Hotărârea nr. 390/2007

390/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orşova, F.N., Timişoara
Hotararea Consiliului Local 390/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orşova, F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92007-002413/12.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orşova, F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe Goman Elena Ana, întocmit conform Proiectului nr. 57/2006, realizat de S.C. Cub - Art S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+4E+Mp , sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-000302/01.02.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 75%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,50, spaţii verzi de 1% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orşova, F.N., Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, in suprafata totala de 410 mp, este înscris în C.F. nr. 143669 Timişoara, având nr. cadastral 29653/2/2/1/1/1/2, fiind proprietatea lui Goman Elena Ana.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp" str. Orşova, F.N., Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului Goman Elena Ana ;
- Proiectantului S.C. Cub - Art S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚULTIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE URBANĂ

Nr. U92007-002413/02.10.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte funcțiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp” str. Orșova, F.N., Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere documentația înregistrată la noi cu numărul U92007-002413/10.04.2007 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp” str. Orșova, F.N., Timișoara

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 6304/26.10.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp” str. Orșova, F.N., Timișoara

Documentația a fost inițiată la cererea beneficiarului Goman Elena Ana și elaborată de S.C. Cub - Art S.R.L., proiect nr. 57/2006;

Terenul studiat în cadrul PUD este situat, în partea de nord a municipiului Timișoara, în apropierea Căii Torontalului, destinația actuală a amplasamentului este de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, P, P+2, peste P+2 la limita locuintelor colective P+4E edificate dinspre Calea Aradului, in conformitate cu PUG, aprobat cu HCL 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Parcela studiată, este înscrisă în CF nr. 143669 Timișoara, nr. cadastral 29653/2/2/1/1/1/2, în suprafață de 410 mp, conform extrasului CF anexat la documentație, fiind proprietatea lui Goman Elena Ana.

Prin prezenta documentație se propune sistematizarea zonei studiate si realizarea unui imobil destinat locuirii cu spații comerciale la parter. Amplasamentul se află în intravilanul municipiului Timișoara, la intersectia strazilor Orsova si Liege. Terenul, liber de construcții, este situat într-o zonă de locuințe colective înalte și funcțiuni complementare acestora, regimul de înălțime mediu fiind D+P+4E. Inspre strada Orsova parcela se invecineaza cu un teren neconstruit, iar inspre strada Liege terenul se invecineaza cu o parcela pe care se afla construita o locuinta individuala in regim de inaltime P+M, retrasa la 3,00 m fata de limita de proprietate dinspre amplasamentul studiat pentru care exista acordul notarial al proprietarului nr. 3034.

Se va asigura accesul auto in subsolul cladirii, pentru a asigura o parte din parcarile autoturismelor si un acces auto suplimentar la nivelul curtii imobilului pentru completarea locurilor de parcare si pentru asigurarea accesului la serviciile si spatiile de folosinta comuna, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007-000302/01.02.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform Normativului privind „Proiectarea clădirilor de locuințe” aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Indicii de construibilitate propuși sunt:

POT maxim = 75 %

CUT maxim = 5,00

Regim maxim de înălțime = D+P+4E+Mp

Hmaxim = 21,00 m

Noile construcții vor fi dotate cu lift, conform reglementărilor în vigoare.

Amplasarea clădirii pe parcelă se va face cu respectarea limitelor față de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism aferent PUG-ului și cu Regulamentul Local de Urbanism.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilități și ale organismelor abilitate. Rețelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, conform avizelor anexate la dosar, pe cheltuiala beneficiarilor documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective cu alte functiuni la parter in regim de inaltime D+P+4E+Mp” str. Orșova, F.N., Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER

Ing. Sorina POPA


DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER,

Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. G.P.