Hotărârea nr. 380/2007

380/30.10.2007 privind consumul de carburanti pentru 5 scutere achizitionate in anul 2007 de Primaria Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 380/30.10.2007
privind consumul de carburanti pentru 5 scutere achizitionate in anul 2007 de Primaria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 21610/28.09.2007 al Direcţiei Poliţia Comunitară, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru 5 scutere achizitionate in anul 2007, care deservesc Directia Politia Comunitara, in limita maxima de 70 litri/luna/scuter.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Direcţia Poliţia Comunitară.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLITIA COMUNITARA

NR.______________________

APROBAT

PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Prin prezenta solicitam a aproba o cota lunara de benzina pentru 5 (cinci) scutere din dotarea Primariei Municipiului Timișoara - Directia Politia Comunitara, achizitionate in anul 2007, avand numerele de identificare:

  • - RFBS5001152300149;

-RFBS5001152300170;

  • - RFBS5001152300173;

-RFBS5001152300179;

-RFBS5001152300184.

Solicitam a aproba o cota de 70 litri/luna pentru fiecare scuter in parte, aprobata printr-o Hotarare a Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR

Jr. SPATARU DORU

Ec. NICUSOR MIUT

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. HARACICU SMARANDA

SEF SERVICIU CONTABILITATE FINANCIAR

Ec. OLANESCU MIRELA

AVIZAT JURIDIC

AVIZAT JURIDIC

BLAJIN MARIN


MIRELA LASUSCHIEVICI

INTOCMIT

SEF BIROU ing. BUZATU ADRIAN