Hotărârea nr. 385/2007

385/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 385/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023315/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.546/ 28.11.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu Ordinul 1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10 din municipiul Timisoara", conform proiectului P15/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari - Calea Alexandru Ioan Cuza nr.10;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ, PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL ENERGETIC

Bv. C.D. Loga nr. 1

TEL. 408-374

Referat

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare termică bloc A2 Calea Al. Ioan Cuza nr.

10 Municipiul Timișoara”

Strategia economică a unei dezvoltări durabile impune în mod cert promovarea eficienței energetice și utilizarea rațională a energiei la nivel național, plecând de la diagnosticul și definitivarea obiectivelor și măsurilor necesare, inclusiv a căilor de punere în operă în cazul celor mai importante sectoare de consum final între care cel al habitatului /locuințelor populației a ajuns să ocupe și în România un loc primordial (al doilea după industrie din punctul de vedere al ponderii în consumul total final de energie).

Consumurile specifice de căldură și de apă caldă menajeră din România au valori aproximativ duble față de cele din țările Uniunii Europene, ca o consecință directă și emisiile poluante sunt mai mari. Situația particulară existentă în România reclamă introducerea, printre prioritățile politicilor guvernamentale, a politicii de creștere a eficienței energetice la scara întregii societăți. În acest context acțiunile pentru crearea unui cadru instituțional și legislativ în vederea inventarierii și diagnosticării termice a fondului construit de locuințe, realizarea lucrărilor de reabilitare termică precum și asigurării fondurilor necesare concretizării acestui deziderat reprezintă un demers firesc și necesar pentru a face posibilă declanșarea acțiunilor de modernizare termo -energetică a clădirilor de locuit.

Apariția legii nr. 260/2006 și H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acțiuni pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislației din domeniu, operațiunile realizate în scopul creșterii eficienței energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor și a pierderilor energetice.

Consiliul Local Timișoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică inițiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuințe situat în Timișoara calea Al.Ioan Cuza nr.10 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenție:

  • -   auditul energetic al clădirii ;

  • -  elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul energetic.

Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziție publică ( OUG 34/2006) și a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanțării lucrărilor de execuție pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporție de 34% din alocații de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și 33% din fondul de reparații

al asociației de proprietari sau alte surse legal constituite. Finanțarea cheltuielilor privind auditul energetic și a celor două etape ale proiectării se realizează din alocații de la bugetul de stat.

Clădirea care face obiectul studiului este amplasată într-un cartier de locuințe apropiat de centrul civic al municipiului și face parte dintr-un ansamblu de clădiri cu un grad mediu de confort. Datorită concepției de proiectare inițiale, a sistemului constructiv și proceselor de modificare a proprietăților fizico-chimice ale materialelor componente, în timp s-au produs o serie de degradări în confortul termic al locatarilor ceea ce a condus la concluzia necesității reabilitării termice a clădirii în ansamblul ei.

Ca urmare a celor expuse anterior propunem aprobarea studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor privind „Reabilitarea termică bloc.A2 Calea Al.Ioan Cuza nr 10 Municipiul Timișoara” conform proiectului Pr. Nr. 15/2007 întocmit de S.C. DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico -economici rezultați în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfășurată totală 6892,68 mp;

-nr. de apartamente a imobilului 88;

  • - valoarea totală a investiției 1.409.847,79 lei din care construcții montaj

1.310.753,52 lei ;

-durata de execuție 6 luni;

  • - reducerea consumurilor energetice cu 49 %. în condiții standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ   DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

DUMITRU ANDOR             SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

A N E X Ă

LA HOTARAREA NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr. A2, Calea Al.Ioan Cuza”.

1.

Valoarea totală a investiției: 1.409.847,79 RON    426.335,17 EUR

Din care construcții montaj: 1.310.753,52 RON 396.369,264 EUR utilaj:

2.

Durata de realizare a investiției: 6 luni, anul calendaristic 20072008 ’

3.

Capacități:     88 apartamente reabilitate termic

6892,68 mp Arie desfășurată totală

4.

Indici de investiții:

- investiție specifică totală: 16.021,00 RON/apt. 4.844,72 EUR/apt.

204,54 RON/mpAd 61,85 EUR/mpAd

  • -  investiție specifică la nivel de deviz pe obiect:

14.894,93 RON/apt. 4.504,20 EUR/apt.

190,17 RON/mpAd 57,51 EUR/mpAd

  • -  idem, exclusiv TVA: 12.516,74 RON/apt. 3.785,04 EUR/apt.

5.

Reducerea facturii energetice: 49%

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU