Hotărârea nr. 388/2007

388/30.10.2007 privind modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004
Hotararea Consiliului Local 388/30.10.2007
privind modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 2422/03.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004;
Având în vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1316/2002 modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004 - privind modificarea componenţei Comisiei pentru cânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr. 550/14.10.2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală ,republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 privind vanzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, care va avea urmatorul continut :
"Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Comisia de negociere constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1316/2002 modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004."
Toate celelalte articole raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D72007 - 2422/03.10.2007

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 s-a aprobat vanzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 , cuprinse în Anexa nr. 1, conform metodologiei descrise in Anexa nr. 2 care prevede faptul ca vanzarea se va face catre titularii contractelor de inchiriere prin metoda negocierii directe, pretul stabilit prin raportul de evaluare fiind pret minim de vanzare.

La art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 se prevede faptul ca Directia Patrimoniu va aduce la indeplinire Hotararea, dar la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1316/2002 modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004 este constituita Comisia de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii.

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 258/31.07.2007 privind vanzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, inchiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, care va avea urmatorul continut :

"Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Comisia de negociere constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1316/2002 modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2354/2004.”

Toate celelalte articole raman neschimbate.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing.Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Lasuschevici Mirela