Hotărârea nr. 381/2007

381/30.10.2007 privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2007
Hotararea Consiliului Local 381/30.10.2007
privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23234/19.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ;i Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.543/28.11.2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.319/25.07.2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.385/2005 - privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. COLTERM S.A. populaţiei în sistem centralizat, subvenţiilor şi a ajutoarelor acordate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2006;
În temeiul art.13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/30.08.2006 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, modificată prin OUG nr.107/13.12.2006;
În temeiul prevederilor Hotarârii de Guvern nr.1350/04.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de de aplicare a prevederilor OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) si (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;HOTARASTE

Art.1: Pentru perioada sezonului rece, noiembrie - decembrie 2007, se menţine valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.543/2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia Asistenta Sociala Comunitara si S.C. COLTERM S.A.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Directiei Urbanism;
- Biroului Control Intern şi Managementul ;
- Directiei Asistenta Sociala Comunitara;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. ’din 2007

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2007

În contextul politicii Guvernului cu privire la protecția socială a populației, pentru perioada sezonului rece, prin modificarea adusă OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru lata energiei termice, prin OUG nr.57/06.09.2006 se propun măsuri de sprijin materializate în subvenționarea energiei termice de către Guvern, respectiv prin acoperirea diferențelor de preț între prețul local, mai mare, și prețul plătit de populație, precum și prin acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse.

Ținând cont de gradul redus de suportabilitate din partea populației al prețului majorat de gaze naturale, se impune menținerea de către Consiliul local al Municipiului Timișoara, pentru perioada noiembrie - decembrie 2007, a sistemului de acordare a ajutoarelor suplimentare pentru încălzirea locuinței, sistem care a avut un impact direct asupra familiilor defavorizate.

În temeiul prevederilor art.13 din OUG nr.57/2006pentru modificarea OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, consiliile locale pot aproba din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea locuinței peste cele stabilite în condițiile art.5 și 6 din actul normativ menționat mai sus, cu respectarea tranșelor de venit.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

  • 1. Menținerea valorii ajutoarelor sociale acordate suplimentar de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara față de ajutoarele sociale acordate de Guvernul României, în condițiile instituite prin HCL nr. HCL nr.543/28.11.2006 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 479/31.10.2006 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termica furnizata în sistem centralizat.

  • 2. Menținerea tarifului la energia termică livrată populației de către S.C. COLETERM S.A Timișoara pentru perioada 2006 - 2008, la valoarea de 147,84 RON/Gcal, stabilită prin HCL nr.319/07.25.2006 privind modificarea HCL nr.385/2005 privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. COLTERM S.A. Timișoara populației în sistem centralizat, subvențiilor și a ajutoarelor acordate de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificată prin HCl nr.26/2006.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. SMARANDA HARACICU