter local. Terenul afectat de trasarea drumului propus a face legatura cu B-dul Sudului urmeaza să treeacă in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara. (vezi pl. Circulatia terenurilor).

Organizarea circulației interioare se va face in funcție de conformarea si poziționarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (PAC, PT), cu respectarea planșelor de Reglementări Urbanistice;

Numarul locurilor de parcare se va stabili in corelare cu numarul de apartamente ce se vor propune prin proiectul de arhitectura, în conformitate cu Anexa 2 din RLU aferent PUG.

Pentru parcela in discutie se propune un regim maxim de inaltime de S+P+12E+Er pentru un volum pozitionat in axul Aleii Cristalului in proximitatea blocuilor de locuinte înalte existente in Nord si de maxim S+P+6E+Er in proximitatea frontului de blocuri S+P+4E+M aflat la Sud.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. T92007-000337/12.07.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Se propune un procent de ocupare al terenului de max. 40,0% și un coeficient maxim de utilizare al terenului de 4.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal, „Ansamblu locuințe colective si funcțiuni complementare”- Aleea Cristalului - str. Uranus, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Sorina POPA


CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P.

Dact.2exemplare