Hotărârea nr. 384/2007

384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 384/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023314/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr 546 /11.28.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr.1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara", conform proiectului P13/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexă, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari Calea Şagului nr. 41-43;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRISAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

A N E X Ă

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Stud

iu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr.41-43, Calea Șagului”.

Valoarea totală a investiției: 1.243.406,97 RON     376003,80 EUR

1.

Din care construcții montaj: 1.150.375,14 RON     347871,16 EUR

utilaj:

2.

Durata de realizare a investiției: 6 luni, anul calendaristic 2007-2008

3.

Capacități:     88 apartamente reabilitate termic

7620 mp Arie desfășurată totală

4.

Indici de investiții:

  • -  investiție specifică totală: 14129,62 RON/apt. 4272.77 EUR/apt.

’                  163,18 RON/mpAd 49,34 EUR/mpAd

  • -  investiție specifică la nivel de deviz pe obiect:

13072,44 RON/apt. 3953,08 EUR/apt.

150,97 RON/mpAd 45,65 EUR/mpAd

  • -  idem, exclusiv TVA:      10985,25 RON/apt. 3321,92 EUR/apt.

5.

Reducerea facturii energetice: 49%

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

ROMÂNIA

SE APROBĂ PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ serviCiul ENERGETIC

Bv. C.D. Loga nr. 1

TEL. 408-374

Referat privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare termică bloc locuințe Calea Șagului nr. 4143 Municipiul Timișoara

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente constitue parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și cu principiile de bază privind dezvoltarea durabilă.

Începând cu anul 2000 s-a început instituirea unui cadru legal pentru reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de igienă și confort termic interior concomitent cu reducerea pierderilor de căldură, consumurile energetice și de combustibil, costurile de întreținere aferente încălzirii locuințelor și a apei calde de consum.

Tot complexul de măsuri menite să ducă la reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor de locuit conduce în final la reducerea emisiilor poluante generate de producerea ,transportul și consumul de energie .

În acest context la nivelul Primăriei Timișoara, folosind cadrul legislativ existent, s-a trecut la inventarierea și diagnosticarea termică a fondului construit de locuințe și la asigurarea fondurilor necesare concretizării programelor anuale de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Apariția legii nr. 260/2006 și H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acțiuni pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislației din domeniu, operațiunile realizate în scopul creșterii eficienței energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor și a pierderilor energetice.

Consiliul Local Timișoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică inițiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuințe situat în Timișoara Calea Șagului nr 41-43 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenție:

  • -   auditul energetic al clădirii ;

  • -   elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul energetic.

Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziție publică ( OUG 34/2006) și a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanțării lucrărilor de execuție pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporție de 34% din alocații de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și 33% din fondul de reparații al asociației de proprietari sau alte surse legal constituite.

Finanțarea cheltuielilor privind auditul energetic și a celor două etape ale proiectării se realizează din alocații de la bugetul de stat.

Clădirea care face obiectul studiului face este amplasată într-un cartier mare de locuințe al municipiului în imediata apropiere a unei importante căi de acces în municipiu -Calea Șagului . Blocul face parte dintr-un ansamblu de clădiri care au un grad mediu de confort.

Datorită concepției inițiale a proiectantului , a sistemului constructiv și a proceselor de modificare în timp a proprietăților fizico-chimice ale materialelor componente, s-au produs degradări ale aspectului clădirii și a stării de confort termic a locatarilor.

Fenomenele descrise anterior se manifestă prin desprinderea tencuielilor și a placajelor decorative de pe fațada clădirii, elemente cu rol de protecție a termoizolațiilor și a structurii de rezistență, realizându-se astfel punți termice în locuințe.

Încălzirea a fost dimensionată inițial în sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier. Datorită modificării standardelor de confort termic a deteriorării izolării rosturilor, și a scăderii randamentului instalațiilor interioare s-a ajuns ca locuințele să fie încălzite nesatisfăcător .Creșterea prețului la sursele de energie au determinat locatarii să renunțe la încălzirea garajelor de la subsol, efectul fiind scăderea gradului de confort termic pentru apartamentele situate la parterul imobilului.

Acoperișul clădirii este tip terasă și prezintă grave avarii la hidroizolație/termoizolație , reparațiile repetate nu au respectat toate operațiile corecte din punct de vedere tehnologic,nu mai există deflectoare de vapori și coșurile de ventiație sunt parțial degradate.

Tâmplăria exterioară prezintă defecte și degradări lucru explicabil având în vedere vechimea construcției și a faptului că nu au fost efectuate reparații capitale pe parcursul celor 37 de ani de exploatare.

Factorii menționați mai sus duc la concluzia necesității reabilitării clădirii în ansamblul ei, ca urmare propunem aprobarea studiului de fezabilitate și execuția lucrărilor privind „Reabilitare termică bloc locuințe Calea Șagului nr 41-43 din Municipiul Timișoara” conform proiectului Pr. Nr. 13/2007 întocmit de S.C.DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico -economici rezultați în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfășurată totală 7620 mp;

-nr. de apartamente a imobilului 88;

  • - valoarea totală a investiției 1.243.406,97 lei din care construcții montaj

1.150.375,14 lei ;

-durata de execuție 6 luni;

  • - reducerea consumurilor energetice cu 49 %. în condiții standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ   DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

DUMITRU ANDOR           SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

DAC/ RED IB