Hotărârea nr. 382/2007

382/30.10.2007 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru două imobile pentru anul 2007 Fundaţiei „PENTRU VOI"
Hotararea Consiliului Local 382/30.10.2007
privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru două imobile pentru anul 2007 Fundaţiei „PENTRU VOI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1565 din 17.10.2007 al Direcţiei Fiscale, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului pe cladire pentru perioada 01.07.-31.12.2007, Fundaţiei "PENTRU VOI", pentru imobilul situat în Timişoara, str.Ion Slavici, bl.4, sc.B, et.2, ap.8, CF nr.3954 Freidorf, nr. cadastral 392/3/d/2/2/VIII - Centrul Respiro.

Art.2: Se acordă scutirea la plata impozitului pe cladire pentru perioada 01.04.-31.12.2007, Fundaţiei "PENTRU VOI", pentru imobilul situat în Timişoara, str.Anton Bacalbaşa nr.65a - Centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi, aflat în curs de intabulare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Directia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Fundatiei "PENTRU VOI"
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

R O M Â N I A Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro


SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU


JURIDICE I

Nr.____________________ din________ 2007

REFERAT

Privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru două imobile pentru anul 2007 FUNDAȚIEI "PENTRU VOI"

9

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificata:

"Cladirile pentru care nu se datoreză impozit, prin efectul legii, sunt dupa cum urmeaza (•••):

19.cladirile utilizate pentru activități social umanitare, de catre asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local"

Prin cererea înregistrată la Direcția Fiscală cu nr.E12007-022200 din 19.09.2007, completată cu adresa nr.E22007-020722 din 05.10.2007, Fundația "PENTRU VOI", cu sediul în str.Ion Slavici nr.47, Timișoara, solicită în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 privind codul fiscal, invocat mai sus, scutire la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local pentru următoarele imobile :

 • -   imobilul situat în Timișoara, str.Ion Slavici, bl.4, sc.B, et.2, ap.8, CF nr.3954 Freidorf, nr. cadastral 392/3/d/2/2/Vni - Centrul Respiro;

 • -  imobilul situat în Timișoara, str.Anton Bacalbașa nr.65a - Centru de zi pentru persoane cu dizabilități - în curs de întabulare

Potrivit prevederilor pct.249 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, declararea clădirilor (...) pentru stabilirea impozitelor aferente nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

În conformitate cu prevederile pct.ii din actul constitutiv al fundației, scopul fundației este nepatrimonial, umanitar și constă în realizarea tuturor acțiunilor necesare pentru crearea condițiilor de funcționare a unor instituții pentru adulți handicapați mental și pentru alte asemenea obiective.

După cum reiese din declarația pe proprie răspundere formulată în numele fundației de catre administratorul/împuternicit ONU LAILA, în imobilele pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități social-umanitare.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

 • 1. Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru perioada 01.07.31.12.2007, Fundației "PENTRU VOI", pentru imobilul situat în Timișoara, str.Ion Slavici, bl.4, sc.B, et.2, ap.8, CF nr.3954 Freidorf, nr. cadastral 392/3/d/2/2/VIII -Centrul Respiro;

 • 2. Acordarea scutirii la plata impozitului pe clădire pentru perioada 01.04.31.12.2007, Fundației "PENTRU VOI", pentru imobilul situat în Timișoara, str.Anton Bacalbașa nr.65a - Centru de zi pentru persoane cu dizabilități, aflat în curs de întabulare.

  DIRECTOR EXECUTIV

  Ec. ADRIAN BODO


  ȘEF SERVICIU

  Ec. GABRIELA CIOINIAC


AVIZAT JURIDIC C.J. SILVIA ȚĂRANU

AVIZAT JURIDIC

C.J. MIRELA LASUSCHEVICI