Hotărârea nr. 386/2007

386/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 386/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din Municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023313/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor , Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.546/28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu Ordinul 1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică, pentru Blocul 36, Aleea Martir Octavian Ţintaru nr. 1 din municipiul Timisoara", conform proiectului P14/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexă, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari - Aleea Martir Octavian Ţintaru nr.1;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ serviCiul ENERGETIC

Bv. C.D. Loga nr. 1

TEL. 408-374

Referat

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare termică bloc nr.36 Aleea Martir Octavian Țintaru nr.1” Municipiul Timișoara

Conceptul dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu energie termică a localităților presupune aplicarea unor soluții tehnice performante capabile să asigure condiții normale de viață comunității în condiții de rentabilitate economică și eficiență energetică.

Conservarea mediului fără a afecta echilibrul ecosferei și accesul generației viitoare la resursele energiei primare rămâne un deziderat pe termen lung având în vedere că în toate procesele de transformare a energiei, mediul este afectat. Substanțele care rezultă din aceste procese poluează chimic, electric, magnetic și chiar sonor sau vizual mediul.Modul de rezolvare al acestei probleme este prevăzut în convenții internaționale, directive ale UE și în strategiile de dezvoltare locale sau și naționale.O izolare mai bună a clădirilor, un randament superior al instalațiilor interioare înseamnă implicit consum de energie redus și mai puține emisii poluante mai ales dacă energia se obține din arderea combustibililor fosili.

Acțiunile întreprinse în vederea formării unui cadru instituțional și legislativ pentru inventarierea și diagnosticarea termică a fondului construit de locuințe, realizarea lucrărilor de reabilitare termică precum și asigurarea fondurilor necesare concretizării acestor acțiuni reprezintă un demers necesar pentru a face posibilă declanșarea acțiunilor de modernizare termo-energetică a clădirilor.

Apariția legii nr. 260/2006 și H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acțiuni pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislației din domeniu, operațiunile realizate în scopul creșterii eficienței energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor și a pierderilor energetice.

Consiliul Local Timișoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică inițiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuințe situat în Timișoara Alea Martir Octavian Țintaru nr.1 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenție:

  • -   auditul energetic al clădirii ;

  • -   elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul energetic.

Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziție publică ( OUG 34/2006) și a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanțării lucrărilor de execuție pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporție de 34% din alocații de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și 33% din fondul de reparații al asociației de proprietari sau alte surse legal constituite. Finanțarea cheltuielilor privind auditul energetic și a celor două etape ale proiectării se realizează din alocații de la bugetul de stat.

Clădirea care face obiectul studiului face parte dintr-un ansamblu de clădiri care au un grad mediu de confort, amplasate într-un cartier de locuințe important al municipiul. Imobilul prezintă degradări avansate ale tencuielilor care protejau rosturile dintre panourile prefabricate ceea ce a dus la compromiterea izolației în zona menționată și apariția punților termice. Încălzirea a fost dimensionată inițial în sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier. Datorită modificării standardelor de confort termic a deteriorării izolării rosturilor și a scăderii randamentului instalațiilor interioare s-a ajuns ca locuințele să fie încălzite nesatisfăcător .

Acoperișul clădirii este avariat, reparațiile repetate ale hidroizolației nu au respectat tehnologiile agrementate, deflectoare de vapori nu mai există și coșurile de ventiație sunt parțial degradate.

Tâmplăria exterioară prezintă defecte și degradări lucru explicabil având în vedere vechimea construcției.

Factorii menționați mai sus duc la concluzia necesității reabilitării clădirii în ansamblul ei, ca urmare propunem aprobarea studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor privind „Reabilitare termică bloc nr. 36 Aleea Martir Octavian Țintaru nr.1 din Municipiul Timișoara” conform proiectului Pr. Nr. 14/2007 întocmit de S.C.DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico -economici rezultați în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfășurată totală 3264 mp;

-nr. de apartamente a imobilului 55;

  • - valoarea totală a investiției 944.129, 98 lei din care construcții montaj 861.707,52 lei ;

-durata de execuție 6 luni;

  • - reducerea consumurilor energetice cu 40,8%. în condițiile standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ         DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

DUMITRU ANDOR                    SMARANdA HARACICU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

DAC/ RED IB

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA Nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr. 36, Aleea Martir Octavian Țintaru, nr. 1”.

1.

Valoarea totală a investiției: 944.129,98 RON       285.503,03 EUR

Din care construcții montaj: 861.707,52 RON      260.578,64 EUR

utilaj:

2.

Durata de realizare a investiției: 6 luni, anul calendaristic 2007-2008

3.

Capacități:     55 apartamente reabilitate termic

3264 mp Arie desfășurată totală

4.

Indici de investiții:

  • -  investiție specifică totală: 17.166,00 RON/apt. 5190,96 EUR/apt.

’                  289,26 RON/mpAd 87,47 EUR/mpAd

  • -  investiție specifică la nivel de deviz pe obiect:

’                   15.667,41 RON/apt.   4737,79 EUR/apt.

264,00 RON/mpAd 79,83 EUR/mpAd

  • -  idem, exclusiv TVA:      13.165,89 RON/apt. 3981,34 EUR/apt.

5.

Reducerea facturii energetice: 40,8%

ȘEF SERVICIU ENERGETC IOAN ZUBAȘCU