Hotărârea nr. 387/2007

387/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2
Hotararea Consiliului Local 387/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

` Având în vedere Referatul nr. SC2007-23430 / 23.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare, modernizare instalatii de ventilatie si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica Banatul din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2 Timişoara în valoare de 804.216 lei pus la dispozitie cu titlu gratuit de catre Filarmonica "Banatul" din Timisoara, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotarare.

Art.2: Finantarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 67.02.03.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu-Serviciul Tehnic Edilitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL TEHNIC EDILITATE

Nr. SC2007-23430 / 23.10.2007

APROBAT

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare instalații de ventilație si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2

Cinematograful Capitol a fost construit in 1929, din bugetul local al orașului. In 1957 a fost naționalizat. Aici funcționa si Filarmonica Banatului.

Prin H.C.L. nr. 73/27.03.2007 s-a hotărât schimbarea denumirii imobilului situat in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.2 din Cinematograful "Capitol" in Sala "Capitol" si atribuirea acestuia in folosința gratuita Filarmonicii "Banatul" din Timișoara.

Având in vedere faptul ca in ultimul timp nu s-au efectuat lucrări de reabilitare si modernizare la aceasta sala, precum si de îmbunătățire a condițiilor de audiție a concertelor susținute de Filarmonica,este imperios necesara reabilitarea si modernizarea instalațiilor de ventilație si climatizare la Sala "Capitol".

La subsolul Filarmonicii Banatul a fost descoperita prima instalație de aer condiționat funcționala la Timișoara. Agregatul, vechi de 78 de ani, încălzea ori împrospăta aerul din sala de spectacole a clădirii folosind un sistem ingenios de încăperi si filtre din cărbuni unși cu combustibil. Instalația, care va fi reparata in lunile următoare, va face obiectul unui mic muzeu al tehnicii care va fi amenajat chiar in subsolul clădirii. "Clima" a fost, repornita in anii comunismului.

Lucrările care se propun a se realiza sunt lucrări de reabilitare a instalației de încălzire a sălii de concerte si a spatiilor anexe. Aceste reabilitări se vor realiza prin utilizarea canalelor existente de ventilație si montarea unor utilaje performante cu tubulatura si racordurile aferente. Acestea sunt:

 • - echipament de climatizare 1400-A = 5 buc;

 • - echipament de climatizare split tip coloana 48000 btu/h = 2 buc;

 • - echipament de climatizare tip duet 43000 btu/h = 1 buc;

 • - echipament de climatizare tip split de perete 9000 btu/h = 1 buc;

 • - echipament de climatizare tip split de perete 12000 btu/h = 6 buc;

 • - echipament de climatizare tip split de perete 18000 btu/h = 2 buc;

Toate unitățile exterioare ale echipamentelor se vor amplasa in exteriorul clădirii, după caz, direct pe sol, pe perete, sau pe acoperiș.

Echipamentele interioare pentru climatizarea sălii de concerte sunt centrale de tratare aer, care vor folosi pentru distribuția aerului preparat tubulaturi atât pe partea de introducere a aerului, cat si pe partea de recirculare a acestuia. Introducerea aerului in sala se va realiza prin intermediul unor grile speciale cu dubla deflexie, pentru dirijarea jetului de aer atât pe orizontala cat si pe verticala.

Având în vedere studiul de fezabilitate pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara ;

Finanțarea investiției se va face din bugetul local cap. 67.02.03.

Eșalonarea investiției : 2007-2008

Durata de realizare a investiției: 2 luni

P r o p u n e m:

 • 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare instalații de ventilație si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara,str.Bv. CD Loga nr.2 Timișoara în valoare de 804.216 lei pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul proiect de hotărâre

 • 2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008.

 • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiției.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


Ing. Adrian Orza


ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ


LA PROIECTUL DE HOTĂRE NR.

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiției „Reabilitare, modernizare instalații de ventilație si climatizare la sala de concerte, foaier si spatii anexe" la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, Bv. CD Loga nr.2 Timișoara

DEVIZUL GENERAL

Din valoarea totală a investiției de 804.216 RON, sursele de finanțare propuse sunt: Curs Euro /leu 3.25 RON

Cheltuieli eligibile_______Cheltuieli neelisiibile Total

RON

Euro

RON

Eur n

RON

Euro

Bugetul local al Municipiului

675.812

207.942

128.404

39.509

675.812

207.942

Timișoara

128.404

39.509

Cofinanțare din care:

- autofinanțare

- împrumuturi

TOTAL PROIECT

675.812

207.942

128.404

39.509

804.216

247.451

6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 6.1 Valoarea totală: 804.216 RON

 • 6.2 Durata de realizare (luni): 2

 • 6.3 Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008

DIRECTOR

ȘEF SERVICIU ing. Marius Duma


Ec. Nicușor C-tin Miuț