Hotărârea nr. 379/2007

379/30.10.2007 privind aprobarea consumului de carburanţi pentru autoturismul Logan înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap
Hotararea Consiliului Local 379/30.10.2007
privind aprobarea consumului de carburanţi pentru autoturismul Logan înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 31533/11.10.2007 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată ;
În temeiul art.36 alin.2 lit. (b) şi lit.(d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru autoturismul marca Logan cu numarul de inmatriculare TM 23 PMT, care deserveste Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, in limita maxima de 200 litri/luna.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art. 3 : Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Mass-Media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA                     APROBAT

Direcția de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timișoara          PRIMAR

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap        GHEORGHE CIUHANDU

Nr.31533/11.10.2007

REFERAT

Privind aprobarea consumului de carburanti pentru autoturismul Logan, înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deserveste Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

In Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, aferent anului 2007, a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, a fost prevazuta si suma necesara achizitionarii unui autoturism.

Autoturismul, marca Logan, a fost achizitionat la pretul de 33280,21 lei de la SC. AUTO EUROPA S.R.L., in data de 31.07.2007, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Prevederile Anexei nr.3, din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, stabilesc limita maxima a consumului lunar de carburanti pentru autoturismele care deservesc autoritatile si institutiile publice.

In conformitate cu dispozitiile legale mentionate in actele normative de mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local consumul lunar de carburanti in limita maxima de 200 litri/luna/vehicul pentru autoturismul inmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deserveste Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap.

Anexam prezentului referat copia xerox a certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autoturismului.

Director executiv

Maria Stoianov

Sef Serviciu Daniela Lung


Inspector de Specialitate Elisabeta Bunget

ConsilierJuridic

Sef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici


Muntiu Marilena Loredana

Red./ed.M.L.M./2EX.