Hotărârea nr. 392/2007

392/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 392/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U232007-005479/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 578/2006privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de 2360 m.p.teren situat în Timişoara, str. Fagului nr. 11, înscris în C.F. nr. 7 Timişoara , top. nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională" Speranţa";
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara, având ca beneficiar pe Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta", întocmit conform Proiectului nr. 23,08,2007, realizat de A.M.B. PROIECT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D(S)+P+E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 33% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3 :Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 147611 Timişoara, nr. cadastral 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 mp, face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, cu drept de folosinţă gratuită pe perioada de 49 de ani in favoarea Centrului de Resurse şi Asistenta Educaţională, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 578/19.12.2006

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta";
-Proiectantului A.M.B. PROIECT SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

P.U.D - CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI "SPERANȚA"

Strada C. SALCEANU, NR. 11, TIMIȘOARA

LEGENDA


limita zona studiata


limita parcelei reglementate

■■ zona institutll publice ca construcții existente

plantații aliniament circulații auto

circulații pletonale

alinierea la nivel P+E a noii construcții

suprafața edificablla

spatii verzi propuse si amenajari aferente

parcari propuse si

accese de pe domeniul public

accese pe parcela

accese in clădire

BILANȚ TERITORIAL AL PARCELEI NR.43 FUNCȚIUNI EXISTENTE mp. % GRADINA           2360  100

INSTTTUTH SI SERVICII PARCARI. CIRCULAȚII SPATII VERZI


2360 100

PROPUSE

mp.%1

850

36

790

33

720

31

2360

100


TOTAL


P.U.b - CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATT "SPERANȚA"

Strada C. SALCEANU, NR. 11, TIMIȘOARA

LEGENDA

— limita zona studiata limita parcelei reglementate

i—i zona curți interioare ■i construcții existente

□o acoperiș construcție propusa terase construcție propusa

hh circulații auto

■■ circulații interioare si parcari propuse

m trotuare si alei existente a circulații pietonale propuse

™ plantații aliniament

* arbuști si pomi

accese pe parcela


i

r

i      școala

• L

fi 1 * p-                   -^21

=


A.M.B. I

’RoDECT

TWMMs Am

cuJțunnu m-

rfc sr.lt

MWVIOtt

■Mi C. aMxSOUnr. 17, TMaoar»

SS?

sfeqrcatte

NUME

SEWVnAA

•ora

yiooo

P.U.D • CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COP» CU DtZAS'LTTATl SPERANȚA •rada C. SALCEANU. nr. 11. TIm«oara ■

mzA

PUD

SEFWOÎtCT

arti. Anca M. Badea

PROIECTANT

arh. Anca M. Badea

data

WTB07

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE

DESENAT

arh. Anca M. Badea


P. U ,D. ■ Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati “ SPERAN'i

Strada C. SALCEANU, nr.11, TimisoaT 1 -

—■ *' 1


----------------------------------------------------------------1

I         CnV

h’JME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

A.M.B. PROIECT

Amclmixrt ~ ****,c- *A<AtA»y.r« V.Ttel—••

w.iw.:

nrax

SPECIFICAȚIE

n3ue--------------

Scara

15000

pua

ct»T»n o« iKinun pqtm cort ca oaAMnan WtUIU’

Fa»:

PU.D

SEF PROIECT

•rti.AncaV.Badoa

PROIECTAT

arh . Arca fZ &<4oa

Oala. 05.2007

t<tM o'Anwi:

swu<u>t nmr itmom.

PI. or.' «i

DESENAT

■m.Anca M.Baota


ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALĂ

Nr. U232007-005479/15.10.2007

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată cu numărul U22007-005479/27.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3324 din 06.06.2007;

Având în vedere documentația PUZ - Campus Universitar Timișoara aprobată prin H.C.L. 93/1998;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara. Documentația este inițiată de Centrul de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta” și a fost elaborată de A.M.B. PROIECT SRL, conform proiect nr. 23.08.2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, se află în zonă de monumente istorice, pentru care s-a obținut Avizul Favorabil nr. 2571/15.10.2007 al Comisiei de Monumente și Avizul Favorabil nr. 137/15.10.2007 al Consiliului Județean Timiș .

Lucrările pentru construirea centrului de recuperare sunt finanțate de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin Consiliul Județean Timiș.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 2360 mp si este înscrisă în CF nr. 147611 Timișoara, nr. cadastral 6983/1/1/2 - teren in str. C. Salceanu nr. 11, care face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, cu drept de folosință gratuită pe perioada de 49 de ani in favoarea Centrului de Resurse și Asistenta Educațională, conform H.C.L. nr. 578/19.12.2006.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în UTR 42, în zona Campusului Universitar. Prin P.U.G. Municipiul Timișoara pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de zonă institutii si servicii publiceAccesul pe parcelă se va realiza de pe str. C.Salceanu, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004631/20.09.2007. Pe parcelele învecinate se afla: la nord liceul Jean Louise Calderon, la vest Scoala nr. 28, la est Societatea de Radiodifuziune Timișoara, iar la sud strada C. Sălceanu, pe unde se realizează și accesul. Pe parcelă există o livadă de meri.

Obiectivul nou propus constă în construirea unui imobil în care să funcționeze „Centrul de Resurse și Asistență Educațională „Speranța” pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. In interiorul parcelei se propune un drum de circulație auto pe toată lățimea parcelei care se termină cu o fundătură în formă de T. S-a prevăzut o parcare cu 10 locuri pentru automobile și 2 parcări speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Livada existentă cu meri pe rod va fi dezafectată, pomii se vor scoate cu balot și vor fi replantați în zona verde amenajată în spate, de-a lungul clădirii.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

Spatii verzi 33%;

P .O.T. max.propus = 70%

C.U.T. max.propus = 2,5

H max. = D(S)+P+E+M

La realizarea construcțiilor se vor respecta toate condițiile impuse de avizatori.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități „Speranța", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


CONSILIER,

Arh. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC