Hotărârea nr. 391/2007

391/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7
Hotararea Consiliului Local 391/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-004016/04.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006.
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, având ca beneficiar pe S.C. INVEST PRATO S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 7.019 - martie 2007, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+2E+Er la frontul strazii si S+P+3E+Er pentru corpul retras, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii de peste P+3E cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 1388 Timişoara, nr. cadastral 6184 în suprafaţă de 762 mp, si nr. cadastral 6185 în suprafaţă de 571 mp, fiind proprietatea firmei S.C. INVEST PRATO S.R.L.

Art. 4 :Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", str. Dr. Ioan Bontila nr. 7 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare ;
-Direcţiei Comunicare;
-Serviciului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. INVEST PRATO S.R.L.;
-Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-004016/04.10.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuințe cu funcțiuni complementare”str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U22007-004016/17.07.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuinte cu functiuni complementare”str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 7353 din 12.12.2006.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuinte cu functiuni complementare”str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, Timișoara

Documentația este inițiată de beneficiarul S.C. INVEST PRATO S.R.L. și elaborată de S.C. SIREGON GRUP S.R.L. Timișoara, pr. nr. 7.019 - martie 2007.

Terenul studiat în cadrul acestei documentații este situat în intravilanul municipiului Timisoara, în zona de sud-est, pe str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, Timișoara. Prin P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timișoara și prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007 pentru acest amplasament este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială si funcțiuni complementare cu regim de înălțime P, P+2E, în vecinătatea unei zone de peste P+2.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul, în suprafață totală de 1333 mp, este înscris în CF nr. 1388 Timișoara, nr. cadastral 6184 în suprafață de 762 mp, si nr. cadastral 6185 în suprafață de 571 mp fiind proprietatea firmei S.C. INVEST PRATO S.R.L. .

Clădirile propuse prin prezentul PUD se vor amplasa la limita de proprietate spre strada Dr. Ioan Bontila, respectiv cu o retragere de 8 m de la limita de proprietate pentru cea de a doua clădire, astfel încât să lase posibilitatea dezvoltării ulterioare a zonei, cu propunerea unei străzi noi. Ansamblul propus va cuprinde două clădiri destinate funcțiunii de locuire și servicii la parter, cu un număr de aproximativ 22 apartamente si un spatiu comercial, cu un regim de înălțime S+P+2E+Er pentru corpul situat spre str. Dr. Ioan Bontila, respectiv S+P+3E+Er pentru al doilea corp de clădire.

Incinta se va amenaja cu un minim de spații verzi conform normelor prevăzute in RLU aferent P.U.G. Municipiului Timisoara pentru functiunea prevazuta.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se va face de pe latura sudică și va permite accesul mașinilor de intervenție, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2007-002580/14.06.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuși în documentație sunt:

POT maxim = 45 %

CUT maxim = 3,5

Regim maxim de înălțime admis va fi S+P+2E+Er pentru clădirea de la frontul străzii si S+P+3E+Er pentru clădirea din spatele parcelei, cladire ce va fi prevazuta cu lift, conform reglementarilor in vigoare.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare și Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare locuinte cu functiuni complementare”str. Dr. Ioan Bontila nr. 7, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.


VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU


CONSILIER


CONSILIER


Ing. Sorina POPA


Ing. Gabriela POPA


Red./Dact. S.P.


AVIZAT JURIDIC,
Ridicare topo:

ing. SLATARU llarion

_____ SC. SIREGON GRUP SRL

£ R F (l O N         Bdul.B.P. Hasdsu. rr. 21, Timbrare

** 1 W        ' J       Tei-toc M 0258 433670, Tot +4 0722 778955

ASE!*SHraEBiR9    e-maJI: prot0ctareQ8t8Qan.ru. web: www.airegon.ro

Denumire proiect:

PUD - AMPLASARE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE IN STRADA BONTILA NR.7

Amplasament

Str. DR. I. BONTILA nr.7 Timișoara, județul Timiș Beneficiar:

SC INVEST PRATO SRL Timișoara

Pruiact Nr: 7.019/8007

Sef Proiect:

arh. HENT Sorin

SCARA: 1:500

Fezb:

P.U.D.

Proiectat:

arh. HENT Sorin

Desenat:

arh. HENT Sorin

DATA 032007

Denumire planșa:

MOBILARE PROPUSA

Nr. Hsnas: 0D6hLEGENDA _         ZONA STUDIATA

Suprafața studiata = 12.365 mp ————— Urnita de proprietate

| Zona locuințe maxim P+2E |———i Zona locuințe peste P+2E sl prestări servicii


Zona Implementare construcțiiBILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA TEREN (ha)

0,1333

0,1189

SUPRAFAȚA CONSTRUCȚII (ha)

0,0351

0,0548

SUPRAFAȚA SPATII VERZI (ha)

0,0735

0,0140

DRUMURI, ALEI SI PARCAJE (ha)

0,0247

0,0401

POT(%)

26,33

maxim 45,00

CUT

0,56

maxim 3,5

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+2E

Maxim P+3E+Er

ALINIAMENTE, RETRAGERI (DE LA LIMITA CAROSABILULUI)

-

-

_A_________________________________________________________________________


ZONE FUNCȚIONALE


SUPRAFAȚA (ha) 1,1686 0 0,2651 1,4337


PROCENT

DIN TOTAL


81,50 0

18,50

100,0


SUPRAFAȚA (ha) 0,9916 0,1189 0,3232 1,4337


PROCENT DIN TOTAL


69,16

8,29

22,55

100,0


propus

Ridicare topo:

ing. SLATARU llarion

•______ SC. SIREGON GRUP SRL

GIR FGO N        Bduh B' P- Hssdeu, nr. 21, Timișoara

’       Tot-toe 44 0258 433870, Tot 44 0722 778955

email: pralactereffisIraQon.ro. web: wwwjlnwin.ro

Denumire proiect:

PUD - AMPLASARE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE IN STRADA BONTILA NR.7

Amplasament

Str. DR. I. BONTILA nr.7 Timișoara, județul Timiș Beneficiar:

SC INVEST PRATO SRL Timișoara

Proiect Nr: 7.019/8007

Sef Proiect:

arh. HENT Sorin

SCARA: 1:500

Fezb:

P.U.D.

Proiectat:

arh. HENT Sorin

Desenat:

arh. HENT Sorin

DATA 032002

Denumire planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr. Hsnss: 0C?h